ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לירון טל נגד בזק בינלאומי בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אסתר שטמר

המבקשת:
לירון טל
ע"י ב"כ עו"ד יוני בן סימון

נגד

המשיבה:
בזק בינלאומי בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אייל בליזובסקי ועו"ד אביאל פלינט

פסק דין

בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה ("בזק") הפרה את תנאי סעיף 13ד1(א)(2) בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, הקובע שיש להוסיף סכום של 16 ₪ עבור הוצאות לכל סכום עודף שהעוסק מחזיר ללקוח. כמו כן נמנעה בזק ממתן תשובה מנומקת בגין ממצאי בירור טענת הצרכן, בנגוד להוראת סעיף 13ד1(ב) בחוק הגנת הצרכן.

זו לשון החוק:

"13ד1 (א) בעסקה מתמשכת שבה מחייב העוסק את חשבונו של הצרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב) –
(1) טען צרכן כי העוסק גבה ממנו סכום נוסף על הסכום שהוא רשאי לגבות בהתאם לתנאי ההתקשרות (בסעיף זה – סכום עודף), יברר העוסק את טענותו בתוך עשרה ימי עסקים;
(2) מצא העוסק כי גבה מהצרכן סכום עודף, ישיבו לצרכן בתוך ארבעה ימי עסקים, בתוספת הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום הגבייה ובתוספת תשלום בשל הוצאות הצרכן בסכום של 16 שקלים חדשים (בסעיף זה – סכום ההחזר); היה סכום ההחזר נמוך מחמישים שקלים חדשים, רשאי העוסק לזכות את הצרכן בסכום ההחזר במועד החיוב הבא, ובלבד שהודעת התשלום לעניין אותו חיוב נשלחת לצרכן בתוך 30 ימים מתום התקופה האמורה בפסקה (1).
(ב) עוסק ישלח לצרכן תשובה מנומקת בכתב על ממצאי הבירור, כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 21 ימי עסקים מיום פניתו.
..."

קבוצת התובעים הוגדרה "לקוחות אשר זוכו על ידי בזק בסכום חיוב עודף שגבתה מהם, מבלי שבזק צירפה לזיכוי זה תוספת תשלום בשל הוצאות צרכן בסכום של 16 ₪ כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981, וזאת החל מיום 1.1.2013 ועד למועד מתן פסק דין סופי בתובענה זו".
עילות התביעה שנמנו בבקשה: הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981; הפרת הנחיות הממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן; ורשלנות.

בזק לא הגישה תשובה לבקשת האישור, אולם בהסדר הפשרה טענה כי אי תשלום ההחזר נובע מכשל מערכתי בתיכנות, בכך שברירת המחדל היתה לא להוסיף את הפיצוי בגין הוצאות אלא במקום שנציג שירות סימן זאת במיוחד, במקום שברירת המחדל תהיה הוספת סכום ההוצאות ("כשל מערכתי" בלשונה). בזק הדגישה כי במקרים רבים העניקה לחברי הקבוצה – כמחווה שירותית, ולפנים משורת הדין – פיצויים משתנים ששווים הכספי עולה בהרבה על 16 ₪, כגון שירות בחינם למשך תקופה מסוימת או הנחה משמעותית לתקופה מסוימת. משום כך אין לטעון להתעשרות בזק על חשבון הלקוחות.

הצדדים ביקשו לאשר הסדר פשרה, שבו נקבע כי בעקבות בקשת האישור ערכה בזק עדכון בתכנות המערכות שלה, כך שהזיכוי עבור הוצאות יוענק כברירת מחדל בכל מקרה שבו יימצא שתלונת הלקוח בדבר חיוב עודף מוצדקת.
בזק איתרה את הלקוחות הנמנים עם הקבוצה. לפי חישוביה היה מדובר ב- 60,372 לקוחות, כך שסכום הזיכוי הכולל שלא ניתן עומד על 965,953 ₪.
בזק התחיבה להשיב לחברי הקבוצה את הסכומים המגיעים להם, באופן נומינלי: מי שעדיין נמנה על לקוחותיה יזוכה בחשבון במועד החיוב הקרוב לאחר אישור ההסדר, ואילו הסכומים המגיעים למי שכבר אינם מנויי בזק, יתרמו לעמותת "לתת".
הומלץ לקבוע גמול למבקשת - 35,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחה - 105,000 ₪ בתוספת מע"מ.
הצדדים הציעו שלא למנות בודק משום שבזק מסכימה להשיב את מלוא הסכום למלוא חברי הקבוצה, ומשום שהסעד בהסכם הפשרה קרוב עד מאוד לסעד שהיה עשוי להיפסק אם התביעה היתה מתקבלת במלואה.

לאחר עיון בבקשה הבהירו הצדדים פרטים שונים בהסדר גם על פה, ובזק נדרשה לתמוך אותם פרטים בתצהיר.
ביום 17.9.2016 הוגש תצהיר עדי בלסיאנו, ויחד עמו בקשה לתיקון הסדר הפשרה, בנושאים הבאים:

לאחר בדיקה חוזרת אצל בזק התברר כי מספר הזיכויים הכולל עומד על 65,956, כך שסכום הפיצוי הכולל צריך לעמוד על 1,055,296 ₪.
הזיכוי לחברי הקבוצה שכבר אינם לקוחות בזק ישולם לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד סעיף 27א בחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006. ככל שהקרן לא תוקם עד אישור הסכם הפשרה יתרם סכום הזיכוי הנ"ל בחלוקה שווה לעמותת "מילבת" ולעמותת "כנפיים של קרמבו".

הצדדים נתבקשו לצרף תצהירים בדבר העדר קשר ישיר או עקיף לעמותות שצוינו בהסדר, וכן לערוך מספר תיקונים בהודעה לציבור בדבר ההסדר, וכך עשו.

משנתקבלו התצהירים פורסם ההסדר ברבים ולא נתקבלו התנגדויות מצד חברי הקבוצה.

היועץ המשפטי לממשלה לא התנגד להסכם הפשרה, אך ציין שבהתאם להוראת סעיף 20(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, אם יורה בית המשפט על מתן סעד לטובת הציבור , יש להורות על העברת הכספים לקרן, באמצעות האפוטרופוס הכללי, תוך ייעוד הכספים לתחום הקרוב לנושא התובענה.

אישור ההסדר

ההסדר עונה על דרישות סעיף 19 (א) ב חוק תובענות ייצוגיות, שזו לשונו:
"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – גם כי התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו-8(א) וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

ההצעות שגובשו על ידי הצדדים נותנות מענה לנושא התובענה הייצוגית: לנוכח ההפרה הנטענת של סעיף 13ד1 בזק העמידה סכום פיצוי המהווה תשלום מלא של 16 ₪ לכל הפונים בתקופת התביעה. הואיל ומדובר בסכום לא גבוה, ניתן להשיב אותו באופן סביר רק למי שעודם נמנים עם לקוחות בזק, באופן שחשבונם יזוכה במועד החיוב הקרוב לאחר אישור ההסדר. הסכומים המגיעים למי שכבר אינם מנויי בזק ישולם לקרן שהוקמה בחוק תובענות ייצוגיות. בזק גם תקנה אותו כשל מערכתי שהביא להפרת החוק, כך שמעתה ואילך הזיכוי ינתן כברירת מחדל, ובכך תימנע הפרה עתידית. סכום הפיצוי הכולל יעמוד על 1,055,296 ₪ בגין 65,956 זיכויים שלא ניתנו.
ראוי לזכור גם את טענות ההגנה של בזק, שאילו התקבלו היו מביאות להפחתת הסכום בגין אותם פונים שפנייתם נמצאה בלתי מוצדקת, וניתן להם "זיכוי שירותי" שאינו מצדיק לדעת בזק את הקנס בן 16 ₪. ואולי גם בגין המקרים שבהם הזיכוי השירותי עלה על סכום ההוצאות שנקבע בחוק, כך שלא נגרם ללקוח נזק.
הסדר הפשרה מייתר בירור פרטני באשר לכל אחד מן חברי הקבוצה הפוטנציאלים הן בקשר לזכותו לזיכוי בכלל, הן בקשר לקיזוז הטבות שניתנו כחלופה לזיכוי, ככל שניתנו.

מכל הסיבות הנ"ל אני סבורה כי ההסדר עונה על מטרות החוק: הקבוצה מממשת את זכות הגישה לבית המשפט; הדין נאכף וההסדר יביא להרתעה מפני הפרה; ניתן סעד הולם לרוב הנפגעים מן ההפרה; יש בהסדר יחס ראוי בין סיכויי הבקשה להתקבל לבין הסיכונים הכרוכים בניהול ההליך. והתביעה הייצוגית נוהלה באופן יעיל, כך שפשרה ראויה הושגה בשלב מוקדם , ומייתרת את הדיון בבקשת האישור ובתובענה.

תרומה לקרן
סכום הזיכוי לחברי הקבוצה שכבר אינם נמנים עם לקוחותיה של בזק, יתרם לקרן שהוקמה מכח חוק תובענות ייצוגיות, וייועד לתחום קרוב לתחום התקשורת האינטרנטית או הטלפוניה. בזק תעביר את הסכום לאפוטרופוס הכללי, שיעבירנו לקרן עם תחילת פעולתה. החלטתי זו עולה בקנה אחד הן עם סעיף 20(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006, הן עם המלצת היועץ המשפטי לממשלה, וקבלה גם את הסכמת הצדדים.

מינוי בודק
בנסיבות הענין לא מצאתי לנכון למנות בודק על מנת שיחווה דעתו ביחס ליתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה המוצע, כאמור בסעיף 19(ב) ב חוק תובענות ייצוגיות. מינוי בודק בעל מומחיות בתחום בו עוסקת הבקשה לאישור נועד לסייע לבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה ולהבטיח כי ההסדר סביר והוגן בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. בזק מסכימה להשיב את מלוא הסכום לכל חברי הקבוצה בערכו הנומינלי (תחילת התקופה ביום 1.1.2013, כך שאין מדובר בהפסד גדול). כך, הסעד בהסכם הפשרה קרוב עד מאוד לסעד שהיה עשוי להיפסק אם התביעה היתה מתקבלת במלואה. אופן החישוב בהסדר הפשרה גובה בתצהירה המפורט של עדי בלסיאנו בן מאיר, מנהלת פרויקטים בתחום ארגון ושיטות בבזק בינלאומי. על כן אני סבורה כי ההוצאה למינוי בודק מיותרת.

גמול ושכר טרחה

בהתאם לסעיפים 22 ו- 23 ב חוק תובענות ייצוגיות 2006, על בית המשפט להתחשב, בין היתר, בטרחה שטרחו התובע הייצוגי ובא-כוחו ובסיכון שלקחו על עצמם בניהול התביעה; במורכבות ההליך; במידת החשיבות הציבורית שבתובענה הייצוגית; ובתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לקבוצה. כן יישקל הפער בין הסעדים שנתבעו לבין אלו שנפסקו בתובענה.
בנוסף, יש לשקול שיקולים הנוגעים לתמריצים להגשת תובענה ייצוגית ראויה ולמנוע תביעות סרק; את התנהלותם של בא-כוח התובע המייצג; ויש להימנע מפסיקת שכר טרחה שיעקר את טובת ההנאה אשר אמורה לצמוח לקבוצה או יפחית ממנה באופן בלתי סביר (ע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט [פורסם בנבו] (23.5.2012)).
לאור חשיבותה הציבורית הברורה של התובענה, ובהתחשב בכך שהפיצוי ניתן בכסף ממש לזכאים לכך ושיעורו מתאים לשעור המקובל בכגון אלו – אני מאשרת את הסכומים שהומלצו על ידי הצדדים: גמול בסך 35,000 ₪ למבקשת ושכר טרחה בסכום של 105,000 ₪ בתוספת מע"מ לבא כוחה.

עם זאת, תפקיד המבקשת ובא כוחה לא הסתיים, ויהיה עליהם גם לבחון את בצוע ההסדר. לצורך פיקוח על ביצוע ההסכם יפוצל התשלום למבקשת ולבא כוחה כדלקמן: 50% ממנו ישולם תוך 30 יום, ואילו 50% הנותרים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית, ישולמו לפי החלטה שתינתן, לאחר שתתקבל הודעת הצדדים המלמדת על בצוע ההסדר.

סיכום

אם כן, אני מאשרת את הסדר הפשרה המתוקן ונותנת לו תוקף של פסק דין. מובהר כי לא הוגש הסדר נוסף על הבקשה שבה מפורטים פרטיו, ועל כן נוסח הבקשה והתיקון לה הם הנוסחים המחייבים.
למרות שהצדדים לא עמדו על כך, על מנת שהזיכוי יהיה מובן לחברי הקבוצה שהם עדיין לקוחות של בזק, יש לפרט לצידו כי הוא נובע מהסדר פשרה בתובענה ייצוגית זו.

הגדרת הקבוצה והגדרת העילות כאמור בסעיף 2 בהחלטה.

בזק תפרסם הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה כקבוע בסעיף 25(א)(4) ב חוק תובענות ייצוגיות: נוסח ההודעה יועבר לאישורי תוך 15 ימים, ויפורסם בשני עיתונים יומיים רבי תפוצה תוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה. גודל האותיות לא יפחת מ-3 מ"מ.

המזכירות תואיל לשלוח העתק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

נקבעת תזכורת פנימית להודעה בדבר בצוע ההסדר, ליום 1.6.2017.

ניתן היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.

אסתר שטמר , שופטת


מעורבים
תובע: לירון טל
נתבע: בזק בינלאומי בע"מ
שופט :
עורכי דין: