ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תיקון עולם בע"מ נגד ווגדי יוסף :


בפני כבוד ה רשמת תמר נסים שי

מבקשים

 1. תיקון עולם בע"מ
 2. תיקון עולם גלובל בע"מ
 3. מזרק טהור בע"מ
 4. עו"ד רונן שיין
 5. יצחק כהן
 6. משה יפרח
 7. צח קליין
 8. נאמנות עו"ד רונן שיין
 9. משה ערן רייס
 10. דרורה דורית כהן
 11. אהרון לוצקי

נגד

משיבים

 1. ווגדי יוסף
 2. חברת מ.ר.נ.ר מסחר בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב הליכים בהתאם לסע' 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, עקב קיומה של תניית בוררות בהסכם בין הצדדים.

העובדות הצריכות לעניין:

עניין לנו בתביעה למתן חשבונות וכן לסעד כספי.

הנתבעת 1 – חברת תיקון עולם בע"מ (ולהלן: החברה או הנתבעת 1), הינה חברה אשר עוסקת מזה מספר שנים בגידול, שינוע וחלוקת קנאביס רפואי, באישור משרד הבריאות. הנתבעים 4 – 11 הינם בעלי מניות בנתבעת 1 (למעט הנתבעת 8, המחזיקה בנאמנות מניות עבור אחרים). התובעת 2 והנתבעים 6, 7, ו – 10 הינם בעלי מניות בנתבעת 3 – חב' מזרק טהור בע"מ (להלן: חברת מזרק טהור או הנתבעת 3). הנתבעת 8 מחזיקה בנאמנות מניות עבור שניים נוספים ממייסדי מזרק טהור.

בתמצית אציין, כי לטענת התובע, בינו ובין מקימי נתבעות 1 ו – 3 היכרות מוקדמת עוד מתחילת פעילותם במסגרת מיזם הקנאביס, שלימים הפך לפעילות מאוגדת במסגרת הנתבעת 1. התובע והתובעת 2 שהינה חברה שבבעלותו, נרתמו לפעילות המיזם בין באמצעות מתן הלוואות ליזמים ובין באמצעות עבודה פיזית במיזם, והכל מתוך הנחה המבוססת על הבטחה שניתנה לתובע ע"י מי מהנתבעים, כי לאחר התאגדות הפעילות במסגרת חברה יקבלו התובעים את השקעותיהם וכן יוקצו להם מניות בנתבעת 1.

לטענת התובעים, חרף ההבטחות לא הוקצו להם מניות בנתבעת 1. תחת זאת הוקצו להם מניות בנתבעת 3, שהינה חברה שאינה פעילה. משכך, ועל מנת לממש זכאותם הכספית בנתבעת 1 ותחילה על מנת לאמוד את היקפה של אותה זכאות, הם עותרים לסעד של "מתן חשבונות" - בין היתר, פירוט השימוש בכספים שהועברו על ידם למי מהחברות כמפורט בתביעה, צירוף פרוטוקולים של החברה משנת 2009 ואילך, העברות כספיות בין החברות והמיזם, ועוד. כן הם עותרים לסעדים כספיים בשלב השני.

הבקשה לעיכוב הליכים:

לטענת הנתבעים (ולהלן: המבקשים), התובעת 2 הינה ממייסדי הנתבעת 3, דירקטורית בנתבעת זו ומחזיקה ב-8% מהון המניות המונפק שלה.

ראשיתה של הנתבעת 3 במיזם המכונה מיזם משחה. בהסכם המייסדים של "מיזם משחה" שנחתם ביום 31.7.2009 נקבעה תניית בוררות ברורה וחד משמעית, הקובעת כי "כל סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים לחוזה זה בקשר למו"מ לכריתתו, תקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו, הפרתו, ביטולו, ו/או כל עניין הקשור בו והנובע הימנו, לרבות מחלוקות בין הצדדים ביחס להפעלת ו/או ניהול החברה, יובאו להכרעתו של בורר מוסכם על כל הצדדים לחוזה..." (סע' 12.1 להסכם).

עוד בטרם התאגדותו של המיזם כחברה (הנתבעת 3), הצטרפה התובעת 2 כאחת ממייסדותיו ובהתאם לטיוטת מסמך הבנות עליו חתמה (יחד עם הנתבע 4), הייתה אמורה לקבל 8% מהון המניות של החברה אשר תוקם ותאגד את פעילות המיזם, זאת כנגד השקעת סך של 500,000 ₪.

בהתאם להסכמות מייסדי "מיזם משחה", הוקמה חברת מזרק טהור. על בסיס הסכם המייסדים של המיזם וכן טיוטת מסמך ההבנות, נרשמו כל מייסדי המיזם, לרבות התובעת 2, כבעלי מניות בחברה.

בהיות התובעת 2 ממייסדי הנתבעת 3, הרי שהיא כפופה לתניית הבררות שנקבעה בהסכם המייסדים.

המשיבים אינם ממייסדי חברת תיקון עולם ואינם בעלי מניות בה. אולם, אף אם ייקבע כי הם ממייסדיה ובעלי מניות בה, הרי שאף בהסכם המייסדים של חברת תיקון עולם קיימת תניית בוררות זהה .

המשיבים מתנגדים לבקשה. עיקר התנגדותם עניינו בכך שלא חתמו מעולם על הסכם הכולל תניית בוררות. הם אינם חתומים על הסכם המייסדים של מיזם משחה (שלימים הפך לחברת מזרק טהור) שכולל תניית בוררות ו נחתם טרם הצטרפותם כמייסדים.

המבקשים אף לא יכולים לסמוך בקשתם על טיוטת מסמך ההבנות, בטענה כי יש בו כדי לקשור את המשיבים לתניית הבוררות. ככל שיש בטיוטת ההסכם (אשר חתום על ידי מי שנטען כי הינה העוזרת האישית של התובע ועל כן לא יכול לחייב ממלא את התובעים) כדי להפנות להסכם המייסדים, הרי שהפני ה זו הינה לאקונית ומתיחסת אף ורק למס' המניות שיוקצו.

המבקשים לא צירפו ולו מסמך אחד המלמד על הסכמת המשיבים לתניית הבוררות.

משלא מתקיים יסוד ההסכמה, הרי שלא ניתן לכפות על התובעים העברת הסכסוך להליך של בוררות.

טענות נוספות שבפי התובעים הינן כי אין בידי ב"כ המבקשים ייפוי כח בשם כלל המבקשים, כי קיימים לתביעה צדדים נוספים שאינם חתומים על הסכם שיש בו תניית בוררות, ומשכך אין בו כדי לחייבם ואין מקום להורות על פיצול הדיון. עוד נטען, כי עלויות הבוררות תהיינה גבוהות ואין לחייבם, במיוחד בשים לב לעוול שנגרם להם, לשאת בעלות זו. כן נטען כי מדובר בעניין בעל חשיבות ציבורית שמן הראוי שיידון בבית המשפט.

בתגובה לבקשה, חזרו המבקשים על עיקר הטענות.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות, מצאתי לדחות את הבקשה.

סע' 5 לחוק הבוררות קובע כדלקמן:

5. (א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

תנאי סף ראשון להעברת הדיון בתביעה לבוררות הינו קיומו של הסכם בוררות בכתב בין הצדדים. הסכם בוררות יכול גם להתקיים מכוח הפנייה אליו בהסכם אחר, ואולם יש לבחון באיזה הסכם ובאיזו עילת תביעה מדובר (ראה בוררות – דין ונוהל פרופ' סמדר אוטולנגי, ע מ' 256-258 (2005)).

עיון בתיעוד שצורף לבקשה, מעלה כי המשיבים אינם חתומים על הסכם בוררות ואף לא על הסכם אחר ובו תניית בוררות.

ראשית, ליבת התביעה הינה בעניינה של הנתבעת 1. המשיבים אינם חתומים על תקנון נתבעת זו ולא על מסמך המייסדים שלה ולפיכך, הסכמות שם, ככל שישנן, להפניית סכסוכים בעניינה לבוררות, אינן מחייבות את המשיבים.

כך, אף אין לקבל כי המשיבים חתומים על הסכם הכולל תניית בוררות ביחס לנתבעת 3. טיוטת ההבנות עליה חתומים הצדדים, אינה מפנה להסכם המייסדים של מיזם משחה בכל הנוגע לתניית הבוררות ואינה מאזכרת אותה. ההפנייה בטיוטה להסכם המייסדים בפתיח הדברים (ה"והואיל השני") עניינו בהקצאת המניות בהתאם להסכם המייסדים בלבד. המשיבים אינם חתומים על הסכם מייסדים זה, הקודם לטיוטת ההבנות.

אפילו היה מקום לקבוע כי תניית הבוררות הקבועה בהסכם המייסדים של מיזם משחה מחייבת את המשיבה 2, אזי היא אינה כוללת את יתר הצדדים להליך זה ואין סיבה לעכב את ההליכים כנגדם. יתרה מזו, וזאת בבחינת עיקר , הסכסוך נשוא תובענה זו, אינו עוסק באופן שבו מנוהל ת הנתבעת 3 (ראה תוכן תניית הבוררות), אלא עניינו של הסכסוך באי הקצאת מניות בנתבעת 1. לפיכך, תניית הבוררות בהסכם המייסדים של מיזם משחה אף אינה רלבנטית לתביעה.

ממילא בשים לב ליסוד ההסכמה העומד בבסיס הליך הבוררות, הרי שההסכמה צריכה להיות מפורשת ולא משתמעת, ישירה ולא עקיפה (ראה רע"א 8113/09 אלייד סוכניות לביטוח (1975) בע"מ נ' מוניות ישיר סוכנות לביטוח 2001 בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים)).

נוכח כל האמור, ומשלא הוכח קיומו של הסכם בוררות, הרי שאין צורך בבחינת יתר תנאי הסף לעיכוב ההליכים.

סיכומו של דבר – הבקשה נדחית.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים בסך 1,500 ₪.

כתב הגנה יוגש עד ליום 1.5.17.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.

תמר נסים שי ,שופטת
רשמת בית המשפט המחוזי-נצרת


מעורבים
תובע: תיקון עולם בע"מ
נתבע: ווגדי יוסף
שופט :
עורכי דין: