ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיוון כהן נגד המגש - שקד בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת, סגנית נשיא סיגל רסלר-זכאי

המבקשת:

סיוון כהן
באמצעות עו"ד לירון פרמינגר

נגד

המשיבה:

המגש - שקד בע"מ
באמצעות עו"ד יוסף הדס

פסק דין

לפני בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), לאשר את הסתלקות המבקשת מן הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, לאשר את התחייבויותיה של המשיבה, לדחות את התובענה האישית של המבקשת, ולפסוק למבקשת גמול ושכר טרחת בא כוחה.

הבקשה המוסכמת נתמכת בתצהירה של המבקשת וכן בתצהירו של בא כוחה, המאשרים כי המבקשת ובא כוחה, לא קיבלו כל טובת הנאה מהמשיבה מעבר להסכמות הכלולות בהודעת ההסתלקות.

התובענה והבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור"), עניינן בכך שהמשיבה לא סימנה כדין את תוויות הבקבוקים אותם היא משווקת, כך שהכיתוב ע"ג התוויות לא נכתב בגודל המינמאלי לכיתוב כפי שעולה מסעיף 2 לתקנות הפיקדון על מכלי משקה , תשס"א-2001, וחוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק ותקנות הפיקדון").

לטענת המבקשת, התנהלות המשיבה בשימוש בתוויות בעלות כיתוב קטן מהוראות הדין, מנעה ממנה את האפשרות לראות באופן ברור את הסימון של "חייב בפקדון" וכן את האפשרות לקבלת דמי פיקדון בגין המוצר. על כן, עתרה המבקשת לפיצוי ממוני בסך של 0.3 ₪ אשר היתה יכולה לקבל בגין דמי הפיקדון, וכן פיצוי לא ממוני בסך של 10 ₪ בגין עוגמת הנפש, ההטעיה, הכעס והתסכול אותם חוותה, לאחר שהתברר לה כי זרקה את המוצר מבלי שהתאפשר לה להזדכות עליו ובכך לתרום למחזור ולסביבה בריאה יותר. סך סכום התביעה הייצוגית הועמד על סך של 2,000,000 ₪ בעבור כל קבוצת התובעים אשר הוגדרה כ"כל מי שרכש, החל מיום 01.10.2001 (מועד כניסת חוק הפקדון לתוקף) ועד ליום הגשת בקשת האישור, בקבוק המכיל משקה אלכוהולי כלשהו אשר מיוצר, ממולא, מיובא ומשווק על ידי המשיבה ואשר על גבי הבקבוק לא נכתבו כדין הפרטים בהתאם לחוק ותקנות הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999".

לאחר בקשת האישור ועוד בטרם הגישה המשיבה את תגובתה לבקשת האישור, באו הצדדים בדברים, במסגרתם הבהירה המשיבה עמדתה כדלקמן:
המשיבה מייבאת מגוון רחב של משקאות ומקפידה על רישום נכון וחוקי על פי הוראות חוק הפיקדון.
כתוצאה מכשל נקודתי, הנובע מעיצוב המדבקה על ידי צד שלישי, הושמו מדבקות אשר הסימון בהן אינו עומד בהוראות חוק הפיקדון ותקנותיו, אולם מדובר על מוצר נקודתי בעל היקף מוגבל.
המשיבה החלה בשיווק המוצר לפני ארבע שנים בלבד. בסה"כ שווקו כ- 25,000 בקבוקים מהסוג אליו מפנה בקשת האישור. משכך, הנזק הממוני המרבי של כלל חברי הקבוצה עומד על סך של 8,700 ₪ בלבד.
חלק נכבד מחברי הקבוצה יודעים ומודעים לחוק הפיקדון ולאפשרות המחזור וקבלת הפיקדון. משכך עסקינן בקבוצה מצומצמת ביותר.
בעקבות בקשת האישור, פעלה המשיבה לחידוד הנהלים בקשר עם סימון ע"ג תוויות הבקבוקים והיא עורכת בדיקה רוחבית ביחס לכלל מוצריה שלם איתור תקלות, ככל שינן.
תווית המוצר, נשוא הבקשה, תוקנה באופן שעומד בהוראות הדין.
לא נגרם נזק בלתי ממוני למי מחברי הקבוצה.

בהמשך, הסכימו הצדדים על המפורט להלן:
המשיבה התחייבה לתקן את תוויות המוצר נשוא בקשת האישור באופן שיעמוד בהוראות הדין.
המשיבה התחייבה לרענן נהליה בקשר עם סימון מוצרים בעיקר בקשר עם חוק הפיקדון.
נוכח הקושי בקביעת ובאיתור חברי הקבוצה, הסכימו הצדדים להעמיד את היקף הנזק המצרפי של חב רי הקבוצה ע"ס של 3,000 ₪, אשר ייתרמו על ידי המשיבה ל "קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל" ע.ר. ת.ד. 7197 תל-אביב 6721503 בתוך 14 ימים ממועד אישור ההסתלקות.

לאור התחייבויות המשיבה כאמור לעיל, המבקשת סבור ה, כי מטרתה העיקרית של התביעה הושגה, ואין עוד צורך בהמשך ניהול ההליך. עוד סבורה, כי כבר בשלב זה יעשה לציבור שירות טוב בעניינים נשוא בקשת האישור, וזאת מבלי להיגרר להליך משפטי ארוך ויקר ותוך חיסכון רב של זמן ומשאבים שיפוטיים.

המשיבה הסכימה לשלם למבקשת גמול בסך של 1,000 ₪ ולשאת בשכר טרחת בא כוחה בסך של 11,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מיום אישור בקשת ההסתלקות , באמצעות העברתם ע"ש ב"כ המבקשת ולמשרדו.

הצדדים סבורים כי בנסיבות העניין, אין מקום לפרסם מודעה בדבר ההסתלקות (שאינה יוצרת מעשה בי-דין), זאת כפי שנקבע בין השאר ב- ת"צ (מחוזי חי') 42274-02-14 לבצוב נ' טיב רשתות בע"מ ( 16.6.14) ועוד.

דיון והכרעה

בפסק דין ת"צ 1469-02-13 לוי נ' פסטה נונה בע"מ (מיום 26.11.14) דן סגן הנשיא, כבוד השופט י' ענבר(כתוארו אז), בסוגיית " ההסתלקויות המתוגמלות" שהיא בקשת הסתלקות שבצידה בקשה לפסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו. לדידו, בבוא בית המשפט לאשר הסתלקות מבקשה לאשר תובענה כייצוגית, אין מקום, ככלל, לפסוק גמול ושכר טרחה למבקש ולבא כוחו, אלא במקרים חריגים, אף אם המשיב תיקן דרכיו בעקבות הגשת הבקשה ואפילו הבקשה מוסכמת על ידי הצדדים.

"חסרונותיהם של הסדרי הסתלקות מתוגמלת ונזקיהם גבוהים לאין שיעור מיתרונותיהם ותועלותיהם". על כן, לגישתו, על בית המשפט לפעול ל"צינון" תמריציהם של התובעים הייצוגיים ושל באי הכוח המייצגים לערוך הסדרי הסתלקות מתוגמלת. לפיכך, על ביהמ"ש להימנע, ככלל, מאישור תשלום גמול ושכר טרחה למסתלקים. (סעיף 14 א' לפסק הדין). עוד, נקבע כי ההסתלקות המתוגמלת מונעת מאחת משתי אפשרויות: "האפשרות האחת היא, כי התובעים הייצוגיים ובאי כוחם ויתרו על התביעות הכספיות משום שאלה היו מלכתחילה תביעות סרק. בהינתן אפשרות זו, אישור תשלום טובות הנאה למסתלקים יתמרץ הגשתן של תביעות סרק דומות נוספות; האפשרות השנייה היא, כי התביעות הכספיות לא היו תביעות סרק כי אם תביעות מבוססות וראויות, אשר התובעים הייצוגיים ובאי הכוח המייצגים ויתרו עליהן עקב בעיית נציג. בהינתן אפשרות זו, אישור תשלום גמול ושכר טרחה למסתלקים יתמרץ הסתלקויות דומות נוספות מתביעות שראוי לנהלן ולמצות את ההתדיינות בהן, אם לדין אם לפשרה" (עמ' 16 לפסק הדין).

גישה דומה ננקטה, במסגרת ת"צ 41804-06-16 סויסה ואח' נ' דלתא גליל תעשיות בע"מ (מיום 7.3.17) 23 תובענות שאוחדו לדיון, בנושא של הפרה נטענת של תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), התשנ"ה-1995, כבוד השופטת, סגה"נ כנפי-שטייניץ, קבעה כי בנסיבות אין לפסוק גמול לתובעים ויתכן כי אף נכון היה להטיל על המבקשים הוצאות לטובת אוצר המדינה.

בפסק דין ת"צ 27043-06-14 חזן נ' יעד חברה לדלק בע"מ (מיום 09.12.14) העלתה כבוד השופטת י' וילנר אפשרות שלישית למניע להגשת בקשת הסתלקות מוסכמת והיא הסתלקות מתוגמלת בעקבות תיקון ההפרה כשבצידה קושי ממשי בהוכחת הנזק. " הווה אומר - בקשה מבוססת בעקבותיה תוקנה ההפרה הנטענת. עם זאת, התובע הייצוגי ובא כוחו בחרו לילך במתווה של הסתלקות מתוגמלת, נוכח קשיים אפשריים בהוכחת התביעה, ובמיוחד בנוגע לנזק. במקרים אלה, סוגיית הנזק שנגרם לחברי הקבוצה שנויה במחלוקת אמיתית וכנה, והקושי מבחינת חברי הקבוצה להוכיח את יסוד הנזק אינו מצדיק את המשך ניהול ההליך. על כן, יש מקום לאשר במקרים מעין אלה הסתלקות מתוגמלת (שאינה מהווה מעשה בי-דין), בשים לב לתועלת שהוסבה לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו עם תיקון ההפרה, ובמקרים המתאימים, אף עם מתן פיצוי מסוים לחברי הקבוצה או לציבור". (עמ' 4 לפסק הדין).

בהתאם לסעיפים 16(א) ו- 22(ג)(1) לחוק, מוקנית לבית המשפט הסמכות לאשר הודעת "הסתלקות מתוגמלת" באישור קבלת "טובת הנאה" בצידה של הודעת ההסתלקות ובכלל זה, קבלת גמול ושכר טרחת בא כוח וכן אישור גמול לתובע המייצג במקרים מיוחדים.

מן הכלל אל הפרט

לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית וכן בהודעת ההסתלקות ובתצהיר מנהלה של המבקשת, שוכנעתי כי בקשת ההסתלקות על כל חלקיה, סבירה ועומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 לחוק, בין היתר בשים לב להתחייבות המשיבה לתקן את תוויות המוצר באופן שיעמוד בהוראות הדין, התחייבותה לרענן נהליה וכן התרומה לציבור בסך של 3,000 ₪ ל- "קרן לרווה לנפגעי השואה בישראל". בהתחייבויותיה אלו, הוסבה תועלת לחברי הקבוצה ולציבור. עוד, יש להביא בחשבון כי אישור בקשת ההסתלקות אינו מהווה מעשה בי-דין וממילא לא יגרם נזק לחברי הקבוצה באישור ההסתלקות.

בענייננו, מצאתי את מניע ההסתלקות שהוגדר על ידי השופטת י' וילנר, כתואם ביותר את הסוגיה שלפני. בהמשך לטענת המשיבה, מצאתי כי אכן קיים קושי אמיתי להוכחת הנזק הנטען וכן להוכחת גודל הקבוצה. לפיכך, לאור התחייבות המשיבה לתרומה ולתיקון ההפרה מזה , וקשיי הוכחת הנזק מזה, בראי הגמול ושכר הטרחה אשר מצאתיהם סבירים, יש הצדקה במקרה דנן לקבל את הבקשה, תוך פסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוח ה בהתאם למוסכם.

על כן, אני נעתרת לבקשה ומאשרת את הודעת ההסתלקות על כל חלקיה ורכיביה, כמפורט בהודעת ההסתלקות. הסכומים המבוקשים עבור גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוח ה סבירים ותואמים את נסיבות העניין.

אני מקבלת את בקשת הצדדים שלא לפרסם מודעה בדבר ההסתלקות, איני רואה מקום להורות על פרסום הודעה לפי תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010. עוד, איני רואה הצדקה במקרה זה למנות תובע מייצג או בא כוח חלופי.

סוף דבר

בשים לב לכל האמור לעיל, אני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן:

אני מאשרת את הסתלקות המבקש ת מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית.
אני מורה על דחיית התביעה האישית של המבקש ת.
אני מאשרת את התחייבותה של המשיבה ל תקן התוויות באופן שיעמדו בהוראות הדין וכן לרענן נהליה בקשר עם סימון מוצרים.
אני מאשרת את התחייבות המשיבה לתרום סך של 3,000 ₪ ע"ס ל "קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל" ע.ר. ת.ד. 7197 תל-אביב 6721503 בתוך 14 ימים ממועד אישור ההסתלקות.
על המשיבה למבקשת גמול בסך של 1,000 ₪ ולשאת בשכר טרחת בא כוחה בסך של 11,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מיום אישור בקשת ההסתלקות, באמצעות העברתם ע"ש ב"כ המבקשת ולמשרדו.
אני נותנת תוקף של החלטה להתחייבות המבקש ת ובא כוח ה שלא להיות מעורבים בעתיד בכל הליך, ולרבות בתובענה ייצוגית נגד המשיבה בנושא זהה לתובענה זו.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סיוון כהן
נתבע: המגש - שקד בע"מ
שופט :
עורכי דין: