ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנרי שאיבות בע"מ נגד נטע עופר עבודות ביוב ומים בע"מ :

החלטה בתיק עע"מ 2147/17

לפני: כבוד השופט א' שהם

המבקשת:
אבנרי שאיבות בע"מ

נ ג ד

המשיבות:
1. נטע עופר עבודות ביוב ומים בע"מ

2. מדינת ישראל - משרד הביטחון

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בעת"מ 64342-05-16, שניתן על-ידי כבוד השופטת ו' מרוז, ביום 7.2.2017.

בשם המבקשת: עוה"ד רות ברק; ואמוץ ויס

בשם המשיבה 1: עו"ד איל קרמר

בשם המשיבה 2: עו"ד רנאד עיד

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (כבוד השופטת ו' מרוז – סג"נ), בעת"מ 64342-05-16, מיום 7.2.2017, עד להכרעה בערעור על פסק דין זה.

רקע עובדתי ופסק דינו של בית המשפט המחוזי

2. בחודש פברואר 2016, פרסמה מדינת ישראל – משרד הביטחון (להלן: המשיבה 2 או משרד הביטחון) מכרז פומבי שמספרו 1000422258, לביצוע עבודות אחזקה של מתקני ביוב ושאיבת שפכים, במחנות צה"ל ובמעברים המצויים במרחב התפר (להלן: המכרז). במקביל, פורסם על-ידי המשיבה 2 מכרז נוסף שמספרו 1000422259, לביצוע עבודות של שאיבת שפכים במתקנים המצויים במרחב התפר (להלן: מכרז ב').

3. ביום 22.2.2016, הוגשו שמונה הצעות למכרז, כאשר ההצעה הזולה ביותר היתה הצעתה של חברת אבנרי שאיבות בע"מ (להלן: המבקשת או אבנרי), ולאחריה, בפער זניח, הצעתה של חברת נטע עופר עבודות ביוב ומים בע"מ (להלן: המשיבה 1 או נטע עופר). ביום 25.2.2016, הכריזה ועדת המכרזים של המשיבה 2 (להלן: ועדת המכרזים או הועדה) על אבנרי כזוכה במכרז.

4. בחודש מאי 2016, הגישה נטע עופר עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים, בגדרה נדרש בית המשפט להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים בדבר זכיית אבנרי במכרז; לפסול את הצעתה של אבנרי במכרז, בשל היותה הצעה תכסיסנית; ולהורות על זכייתה של נטע עופר במכרז, או לחילופין, להורות על השבת הדיון בתוצאות המכרז לועדת המכרזים.

5. ביום 7.2.2017, ניתן פסק הדין, מושא הבקשה שלפניי.

בפתח פסק הדין, דחה בית משפט קמא את טענת השיהוי בהגשת העתירה שהעלתה אבנרי, בקובעו, כי "העתירה הוגשה בתוך פרק זמן סביר של כשלושה שבועות ממועד המצאת המסמכים במלואם לידי העותרת (המשיבה 1 – א.ש.)". כך גם, נדחתה טענת המבקשת, בדבר אי עמידתה של נטע עופר בתנאי הסף הדורש לצרף רישיון מוביל להצעה, שכן "מדובר בפגם טכני".

בהמשך, עמד בית משפט קמא, בהרחבה, על טענתה של נטע עופר, כי הצעתה של אבנרי הינה הצעה תכסיסנית, זאת, בהינתן עקרונות היסוד בדיני המכרזים, ובכלל זה, המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לטענת התכסיסנות. לאחר בחינת מכלול הראיות שהובאו בפניו, הגיע בית משפט קמא, לכלל מסקנה, כי החלטת ועדת המכרזים בדבר זכיית המבקשת במכרז אינה סבירה וראוי להתערב בה, שכן הצעת המבקשת הינה הצעה תכסיסנית, בהיותה "נגועה בהעמסת מחירים", באופן החותר "תחת עקרון השוויון וטוהר המידות".

לנוכח האמור לעיל, קיבל בית משפט קמא את עתירתה של נטע עופר, והורה על ביטול זכייתה של אבנרי במכרז, תוך חיובן של המבקשת והמשיבה 2 בשכ"ט עו"ד בסכום של 25,000 ₪. כן הורה בית משפט קמא, כי "הדיון בהצעת העותרת יוחזר לועדת המכרזים כדי שתשקול ההצעה לגופה ותחליט על המשך הליך המכרז".

הבקשה לעיכוב ביצוע

6. על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים הוגש ערעור על-ידי אבנרי, ובמקביל, הוגשה הבקשה המונחת לפניי, שעניינה עיכוב ביטול זכייתה של המבקשת במכרז, וכן, עיכוב קבלת החלטה חדשה, ומימושה על-ידי ועדת המכרזים, בדבר זכיית מציע אחר במכרז, עד להכרעה בערעור.

לעמדת המבקשת, מאזן הנוחות נוטה, באופן מובהק, לטובתה, שכן ככל שהבקשה לעיכוב ביצוע תידחה, ובסופו של יום, יתקבל הערעור, יגרמו לה נזקים קשים ובלתי הפיכים, בגין הוצאותיה והסתמכותה על זכייתה במכרז. נטען, בהקשר זה, כי עקב זכייתה במכרז, רכשה אבנרי ביוביות וציוד רב; התקשרה עם צדדים שלישיים לצורך קליטת השפכים; ונמנעה מלהשתתף במכרזים חדשים שפורסמו. כך למשל, נמנעה אבנרי מלהשתתף במכרז מקביל, אשר פורסם על-ידי חברת "מי אביבים" (תאגיד המים והביוב של תל אביב), ובעקבות זאת נטע עופר היא אשר זכתה במכרז מי אביבים. אשר לסיכויי הערעור, סבורה המבקשת, כי סיכויים אלו גבוהים, משום שלדידה, פסק דינו של בית משפט קמא נגוע "בטעויות ברורות"; מבוסס על "הנחות שכלל לא הוכחו"; ועורך "השוואות שכלל אינן רלוונטיות ואינן מוכיחות כל תכסיסנות".

תגובת המשיבה 1

7. המשיבה 1 מתנגדת לבקשה לעיכוב ביצוע, ולגישתה, יש לדחותה. בהתייחס לסיכויי הערעור, טוענת המשיבה 1, כי הסיכויים שערעורה של המבקשת יתקבל על-ידי בית משפט זה הינם "קלושים ביותר". זאת שכן, מרבית טענותיה של אבנרי מופנות כנגד קביעות עובדתיות שנעשו על-ידי בית משפט קמא, בהן ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב. בהתייחס למאזן הנוחות, טענה המשיבה 1, כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח, כי דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע עלולה לגרום לה לנזק בלתי הפיך, ו"כל שהוצג הם מסמכים מושחרים שלא ניתן להסיק מהם דבר". במילים אחרות, נטען, כי אבנרי לא הציגה כל קושי ממשי בהשבת המצב לקדמותו, במידה שבסופו של יום יתקבל ערעורה.

תגובת המשיבה 2

8. לעמדת משרד הביטחון, דין הבקשה לעיכוב ביצוע להתקבל עד להכרעה בערעור. המשיבה 2 סבורה, כי לא נפל פגם כלשהו אשר הצדיק את התערבותו של בית משפט קמא בהחלטת ועדת המכרזים, ומשכך "פסק דינו של בית משפט קמא הינו פסק דין שגוי...ומכאן שסיכוי הערעור הם גבוהים". נטען, בהקשר זה, כי הצעתה של המבקשת נבדקה על-ידי ועדת המכרזים בדקדוק רב, לאחר שהמבקשת סיפקה הסברים, הן בכתב והן בע"פ באשר להצעתה הכלכלית. יתרה מזאת, טענה המשיבה 2, כי הטעמים שבגינם הורה בית משפט קמא על ביטול זכייתה של אבנרי במכרז, מצדיקים גם את פסילת הצעתה של נטע עופר. בכל הנוגע למאזן הנוחות, טענה המשיבה 2, כי ההתקשרות העסקית עם המבקשת החלה כבר לפני למעלה משנה, תוך שבמהלך תקופה זו, ביצעה המבקשת את העבודות בפועל, לשביעות רצונה, ולכן גדיעתן כעת, תגרום "מטבע הדברים" נזק למבקשת. עוד נטען, כי ככל שבית משפט קמא לא ייעתר לבקשה לעיכוב ביצוע, ובסופו של דבר ועדת המכרזים תחליט שלא להכריז על הצעתה של נטע עופר כזוכה במכרז, לא יהיה מי שיספק למשרד הביטחון את השירותים המבוקשים, עד לפרסומו של מכרז חדש והשלמת הליכיו – דבר שעלול לגרום למשיבה 2 נזק לא מבוטל.

דיון והכרעה

9. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיבות וצרופותיהן, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה לעיכוב ביצוע להתקבל.

10. כידוע, בקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין עד להכרעה בערעור על עתירה מנהלית תבחן על פי הכללים שנקבעו לעניין זה במשפט האזרחי, ובראשם הכלל לפיו הגשת הערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה עליה מערערים (תקנה 42 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000 (להלן: תקנות סדר הדין לעניינים מנהליים); עע"מ 2709/14 רמי חסון בע"מ נ' עיריית חדרה (13.4.2014); עע"מ 5860/13 ע.ר. אציל בע"מ נ' מרדכי (30.8.2013)). בית המשפט ייעתר לבקשה לעיכוב ביצוע במקרים חריגים בלבד, ורק כאשר הראה המבקש, כי מתקיימים, בעניינו, שני תנאים מצטברים – האחד, כי סיכויי ערעורו טובים, וכי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתו, במובן זה, שאם פסק הדין יבוצע, ובסופו של יום יתקבל ערעורו, הוא ייתקל בקושי ניכר להשיב את המצב לקדמותו (תקנה 43 לתקנות סדר הדין לעניינים מנהליים; עע"מ 5835/14 ג.ב.ע.ם. לוי נכסים והשקעות בע"מ נ' עיריית קריית ים (10.9.2014); עע"מ 2835/14 שגיב נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון (10.9.2014)).

11. יחסי הגומלין בין השיקול הנוגע לסיכויי הצלחת הערעור, לבין השיקול בדבר מאזן הנוחות, מוכרים בפסיקה כמבחן משולב, המכונה "מקבילית הכוחות". לפי מבחן זה, ככל שסיכויי הערעור גבוהים יותר, כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך (עע"מ 4013/14 שירז תעשיות פלסטיק בע"מ נ' משרד התעשייה והמסחר (13.8.2014); עע"מ 4886/14 הנתיב המהיר בע"מ נ' כביש חוצה ישראל בע"מ (11.8.2014)). ואולם, השיקול שעניינו מאזן הנוחות, מהווה את אבן הבוחן המרכזית להכרעה בבקשה לעיכוב ביצוע (עע"מ 4977/14 גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ נ' הממונה כהגדרתו בחוק אוויר נקי - המשרד להגנת הסביבה (18.8.2014); עע"מ 68/10 אדרי נ' שר הבינוי והשיכון (31.1.2010)).

12. אפתח בנושא מאזן הנוחות ואומר, כי השתכנעתי, כי זה מטה את הכף לעבר קבלת הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור. בפתח הדברים, יש להדגיש, כי בהינתן העובדה שבמסגרת עתירתה לא הגישה נטע עופר לבית משפט קמא בקשה למתן צו ביניים, אשר ימנע את ההתקשרות בין אבנרי לבין המשיבה 2 – הרי שהחל ממועד זכייתה במכרז, קרי: מיום 25.2.2016, המבקשת היא אשר מבצעת בפועל את העבודות מושא המכרז עבור המשיבה 2, וזאת "להנחת דעתה", כפי שציינה המשיבה 2 במסגרת תגובתה. משכך, הדעת נותנת, כי במהלך תקופה זו (למעלה משנה), השקיעה המבקשת משאבים רבים, לצורך ביצוע העבודות עבור המשיבה 2. בנסיבות אלו, סבורני, כי בשלב זה, ועד להכרעה בערעור, יש להותיר את המצב על כנו, שכן "מציאות דברים אשר מתקיימת לפרק זמן ממושך עשויה לשמש – בנסיבות מסוימות – שיקול התומך בבקשה לעיכוב ביצוע" (ראו: עע"מ 6438/10 ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ נ' יוסף וויס (21.2.2011). לא זו אף זו, יש לזכור, כי בנידון דידן, לצד ביטול זכייתה של אבנרי במכרז, הורה בית משפט קמא על החזרת הדיון לועדת המכרזים על מנת שתבחן את השאלה האם יש להכריז על נטע עופר כזוכה במכרז – כלומר, זכייתה של נטע עופר במכרז כלל אינה מובטחת, וככל שועדת המכרזים תחליט שנטע עופר אינה ראויה לזכות במכרז, תאלץ המשיבה 2 לפרסם מכרז חדש – דבר שעלול להכביד גם על הרשות המנהלית.

13. לפיכך, ומבלי לנקוט עמדה לגבי סיכויי הערעור, נראה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב ביצועו של פסק הדין, לרבות עיכוב קבלת החלטה חדשה ומימושה על-ידי ועדת המכרזים, בדבר זכיית מציע אחר במכרז, עד להכרעה בערעור.

יחד עם זאת, ועל מנת למזער את הנזק, ככל שקיים, העלול להיגרם כתוצאה מעיכוב ביצוע פסק הדין, הנני מורה למזכירות בית משפט זה לקבוע את הדיון בערעור, לא יאוחר מסוף חודש מאי 2017.

14. אשר על כן, הבקשה לעיכוב ביצוע מתקבלת, כפי המבואר.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ז (‏19.4.2017).


מעורבים
תובע: אבנרי שאיבות בע"מ
נתבע: נטע עופר עבודות ביוב ומים בע"מ
שופט :
עורכי דין: