ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מואפק אגבאריה נגד א. בטון מואסי בע"מ :

בפני כבוד הרשמת הבכירה קרן מרגולין – פלדמן

התובע
מואפק אגבאריה
ת.ז. XXXXXX722

נגד

הנתבעת
א. בטון מואסי בע"מ
ח.פ. 512842444

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין, שניתן על ידי בתאריך 28.2.17 במעמד התובע בלבד.

התביעה שלפניי עניינה בהחזר כספים שטוען התובע כי שילם לנתבעת ביתר. יובהר כי בשנת 2012, על כך למעשה אין מחלוקת, סיפקה הנתבעת לתובע בטון על פי הזמנתו. לטענת התובע הסדיר מלוא חובו לנתבעת כבר אז ואולם בחלוף מספר שנים הציגה לו הנתבעת דרישת תשלום חדשה ללא כל הצדקה, בטענה שלא הסדיר את מלוא חוב. לטענת התובע שילם את הסכום תחת מחאה מחשש שמא תפתח הנתבעת בהליכים כנגדו ומכאן תביעתו.

2. הנתבעת, שהגישה כתב הגנה עוד בטרם הדיון, טענה כי אין מקום להחזיר את הכסף ששולם שכן בדין נגבה הסכום, וצירפה חשבוניות, תעודות משלוח וכרטסת להוכחת טענותיה.

מכל אלו, ביקשה הנתבעת לדחות את התביעה.

3. ביום 28.2.17 התקיים כאן דיון בתובענה. הנתבעת לא התייצבה והתובע חזר על טיעוניו, הדגיש כי דאג לשלם את חובו בכל פעם שהסתיימה העבודה, לרבות בגין בטון שסופק עד יום 22/4/12, והוסיף וטען כי במועד זה הסתיימה הבניה והוא וידא אז מול הנתבעת כי לא נותר כל חוב נוסף. לשיטתו לאחר הסדרת מלוא חיוביו הנפיקה הנתבעת שלא כדין חשבונית נוספת, ביום 30/4/12, ללא כל הצדקה, ודרשה סילוקה רק בחלוף כ- 3 שנים. בתום הדיון ניתן פסה"ד נושא בקשה זו, בהעדרה של הנתבעת.

4. הנתבעת ביקשה לבטל את פסק הדין בטענה כי נציג מטעמה, עו"ד במקצועו, הגיע לבית המשפט לצורך קיום הדיון באיחור של רבע שעה , אך מאחר ודלת אולם המשפט הייתה נעולה, המתין בחוץ ורק לאחר זמן מה, התברר לו, להפתעתו, כי ניתן פסק דין בהעדרו.

התובע התנגד לביטול פסק הדין, הפנה לתקנה 12 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז-1976 וטען כי הנתבעת לא עמדה בתקנות שכן, בקשתה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור ומבלי לבקש רשות לכך. עוד טען התובע כי נציג הנתבעת הינו עו"ד במקצועו ולכן היה עליו לדעת את חובתו להתייצב לדיון בשעה הנקובה.

במסגרת תשובתה לתגובת התובע טענה הנתבעת לעניין מועד הגשת הבקשה כי הגם שנציגה הוא עו"ד ואף נועצה בעורך דין לצורך הגשת בקשתה, הרי שמשהדין בהליכים המתנהלים בתביעות קטנות שונים מאלו שבהליך אזרחי רגיל, לא היתה ערה לכך שהמועד להגשת בקשה לביטול פס"ד קצר יותר, ועל כן איחרה בהגשת בקשתה. בהתאמה ביקשה הנתבעת, למען הזהירות, להאריך לה את המועד להגשת ההתנגדות, נוכח טענותיה לגופו של עניין.

5. לאחר שבחנתי את הטענות, מצאתי לנכון לקבל את הבקשה בכפוף למילוי תנאים כמפורט להלן :

ראש וראשונה, יש לזכור כי המבקשת אינה מכחישה כי קיבלה לידיה זימון לדיון בתיק זה, כי איחרה לשעת הדיון וכי אף לא דאגה להיכנס לאולם ביהמ"ש משהתייצב לבסוף נציגה כאן. בהתאמה ייקבע כבר כאן כי אין ביהמ"ש מחויב לבטל את פסק דינו במקרה דנן, שכן אין לומר כי זה ניתן תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי, ולמבקשת הרי ניתנה אף ניתנה הזדמנות ראויה להביא הגנתה לפני ביהמ"ש, ולהימנע מפסיקה זו כנגדה, אך בחרה שלא לעשות כן.

הנה כי כן נופל הדיון בגדר שיקול הדעת המסור בידי ביהמ"ש לבטל את אשר עשה, וזאת ייעשה מקום ששוכנע ביהמ"ש כי ראוי ונכון לעשות כן.
אי מתי ימצא אם כן ביהמ"ש כי כך ראוי לעשות? והכיצד ייקבע ביהמ"ש האמנם זהו המקרה לביטול פסה"ד שנתן בדין? בעניין זה מונחים בתי המשפט לבחון שתי שאלות –
האחת – מהי סיבת המחדל שבאי ההתייצבות לדיון בשעה הנקובה בזימון ובכלל, הנעוץ הטעם בבעל הדין או שמא בהשפעה חיצונית כלשהי? האם מדובר בשגגה גרידא או ברשלנות סתם או שמא בזלזול בהליך המשפטי ובכוונה ממשית לחבל בו?;
והשניה – מה טעם יש בביטול האמור, קרי האם בפי המבקש טענת הגנה ראויה, שאם יפתח ביהמ"ש שעריו בפניו – תצדיק ביטולו של פסה"ד ושמיעת התיק על כל ראיותיו מחדש, או שמא צפוי ביהמ"ש לחזור וליתן את פסק דינו כפי שניתן קודם לכן על אף הביטול האמור?.

ראוי להזכיר בעניין זה כי בתי המשפט נוטים ליתן עדיפות למשקלה של השאלה השניה, על פני זה שינתן לראשונה, וזאת בשים לב לכך שבתי המשפט יעדיפו – כמעט לעולם – הכרעה עניינית – מהותית, על פני הכרעה המתבססת על כללי הפרוצדורה גרידא.

בשאלה הראשונה אציין, מצאתי כי ספק מתעורר בנוגע לשעה בה אמנם התייצב נציג הנתבעת לדיון – שהרי זה לא החל אלא בחלוף רבע שעה, כמקובל כאן, ואולם נדמה בעיניי כי בנסיבות בהן לא נמצא פקיד עזר שיוכל לסייע לנציג המאחר, אין לראות בעובדה שנמנע מלהפריע בשעה שדלת האולם סגורה משום זלזול בהליך המשפטי המצדיק כשלעצמו דחייה של הבקשה.

לגופו של עניין אציין כי עיון בכרטסת שצירפו שני הצדדים לכתבי טענותיהם ואשר נערכה לכאורה על ידי הנתבעת מעיד לכאורה על כך שנותרה יתרת חוב בגין בטון שסופק עד ליום 22/4/12, ואשר נזקף בכרטסת רק לאחר מכן. היתרה נוצרה לפי תעודות המשלוח אשר צורפו לכתב ההגנה עובר ל מועד שציין התובע כמועד סיום הבניה באתר.

עוד ניתן לראות מעיון בכרטסת כי ביום 15/4/12 הפיקה הנתבעת חשבונית לתובע בגין בטון שסופק במהלך חודש אפריל ועד למועד זה באתר, ואילו בגין בטון שסופק לאחר מועד זה וטרם סיום העבודות באתר לא נזקף כל חיוב נוסף בכרטסת עד ליום 22/4/12, המועד בו לשיטת התובע הסדיר את חובו.

האם טענה הנתבעת לפני התובע ביום 22/4/12 כי לא יהא כל חיוב בגין בטון שסופק מאז יום 15/4/12 ועד יום הסדרת החוב ? האם אמנם, כטענת התובע, הסדיר ביום 22/4/12 כל חיוב נוסף בגין בטון שסופק לאחר החשבונית האמורה? האם אמנם סולקו מלוא החיובים שזכאית היתה הנתבעת לקבלם מאת התובע בגין בטון שסופק עד יום 22/4/12 כטענת התובע? בעניין זה כאמור מחלוקת עובדתית בין הצדדים, כאשר נטל הראיה להוכחת הטענה כי אמנם ניתן אישור להסדרת מלוא החובות שנוצרו עד יום 22/4/12 מוטל על התובע.

הבקשה הוגשה אמנם באיחור, ואולם ראוי לציין כי זו הוגשה בתוך 14 ימים בלבד ממועד הדיון, ומדובר באיחור בן 7 ימים בלבד, אשר ספק אם יש בו כדי לגרום נזק כלשהו לתובע, שהרי כידוע ממילא לא ניתן לבצע פסקי דין של ביהמ"ש אלא בחלוף 30 ימים ממועד נתינתם לכל המוקדם (ר' סעיף 6(ב) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

משכך הם פני הדברים, ומשנדמה בנסיבות העניין כי סיכויי הנתבעת בהליך אינם זניחים, סברתי כי נכון יהיה להאריך את המועד להגשת הבקשה עד מועד ההגשה בפועל, ולבטל את פסה"ד בכפוף למילוי מספר תנאים, שנועדו בין היתר לפצות את התובע על זמנו שהושחת בדיון שהתקיים כאן בהעדרה של הנתבעת.

6. פסה"ד יבוטל אם-כך בכפוף למילוי התנאים הבאים:
6.1 הפקדת סכום של 750 ₪, לטובת המשיב וזאת בגין אובדן זמנו בתאריך הדיון הנזכר מעלה. הסכום יופקד בגזברות בית המשפט עד יום 13.5.17. לאחר ההפקדה יוכל המשיב לקבל סכום זה.

6.2 הפקדת סכום של 1,500₪ להבטחת תוצאות המשפט בגזברות בית המשפט עד לתאריך 13. 5.17. סכום זה יישאר בקופת בית המשפט עד להחלטה אחרת.

6.3. התייצבות לדיון שיתקיים לגופו של עניין ביום 28.9.17 בשעה 10:30.

7. תשומת לב הצדדים לכך שעליהם להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם, וכל צד יזמן את עדיו לדיון.
אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.
צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.
תשומת לב הצדדים לכך, שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע.
המזכירות תזמן את הצדדים, כך שזימון והחלטה יישלחו לכל אחד מהם בהתאם לכתובת הנקובה בכתב טענותיו.

8. בשלב זה אני מורה על עיכוב ביצוע פסק דיני, ועיכובו של כל הליך הוצאה לפועל הנובע ממנו, עד להחלטה אחרת.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ז, 27 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מואפק אגבאריה
נתבע: א. בטון מואסי בע"מ
שופט :
עורכי דין: