ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו שמואלי נגד דאנדי בניה בע"מ :

32
לפני כבוד ה שופט עזריה אלקלעי

המבקשים:

  1. אליהו שמואלי
  2. יוספה שמואלי

שניהם ע"י ב"כ עו"ד אברהם שלו.

נגד

המשיבה:
דאנדי בניה בע"מ
ע"י ב"כ ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין.

החלטה

לפניי בקשת התובעים לגילוי מסמכים ספציפיים.
הצדדים הגישו תגובות וכתבי בי-דין רבים בעניין ההליכים המקדמיים, על כן, ביום 14.12.16 ניתנה החלטה, במסגרתה נקבע, בין היתר, כי לצורך ייעול הדיון וקידום ההליכים, על הצדדים להגיש לבית המשפט טבלה משותפת שתכיל את הפרטים כדלקמן: המסמך שלא גולה, הסיבה שבגינה יש חשיבות לגלות את המסמך, הסיבה לסירוב גילוי המסמך.
גם לצורך מילוי משימה זו, לא עלה בידי הצדדים לשתף פעולה ולו באופן המינימאלי ביותר, תוך שהם פנו פעם אחר פעם לבית המשפט בהעלאת טענות שונות והאשמות הדדיות.
על רקע דברים אלו, ביום 30.1.17 ניתנה החלטה, במסגרתה ניתנו הנחיות נוספות לצורך קיום ההחלטה מיום 14.12.16.
לגופם של דברים, הריני לקבוע כדלקמן:
תקנה 117 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") קובעת לעניין גילוי מסמכים ספציפיים כך:
"בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם צו לעיון במסמכים של בעל דין שלא נזכרו בכתבי טענותיו או בתצהיריו, ולהעתקתם; הבקשה תהא מבוססת על תצהיר המציין מהם המסמכים שהעיון בהם מבוקש, וכי המבקש זכאי לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל דינו."
נקודת המוצא היא כי יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט, לשם ניהול ההליך ב"קלפים גלויים", כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר (ראו בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז (פורסם בנבו, מיום 14.05.08); רע"א 7114/05 מדינת ישראל נ' חיזי (פורסם בנבו, 11.12.07)).
אולם העיקרון בדבר גילוי רחב ככל הניתן אינה חזות הכל והוא אינו בלתי מוגבל.
ראשית, הלכה פסוקה היא כי יש לבחון האם המסמכים שגילויים מבוקש הינם רלוונטיים לצורך בירור התובענה שבפניי.
ראו לעניין זה דבריו של בית המשפט העליון ברע"א 4627/14 פז חברת נפט בע"מ נ' ישראל דיעי (פורסם בנבו, מיום 10.11.2014), כדלקמן:
"אך עוד קודם לדיון בשאלה של גילוי מול חיסיון או אינטרס מוגן אחר, יש לבחון תחילה את שאלת הרלוונטיות, משמע האם המסמכים נחוצים לזירת המחלוקת, שאם המסמך אינו רלוונטי אין מקום להורות על גילויו גם ללא קשר לשאלת החיסיון (ראו החלטתי ברע"א 9153/12 מנהל מס ערך מוסף, אשדוד נ' הקורנס מפעלי עופרת בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 7 (25.2.2013))."
שנית, אף המסמכים המבוקשים הינם רלוונטים, ייתכנו מקרים בהם בית המשפט יידרש לבצע איזון בין עקרון הגילוי הרחב לבין שיקולים והיבטים אחרים שהחברה נדרשת להגן עליהם, וביניהם היותו של מידע סוד מסחרי ו/או כי חיובו של בעל דין לגלות את המידע יטיל על אותו בעל דין הכבדה בלתי הוגנת. האיזון ההולם בין העקרונות השונים ייעשה בהתאם לנסיבות כל מקרה (ראו רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פ"ד מט(4) 54, 61; רע"א 8019/06 ידיעות אחרונות בע"מ נ' מירב לוין (פורסם בנבו, מיום 13.10.09).
לאור האמור לעיל, אבחן עתה את בקשתם של המבקשים / התובעים לגילוי ספציפי בהתאם לטבלה שהוגשה ע"י הצדדים.
בסעיף 1 בקשו התובעים כי הנתבעת תגלה "תכתובות בין הנתבעת ובין אשטרום ותרשומות על שיחות שהיו ביניהם. פרוטוקולים של הדיונים וההחלטות של אשטרום. פרוטוקולים של הדיונים המשותפים וההחלטות של הנתבעת ואשטרום". עיינתי בטענות התובעים מדוע יש חשיבות לגילוי המסמך וכן בסיבות שפירטה הנתבעת לאי גילוי המסמך. משטענה הנתבעת כי מסמכים כאמור אינם מצויים בידה, לא ניתן לחייב אותה לגלותם. מה גם, שדרישת התובעים היא אכן דרישה כללית ביותר ובלתי מסויגת או מתוחמת לעניינים נשואי המחלוקת, העומדים בבסיס התובענה שלפניי. על כן, אינני מוצא לנכון לחייב את הנתבעת לגלות את המסמכים המצוינים בסעיף 1 לטבלה.
סעיף 2, עניינו בבקשת התובעים כי הנתבעת תגלה את "כתב התביעה של מנשה ואנג'לינה חיים מדירה 2 ברח' התאנה 9 בנשר נגד הנתבעת ו/או אשטרום, המתייחס לליקויי בניה' כתב ההגנה וכל המסמכים המתייחסים לתביעה זו". לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בקשר עם סעיף זה, סבור אני כי המדובר במסמכים שאינם רלוונטיים לתביעה שלפניי. מדובר על מסמכים הקשורים להליך אחר ואשר ממילא לא יהיה במסמכים הקשורים אליו כדי להשפיע על ההליך שלפניי. על כן, אני דוחה את בקשת התובעים בגדר סעיף זה.
קביעותיי אלה לעיל, יפות הן גם לגבי דרישת התובעים בגדר סעיף 3 לגילוי "כל התביעות שהוגשו נגד הנתבעת ו/או אשטרום בגין ליקויי בניה בתקופה החל ב- 1.1.2009 ואילך, כתבי הגנה ופסקי דין שנתנו (אם נתנו) וכל הסכמי הפשרה". מדובר בבקשה רחבה ביותר, אשר תכביד על הנתבעת שלא לצורך, וודאי מקום שכלל לא ברורה הרלוונטיות שלה לתובענה שלפניי. ויוזכר, התובענה שלפניי היא תובענה בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירתם של התובעים, אותה הם רכשו מהנתבעת. על כן, לא יהיה בהליכים אחרים כדי לשפוך אור על שאלת קיומם של הליקויים הנטענים בדירת התובעים ובשאלת אחריותה של הנתבעת בתיקונם ו/או בעלות התיקונים.
עוד יצוין בקשר עם סעיף זה, כי אשטרום כלל אינה בעל דין בתביעה זו והיא אישיות משפטית נפרדת לחלוטין מהנתבעת. על כן, בקשות התובעים אל הנתבעת בגדר סעיף זה לגילוי מסמכים הקשורים לאשטרום ולהליכים שהוגשו נדה כלל אינן רלבנטיות.
לפיכך, דרישת התובעים לגילוי המסמכים המצוינים בסעיף 3 נדחית אף היא.
במסגרת סעיף 4 דורשים התובעים את גילוי "ההסכמים שבין הנתבעת ובין אשטרום לגבי אחריות לתיקוני ליקויי בניה בבניינים 9 + 11 רחוב התאנה בנשר, לרבות הסכמים בקשר לתשלומים". כפי שצוין לעיל, עסקינן בתביעה בגין ליקויי בנייה שהוגשה ע"י התובעים, רוכשי הדירה בה התגלו הליקויים, כנגד הנתבעת, ממנה רכשו התובעים את הדירה. ויודגש, התובענה הוגשה כנגד הנתבעת בלבד, כשהתובעים ציינו ב"רחל בתך הקטנה" בסעיף 4 לתביעתם, כי הם רכשו את הדירה מהנתבעת, כאשר למרות שהנתבעת העבירה לאחרים את בצוע הבנייה היא "נותרה האחראית הבלעדית כלפי התובעים לגבי כל המוטל עליה לפי הסכם הרכישה". במצב דברים זה, למערכת ההסכמית בין הנתבעת לבין אשטרום אין כל רלוונטיות לסכסוך שלפניי. על כן, הבקשה בסעיף זה נדחית.
במסגרת סעיפים 5-7 עותרים התובעים לגילוים של מסמכים, אשר הנתבעת טוענת כי אין ברשותה. כפי שצוין לעיל, הפסיקה קבעה לא אחת, כי לא ניתן לחייב בעל דין לגלות מסמכים שאין בידיו. על כן, משציינה הנתבעת בהקשר לסעיפים אלו כי מדובר במסמכים שאינם בידיה, לא ניתן לחייבה לגלותם.
בסעיף 8 עותרים התובעים לגילוים של "הסכמי ההתקשרות בין אשטרום וחברת א.ת.ת. אלומיניום, בשמה זה ו/או בשם שונה". בעניין זה, אין לי אלא להפנות להחלטתי לעיל בעניין סעיף 4 לבקשה ולטבלה. אשטרום וחברת א.ת.ת. אלומיניום אינן בעלות דין בהליך זה, כאשר המערכת ההסכמית בינן ובין הנתבעת אין בה כדי להשליך על אחריותה של הנתבעת כלפי התובעים. משכך, דין הבקשה בסעיף זה להידחות.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
התובעים ישלמו לנתבעת את הוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו שמואלי
נתבע: דאנדי בניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: