ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משק פיליפ בע"מ נגד ליאורה כהנא-גם :

בפני כבוד ה שופטת חנה קיציס

מבקשים

  1. משק פיליפ בע"מ
  2. יוחאי גור הר-צבי הרשברג
  3. הילה הר-צבי הרשברג

נגד

  1. ליאורה כהנא-גם
  2. פרופ' אורי בר גיא
  3. מרכז מזון משואות יצחק
  4. אבי צור

בית המשפט קמא הכריע בשאלת האחריות ומינה את מר גור קוצר כשמאי מטעמו להערכת היקף הנזק. מר קוצר הגיש חוות דעת ראשונה ביום 25.12.13 ולאחר מכן נחקר על חוות דעתו במסגרת דיון הוכחות שהתקיים. באותו דיון ניתנה למבקשים האפשרות להציג בפני מומחה בית המשפט מסמכים נוספים והמומחה הגיש חוות דעת משלימה. המבקשים שלחו שאלות הבהרה למומחה וביום 6.12.16 נחקר המומחה בשנית על חוות דעתו. לאחר תום חקירתו, נקצבו המועדים להגשת הסיכומים.

החלטה

  1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופטת א. רוטקופף) מיום 7.3.17 בתיק 18681-06-11. בהחלטה נדחתה בקשת המבקשים לפסול את חוות דעתו של מומחה בית המשפט מר גור קוצר.
  2. המבקשים הגישו תביעה לתשלום הסך של 275,247 ₪ בגין נזקים אשר נגרמו להם לטענתם עקב רשלנותם של המשיבים.

בית המשפט קמא הכריע בשאלת האחריות ומינה את מר גור קוצר כשמאי מטעמו להערכת היקף הנזק. מר קוצר הגיש חוות דעת ראשונה ביום 25.12.13 ולאחר מכן נחקר על חוות דעתו במסגרת דיון הוכחות שהתקיים. באותו דיון ניתנה למבקשים האפשרות להציג בפני מומחה בית המשפט מסמכים נוספים והמומחה הגיש חוות דעת משלימה. המבקשים שלחו שאלות הבהרה למומחה וביום 6.12.16 נחקר המומחה בשנית על חוות דעתו. לאחר תום חקירתו, נקצבו המועדים להגשת הסיכומים.
3. תחת הגשת הסיכומים, הגישו המבקשים בקשה לפסילת חוות הדעת בנימוקים שונים ובין היתר חוסר ידע זועק של המומחה, חריגה קיצונית מסמכות, אי גילוי פרט מהותי הנוגע לניגוד עניינים, חוסר אמינות וחוסר מיומנות.

החלטת בית המשפט קמא
4. בית המשפט דחה את הבקשה לפסילת חוות הדעת וקבע כי לא עלה בידי המבקשים להראות פגם היורד לשורשו של עניין שיש בו כדי לגרום לעיוות דין. עוד נקבע בהחלטה כי הסתייגות המבקשים מעדות המומחה ומחוות דעתו אינן נמנות על המקרים החריגים בהם מוצדק להורות על פסילת חוות הדעת וכי פתוחה בפניהם הדרך להתמודד עם קביעותיו במסגרת הסיכומים.
עוד נקבע בהחלטה כי העובדה שהמומחה הינו בן קיבוץ אשר לחברת הביטוח של המשיבים זיקה אליו, אינה מעוררת חשש ממשי למשוא פנים.

הבקשה לרשות ערעור
5. המבקשים טוענים כי כישוריו החסרים של המומחה והשגגות שיצאו מלפניו מביאים למסקנה כי הוא אינו מתאים לתפקידו ועל כן יש לפסול את חוות הדעת.
6. המבקשים מפרטים בבקשה באריכות את טענתם לפיה נתפס המומחה באי אמירת אמת מספר פעמים בחקירתו , ואף התעלם מנתונים רלוונטיים אשר הונחו בפניו. עוד הם טוענים כי המומחה חרג מסמכותו כאשר השתמש במכסת היצור ככלי לחישוב הפסדי המבקשים, כאשר הצדדים כלל לא התי יחסו למכסת היצור כמגבילה יצור חלב.
7. עוד טוענים המבקשים כי המומחה גילה "חוסר ידע מחפיר" כאשר החיל בחוות דעתו באופן שגוי הוראות חוק סטטוטוריות. בנוסף נטען כי המומחה לא בדק כל עז בנפרד ואף לא בדק את מצב השוק בזמנים הרלוונטיי ם, על אף שהיה צריך לעשות כן.
8. עוד נטען כי שגה בית המשפט קמא כאשר לא דן בכל אחת מטענות הפסילה לגופן אלא הסתפק בקביעה כללית.
9. בנוסף רומזים המבקשים בסעיפים 1 ו-62 לבקשה כי מינוי המומחה קשור קשר הדוק לעובדה שהוא נשוי לשופטת בדימוס ולשיטתם יש למחות על תופעה זו.

דיון והכרעה
10. לאחר שעיינתי בכל טענות המבקשים, באתי לידי מסקנה כי יש לדחות את הבקשה על פי הוראות תקנה 406 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד-1984.
11. מומחה בית המשפט משמש כזרועו הארוכה של בית המשפט וחזקה כי מדובר בגורם אובייקטיבי ונעדר עניין, אשר פועל ללא משוא פנים, בהגינות, בתום לב ובמקצועיות על מנת לסייע בפתרון המחלוקת. ככזה אין סיבה לחשוד בו כי בחר לצדד בעמדה זו או אחרת מטעמים פסולים (ע"א 3134/02 עיריית רחובות נ' בוטנרו אחזקה ופיתוח (1992) בע"מ, סעיף 8 לפסק הדין).
פסילת חוות דעת מומחה לא תעשה כעניין שבשגרה, ולא כל שגגה או תקלה שנפלו בחוות הדעת יביאו בהכרח לפסילתה. ההחלטה אם לפוסלה תלויה בנסיבותיו של כל מקרה, ובין היתר, בשאלה אם פעל המומחה בתום לב, וכן בשאלה אם השגגה ניתנת לתיקון (רע"א 6116/97 ד"ר אברהם שוחט נ' ציון חברה לביטוח בע"מ, סעיף 4 לפסק הדין).
פסילת חוות הדעת הינה אפוא צעד קיצוני וחריג, שיינקט במשורה, ושמור לאותם מקרים בהם המומחה גילה בהתנהלותו או בניסוח חוות דעתו נטייה כה ברורה ובלתי מוצדקת לטובת אחד מבעלי הדין, עד שיש בכך כדי להצביע על חוסר אובייקטיביות מובנה. יש להביא בעניין זה את דבריו של השופט זילברטל ברע"א 1138/12 אי די. אי. חברה לביטוח בע"מ נ. פלוני:
"הלכה פסוקה היא, כי גם אם מתגלים פגמים בחוות הדעת, אין המסקנה צריכה להיות בהכרח פסילתה, אלא שומה על בית המשפט לשקול "אם מדובר בפגם היורד לשרשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין" (רע"א 7098/10 טביבזדה נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם, 31.1.2011)). זאת, במיוחד אם אנו מצויים בשלב שלאחר הגשת חוות הדעת, כיוון שאז מתחזקת האפשרות שתוצאת חוות הדעת היא שהניעה את מבקש הפסילה. על כן, גם אם המומחה חרג בשוגג ובתום לב מהוראות החוק ומהנחיות בית המשפט, לא ימהר בית המשפט לפסול את חוות דעתו כשניתן להסיר את הפגמים בעזרת הוראה מתונה יותר (להרחבה ראו: א' ריבלין, תאונת הדרכים תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים 690 (מהדורה רביעית – תשע"ט))".
12. על מבקשי הפסילה הנטל להוכיח את טענתם זו ונראה כי הם לא עמדו בנטל זה. אומנם בית המשפט קמא דחה את עתירת המבקשים מבלי שדן בפרוטרוט בכל אחת מהטענות (למעט הטענה לניגוד עני ינים, טענה אותה זנחו המבקשים בבקשה זו), אך לא נראה כי נפלה שג גה במסקנתו כי טענות המבקשים אינן מצדיקות סעד חריג של פסילת חוות הדעת וכי האכסניה המתאימה לדיון בטענות אלו הינה במסגרת הסיכומים.
טענות המבקשים בדבר חוסר מקצועיות, העדר בדיקה מספקת שהובילה לשגיאה במסקנות כמו גם הטענה כי נפלו טעיות ושגגות בעדות המומחה ובכלים בהם השתמש, כל אחת מהן בפני עצמה ואפילו במצורף, אינן עולות כדי "פגם היורד לשורשו של עניין" ואינן מצדיקות פסילת חוות הדעת, ואין כל שגגה בהחלטת בית המשפט קמא, לפיה שמורה למבקשים הזכות להעלות טענות אלו בסיכומים. מומחה בית המשפט הינו ככל העדים וניתן להעמיד לבחינה את מקצועיותו, את מיומנותו ואת מסקנותיו. חוות דעתו של המומחה היא חלק ממכלול הראיות העומדות בפני בית המשפט ואין בה כדי להגביל את שיקול דעתו ואת חובתו להכריע במחלוקת שהונחה לפניו, כך שמסקנות פסק הדין יתיישבו עם מכלול הראיות שהוצגו בפניו (ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא).
אם ימצא בית משפט קמא כי יש ממש בטענות אלו ואכן נפלו פגמים בחוות הדעת, חזקה כי ישתמש בכלים הנכונים כדי להסיר מדרכו של ההליך פגמים אלו.
13. בשולי הדברים אציין, כי יש לדחות את הערות ב"כ המבקשים בדבר הקשר בין מינוי המומחה לזהות אשתו ותפקידה בעבר ; המומחה אינו נפסל מלשמש בתפקידו בגין נישואיו ולא היה כל מקום לחזור ולהעלות טענות אלו שאין להן כל בסיס. חבל כי ב"כ המבקשים לא לקח לתשומת ליבו את הערת בית המשפט קמא בסעיף 8 להחלטתו ומצא לנכון לחזור בבקשה שבפני, על הערות אלו.
14. לאור האמור, הבקשה נדחית.
משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משק פיליפ בע"מ
נתבע: ליאורה כהנא-גם
שופט :
עורכי דין: