ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר חקון נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט :

בפני כבוד ה שופט יוסי ברכיה

התובע:

מאיר חקון

נגד

הנתבעת:

המועצה להסדר ההימורים בספורט

פסק דין

1. עניינה של תובענה זו הינה תביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת, שהינה תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי החוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז- 1967, בדרישה לקבלת סכום ה זכיה בעקבות הימור שהימר על תוצאת משחק, שהתבררה כנכונה. סך התביעה הי נו: 4,750 ₪.

2. בתאריך 23.8.16 התקיים דיון בו לא התייצבה הנתבעת, ולאחר שהתובע מסר את עדותו, ניתן פסק דין בהעדר התייצבות הנתבעת .

3. הנתבעת הגישה בקשה לביטול פסק דין. פסק הדין בוטל ביום 10.11.16 בכפוף לתשלום הוצאות לתובע בשיעור 400 ₪. הדיון בתיק נקבע ליום 2.4.17. לדיון התייצבו הצדדים וטענותיהם נשמעו.

4. ואלו הפרטים הרלבנטיים לתובענה זו, כפי שעלו מעדות התובע. הנתבעת אינה מתכחשת לפרטים העובדתיים שייסקרו עתה.

5. ביום א' 15.5.16 בשעה 16:57 הימר התובע על תוצאת משחק בין קבוצת מנצ'סטר יונייטד לבורנמות' (להלן- המשחק או התחרות). התובע הימר כי מנצ'סטר יונייטד תנצח 1:3, התובע שילם 500 ₪ בגין ההימור, יחס ההימור לניחוש התובע היה 9.50, מכאן כי לו המשחק יסתיים בהתאם להימור שהימר התובע, הרי שהוא היה צפוי לזכות ב- 4,750 ₪ (9.5 X 500 = 4,750 ₪ ).
הקבלה על התשלום סומנה ת/1.

6. המשחק היה אמור להתקיים ביום 15.5.16 בערב, אך בוטל עקב אירוע בטחוני. כך טען התובע .

7. למחרת יום ב' 16.5.16 התובע טען כי הגיע בשעה 8:30 בבוקר למשרדי הנתבעת, אך אנשי הנתבעת לא זיכו אותו בגין ביטול המשחק , לטענתו אמרו לו שיבוא אחר הצהריים. התובע הגיע שוב למשרדי הנתבעת באותו יום, בשעה 15:45, אולם שוב לטענתו , המחשב של הנתבעת כתב "לא ניתן לזכות את הטופס" , והוא לא זוכה בשום סכום.

8. לטענת התובע, נאמר לו כי המשחק שבוטל, יתקיים ביום ג' 17.5.16 בשעה 14:00.

9. ביום 17.5.17 התובע ירד לים המלח ולא הגיע למשרדי הנתבעת. המשחק שהתקיים בתאריך זה, הסתיים בתוצאה 1:3 לטובת מנצ'סטר יונייטד, בדיוק התוצאה אותה ניחש התובע.

10. יצויין כי סכום הכסף ששילם התובע בגין ההימור, נשאר כל הזמן בידיה של הנתבעת ובשום שלב לא הוחזר לתובע.

11. ביום רביעי 18.5.17 הגיע התובע למשרדי הנתבעת לקבל את סכום הזכיה, ואולם אנשי הנתבעת סירבו לשלם לו את סכום הזכיה. כל שהסכימ ו אנשי הנתבעת הוא, להחזיר לתובע את סך השקעתו בשיעור 500 ₪. אישור על החזר סך ההשקעה, שבוצע ביום 18.5.16 בשעה 15:38 סומן ת/2.

12. השאלה היא, האם פעלה הנתבעת כדין בהתנהלותה, שהשיבה לתובע רק את סך השקעתו, או שמא היה עליה לשלם לתובע את כל סך הזכיה הנקוב לתוצאה עליה הימר ואשר התרחשה בפועל: 1:3 ?

סקירת הדין הרלבנטי

13. ניגש עתה לסקירת הדין הרלבנטי לנדון שבפנינו.

14. סעיף 10 (4) לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), תשס"א-2001 (להלן- התקנות), קובע כך:
ניחושים ייחשבו כבטלים אם אירע אחד מאלה:
...
(4) תחרות לא נערכה בזמן שבו היתה אמורה להתקיים, וחרגה מהמועד לקבלת הימורים על תחרויות ברשימה שבה היא כלולה.

סעיף 11 לתקנות קובע כך:
"היה הניחוש המבוטל על פי הוראות סעיף 10 אחד בתוך צירוף ניחושים אשר יחדיו מזכים את המשתתף בזכייה - יעמוד יחס הזכייה הקבוע לניחוש זה, לצורך חישוב הזכיות, על שיעור של 1.00, באופן שהמשתתף יהיה זכאי לקבל, לפחות, את דמי ההשתתפות ששילם, וכל תוצאה שסומנה תיחשב כתוצאה נכונה; אם צירוף הניחושים, ובתוכם הניחוש המבוטל אינם מזכים את המשתתף בזכייה - לא יוחזר סכום ההשתתפות."

15. בהתאם לאמור בסעיף 10 (4), המשחק לא התקיים במועד שהיה אמור להתקיים, ולפיכך הניחוש בטל.

16. בהתאם לסעיף 11, מעת שמתבטלת תחרות, ובנדון שבפנינו, התובע הימר על משחק אחד בלבד, הרי שהניחוש בגין התחרות שבוטלה ייחשב כנכון, והמנחש יהיה זכאי להשבת סך השקעתו (יחס זכיה של 1.00 ). בנסיבות אלו, אכן היה התובע זכאי להשבת סך ה- 500 ₪ שהשקיע- כפי שהתרחש בפועל.

17. ואולם בנדון שבפנינו, סך השקעתו של התובע לא הושב לו ביום למחרת התחרות שבוטלה, היינו ביום 16.5.16. סך ההשקעה נשאר אצל הנתבעת, בינתיים התקיימה ביום 17.5.16 התחרות מחדש והתברר כי התובע ניחש נכונה. האם ניתן "להעביר" את הניחוש מתאריך המשחק המקורי (15.5.17 ) לתאריך המשחק החדש (17.5.17 )?
התשובה לכך לטעמי- שלילית.

18. סעיף 14 (א) לתקנות מסמיך את הנתבעת "לקבוע הנחיות נוספות אשר יחייבו אותה ואת המשתתפים בכל הקשור לעריכת ההימורים על כל אחד מהמשחקים בהתאם לתכנית זו". ביום 6.3.16 פרסמה הנתבעת "הנחיות מס' 1/2016 ביחס לתוכניות ההימורים על תחרויות ספורט" (להלן- ההנחיות). הנחיות אלו, הן המחייבות את הנתבעת בקשר עם האירוע נשוא התובענה.
בהתאם לנספח ב' שהנתבעת צירפה להודעתה מיום 6.4.17 הרי שהנתבעת, פעלה כדין ועמדה בהוראות סעיף 14 (ב) לתקנות ופרסמה כנדרש בתקנות את ההנחיות.

19. סעיף 24 להנחיות כותרתו "הבהרה לעניין קיום תחרות במועדה" והוא קובע כך:
"על פי סעיף 10 (4) לתוספת (הכוונה לתקנות- י"ב), ניחוש תחרות שלא התקיימה במועדה עשוי להיות בטל. על פי סעיפים 7-8 לתוספת, התוצאה הקובעת היא זו ש"בתום מלוא פרק הזמן הקצוב לאותה תחרות", ובהעדר תוצאה כאמור הניחוש יחשב לבטל. לעניין זה מובהר:
א. תחרות אשר מועד קיומה (שעת התחלת התחרות) נדחה עד לשעת חצות (שעון ישראל) ביום שלאחר המועד המתוכנן המקורי- תיחשב כאילו נערכה במועדה.
ב. תחרות שהופסקה וחודשה מהנקודה בה הופסקה (שעת התחלת חידוש התחרות) עד לשעת חצות (שעון ישראל)ביום שלאחר הפסקת התחרות- תחשב כאילו נערכה והסתיימה במועדה.
ג. תחרות שהופסקה וחודשה שלא מהנקודה בה הופסקה, תחשב כבטלה גם אם החידוש היה כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל.
התוצאה הקובעת לתחרויות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) תהא בסוף המשחק, ותכלול את המצב שהיה בטרם הפסקת התחרות".

20. הנה כי כן, ההנחיות מבארות ומגדירות את פרק הזמן שבגדרו תחרות עדיין תיחשב כאילו היא נערכה במועדה. מההנחיות עולה (סעיף 24 (א)) , כי אם מועד תחרות נדחה עד לשעת חצות של היום שלאחר המועד המקורי של התחרות שהופסקה, נחשב הדבר כאילו התחרות התקיימה במועדה, ומכאן כי ההימורים על התחרות המקורית, יהיו נכונים ורלבנטיים גם למועד התחרות הנדחה, אבל רק אם ה יא מתקיי מת בתוך המועד המוגדר בהנחיות.

21. בנדון שבפנינו, המשחק התקיים רק ביום 17.5.16, היינו לאחר שעת חצות של יום 16.5.16, המועד האחרון בהתאם לסעיף 24 (א) להנחיות, להגדרת התחרות עליה הימר התובע כתחרות ש"נערכה במועדה", מכאן כי משחק זה לא נחשב כמשחק שהתקיים במועדו, ובהתאם לסעיף 10 לתקנות הרי שהוא בטל, ובהתאם לסעיף 11 לתקנות, התובע אכן זכאי רק להשבת סך השקעתו.

22. כאשר התובע הגיע למשרדי הנתבעת ביום 16.5.16, עדיין היינו מצויים בתוך מתחם הזמן האמור בסעיף 24 (א) להנחיות, שבתוכו עדיין המשחק יכול להיחשב כי התקיים במועדו, לו הוא היה מתקיים בפועל במועד זה. זו הסיבה שבשלב זה התובע לא קיבל את סך השקעתו.

23. לו המשחק היה נערך ביום 16.5.16, התובע היה זכאי לקבל את כל סכום הזכיה מעת שניחש נכונה את תוצאת המשחק, מכיוון שההימור שלו היה חל גם על המועד הנדחה, הנמצא בתוך מתחם המועד שנקבע בהנחיות.

24. ואולם כאמור המשחק התקיים רק ב- 17.5.16. בעת שהתקיים המשחק, הרי שעל פי הכללים שנסקרו עתה, ההימור של התובע התבטל. המשחק, מבחינת ההימור על תוצאתו, בוטל החל מחצות הלילה של יום 16.5.16 והמעבר ליום 17.5.17.

25. לו התובע היה מגיע ביום 17.5.17 למשרדי הנתבעת, הוא היה זכאי לקבל את סך השקעתו- 500 ₪, ואם היה חפץ, היה עליו להמר מחדש על המשחק לפי מועדו החדש , שכן ההימור שלו בוטל. ואולם, לפי טענת התובע , ביום זה הוא היה בים המלח ולא הגיע למשרדי הנתבעת.

26. נמצא כי ההימור של התובע בוטל כבר בתחילת יום 17.5.17, מכאן כי בעת קיום המשחק במהלך יום 17.5.16 לא היה כל הימור בתוקף של התובע כי המשחק עליו הימר נחשב כמבוטל, ולפיכך הוא לא היה זכאי לקבל את סך הזכיה הנקוב בגין הימור נכון.

27. בנסיבות אלו, התובע היה זכאי לקבלת סך השקעתו בלבד, 500 ₪, וזה אכן הסך אותו השיבה לו הנתבעת. מעבר לסך זה, לא היה עליה כל חובה להשיב לתובע.

28. להשלמת התמונה יצויין כי ביום 2.6.16 התפרסמה הנחיה אחרת 2/2016 ע"י הנתבעת , המחליפה את הנחיה 1/2016, הנחיה זו קובעת הסדרים שונים והגדרות אחרות, לעניין מהי תחרות המתקיימת במועדה ומתי יש לבטל תחרות. ואולם הנחיות אלו לא רלבנטיות לנדון שבפנינו, כי הן פורסמו לאחר המועדים העומדים בבסיס תובענה זו.

29. לאור המקובץ, דין התביעה להידחות. בנסיבות העניין ללא צו להוצאות.

רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, י"ח ניסן תשע"ז, 14 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר חקון
נתבע: המועצה להסדר ההימורים בספורט
שופט :
עורכי דין: