ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירי מזרחי נגד מי עדן בר :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקשת:

שירי מזרחי
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי

נגד

המשיבה:

מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ
ע"י משרד עוה"ד אדרינסט, בן נתן ואח'

פסק דין

א. בפניי בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 להסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית.

ב. המבקשת הגישה תובענה כנגד המשיבה בה טענה, כי המשיבה נוהגת להשאיר מחוץ לבתי לקוחותיה, באמצעות נציגיה, מוצרים שונים הנחזים כמתנות (כדוגמת בקבוקי מים מינרליים, כוסות חד-פעמי ות ועוד), ולאחר מכן לחייב את הלקוחות בגינם, וזאת בשעה שהלקוחות לא ביקשו ולא הסכימו לשלם עבורם.

לטענת המבקשת, התנהלות המשיבה מהווה הטעייה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הפרת חוק החוזים, עשיית עושר ולא במשפט, והתנהגות חסרת תום לב מול לקוחותיה.

ג. בתגובתה לבקשת האישור דחתה המשיבה את טענות המבקשת. הובהר, כי מדיניות המשיבה היא לחייב את לקוחותיה רק בגין המוצרים שהוזמנו על ידם באחת הדרכים העומדות לרשותם לעשות כן.
המשיבה טענה גם, שבקשת האישור אינה מבוססת על תשתית עובדתית של ממש פרט לכתבה קצרה באינטרנט.

המבקשת, כך נטען, לא הוכיחה שיש לה עילת תביעה אישית, ובכל מקרה – לא קיימת קבוצה שבשמה ניתן לנהל תובענה ייצוגית, והמבקשת לא עמדה בנטל להוכיח את התקיימות שאר התנאים הנדרשים לאישור תובענה כייצוגית.

ד. בתשובתה לתגובת המשיבה כפרה המבקשת בטענותיה של המשיבה.

ה. בישיבת קדם המשפט מיום 31.1.2017 המליץ בית המשפט לצדדים להגיע לסיום המחלוקת שביניהם על דרך הסתלקות מתוגמלת. נוכח המלצת בית המשפט, ונוכח נכונותה של המשיבה לפעול לרִיענון נוהלי השיווק והמכירה של מוצריה בקרב עובדיה, ול הדק את הפיקוח על אופן מכירת המוצרים (הגם שלדעת המשיבה לא נפל כל פגם במדיניותה), הגיעה המבקשת למסקנה שאין עוד טעם בהמשך ניהול ההליך בתיק זה.

ו. המשיבה הסכימה, מבלי להודות בטענה כלשהיא מטענותיה של המבקשת, לפעול לריענון נוהלי המכירה של מוצריה בקרב עובדיה, באופן שבו יודגש בפניהם, כי עליהם לוודא שלקוחות המשיבה יחויבו אך ורק בגין מוצרים שהוזמנו על ידם במפורש, באחת הדרכים העומדות לרשותם לעשות כן (באמצעות הזמנה טלפונית, באתר האינטרנט, וכו').

ז. כמו כן, הסכימה המשיבה לפעול להידוק הפיקוח על האופן בו מתבצעת מכירה של מוצרים על-ידי עובדיה, בדרכים הבאות:

(1) הנחיית מנהלי הפצה/שירות במשיבה לקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות חיוב נקודתיות, אם וככל שיהיו כאלה.

(2) הנחיית מנהלי הפצה/שירות במשיבה לקיים בדיקה יסודית בנוגע לכל תלונה שתתקבל במוקד שירות הלקוחות של המשיבה בדבר חיוב בגין מוצר שלא הוזמן, אם וככל שתתקבל כזו.

ח. הגם שהמשיבה סבורה שכלל לא קיימת קבוצה בענייננו, אך כדי להבטיח את שביעות הרצון של כלל לקוחותיה, הסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין, להעניק לכל לקוחותיה (בין אם הם נמנים עם חברי הקבוצה הנטענת, ובין אם לאו) הטבה בשווי כולל של כ-400,000 ₪ , בדמות מארז ("שרוול") של כוסות שתיה חד פעמיות, שיסופק לכל אחד מלקוחות המשיבה ללא עלות כלשהי, עד ל-90 יום לאחר אישור בקשה זו.

ט. נוכח כל אלה מודיעה המבקשת על רצונה להסתלק מבקשת האישור לפי הוראות סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות. במקביל, ועל רקע האמור, מבוקש כי תביעתה האישית של המבקשת נגד המשיבה תידחה.

י. המשיבה מסכימה לבקשת הסתלקות זו, כנגד התחייבותם של המבקשת ובאי כוחה שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להשתתף, במישרין ו/או בעקיפין, בכל הליך הקשור לעניינים העולים בבקשת האישור, ולא להיות מעורבים במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך שהיא בהגשת הליך כאמור על ידי כל גורם אחר.

י"א. עוד הוסכם בין ב"כ הצדדים, כי המשיבה תשלם למבקשת סכום של 6,000 ₪, ולבא כוחה שכר טרחת עורך דין בסכום של 80,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס, ובסה"כ שכר טרחה של 93,600 ₪ (כולל מע"מ) .

י"ב. לבקשת ההסתלקות מצורפים תצהירי המבקשת ובא כוחה על כך שלא קיבלו, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי מכל גורם שהוא בקשר עם הסתלקו ת המבקשת מתביעתה ומבקשת האישור.

י"ג. לאחר שנתתי דעתי לבקשת ההסתלקות על נימוקיה, אני מאשר את בקשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה, בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, ואני נותן לבקשת הסתלקות זו תוקף של פסק דין, וזאת לאחר שהבאתי בחשבון כי המבקשת הצביעה על קיומה של עילת תביעה לכאורה לפחות, וכן שבקשת האישור הביאה תועלת לחברי הקבוצה.

י"ד. אני נותן בזאת תוקף של פסק דין לכל התחייבויותיהם של כל אחד משני הצדדים כפי שפורטו בבקשת הסתלקות זו.

ט"ו. לא יאוחר מתאריך 2.7.2017 תגיש המשיבה תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר השלמת ביצוע התחייבויותיה , הן כפי שפורט ו בסעיף 7 של בקשת ההסתלקות , והן כפי שפורט ו בסעיף 8 של בקשת ההסתלקות .
לעניין השלמת ביצוע מלוא ההטבה תצרף המשיבה לתצהיר גם אישור רואה חשבון מטעמה.

ט"ז. אני פוטר את הצדדים מפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות וכן מנקיטת הליך לפי סעיף 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, וזאת בהתחשב בכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית-דין (זולת לגבי המבקשת עצמה), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז)
24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.10).

י"ז. המלצת באי כוח הצדדים בדבר תשלום גמול ושכר טרחת עורך דין סבירה ואני מאשר אותה.

אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום של 6,000 ₪ וכן שכר טרחת עורך דין לב"כ המבקשת בסכום כולל של 93,600 ₪ (כולל מע"מ), כנגד המצאת חשבונית מס.

התשלום יבוצע על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקשת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק-הדין, שאם לא כן, יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

י"ח. נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה האישית של המבקשת, ועל מחיקתה של בקשת האישור.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקשת – עוה"ד דוד מזרחי, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה – משרד עוה"ד ארדינסט, בן נתן ואח', תל-אביב.

התיק יובא על ידי המזכירות לעיוני ביום 2.7.2017 לעיון בתצהיר שיוגש .

ניתן היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירי מזרחי
נתבע: מי עדן בר
שופט :
עורכי דין: