ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קפיטלו בע"מ נגד דורון וייסבלט :


בפני כבוד ה שופט ד''ר גיא שני

המבקשת (הנתבעת)

קפיטלו בע"מ

נגד

המשיב (התובע)
דורון וייסבלט

פסק דין

1. לפניי בקשה לדחיית התביעה על-הסף מחמת מעשה בית-דין.

2. מדובר בתביעה שהגיש התובע-המשיב נגד הנתבעת -המבקשת, בגין תחלואת עמוד שדרה שנגרמה לו, לטענתו, עקב עבודתו כ"ברמן" אצל המבקשת . התובע מייחס את הפגיעה לאירוע מיום 13.4.2008 (שבו לטענתו ביצע תנועת כיפוף לצורך כניסה לבר תוך כדי נשיאת משקאות), וכן הוא טוען לאירועים חוזרים ונשנים הבאים בגדר מנגנון המיקרו-טראומה.

3. ביסוד הבקשה שלפניי, לסילוק התביעה על-הסף , מונחת העובדה שהתובע הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין אותו אירוע תאונתי נטען מיום 13.4.2008 ובגין אותה טענה ל"מיקרוטראומה", ותביעתו נדחתה – לרבות תביעה בבית הדין האזורי לעבודה (ב"ל 37499-08-11) וערעור בבית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 20049-02-15) . הנתבעת סבורה כי ההכרעות שניתנו במסגרת ההליך בבית הדין לעבודה מקימות השתק פלוגתא, ואילו התובע גורס כי לא כך הדבר. בחנתי היטב את טענותיהם של הצדדים, ומצאתי כי בנסיבות העניין אכן קיים מעשה בית-דין, השומט את הקרקע מתחת לתביעה המונחת לפניי.

4. הלכה היא, כי ממצא שנקבע בגדרי הליך בבית הדין לעבודה יכול שיקים השתק פלוגתא בהליך אזרחי הנדון בבית המשפט. על-מנת שכך יקרה, נדרש כי יתקיימו התנאים המקובלים לקיומו של השתק פלוגתא, לאמור: ראשית, כי הפלוגתא העולה בכל אחת מן ההתדיינויות היא אותה פלוגתא; שנית, כי במסגרת ההתדיינות הראשונה נדונה אותה פלוגתא, ולבעל הדין שנגדו מועלית טענת ההשתק היה יומו בבית המשפט; שלישית, כי ההתדיינות הסתיימה בהכרעה, מפורשת או מכללא, באותה פלוגתא, בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא הנובע מהיעדר הוכחה; רביעית, כי ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק-הדין שניתן בתביעה הראשונה (ראו ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561 (1968) ).

5. במקום שבו ההתדיינות הראשונה הייתה בבית הדין לעבודה, קיימת דרישה נוספת – אם תרצו, תנאי חמישי במניין – שעניינו סדרי הדין ודיני הראיות. כפי שנפסק באחת הפרשות: "קביעה הנוגעת למחלוקת שבין בעלי דין, שנקבעה בבית הדין לעבודה, תשמש כהשתק פלוגתא בבית המשפט בכפוף לסייג אחד והוא שאם הקביעה העובדתית מושתתת על דיני ראיות או על סדרי דין שונים מאלו הנהוגים בבית המשפט – היא אינה יוצרת השתק פלוגתא לגבי דיון בהליך אזרחי רגיל בבית המשפט" (ע"א 1041/97 סררו נ' נעלי תומס בע"מ, פ"ד נד(1) 642 (2000); ליישומו של תנאי זה ראו בר"ע (מח' י-ם) 871/09 כלל חברה לביטוח נ' מלכה (2.11.2009)) .

6. בענייננו, טוען התובע בעיקר כי לא מתקיים התנאי השלישי לחלותו של השתק פלוגתא , זאת משום שבית הדין לעבודה, כך לדעת התובע, לא קבע ממצא פוזיטיבי בפלוגתא. לאחר עיון במכלול החומר שלפניי, אין בידי לקבל את טענתו-זו של התובע. יש לזכור, כי בכגון דא לא הלשון שננקטה בפסק-הדין היא המכרעת, אלא התוכן. "לכן, עצם העובדה שבית המשפט מציין בפסק דינו כי טענה לא הוכחה, איננה מונעת יצירת השתק כאשר מגוף ההחלטה עולה כי תוצאה זו מבוססת, למעשה, על קביעת ממצא" (עניין מלכה הנ"ל). במקרה שלפניי, בית הדין האזורי לעבודה קבע כי לא שוכנע בדבר עצם קיומו של "אירוע תאונתי", ואת מסקנתו-זו השתית על שורה של נימוקים שנמנו בפסק-הדין, ובהם: הגשת התביעה כשנתיים לאחר מועד האירוע הנטען; פרטים שמסר התובע לחוקר מטעם המל"ל; העובדה שהתובע המשיך בעבודתו כרגיל לאחר האירוע הנטען; היעדר אזכור של האירוע הנטען במסמכים הרפואיים; היעדר תימוכין לגרסתו של התובע בעדויות שנשמעו (לרבות עדותו של מר גרוס , שהוא עד תביעה) , ואי-הבאת עדים שיש בכוחם לאשר את דבר קיומו של האירוע. לאור נימוקים אלה של בית הדין האזורי לעבודה, אשר נכתבו בפסק-דין מפורט לאחר הליך בירור ממצה, אני סבור כי מבחינה מהותית מדובר בקביעה פוזיטיבית לצורך קיומו של השתק פלוגתא – קביעה שלפיה אין לקבל את גרסתו של התובע – ואין נפקא מינה שבית הדין נקט בלשון "התובע לא עמד בנטל המוטל עליו..." (יוּער, כי גם בית הדין הארצי ציין בפסק-הדין בערעור ש "בית הדין האזורי אשר התרשם מהעדויות שנשמעו בפניו, לא קיבל את גרסת המערער, ולא מצאנו, בנסיבות העניין, כי יש להתערב במסקנתו" – פס' 10 לפסק-הדין; ההדגשה אינה במקור. בית הדין הארצי הדגיש גם, בין השאר, את המשקל המיוחד שיש ליתן לתיעוד הרפואי מזמן אמת – תיעוד אשר בענייננו, כאמור לעיל, אינו מזכיר את האירוע התאונתי הנטען ).

7. הדברים בולטים אף-יותר בהתייחס לטענתו של התובע לפגיעה במנגנון ה"מיקרו-טראומה". בהקשר זה, בית הדין קבע באופן מפורש כי לפי תיאורו של התובע-עצמו, "אין מדובר בביצוע רציף ומתמשך של תנועה חוזרת ונשנית זהה או דומה במהותה אחת לרעותה במהלך יום העבודה", ועוד הוסיף כי "בתנאי עבודתו של התובע כברמן במסעדה, עולה כי הוא ביצע פעולות שונות ומגוונות, שאינן מתאימות ליישום תורת המיקרוטראומה". מדובר אפוא בקביעה פוזיטיבית, ואין בניסוח שלפיו התובע "לא הוכיח סדרה של פעולות שחזרו ונשנו על עצמן במשך מספר שעות מדי יום" כדי לשנות ממסקנה זו (ראו גם קביעותיו של בית הדין הארצי בפסק-דינו באשר ליישומה של תורת המיקרוטראומה, המשקפות גם-הן מסקנות פוזיטיביות על-יסוד התשתית העובדתית והראייתית שהוצגה).

8. התובע מוסיף וטוען בתגובתו, בבחינת "למעלה מן הצורך" לשיטתו, כי הנתבעת מנועה מלטעון ל"השתק פלוגתא" שעה שהיא כלל לא הייתה צד להליך בבית הדין האזורי. כמו-כן טוען התובע כי קיים שוני בדיני הראיות הנוהגים בבית הדין לעבודה ובבית המשפט "האזרחי". אולם דומני, כי לא בכדי נטענו טענות אלה בשולי הדברים ו"בשפה רפה". לגבי הטענה הראשונה, ברור כי במקרה זה לבעל הדין שנגדו מועלית טענת ההשתק – הוא התובע – היה יומו בבית הדין לעבודה ביחס לאותה פלוגתא, ודי בכך על-פי הפסיקה (ראו גם למשל ת"א (של' ת"א) 50318/06 קונסטנטיני נ' חברת מי שמש (5.4.2009), והאסמכתאות שם) . לגבי הטענה השנייה, אין לי אלא לצטט מפסק-הדין בעניין מלכה הנ"ל : "בחינת פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה מעלה, כי הממצא, שלפיו לא התקיימה תאונה בכלל, נקבע על סמך דיני ראיות וסדרי דין זהים לאלו המיושמים בבית המשפט האזרחי. על כן אין מניעה שממצא זה יחייב את המשיב גם בהליך השני". הדברים יפים, בהתאמות המתחייבות, גם לעניינו, והתובע לא הצביע על שוני בדיני הראיות או בסדרי הדין אשר יושמו על-ידי בית הדין לעבודה, בבואו להכריע בפלוגתא הנדונה כאן.

9. בטרם חתימה, ראוי להדגיש גם זאת: התובע, ללא ספק, מתקשה להשלים עם ההכרעות שניתנו בהליכים שנקט במוסד לביטוח לאומי ובבית הדין לעבודה. בתגובתו לבקשה שלפניי הוא מציין, כי חרף קביעותיו של בית הדין הוא "עומד על טענותיו" בדבר קיומו של אירוע תאונתי מיום 13.4.2008 ובדבר "קיומו של אירוע תאונתי מתמשך בדמות 'מיקרוטראומה'" . אלא מאי? הדוקטרינה של מעשה בית-דין מושתתת על עקרון סופיות הדיון , ונועדה לקדם את האינטרס הציבורי ולייעל את ההליך המשפטי תוך ניצול ראוי של המשאבים השיפוטיים, הקטנת העומס המוטל על בתי המשפט ומניעת הכרעות שיפוטיות סותרות (ראו גם רע"א 2237/06 בנק הפועלים בע"מ נ' וינשטיין (28.3.2009)). בענייננו, לתובע היה יומו בבית הדין במסגרת ההליך שיזם הוא-עצמו. התובע אף ניהל הליך-של-ערעור ובסיומו ניתן פסק-דין מפורט ומנומק של בית הדין הארצי. טענותיו וראיותיו של התובע נדונו ונבחנו אפוא בבית הדין לעבודה על כל ערכאותיו, ובית הדין קבע-מה-שקבע. בנסיבות אלה, אין מקום לאפשר התדיינות נוספות לגבי אותן שאלות עובדתיות שהוכרעו , הנוגעות לאירוע הנטען מיום 13.4.2008 ולהתגבשות התנאים לקיומה של "מיקרוטראומה".

10. לאור כל אלה, אני קובע כי הממצאים שנקבעו בבית הדין לעבודה מקימים השתק פלוגתא בהליך שלפניי, ומשכך, דין התביעה סילוק על-הסף. בנסיבות העניין, התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 1,500 ₪.

ניתן היום, כ' ניסן תשע"ז, 16 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קפיטלו בע"מ
נתבע: דורון וייסבלט
שופט :
עורכי דין: