ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשימת אלופאק "פא" וראש הרשימה מר נגד ועדת הבחירות למועצה המקומית :

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
כבוד השופטת ד' ביניש

המבקשים ברע"א 6456/99: 1. רשימת אלופאק "פא" וראש הרשימה מר
יונס עיזאת
2. רשימת אל כראמה - ואלאזדהאר "גד"
3. מר חרבוש מוחמד - רשימת אלופאק
4. מר מג'ארי פאיז - רשימת ואלאזדהאר

המבקש ברע"א 6494/99: פאיק עודה

נגד

המשיבים ברע"א 6456/99: 1. ועדת הבחירות למועצה המקומית
ולראשות המועצה ג'ולג'וליה
2. מר טהא מותקל פקיד הבחירות למועצה
המקומית ולראשות המועצה ג'ולג'וליה
3. רשימת אלחק - "חג" ג'לגוליה
4. רשימת אלקאדיסיה - "סי" ג'לג'וליה
5. ראש רשימת אלחאק מר זוהיר שווהנה
6. ראש רשימת אלקאדיסיה, מר חסן חיג'לה
7. רשימת האמונה
8. רשימת אל-נור
9. רשימת אלהודא
10. רשימת אל תקוע
11. מר ג'אבר ג'אבר
12. פאיק עודה
13. רשימת סולידריות
14. רמי פיומי
15. רשימת המפלגה הדמוקרטית ערבית
16. חלד עבד אלגאפר
17. רשימת החופש והדמוקרטיה

המשיבים ברע"א 6494/99: 1. ועדת הבחירות למועצה המקומית ולראשות מועצת ג'ולגו'ליה
2. טהא מתקאל - פקיד בחירות למועצה
המקומית ולראשות המועצה ג'ולג'וליה
3. ג'אבר ג'אבר
4. ראבי דרויש

תאריך הישיבה: ל' בתשרי התש"ס (10.10.99)

בשם המבקשים ברע"א 6456/99: עו"ד עמי אסנת

בשם המשיבים 1-2 ברע"א
6456/99; בשם המשיבים 1-2
ברע"א 6494/99: עו"ד משה גולן

בשם המשיבים 3, 5, 8-11
ברע"א 6456/99;ובשם המשיב
3 ברע"א 6494/99: עו"ד דוד דרעי

בשם המשיבים 12-17
ברע"א 6456/99;
ובשם המבקש ברע"א 6494/99: עו"ד יהודה רסלר

בקשות רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 13/10/99 שניתן בתיק ע"ש 4763/98 וע"ש 4723/98 שניתן על-ידי כבוד השופטת ר' שטרנברג-אליעז

בית המשפט העליון

פסק-דין

היה זה ביום 10.11.98 שברשות המקומית ג'לג'וליה נערכו בחירות למועצה המקומית ולראשות המועצה. בבחירות לראשות המועצה לא זכה אף אחד מן המועמדים ל- 40% מן הקולות הכשרים, ועל-כן נערכו בחירות חוזרות ביום 24.11.98. תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה נתפרסמו בילקוט הפרסומים לשנת תשנ"ט בעמ' 1155.

על תוצאות הבחירות למועצה, וכמוהן על תוצאות הבחירות לראשות המועצה, הוגשו ערעורי בחירות לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. בפסק-דינו מיום 13.9.99 החליט בית המשפט לקיים את הבחירות לראשות המועצה, ובה-בעת לבטל את הבחירות למועצה. הבחירות החוזרות למועצה נקבעו ליום שלישי, 12.10.99.

על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי הוגשו לבית-המשפט העליון שתי בקשות למתן רשות ערעור.

הבקשה האחת היא (רע"א 6494/99) להביא לפסילת הבחירות לראשות המועצה ולקיומן של בחירות חוזרות.

קראנו את המסמכים שנאספו אל תיק בית-המשפט; הוספנו ושמענו את טיעוניהם של באי-כוח בעלי-הדין; ולאחר כל אלה לא שוכנענו כי הבקשה מעוררת שאלה משפטית כהוראת סעיף 73(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה - 1965 (להלן נכנה את החוק - חוק הבחירות). משנמצא לנו כך, אנו מחליטים לדחות בקשה זו למתן רשות ערעור.

אשר לבקשת רשות הערעור בעניינן של הבחירות למועצה (רע"א 6456/99): אנו מחליטים ליתן בה רשות ערעור ולדון בבקשה כבערעור שהוגש על-פי הרשות שניתנה.

בית-משפט קמא החליט, כאמור, לפסול את הבחירות למועצה, ועיון בפסק-הדין מעלה כי שני נימוקים עיקריים היוו תשתית לפסק-הדין. הנימוק האחד היה, שנבדקו 214 פתקי בחירות (מתוך כ- 3200 פתקי בחירה) ולמומחה שבדק אותם פתקים נמצא כי מספר קבוצות של פתקים נכתבו בידי אותו אדם, כל קבוצה בידי אדם אחר. לעניין זה תיזכר הוראת סעיף 63(12)(ב) לחוק הבחירות, ולפיה במקום בו "הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד... נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו". על דרך זה סבר המומחה לכתב-יד כי יש לפסול 65 פתקים.

הטעם השני שעליו ביסס בית-המשפט קמא את החלטתו לפסול את הבחירות היה זה, ש- 20 מעטפות אשר הכילו פתקים שנפסלו בידי אחת מוועדות הקלפי נעלמו לאחר הבחירות.

השאלה הנשאלת היא, אם בשים-לב לשני פגמים אלה שהוכחו ראוי היה לפסול את הבחירות למועצת ג'ולג'וליה. תשובתנו לשאלה היא בשלילה.

הלכה מכבר היא, שעד אשר יבוא בית-משפט לפסול בחירות לרשות מקומית, חייב הוא להשתכנע כי הופר או סולף עקרון-יסוד של שיטת הבחירות, או כי היתה פגיעה חמורה בסידרי הבחירות. ואולם, החלטת פסילה הינה החלטה קשה, ואין להורות על פסילת בחירות גם אם היו מעשים או מחדלים שלא-כדין אם אלו לא ירדו לשורשן של הבחירות.

אשר לענייננו שלנו, אין לנו אלא להצר על הליקויים שנתגלו, אך לא נמצא לנו כי אותם ליקויים היו חמורים כדי פסילת הבחירות. אשר לעניינם של אותם פתקים שנכתבו בכתב-יד של אדם אחד, החוק קבע סעד מיוחד לתיקון הפגם, ומספר הפתקים שנכתב בכתב ידו של אדם אחד אינו כה רב עד שניתן לומר כי נפל פגם יסודי בבחירות. אשר להיעלמן של 20 המעטפות, גם על כך יש להצר, אך לא שמענו כל טענה העשויה להצביע על כך שראוי לפסול את הבחירות בגין היעלמות זו. יתר-על-כן: נציגי הרשימות המבקשים לפסול את הבחירות, כהודאת באי-כוחן לפנינו היו חברים בוועדת הקלפי שלעניין, והסכימו כי ראוי לפסול אותם פיתקי הצבעה שנפסלו. והגם שהסכמתם לפסול את הפתקים שפסלו אינה מונעת את רשימתם לערער על תוצאות הבחירות, ניתן היה לצפות כי ישמיעו לפנינו טענה של ממש בעניין אותה היעלמות. טענה מעין זו לא שמענו.

בבית-משפט קמא העלו מבקשי פסילת הבחירות טענות נוספות, אך אלה לא היוו תשתית לפסק-דינו של בית-משפט קמא ואף לפנינו לא הושמעו אלא בלשון כללית בלבד. בהקשר זה נוסיף ונזכיר שבית-משפט קמא קבע בפסק-דינו כי "נמצאו ליקויים בכ- 22% מהקולות, תוצאה זו עלולה היתה להשפיע על תוצאות הבחירות ברמה של וודאות מוחלטת.". הכל מסכימים כי לא נמצאו ליקויים בכ- 22% מהקולות - לכל היותר בכ- 2% בלבד - והכל מסכימים כי בנושא זה נפלה שגגה בפסק-דינו של בית-משפט קמא.

כללם של דברים. לאחר קריאת כל המסמכים ושמיעת טענותיהם של בעלי-הדין, אנו מחליטים לקבל את הערעור ולבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא ביטולן של הבחירות למועצה המקומית. אנו מוסיפים ומחליטים כי פקיד הבחירות יקבע את תוצאות הבחירות למועצת ג'לג'וליה על-יסוד הנחה כי פתקי ההצבעה שהיו ב20- המעטפות שנעלמו לאחר חתימת הפרוטוקול בקלפי מס' 4 היו פתקים פסולים - כהחלטתה של ועדת הקלפי - וכי בנוסף לאלה היו 65 קולות פסולים בהצבעה למועצה.

לא יינתן צו להוצאות אף באחת מן הבקשות.

ניתן היום, ל' בתשרי התש"ס, (10.10.99).

ט ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99064560.G03


מעורבים
תובע: רשימת אלופאק "פא" וראש הרשימה מר
נתבע: ועדת הבחירות למועצה המקומית
שופט :
עורכי דין: