ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק אברמצייב נגד בנק אגוד לישראל בע"מ :

8
לפני כבוד ה שופטת כוכבה לוי

המבקש:
יצחק אברמצייב

נגד

המשיב:
בנק אגוד לישראל בע"מ

החלטה

הבקשה שלפניי היא בקשה למחיקת תביעת המשיב בשל אי קיום הליכי גילוי מסמכים על ידי המשיב בהתאם להחלטת בית המשפט שניתנה בדיון שהתקיים ביום 26/12/16.

הליכי גילוי המסמכים נשוא הבקשה דנן מתנהלים במסגרת תביעת שטרית שהגיש המשיב כנגד המבקש שתחילתה בהגשת שטר המשוך מחשבון המבקש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

אחת מטענות המבקש היא כי המשיב ידע על מצב הכלכלי הרעוע של לקוחת המשיב, החברה שבחשבונה הופקדו שיקים דחויים המשוכים מחשבון המבקש, וביניהם השיק נשוא ההליך שלפניי ועל כן לטענת המבקש הפר המשיב את חובתו להפסיק את פעילות החברה בחשבון הבנק בשל מצב הכלכלי ובנסיבות שבהן נמסר השיק למשיב אין הוא "אוחז כשורה" ולכן אינו יכול ליהנות מן ההגנ ות שמקנה מעמד זה על פי הדין, בין היתר לאור טענת המבקש לכישלון תמורה.

מתוך רשימת המסמכים שגילויים התבקש במסגרת הבקשה שהוגשה על ידי המבקש ביום 21/12/16, נותרו 3 סוגי מסמכים שבגינם הוגשה הבקשה שלפניי:
אישורים אודות מסגרות אשראי בחשבון החברה שבה הופקד השיק.
מסמכים שונים הנוגעים לחריגה ממסגרות האשראי בחשבון החברה שבה הופקד השיק.
רשימת שיקים דחויים שהופקדו בחשבון החברה החל מחודש נובמבר 2014.

אשר לאישורים אודות מסגרות אשראי, המחלוקת שנותרה בין המבקש והמשיב אינה לעניין החובה לגלות את המסמכים, אלא אך ורק לעלות הפקתם של המסמכים. המשיב דרש כי המבקש יישא בעלות של 420 ש"ח כתנאי להפקת המסמכים.
לא מצאתי כי בנסיבות העניין ולאור הפסיקה הקיימת באשר לחיוב בעלות הפקת מסמכים על ידי מוסד בנקאי כי יש מקום לפטור את המבקש מתשלום עלות הפקת המסמכים ואף לא נטענה טענה מעין זו על ידי המבקש ועל כן אני מורה כי המשיב ימציא לידי המבקש את המסמכים בכפוף לתשלום עלות הפקתם. התייחסות להוצאות הצדדים במסגרת ניהול ההליך תיעשה בסיום ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

בנוגע למסמכים אודות חריגות ממסגרת האשראי בחשבון החברה, על אף הפגיעה האפשרית בסודיות הבנקאית של מי שאינו צד להליך בעצם חשיפת מסמכים אלו, לא מצאתי כל נימוק מטעם המבקש המצדיק את חשיפת המסמכים הספציפיים שהתבקשו בשים לב לטענות ההגנה של המבקש ולמחלוקת שבין הצדדים.
יתרה מכך במסגרת הסיפא לתשובה לתגובה שהגיש המבקש, כלל לא הוזכרו מסמכים אלו במסגרת הסעד המבוקש מבית המשפט.
על כן אני מורה כי אין המשיב חייב להמציא מסמכים אלו לידי המבקש בהיעדר נימוק בדבר הרלוונטיות להליך שלפניי ובשים לב לפגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישיים.

לגבי רשימת השיקים הדחויים שהופקדו בחשבון החברה, נראה כי נפלה טעות בידי המבקש, שכן המשיב המציא למבקש 2 תדפיסים המפרטים את רשימת השיקים הדחויים הן לשנת 2014 והן לשנת 2015 כאשר המועד שצוין לגבי כל אחד מהתדפיסים אין משמעותו כי אלו השיקים שהופקדו באותו המועד אלא הוא מציין את מועד הפקת הדו"ח, כאשר תוכן הדו"ח מפרט את כלל השיקים הדחויים שהופקדו בחשבון החברה בכל שנה ועל כן לא נדרש ת הפקת מסמכים נוספים בעניין זה.
טענה נוספת של המבקש היא כי המשיב השחיר את שמותיהם של הצדדים השלישיים המופיעים בדו"חות אלו ובכך מנע מהמבקש את האפשרות להוכיח את טענות ההגנה באשר לידיעת המשיב אודות מצבה הכלכלי של לקוחת המשיב, החברה שבחשבונה הופקד השיק.
לא שוכנעתי כי חשיפת שמותיהם של צדדים שלישיים שמסרו לידי החברה שיקים דחויים שהופקדו בחשבון שהתנהל אצל המשיב תסייע בידי המבקש להוכחת טענות ההגנה כפי שהובאו במסגרת ההתנגדות לביצוע שטר.
המבקש אמנם נקב בשמו של מר אבנר בן משה ובשמה של חברת יהלומי בן דור בע"מ אשר היו בקשרים מסחריים עם החברה ואף עסקיהם קרסו, אך עדיין לא ברור הקשר של כל מי שמסר בידי החברה שיקים דחויים שהופקדו בחשבונה לטענות ההגנה בנוגע לידיעה של הבנק על כך שהחברה שהייתה כאמור לקוחת הבנק אינה יכולה לעמוד בהתחייבותה לספק את היהלומים לידי המבקש.
בנסיבות אלו גם דרישה זו של המבקש נדחית, בהיעדר רלוונטיות לאור הפגיעה בזכויותיהם של הצדדים שלישיים שאינם צד להליך שלפניי.

לסיום אציין כי אין בכך בכדי למנוע מהמבקש להוכיח את טענותיו שכן באפשרותו להעיד צדדים שלישיים, כדוגמת אבנר בן משה או מי מטעם חברת יהלומי בן דור, בין באמצעות הגשת תצהיר עדות ראשית ובין באמצעות זימונם לעדות בכפוף לקבלת רשות מבית המשפט היה ואין מדובר בעדים שבשליטת המבקש וכן לחייב את העדים להמציא מסמכים ככל שיידרש לצורך הוכחת הטענות.

סיכומו של דבר, הבקשה לגילוי מסמכים נדחית.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק אברמצייב
נתבע: בנק אגוד לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: