ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחמן רפאל מלול נגד תהילה ברלנד :

לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובעים:
נחמן רפאל מלול
אלחנן מלול
ע"י ב"כ: עו"ד דוד הלפר

-
הנתבעים:
1. תהילה ברלנד

2. נחמן ברלנד
ע"י ב"כ: עו"ד מרדכי בייץ

3. מנחם ישורון
ע"י ב"כ: עו"ד אורי ששון

החלטה

1. משהצדדים לא הגיעו להבנות, ולאחר עיון במלוא החומר שבתיק ולאחר קבלת עמדות הצדדים, נקבעת בזאת רשימת מוסכמות ופלוגתאות כדלקמן:
מוסכמות
א. התובעים הועסקו בבית הרב אליעזר ברלנד.
ב. בחלק מתקופת העסקתם לא קיבלו התובעים תלושי שכר. בחלק מתקופת עבודתם קיבלו התובעים תלושי שכר מעמותת "נחמת ציון".

פלוגתאות
א. האם התקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובעים למי מהנתבעים (או שהמעסיקה הנכונה והיחידה הינה עמות נחמתציון (שלא נתבעה).
ב. ככל שייקבע שיש יחסי עובד ומעביד:

  1. מה היה היקף עבודתם של התובעים?
  2. מה היה שכרם המוסכם של התובעים והאם נכונה טענתם כי סוכם עימם

על 36 ₪ נטו לשעה, או שיש לראות את שכרם כעומד על 9,000 ₪ (נטו)
כולל שעות נוספות, כטענת הנתבעים. בהתאם לכך האם יהיו זכאים התובעים להפרשי שכר ולגמול שעות נוספות וכמה.
3. מה היו נסיבות סיום עבודתם של התובעים? בכלל זה האם היה מקום לערוך שימוע לתובעים, האם התובעים זכאים לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין ואם כן באיזה שיעור?
בהתאם לשאלת גובה השכר - מה שיעור פיצויי הפיטורים להם זכאים התובעים?
4. בהתאם לשאלת גובה השכר -האם קיבלו התובעים את מלוא המגיע להם בגין, דמי הבראה, פידיון חופשה, הפרשות לקרן פנסיה?
5. זכאות התובעים לדמי נסיעות באיזה שיעור?
6. ככל שהתובעים זכאים לסכומים כלשהם, על מי מוטלת החבות לשלמם.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובעים יגישו את תצהירים והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעים יגישו את תצהיריהם והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעים.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, ב-4 שעות.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, (23 מרץ 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נחמן רפאל מלול
נתבע: תהילה ברלנד
שופט :
עורכי דין: