ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופיר אמתי נגד בלו משקאות ישראל בע"מ :

בפני כבוד השופטת בטינה טאובר

המבקש
אופיר אמתי, ת.ז. XXXXXX539

נגד

המשיבה
בלו משקאות ישראל בע"מ, ח.פ. 51417729

פסק דין

1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותו של מר אופיר אמתי (להלן: "המבקש"), מהתובענה ומהבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית שהוגשו על ידו כנגד בלו משקאות ישראל בע"מ (להלן: "המשיבה"). הבקשה מוגשת מכוח סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

2. ביום 06/09/16 הגיש המבקש כאמור תובענה ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית כנגד המשיבה (להלן בהתאמה: "התובענה" ו-"בקשת האישור"). התובענה ובקשת האישור עוסקות בטענה להפרה של הוראות הסימון הקבועות בתקן ישראלי 1145 (סימון מזון ארוז מראש) (להלן: "התקן") בפחיות משקה המכונה BLU Aloe Vera Original Flavor אותן ייבאה ושיווקה המשיבה תחת המותג BLU (להלן: "המוצרים").

המבקש טען במסגרת התובענה ובקשת האישור, כי הכיתוב המופיע בגב המוצרים "משקה אלוורה בתוספת גוארנה בטעם טבעי" מטעה צרכנים לחשוב כי לכאורה, מדובר במשקה "בריאות", נטול חומרים משמרים או תוספים ולכן לא ניתן לכנותו "טבעי", כהגדרת המונח בנספח ג' לתקן. בנוסף טען המבקש, כי היעדר הכיתוב המדויק באחוזים של רכיב האלוורה במוצרים, מפר לכאורה את הוראות סעיף 8 לתקן. כתוצאה מהפרות אלה, טען המבקש, כי הוא וחברי הקבוצה הנטענת סבלו מנזק ממוני ונזק לא ממוני מסוג "פגיעה באוטונומיה".

3. המשיבה הגישה תשובה לבקשת האישור, בגדרה טענה, כי דין התובענה ובקשת האישור להידחות. נטען, כי הכיתוב על גבי המוצרים אינו מגלם כל הטעיה לצרכן הפוטנציאלי. על המוצרים לא כתוב כי מדובר במשקה בריאות או במשקה המכיל רכיבים טבעיים בלבד ואין כל יסוד לטענה כי מישהו הוטעה בעניין. נטע, כי כל שנכתב על גבי המוצרים הוא שמדובר "בטעם טבעי", קרי שאין למשקה טעם נלווה מלבד טעמה של האלוורה. עוד נטען, כי המבקש נמנע במכוון מלצרף ראייה כלשהי, ממנה עולה כי ציבור צרכני המוצרים של המשיבה הוטעה בפועל על ידה, בשל הכיתוב "בטעם טבעי".

ביחס לסימון אחוזי רכיב האלוורה על גבי המוצרים, טענה המשיבה, כי המבקש לא טען ולא הרים ולו את הנטל הראשוני על מנת להראות שנגרם לו או למי מחברי הקבוצה הנטענת נזק כלשהו. נטען עוד, כי גם אם יימצא כי בהעדר סימון אחוזי רכיב האלוורה נפל פגם כלשהו, הרי שלפי גרסתו של המבקש עצמו, הדבר לא הטעה אותו, וממילא גם אם יימצא כי קיימת הפרה מסוימת ביחס לסימון אחוזי רכיב האלוורה על גבי המוצרים, הרי שהדבר נבע מתקלה שאירעה כתוצאה מאחריותו של ד"ר טוקר שהוא הגורם המקצועי אשר נתן למשיבה שירותים של עיצוב וגיבוש תוכן התוויות של המוצרים, תוך שהוא מתחייב כלפיה לגבי עמידת התוויות בהוראות הדין. בהקשר זה נטען, כי בעקבות הגשת בקשת האישור נוהלו תכתובות בין המשיבה לבין אנשי משרדו של ד"ר טוקר, אשר מלמדים על אחריותו המלאה לעניין, ושבעטיין הגישה המשיבה בקשה לאישור משלוח הודעת צד ג' כנגד ד"ר טוקר. מעבר לכך טענה המשיבה, כי מבחינה עובדתית המוצרים אינם משווקים עוד על ידה.

4. המבקש הגיש תגובה לתשובת המשיבה ולבקשה להגשת הודעת צד ג'. בטרם התקיים דיון בבקשת האישור, הודיעו הצדדים, כי הם מנהלים מגעים לסיום התיק בפשרה, וביקשו שהות למיצוי המגעים ביניהם.

5. ביום 22/03/17 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מהתובענה ומבקשת האישור. במסגרת ההסתלקות, התחייבה המשיבה, מבלי להודות באיזו מטענות המבקש, כי אילו תבחר ביום מן הימים לשווק את המוצרים, אלו יכללו את הכיתוב בדבר אחוז האלוורה מתוך כלל המשקה. בנוסף, הוסכם בין הצדדים, כי המשיבה שומרת על זכותה לתבוע את ד"ר טוקר בעתיד במסגרת תובענה נפרדת, בפרט בגין האישורים מושא בקשת האישור.

על רקע הסכמות אלה, הגיעו המבקש ובא כוחו לכלל מסקנה, כי הושגו מטרות התובענה הייצוגית, כי האינטרס הציבורי יצא נשכר ולכן אין עוד כל טעם בהמשך ניהול התובענה. לאור הטרחה שטרחו המבקש ובא כוחו בהגשת בקשת האישור והתובענה, המליצו הצדדים על תשלום גמול למבקש בסך של 1,500 ₪ ולבאות כוחו סך של 15,000 ₪ בצירוף מע"מ אשר ישולם לעו"ד חגית חופי.

6. לאחר שעיינתי בתובענה, בבקשת האישור ובבקשת ההסתלקות ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים כפי שבאו הדברים לידי ביטוי בבקשת ההסתלקות, מצאתי כי בקשת ההסתלקות על כל חלקיה, סבירה ועומדת בתנאים הקבועים בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.

7. כידוע, כלל הוא, כי משאושרה בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית, אין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ובא כוחו אלא במקרים חריגים ובאישור בית המשפט. כלל זה נובע מן החשש, כי היענות יתר להסתלקויות מתוגמלות תעודד הגשת תביעות סרק ותתמרץ הסתלקויות מתביעות שראוי לנהלן ולמצות את ההתדיינות בהן.

עם זאת, אין באמור כדי לפסול קיומם של מקרים חריגים בהם יהיה מוצדק לאשר לתובע המייצג ובא כוחו תשלום גמול ושכר טרחה. חריגים אלה, כוללים מצבים בהם הוכח, כי בקשת האישור אינה בקשת סרק, אולם, קיים קושי בהוכחת הקשר הסיבתי, מידת הנזק ואיתור חברי הקבוצה או במצבים בהם בעקבות הגשת בקשת האישור תיקן הנתבע את דרכיו. במקרים חריגים אלה, נדרש בית המשפט לבחון את סבירות הסכומים, בהתאם לתכליתו של חוק תובענות ייצוגיות, ותוך התבססו על השיקולים המנחים המנויים בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות, לרבות: הטרחה והסיכון שלקחו התובע המייצג ובא כוחו על עצמם; התועלת שהביאה בקשת האישור לציבור; מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; האופן שבו ניהל בא כוח התובע הייצוגי את ההליך וכיוצ"ב.

8. בענייננו, מנימוקי בקשת ההסתלקות עולה, כי אין המדובר בתביעת סרק. התחייבויות המשיבה להקפיד כי המוצרים נשוא בקשת האישור, ככל שתבחר לשווקם בעתיד, יכללו את הכיתוב בדבר אחוז האלוורה מתוך כלל המשקה, יש בהם כדי להצביע לכאורה, כי עד כה, ייתכן והכיתוב על גבי מוצריה של המשיבה לא עמדו בהוראות התקן. המבקש ובא כוחו העלו את מודעות המשיבה לחשיבות עמידת המשיבה בהוראות התקן. בכך, ללא ספק, הוסבה תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים.

9. נוכח האמור, בשים לב למתווה עליו הסכימו הצדדים, לפיו תדאג המשיבה לעמוד בהוראות התקן, ככל שתבחר בעתיד לשווק את המוצרים מושא בקשת האישור, ולאור העובדה, כי אישור בקשת ההסתלקות אינו מהווה מעשה בי-דין, כך שממילא לא ייגרם נזק לחברי הקבוצה כתוצאה מאישור ההסתלקות, אני נעתרת לבקשת המבקש ומאשרת את ההסדר המשותף להסתלקות המבקש מבקשת האישור והתובענה האישית על כל חלקיו ורכיביו, כמפורט בבקשה. כמו כן קובעת אני, כי הסכומים המבוקשים עבור גמול למבקש ושכר טרחה לבאות כוחו סבירים ותואמים את נסיבות העניין.

10 נוכח העובדה, כי לא נותר עוד כל צורך בניהול ההליך כנגד המשיבה , הרי שאין טעם להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות מעבר לפרסום על דרך משלוח הודעה למנהל בתי המשפט כמצוות סעיף 16 לחוק. בנוסף, ומשלא נותרה עוד כל הצדקה להמשך ניהול ההליך אין גם הצדקה להורות על מינוי תובע מייצג ו/או בא כוח מייצג חליפיים.

11. סיכומו של דבר, אני מאשרת את הסתלקותו של המבקש מן הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ומן התובענה הייצוגית, ומורה על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה.

המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 1,500 ₪ וכן שכר טרחת עורך דין לבאות כוחו בסכום של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק (תשלום שכר הטרחה ישולם לעו"ד חגית חופי). הסכומים האמורים ישולמו למבקש ובאת כוחו בהתאמה תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בזאת תוקף של פסק דין להתחייבויות הצדדים על פי האמור בבקשת ההסתלקות.

12. למען הסר ספק יובהר, כי לא מצאתי להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות מעבר לפרסום על דרך משלוח הודעה למנהל בתי המשפט.

13. ב"כ המבקש תדאג להמציא עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

14. המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אופיר אמתי
נתבע: בלו משקאות ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: