ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ נגד נסים פז :

16 אפריל 2017
לפני: כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע:
אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד גולן אשטון

-
הנתבע:
נסים פז
ע"י ב"כ: עו"ד ליאור פליק

החלטה

בפני בקשה לגילוי ועיון ספציפי במסמכים.

רקע לבקשות וטענות הצדדים בתמצית:
ביום 29.10.15 הגישה התובעת (להלן: "החברה") את תביעתה כנגד הנתבע, שם נטען, בין היתר, כי הנתבע דיווח דיווחים כוזבים על שעות עבודה ועליו להשיב סכומים ששולמו לו בשל כך.
בכתב ההגנה ובתביעה שכנגד שהגיש הנתבע (להלן: "מר פז"), טען כי פיטוריו נעשו שלא כדין וכי על החברה לשלם לו פיצויי פיטורים וכן פיצוי על פיטורים שלא כדין. כמו כן, הכחיש מר פז את טענות החברה כנגדו.
ביום 20.7.16 התקיים דיון מקדמי בפניי. במהלך הדיון ביקש מר פז לקבל ידיו מסמכים שונים. במסגרת הדיון ניתנה החלטה כי ככל ומר פז עומד על בקשתו לגילוי מסמכים ספציפיים, עליו להגיש בקשה מתאימה לא יאוחר מיום 1.8.16.
ביום 1.8.16 הגיש מר פז בקשה כאמור, וביקש להורות לחברה למסור לעיונו את הפרוטוקול הידני שנרשם בשימוע שנערך לו, את דוחות המכירה שלו ושל יתר קבוצת העובדים שעבדו עימו לתקופה של השלוש שנים האחרונות. וכן תדפיס שיחות יוצאות ונכנסות ממכשיר הטלפון הנייד שהיה ברשותו במהלך העסקתו בחברה, ב-12 החודשים האחרונים לעבודתו.
החברה התנגדה לבקשה, למעט הבקשה להעביר לידי מר פז את דוחות המכירות שלו בלבד. לטענתה, תדפיסי השיחות אינם רלוונטיים שכן הם אינם מלמדים על עבודתו של מר פז בפועל. שכן גם לו ביצע שיחות טלפון, אין הדבר מלמד על עבודתו אשר הצריכה נסיעה והימצאות בשטח. כמו כן נטען כי פרוטוקול השימוע הידני אינו ברשות החברה, שכן לאחר שהוא הועבר למחשב, נזרק המסמך המקורי. באשר לדוחות המכירה של יתרת העובדים בחברה, נטען כי הם אינם רלוונטיים היות וטענות החברה כנגדו אינה כלל טענה של היקף מכירות נמוך ביחס לאחרים, אלא כי הסתיר מידע ודיווח על שעות עבודה לא נכונות. עוד טענה החברה כי חשיפה של מסמכים אלו תפגע בפרטיות העובדים וכן עלול מר פז לעשות בהם שימוש לאור עבודתו בחברה מתחרה.
בתשובתו, טען מר פז כי לאור הטענה כי פרוטוקול השימוע המקורי נזרק, יש להורות על פסילת הפרוטוקול שצורף לכתב התביעה, שכן לטענתו הושמטו ממנו פרטים שנאמרו, במכוון. עוד נטען כי חשיפת דוחות המכירה של יתר העובדים תוכיח כי היה בין סוכני המכירות המובילים של החברה וכן כי חשיפת פירוט השיחות תוכיח כי החל את עבודתו בשעות המוקדמות של הבוקר, כאשר ביצע שיחות עם לקוחות החברה, אשר כללו ביצוע הזמנות, תיאום מועדי אספקה וכיוצ"ב.

דיון והכרעה
לאחר שבחנתי את הבקשה והתגובה אליה הגעתי למסקנה כי דינה להתקבל, בחלקה, הכל כמפורט להלן.

תקנה 46 (א) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) , תשנ"ב- 1991 (להלן: " תקנות בית הדין לעבודה") קובעת כי בית הדין רשאי להתיר גילוי מסמכים ועיון בהם, במידה וסבר שהמסמכים שגילויים מתבקש יאפשרו "דיון יעיל". תנאי לקיומו של דיון יעיל הוא שהמידע המבוקש יהיה רלבנטי למחלוקת הנדונה. בהתאם לתקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה, במידה ואכן מתקיים מבחן הרלוונטיות יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר .

למבחן הרלוונטיות שני היבטים: ההיבט הצר (או תנאי הסף), במסגרתו יש לבחון אם קיימת זיקה ממשית בפועל בין הטענות שבבסיס הבקשה לגילוי מסמכים לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי; וההיבט הרחב, במסגרתו על בית הדין להידרש לאינטרס הגילוי ומשקלו וכן להשלכותיו של גילוי המידע המבוקש או חיסויו, גם על הציבור וצדדים שלישיים (ר' ע"ע 494/06, מדינת ישראל-נציבות המים נ' קלרק אבנציק , פורסם בנבו).
בהקשר זה, נקבע בפסיקה כאשר הבקשה לגילוי מסמכים עשויה לפגוע בפרטיות של צד שלישי יש לבחון בצורה דווקנית את הרלוונטיות של המסמכים, את היקף הפגיעה ואת החלופות האחרות לגילוי המסמכים (ר' ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים פע"מ נ' יהודה פלצ'י, מיום 21.9.2010; (להלן –עניין מכתשים)).
מלאכת האיזון נעשית על פי אמות מידה של מידתיות (עניין מכתשים), כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה. היינו, ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך (רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ. רנדי בע"מ, מיום 15.10.2008; ע"ע(ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל, מיום 21.1.11).
גילוי של פירוט שיחות טלפוניות נדון בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע (ארצי) 44473-06-15 ABRAH ARAFAINI MEBBERHATUM – פסגות פ.ס חברת בניה קבלנית [פורסם בנבו] (7.9.2015) (להלן: " פרשת פסגות") נדונה בקשה דומה לבקשה שבפני. באותו ענין נתבקש פירוט שיחות של עובד ותיק של המעסיקה, אשר היה בו, לטענת העובד, כדי להוכיח קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המערער למשיבה. שם קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי ככל שאותו עובד "עבד אצל המשיבה בתקופה הרלוונטית לתביעה, המסמך המבוקש רלוונטי שכן יש בו כדי לשפוך אור ולהוות ראיה שתסייע למבקש להוכיח את גרסתו...זאת, במיוחד נוכח ההכחשה הגורפת והמוחלטת של קיום קשר כלשהו בין המשיבה לבין המבקש".
במקרה שלפנינו טענת המשיבה כי ה מבקש צריך להשיב את ה שכר בגין השעות בהן לא עבד כטענתה, בעוד שה מבקש מכחיש את האמור וטוען כי עבד בשעות בהתאם לנדרש הימנו . פירוט שיחות הטלפון שבנדון אכן יכול לסייע למבקש להוכחת גרסתו ומשכך אנו סבורים כי יש רלוונטיות למסמכים אלו. ערים אנו לטענת המשיבה כי אין באמור כדי להעיד כי במועד ביצוע השיחות ביצע ה מבקש עבודה, אולם ככל שיוכח כי אכן היו שיחות כנטען על ידי המבקש, הרי שניתן יהיה לחקור בנדון במסגרת החקירה הנגדית ולהבהיר נקודה זו שהינה בהחלט רלוונטית בנוגע למחלוקות נשוא תיק זה.
משכך בכל הנוגע לפירוט השיחות, אכן נראה כי יש רלוונטיות לפלט השיחות שעשה מר פז, ומשכך ניתן בזאת צו המקבל את הבקשה בנוגע לרכיב זה- משכך ניתן בזאת צו לקבלת תדפיס שיחות יוצאות ונכנסות ממכשיר פלאפון : 054-XXXX424 לשנת עבודתה האחרונה של המבקש במשיבה. על המבקש לבצע מסירה אישית לחברה הרלוונטית לא יאוחר מיום 1.5.17 . המבקש ישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הצו.
בכל הנוגע לרלוונטיות של דוחות המכירות של שאר עובדי החברה, אציין כי בכתב ההגנה לתביעה שכנגד, טענה החברה, כי בשנתיים האחרונות לעבודתו אצלה לא הגדיל מר פז את המכירות וזאת בניגוד לשאר העובדים. מעבר לאמור יש למסמכים אלו רלוונטיות בכל הנוגע להוכחת טענת המבקש בדבר ביצוע עבודתו כנדרש ממנו במהלך השנים. כך שעולה כי יש רלוונטיות לדוחות המכירה של המבקש ושל י תר העובדים ביחס לדוחות המכירה של מר פז.
בכל הנוגע לחשש החברה לפגיעה בסודותיה ובפרטיות העובדים, הרי שעובר להעברת המסמכים על ידי החברה, ימחקו שמות העובדים, למעט מר פז, מדוחות המכירות וכן פרטי הלקוחות ונתונים מסחריים. כמו כן על מנת למנוע הכבדה הרי שהבקשה מתקבל בכל הנוגע לדוחות מכירות של יתר העובדים , רק בנוגע לשנה האחרונה לעבודת מר פז בחברה.
בכל הנוגע לדוחות המכירה של המבקש, הרי שהמשיבה אינה מתנגדת להעברת מסמכים אלו ומשכך תעבירם למבקש בהתאם למבוקש.
המשיבה תעביר למבקש דוחות אלו לא יאוחר מיום 19.5.17.
באשר לפרוטוקול השימוע, משהובהר כי הוא נזרק לאחר שהועבר למחשב, ביקש מר פז כי יוצא מהתיק. נושא תוכן שיחת השימוע והפרוטוקול שיוגש יוכרע בסיומו של ההליך, לאחר שישמעו הראיות. ואין מקום להכריע בכך כעת.
משכך הבקשה מתקבלת. ההוצאות נשוא הבקשה ילקחו בחשבון בסיום ההליך.


מעורבים
תובע: אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
נתבע: נסים פז
שופט :
עורכי דין: