ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום בן שלום נגד מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב :

בפני הרכב בית הדין:
כבוד השופט רון שפירא, סגן נשיא [אב"ד]
מר שאול שטרייט, נציג ציבור
מר ישראל מנטל, נציג ציבור

העורר
שלום בן שלום, ת"ז XXXXXX101
ע"י ב"כ עו"ד דרור אשכנזי

נגד

המשיב
מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב
ע"י פרקליטות מחוז חיפה, מחלקה אזרחית ומנהלית

החלטה

השופט רון שפירא, סגן נשיא [אב"ד]:
הרקע לבקשה וטענות הצדדים:
בפני בית הדין לענייני מים ערר נגד החלטת המשיב מיום 21.12.2016 להורות על סגירת מתקן הפקה 230631, מספר רישיון 5138 וביטול רישיון ההפקה למתקן זה. במסגרת בקשתו לסעד זמני מבקש העורר, שהינו חקלאי המעבד אדמה בדרום הארץ ומרכזה, לפתוח את מתקן ההפקה שבנדון עד לסיום הדיון בערר ומתן פסק הדין, זאת לצורך עיבוד האדמה.

העורר שוכר את המקרקעין שבנדון מבעליהם, שלושת האדונים אביוב, לצורך עיבודם ובכלל זה את מתקן ההפקה שבמקרקעין. המקרקעין רשומים על שם האדונים אביוב בחלקים שווים מכוח צוואת אביהם המנוח ורישיון ההפקה היה על שם אביהם המנוח של האדונים אביוב – פנחס אביוב ואחרים. לטענת העורר, הוא פנה ביום 21.2.16 בבקשה להעביר את הבעלות ברישיון ההפקה משמם של האדונים אביוב לשמו של העורר. העורר טוען כי אין לו חובות למשיב בגין היטל הפקה נשוא רישיון ההפקה שבנדון, אך מודה כי קיימים חובות בגין רישיונות הפקה אחרים, שלטענתו נמצאים בתהליך הסדר וטרם שולמו בשל טענותיו לעניין כמות ואיכות המים שסופקו. העורר טוען כי ביום 4.12.16 שוחחה נציגת המשיב עם מר עופר אביוב והודיעה לו כי הבקשה להעברת הבעלות לעורר נדחתה. עוד נטען כי ביום 5.12.16 התקיימה שיחה נוספת בין עופר אביוב ונציגת המשיב אשר ציינה כי אמנם אין חובות בגין דמי הפקה נשוא רישיון ההפקה שבנדון אולם הטיפול בעורר הועבר למחלקה המשפטית ומשכך לא ניתן להעביר את הבעלות ברישיון לעורר. העורר טוען כי לא קיבל תשובה לבקשתו מהמשיב.

ביום 21.12.16 ניתנה הודעת המשיב על סגירת מתקן ההפקה שבנדון, שכן רישיון ההפקה היה בתוקף עד ליום 31.3.16 וזאת לפנים משורת הדין ולשם הסדרת הבעלות או תשלום חובות, אך מאחר שלא הוסדרה הבעלות על הבאר ולא הומצאה ניירת מלאה או לא הוסדרו החובות, לא חודש רישיון ההפקה. לכן נמסרה הודעה על סגירת הבאר.

העורר טוען כי אין לו כל דרך חילופית לקבל אספקת מים למקרקעין שבנדון, בשל היעדר תשתיות מתאימות. לכן נטען כי אם לא יתקבל צו המורה כי העורר יכול להפיק מים בהתאם לתנאי הרישיון, יגרמו לו נזקים כספיים בשל אי יכולתו לעבד את המקרקעין. נטען כי העורר פעל על פי תנאי הרישיון ומשכך המשיב לא היה רשאי לעשות שימוש בסמכותו לבטל את רישיון ההפקה, להתלותו או לשנותו. נטען כי אין בעיכוב ההחלטה או במתן צו המורה על אי כניסתה לתוקף כדי לפגוע בזכויות המשיב, שכן המשיב רשאי לגבות היטליה. לכן נטען כי מאזן הנוחות נוטה לטובת העורר ומתן האפשרות לעשות שימוש ברישיון ההפקה על פי תנאיו ובכפוף לחוק המים.

המשיב טוען כי לא ניתן להעביר את מתקן ההפקה על שמו של העורר שכן לעורר חובות בנוגע למתקני הפקה אחרים בסכום המגיע לכדי כ- 700,000 ₪ והחובות טרם הוסדרו למרות שהם בנוגע לשנים קודמות. כן נטען כי לעורר פתרונות אחרים לעיבוד הקרקע, כגון שימוש במתקן ההפקה על שמם של האדונים אביוב או קבלת אספקת מים ממקורות אחרים. עוד נטען כי מתן סעד זמני כעת, כאשר מתקן ההפקה סגור ורישיון ההפקה איננו בתוקף מיום 1.4.16, יהווה שינוי המצב הקיים. על כן, נטען כי אין מקום ליתן לעורר סעד זמני בנסיבות אלו או לחילופין כי יש להתנות מתן הסעד הזמני בערובה מתאימה, שתבטיח תשלום החובות. יצוין כי המשיב טרם הגיש תגובה בכתב לערר וכל טענות המשיב נטענו בעל פה במהלך הדיון שהתקיים לפני בית הדין.

דיון והכרעה בבקשה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הנני ממליץ לחברי בית הדין לענייני מים להיעתר לבקשת העורר למתן סעד זמני בערר לפתיחת הבאר ומתן רישיון הפקה עד למתן פסק הדין בערר, זאת בכפוף לתנאים כפי שיפורטו.

כידוע, במסגרת בקשה לסעד זמני, על המבקש להראות כי סיכוייו לזכות טובים, וכי מאזן הנוחות בין הצדדים נוטה לטובתו באופן המצדיק את מתן הסעד, ובכלל זה, כי הנזק שייגרם לו, אם לא יינתן הסעד, הינו בלתי הפיך (ראו: עע"מ 6269/14 עזבון המנוח ראובן דאון זל נ' עיריית אור יהודה (החלטה מיום 20/10/2015)).

במקרה זה נראה כי הנזק שייגרם לעורר באם לא יינתן הסעד הזמני המבוקש הינו נזק בלתי הפיך לגידולים ולעיבוד הקרקע. כן נראה כי נזקו עולה על הנזק שייגרם למשיב ממתן הסעד הזמני. יצוין כי את הנזק שייגרם למשיב באם יינתן הסעד הזמני והעורר לא יעמוד בתשלום החיובים בגין רישיון ההפקה, שזהו החשש העיקרי של המשיב, ניתן לאיין באמצעות מתן ערבות בנקאית בסכום שיבטיח תשלום החיובים. על כן, נראה כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו של העורר באופן המצדיק את מתן הסעד הזמני המבוקש על ידו.

בכל הנוגע לסיכויי הערר טרם ניתן לקבוע האם מדובר בערר בעל סיכוי טוב להתקבל, שכן, כאמור, המשיב טרם הגיש תגובה בכתב לערר והתמונה שעומדת לפני בית הדין הינה חלקית ביותר.

יצוין כי אמנם מדובר ברישיון הפקה שפקע לפני כשנה ובבאר שאינה מוסדרת כעת. על כן, מדובר במובן מסוים בבקשה לסעד זמני שמהווה צו עשה שישנה את המצב הקיים. עם זאת, בקשתו של העורר להסדרת העברת מתקן ההפקה על שמו לא נענתה על ידי המשיב, כך לפחות בהתאם למסמכים שהוצגו לבית הדין בשלב זה. המשיב, כרשות מנהלית, לא דאג להשיב לבקשה בצורה מסודרת ומנומקת ולא ברור בשלב זה באופן מלא מהם הנימוקים והנתונים שנשקלו והובאו בחשבון במתן ההחלטה על סגירת מתקן ההפקה וביטול הרישיון. כאמור לעיל, הטענה העיקרית שהוצגה בפנינו הינה כי העורר חייב למשיב חובות בגין מתקני הפקה אחרים. לא הוצגו בפנינו אסמכתאות לעניין זה ומדובר בטענה שנטענה בעל פה, כאשר העורר טוען כי הדברים נמצאים בהליך הסדר וכי הוא דואג להסדיר תשלום חובותיו בגין מתקני ההפקה האחרים. החובות טרם שולמו, לטענת העורר, בשל מחלוקות לגבי כמות ההפקה ואיכות המים, אך לטענת העורר הוא פועל להסדרת המחלוקות ותשלום החובות. כן טוען העורר כי בגין המתקן שבנדון אין כל חוב.

בנסיבות אלה, סבורני כי לשם מניעת גרימת נזקים בלתי הפיכים לעורר ולעיבוד המקרקעין יש להיעתר לבקשה למתן הסעד הזמני ולהורות למשיב לפתוח את המתקן ולהעניק רישיון הפקה למתקן ההפקה שבנדון, אם על שמו של העורר ואם על שמם של בעלי המקרקעין, זאת בהתאם להוראתו של המשיב ובהתאם לתנאים הקבועים בדין ועד להכרעה בערר, כאשר במקביל נורה על הפקדת ערבות בנקאית מטעם העורר בסכום שיאיין את הסכנה שבאי תשלום החיובים בגין רישיון ההפקה.

אשר על כן, לאור המפורט לעיל, הנני ממליץ לחברי בית הדין לענייני מים לקבל את הבקשה לסעד הזמני ולהורות למשיב לפתוח את מתקן ההפקה ולהעניק רישיון הפקה למתקן שבנדון, אם על שמו של העורר ואם על שמם של בעלי המקרקעין, בהתאם לשיקול דעתו של המשיב ולתנאים הקבועים בדין החל. הסעד הזמני יעמוד בעינו עד להכרעה בערר או מתן החלטה אחרת.

רישיון ההפקה יינתן כנגד הפקדת ערבות בנקאית מטעם העורר בסכום של 500,000 ₪. הערבות תהיה בלתי מוגבלת בזמן ותופקד במזכירות מדור מנהלי בית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת תיק זה. לאחר שתופקד הבטוחה הכספית נורה למשיב לחדש את הפקת המים מהבאר נשוא הבקשה שבפנינו.

ר' שפירא, ס. נשיא
אב"ד]

מר שאול שטרייט, נציג ציבור:

אני מסכים.

שאול שטרייט
נציג ציבור

מר ישראל מנטל, נציג ציבור:
אני מסכים.

ישראל מנטל
נציג ציבור

הוחלט כמפורט לעיל. המזכירות תעדכן את בית הדין בעניין הפקדת הבטוחה כמפורט בהחלטה.

בכל הנוגע להמשך הדיון – נקבע לדיון ליום 23.5.17 שעה 11:00.

המשיב יגיש תשובה בכתב לערר עד לא יאוחר מיום 25.4.17

המזכירות תעביר עותק החלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג אדר תשע"ז, 21 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.

ר. שפירא, סגן נשיא
[אב"ד]

שאול שטרייט
נציג ציבור

ישראל מנטל
נציג ציבור


מעורבים
תובע: שלום בן שלום
נתבע: מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב
שופט :
עורכי דין: