ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאן נחימובסקי נגד מזל קרן :

בפני כבוד ה שופטת תמי לוי יטח

תובעת

ליאן נחימובסקי

נגד

נתבעת

מזל קרן

החלטה

בפני בקשת הנתבעת למחיקת סעיפים והוצאת נספחים מכתב התשובה, וכן חיוב התובעת בהוצאות משפט מחמת הגשת כתב התשובה באיחור.

לטענת הנתבעת, יש להורות על מחיקת סעיפים 27-32, 84-88, 128-150, 188-214, 262-278, 313-333, והסרת כח' הנספחים שצורפו לכתב התשובה מטעם התובעת, מאחר והם מהווים נימוקי תביעה חדשים והרחבת חזית לכתב התביעה.
כמו כן, הנתבעת הגישה את כתב התשובה באיחור, בניגוד לתקנה 61 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.

התובעת אישרה במסגרת הודעתה מיום 10.10.16 כי כתב ההגנה התקבל בידיה ביום 25.9.16. התובעת אף אישרה בהודעתה הנ"ל כי ידעה כי יש להגיש את כתב התשובה עד ליום 9.10.16.
על אף האמור, רק ביום 25.10.16 בחלוף 30 יום ממועד קבלת כתב ההגנה בידי הנתבעת, הגישה התובעת את כתב התשובה.
כתב התשובה הוגש כשהוא מונה 37 עמודים (להבדיל מכתב התביעה שמנה 6 עמודים בלבד). כתב התשובה נערך באופן בלתי קריא וצורפו לו נספחים רבים.

התובעת פירטה בכתב התשובה טענות רבות הכוללות הרחבת חזית אסורה, לרבות באמצעות צירוף נספחים רבים שלא בא זכרם בכתב התביעה.

לטענת התובעת, אכן כתב ההגנה התקבל בידיה ביום 25.9.16. התגובה נשלחה בדואר רשום ביום 7.10.16.
כמו כן, נתגלו לתובעת עובדות חדשות אשר לא היו ידועות לה במעמד הגשת כתב התביעה, כשבחלק מהעובדות הודתה הנתבעת בכתב ההגנה, והנספחים מכמתים את טענות התובעת.
כך לדוגמא, היה מקום לצרף את החישובים המתמטיים בנוגע לערכה של הדירה, וכן עלויות השכירות לשם כימות נזקי התובעת. כתב התשובה מתייחס לסעיפי כתב ההגנה ולטענות שהועלו במסגרתו.

בתשובה לתגובת התובעת, טענה הנתבעת כי אין כל נפקות לטענת התובעת לפיה היא רשאית להעלות בכל עת טענות חדשות ונוספות. הנתבעת אישרה גם בתגובתה כי הגישה ביודעין ובאיחור את כתב התשובה, ללא בקשה מקדימה, ומבלי שניתן כל הסבר לכך.
העובדות החדשות שהועלו על ידי התובעת, היו ידועות לה מלכתחילה ולא רק לאחר הגשת כתב ההגנה ו/או בעקבותיו. כך למשל היה ידוע לתובעת אודות הפגישה שנערכה בין הצדדים לפני שנים רבות, ועובר להגשת כתב התביעה. כך גם לגבי מסמכים רבים שצורפו לכתב התשובה, שלא התקבלו בידיה רק אחרי כתב ההגנה. כמו כן, אין כל התייחסות לצורך במחיקת סעיפים 84-88 לכתב התשובה.

דיון והכרעה:

לאחר ששקלתי טענות הצדדים נשוא בקשה זו, לאחר עיון בכתב התביעה, בכתב ההגנה ובכתב התשובה הנני מורה על קבלת הבקשה בחלקה וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:

ראשית, אין מחלוקת כי כתב התשובה הוגש באיחור ובניגוד לתקנה 61 לתקנות סדר הדין האזרחי.
התובעת אישרה את קבלת כתב ההגנה בידיה ביום 25.9.16 ולמרות זאת לא הגישה את כתב התשובה במועד, קרי תוך 15 יום, אלא בחלוף 30 יום.
התובעת לא הגישה בקשה למתן היתר להגשת כתב התשובה באיחור, ואף לאחר הגשת בקשה זו, לא עתרה שבית המשפט יאשר לה ארכה להגשת כתב התשובה. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שלא צוין כל נימוק לאיחור הניכר בהגשת כתב התשובה.

שנית, כפי שיפורט להלן, אף אם התובעת היתה עותרת להגשת כתב התשובה באיחור, הדבר לא היה מסייע בידיה, שכן כתב התשובה הוגש כהשלמה לכתב התביעה, כשהוא כולל טענות עובדתיות, תחשיבים ומסמכים חדשים שלא בא זכרם בכתב התביעה המקורי שהוגש לתיק. הכל כפי שיפורט להלן.

כתב תשובה, כשמו כן הוא. תכליתו להשיב לטענות קונקרטיות שפורטו בכתב ההגנה. כתב תשובה אינו כתב תביעה מתוקן, והוא אינו מכשיר את הדרך להתוויית חזית תביעה השונה מכתב התביעה המקורי. משהוגש כתב תשובה בלבד ולא בקשה לתיקון כתב התביעה, הרי שיש לבחון את האמור בכתב התשובה בהתאם לחזית התביעה נשוא כתב התביעה שהוגש לתיק.
אי לכך, טענות כמו הצורך בבירור וגילוי האמת וכיוצ"ב, אשר נטענו על ידי התובעת, אינן רלבנטיות לעניין כתב התשובה.
ככל שבעקבות כתב ההגנה התברר לתובעת כי היה צורך בשינוי מהותי של חזית כתב התביעה ולו לשם גילוי האמת, היה ביכולתה כאמור לעתור לתיקון התביעה.
בהקשר זה ראוי להפנות לתקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת כי: " אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין".
מתן לגיטימציה להוספת טענות עובדתיות לרבות מסמכים החורגים מחזית התביעה שהוגדרה בכתב התביעה, מובילה לאנדרלמוסיה בבירור התביעה, ובוודאי אינה מסייעת בבירור האמת, כפי הנטען על ידי התובעת.
ודוק, על פי סדרי הדין התובע מגבש בכתב תביעתו את חזית התביעה, קרי את עילת התביעה הכוללת את המסכת העובדתית והטיעונים המשפטיים.
בהתאם לחזית זו, מוגש כתב ההגנה, ובמסגרתו הנתבע כופר או מודה בטענות נשוא כתב התביעה.
לאחר הגשת כתב ההגנה, ניתנת לתובע הזכות להגשת כתב תשובה, אשר אמור להשיב בתמצית על טענות כתב ההגנה, אך בכל מקרה לא לייצר ו/או לפרט מסכת עובדתית חדשה שלא בא זכרה בכתב התביעה.
לאיסור הרחבת החזית תכלית ברורה, והיא מיקוד הפלוגתות והמוסכמות בין הצדדים, והתמקדות בהכרעה הנדרשת בנושאים המצויים במחלוקת כאמור.
כאשר תובע מגבש חזית תביעה מסוימת ואליה ספציפית מתייחס הנתבע, ולאחר מכן במסגרת כתב תשובה, מועלות טענות עובדתיות ו/או משפטיות חדשות, הדבר מצריך מהנתבע לעתור להגשת כתב הגנה מתוקן לכאורה המתייחס לטענות נשוא כתב התשובה. ודוק, במקרה שהדבר מתבקש, מלמד הדבר על כך שלא מדובר בכתב תשובה אלא בכתב תביעה מתוקן המצריך כתב הגנה מתוקן.

מן הכלל אל הפרט.

אשר לסעיפים 84-88 לכתב התשובה, לא נטען דבר בתגובת התובעת, וממילא כלל הטענות בנוגע להערכת שווי הדירה, לא אוזכר בכתב התביעה.

סעיפים 128-150 ו- 188-214 לכתב התשובה, כוללים תחשיבים מפורטים אודות שווי הדירה, עלויות המשכנתא חישובי נזקים וכו'. ברם, מקומן של טענות אלה, הינו במסגרת כתב התביעה, ויתכן אף במסגרת חוות דעת מומחה שיתכן שהייתה מוגשת בהמשך ניהול ההליכים . בכל מקרה אין המדובר בטענות שבא זכרן בכתב התביעה, ובפרט עלויות הדירה והתחשיבים השונים שפורטו.

סעיפים 262-279 לכתב התשובה, מתייחסים להליך שנוהל בפני כבוד הרשמת ספרא ברנע, ביחס לביטול פסק הדין בהיעדר הגנה. ברי כי אין לאמור כל רלבנטיות לכתב ההגנה, והאמור אינו יכול לשמש כתשובה לטענות ההגנה, ובפרט שבכתב ההגנה לא ניתנה התייחסות להליך האמור.

אשר לסעיפים 313-333 לכתב התשובה, הרי שהתובעת עצמה מאשרת בתגובתה כי : "התובעת חושפת עובדות חדשות שנתגלו עת חקרה מגוריה העדכניים של הנתבעת...".
ודוק, המדובר גם לשיטתה של התובעת במסמכים חדשים (תלושי שכר ותדפיסי ביטוח לאומי) שלא בא זכרם בכתב התביעה. יודגש כי לא מדובר במסמכים שהתובעת הייתה מנועה מלאתרם קודם להגשת כתב התביעה, ולכן אין כל הצדקה להתיר צירופם במסגרת כתב תשובה להבדיל מכתב תביעה מתוקן.

בסעיפים 27-32 לכתב התשובה ניתן למצוא פירוט של עובדתי של הליך המשא ומתן שהתנהל בין הצדדים עובר לחתימת זכרון הדברים. אומנם פירוט עובדתי זה אינו נמצא בכתב התביעה, ואולם לא ניתן לטעון כי אין כל אזכור בכתב התביעה אודות קיומו של המשא ומתן והמחלוקת בנוגע לגודל הדירה. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה הפירוט הובא בתשובה לטענת הנתבעת ולפיה אביה של התובעת הוא זה אשר ערך את זיכרון הדברים. לפיכך, אין מקום למחיקת סעיפים אלה מכתב התשובה.

אשר לנספחים הרבים שצורפו לכתב התשובה, כאסופת מסמכים, ללא הפניה של כל נספח לסעיף קונקרטי בכתב התשובה, הרי שמדובר במסמכים חדשים שלא בא זכרם במסגרת כתב התביעה. מכל מקום, נספחים אלו, רובם ככולם, נועדו לתמוך בטענות שפורטו בסעיפים דלעיל, ואשר מצאתי לנכון כי למחוק אותם מכתב התשובה.

סוף דבר:

לאור כלל הנימוקים שפורטו לעיל, אני מורה על מחיקת הסעיפים שלהלן מכתב התשובה:
84-88, 128-150, 18 8-214, 262-278, 313-333, והסרת כח' הנספחים שצורפו לכתב התשובה מטעם התובעת, מאחר והם מהווים נימוקי תביעה חדשים והרחבת חזית לכתב התביעה.

נוכח קבלת מרבית טענות הנתבעת נשוא הבקשה, אני מורה כי התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ + מע"מ, תוך 30 יום מהיום.

המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאן נחימובסקי
נתבע: מזל קרן
שופט :
עורכי דין: