ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה נחום חסון נגד בנק אוצר החייל :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה מרי יפעתי

מבקשים / נתבעים

  1. משה נחום חסון
  2. אליהו חסון

נגד

משיב / תובע

בנק אוצר החייל

החלטה

1. המשיב הגיש כנגד המבקשים תביעה כספית, בסך של 47,024 ₪, כתובענה על סכום קצוב במסגרת תיק הוצל"פ.

2. בהתאם לאמור בכתב התביעה, חברת חסון משק חקלאות ובירור זרעים בע"מ (להלן: "החברה") פתחה וניהלה חשבון בנק אצל המשיב (להלן: "הבנק). החברה קיבלה, בהתאם לבקשתה מיום 15.1.16, הלוואה בלתי צמודה על סך קרן של 50,600 ₪ (להלן : "ההלוואה" )החברה לא עמדה בהתחייבותה ונותרה חייבת לבנק בגין יתרת ההלוואה, נכון ליום 20.3.16, סך של 47,024 ₪.
נטען בכתב התביעה כי המבקש 1, בעל מניות ומנהלה של החברה, חתם ביום 20.4.2012 על כתב ערבות מתחדשת ללא הגבלה בסכום, להבטחת מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי הבנק . המבקש 2 חתם ביום 23.4.2012 על כתב ערבות מתחדשת מוגבלת בסכום, עד לסך של 1,000,000 ₪, ולפיכך הינו בבחינת "ערב יחיד שאינו מוגן". המבקשים לא עמדו בהתחייבויותיהם ולא שילמו לבנק את כל הסכומים שהתחייבו לשלמם ועל כן הועמדה יתרת החוב לפירעון מידי.

עוד נטען כי החברה אינה נתבעת בתביעה זו מאחר וביום 10.3.16 ניתן כנגדה צו הקפאת הליכים בבית המשפט המחוזי מרכז.

3. המבקשים הגישו התנגדות נתמכת בתצהיריהם.
בהתנגדות נטען למעשה כי התובענה איננה בגין סכום קצוב. הבנק אינו מפנה בכתב התביעה לאסמכתא כלשהי עליה חתמו המבקשים ו/או החברה החייבת העיקרית בכל הוגע להסכמתם לסוג וגובה הריבית המותרת המוטלת על החוב, למעט הפנייה לתדפיס מיום 20.3.16 (נספח ג' לתביעה) לפיו מאשרת פקידת הבנק כי שיעור הריבית הנומינלית הנהוג בבנק הוא 20.10% לשנה. ואולם, לא נטען מה שיעור הריבית אשר יש לחייב בו את החברה ו/או את המבקשים, על בסיס המסמכים החתומים על ידם ו/או על בסיס אחר.
משכך, אין התביעה בגדר תביעה בסכום קצוב.

4. הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו ההחלטה תינתן על סמך טיעונים בכתב בלבד.

דיון והכרעה:

5. למעשה, טענת המבקשים הינה כי התביעה אינה ראויה להידון כתובענה בסכום קצוב מאחר ולא ניתן מתוך מסמכי התביעה לחשב את סכום החוב.

ככל ויש לקבל טענת המבקשים הרי שיש למחוק את כותרת התביעה ולא להורות על מחיקת התביעה, כטענת המבקשים.

6. דין הטענה להידחות.
לכתב התביעה צורפו ההסכמים החתומים על ידי המבקשים עליהם מבוססת תביעת הבנק, ובכלל זה הסכם תנאים כלליים לניהול חשבון, בקשה לקבלת הלוואה, דף ובו פירוט היתרות חתום ומאושר ע"י מורשית חתימה בבנק הכולל את שיעור הריבית המרבית הנהוג בבנק, וכן כתבי ערבות חתומים ע"י המבקשים.

על פי ההלכה הפסוקה די בצירוף מסמכים אלו כדי לעמוד בדרישת היותה של התביעה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר.

לעניין שיעור הריבית, בכתבי הערבות החתומים ע"י המבקשים וצורפו לכתב התביעה ישנה הפנייה לחיוב בריבית ובכלל זה ריבית מירבית. ראה למשל בנספח ח' סעיף ההגדרות (1 ו') וסעיף 2, הקובעים לעניין שיעור הריבית הנהוגה בבנק, וסעיף 4 הקובע בין היתר כי "אישור בכתב של הבנק בדבר שיעור הריבית האמור לעיל ישמש הוכחה לכאורה כלפי הח"מ על כל הפרטים הנקובים באישור".
סעיפים אלו במסמכים החתומים ע"י המבקשים יחד עם צירוף אישור מורשית החתימה של הבנק על שיעור הריבית הנהוג בבנק, די בו כדי לעמוד בדרישת התקנות ל"סכום קצוב".

7. נוכח האמור לעיל, יש לדחות טענת המבקשים לפיה אין התביעה כשירה להתברר בתביעה על סכום קצוב.
מאחר ולא הועלו טענות הגנה נוספות מצד המבקשים, יש לדחות ההתנגדות.

8. לפיכך, ההתנגדות נדחית.
הליכי הוצל"פ, ככל ועוכבו, ישופעלו.
אני מחייבת את המבקשים בהוצאות המשיב בסך של 1,500 ₪.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ' ניסן תשע"ז, 16 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה נחום חסון
נתבע: בנק אוצר החייל
שופט :
עורכי דין: