ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף ניסים נגד ניסים ניסים :

לפני כבוד ה שופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המבקש:

יוסף ניסים

נגד

המשיב:

ניסים ניסים

פסק דין

1. בקשתו של המבקש, החייב בתיק הוצל"פ 01-XX852-14-7 ליתן לו רשות ערעור על החלטתו מיום 25.12.16 של כבוד רשם ההוצל"פ מר גיא סמולרצ'יק אשר בתפקידו כרשם תורן אישר את מכירת הזכויות של המבקש בנכס ברח' הרצל 135 ברמלה. להלן: "הנכס" למשיב, הזוכה בתיק ההוצל"פ תמורת 1,366,666 ₪, בהתאם לחלקו של המבקש בנכס עפ"י אישור הזכויות.
אישור המכר ניתן בהמשך להחלטתו מיום 28.11.16 של כבוד רשם ההוצל"פ מר שרון קרן ולאחר שחלף המועד שנקבע למבקש להציג צו מניעה למניעת אישור הסכם המכר.

2. במסגרת תיק ההוצל"פ שנפתח למימוש שיעבוד, ניתנו ע"י הרשם המטפל בתיק, מר שרון קרן, מספר החלטות לקידום ההליך ולאישור הסכמות בין הצדדים ולכן דומני כי לא היה ראוי שההחלטה המאש רת את הסכם המכר תינתן ע"י רשם אחר, בהיותו רשם תורן שכן לא הייתה דחיפות למתן החלטה ע"י רשם תורן וראוי היה להעביר הבקשה לטיפולו של הרשם הקבוע המכיר את כל ההתנהלות בתיק.

3. יחד עם הגשת הבר"ע עתר המבקש לעיכוב ביצוע ההחלטה נשוא הבר"ע ובתאריך 22.1.17 הורה כבוד השופט עמית יריב להעתר לבקשה, כפוף להפקדת ערובה בסך 5,000 ₪ אשר הופקדה בתיק על ידי המבקש.
המשיב הגיש תגובה מפורטת לבר"ע בצירוף נספחים ומהנימוקים שפרט עותר לדחות את הבר"ע ולחייב את המבקש בהוצאות.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחים ושקלתי את טענותיהם של הצדדים לאור ההתנהלות בתיק, החלטתי לדון בבר"ע כבערעור עצמו ולקבל את הערעור כמפורט להלן.

4. הצדדים ניהלו בנכס באמצעות חברה מוסך ולצורך שיפוצו נטלו מבנק הפועלים הלוואה. זכויותיהם של הצדדים בנכס, עפ"י הרשום במינהל מקרקעי ישראל הינם 1/3 מזכויות החכירה ע"ש המבקש ו-2/3 מזכויות החכירה ע"ש המשיב.
זכויותיהם של הצדדים שועבדו לטובת הבנק כביטחון להלוואה וכן ערבו הצדדים באופן אישי להלוואה שנטלה החברה.
משנקלעה החברה לקשיים וחדלה לשלם את תשלומי ההלוואה, החל הבנק לנקוט בהליכים למימוש הנכס.
המשיב פדה את חוב המשכנתא תמורת 550,000 ₪ ונכנס בנעלי הבנק בתור בעל המשכנתא אשר שילם לבנק.
עו"ד מוטי קניאל, פרקליטו של המשיב, מונה בהחלטה מיום 13.10.15 לכונס נכסים על זכויותיו של המבקש בנכס.

5. טוען המבקש כי היה על המשיב לפתוח את תיק ההוצל"פ רק על חלקו היחסי של המבקש בחוב ששולם לבנק ולא על מלוא הסכום שכן הצדדים שותפים בנכס וערבים לחוב.
בתאריך 14.2.16 התקיים דיון בפני כבוד הרשם שרון קרן במסגרתו העלו הצדדים טענות ותביעות שונות ובסיומו של הדיון הודיעו על הסכמות אשר אושרו בהחלטה של הרשם הנכבד.
הצדדים הסכימו כי עו"ד מוטי קניאל ישאר כונס נכסים יחיד, בהתאם לצו המינוי שניתן ביום 13.10.15 ויורחבו סמכויותיו למכירת מלוא הזכויות בנכס, הן של המבקש והן של המשיב.
טענת "פרעתי" שהגיש המבקש תימחק ולא תידון והמבקש רשאי לחדש טענותיו בפני ערכאת שיפוט מתאימה בשל ההסכמה כי לרשם ההוצל"פ אין סמכות לדון בשאלת היקף המשכנתא לטובת המשיב.
כן הוסכם על ביצוע שמאות עדכנית והעברתה לעיונו של ב"כ המבקש טרם פרסום חדש למכרז.
חשוב לציין את ההסכמה לפ יה הכספים כתוצאה מהליך המכר יופקדו בקופת ההוצל"פ עד למתן החלטה בעניין חלוקתם וכל בקשה לאישור הוצאות תוגש על מנת לשחרר כספים לצורך סילוק הוצאות אלו. כן נקבע כי תשלום הוצאות הכינוס ידון בנפרד.

6. בהחלטה מיום 15.5.16 התייחס הרשם לטענות המבקש שהועלו לאחר ההסכמות מהדיון וקבע כי יש להיצמד להסכמות שפורטו לעיל, וכי אין צורך למנות כונס נוסף שכן הכונס מצוי תחת ביקורת של המבקש ושל הרשם וכי יש לאשר את השמאות המעודכנת.
הרשם דחה הטענות בדבר הצעות רכש גבוהות יותר מאלו שהיו בפני הכונס שכן לא הציג המבקש הצעות כאלו ואף דחה הטענות בדבר אופן הפרסום שבוצע.
חשוב לציין כי בהחלטה חזר הרשם וקבע כי על כונס הנכסים להעביר לב"כ המבקש מראש וכפי שהוסכם את כל מסמכי ההזמנה לרבות טיוטת הסכם המכר.

על החלטה זו לא ביקשו לא המבקש ולא המשיב לערער.

7. בהחלטה מיום 28.11.16 התייחס הרשם, בין היתר ולענייננו, לשאלת אישור המכר וקבע כי כל עוד לא נקבע בערכאה המוסמכת אחרת, הרי שזכויות הצדדים בנכס הינן עפ"י אישור הזכויות המעודכן (2/3 למשיב ו-1/3 למבקש). בקשת המבקש לעיכוב הליכי המכר עד לקבלת צו לעיכוב המשך הליכי המימוש עד להכרעה בהיקף הזכויות של המבקש בנכס בהליך המתנהל בבית המשפט, נדחתה. משהתברר ונקבע כי המשיב הינו הרוכש של הנכס, כל שנותר היה שאלת היקף הזכויות של המבקש בנכס אך אין מחלוקת לעצם רכישת זכויות המבקש על ידי המשיב וגם אין מחלוקת לגבי גובה סכום המכר של הנכס כולו.
הרשם אישר עקרונית את מכירת זכויות המבקש בנכס למשיב תמורת 1,366,666 ₪ בהתאם לחלקו של המבקש בנכס עפ"י מסמך אישור הזכויות.
הרשם נתן למבקש אורכה של 20 ימים לצורך קבלת צו מניעה מבית המשפט לעיכוב הליך המכר.
על החלטה זו לא נתבקשה רשות ערעור ולכן הפכו העקרונות שבהחלטה לסופיים וחלוטים.
יצויין כי תנאי תשלום התמורה בהסכם שצורף למכרז טרם זכייתו של המשיב, אינם כוללים תשלום בדרך של קיזוז כפי הרשום בסעיף 4 להסכם שהוגש לאישור הרשם ואושר בהחלטתו מיום 25.12.16.

8. המשיב טוען בתגובתו כי ההחלטה נשוא הבר"ע מאשרת באופן פורמאלי בלבד את ההחלטה מיום 28.11.16 לפיה רוכש המשיב את חלקו של המבקש בנכס ולגבי ההחלטה הנ"ל, לא הוגש ערעור. ההחלטה נשוא הבר"ע נדרשה שכן ניתנה למבקש שהות להמציא צו מניעה ומשלא המציא, אושר המכר סופית עפ"י ההסכם שנחתם.
גרסתו של המבקש בקשר להלוואה הוצגה בבית המשפט המחוזי כהלוואה אישית שלו ומימוש חלקו בנכס להבטחת ההלוואה ולכן מנוע מלטעון עתה להלוואה משותפת של המבקש והמשיב. המבקש כלל לא הגיש בקשה למתן צו מניעה ונראה שכל מטרתו להקשות על הליך המכר.
זכויות הצדדים בנכס הינם כפי הרשום במסמך אישור הזכויות.
המחאת המשכנתא מהבנק למשיב נעשתה בהסכמה ובאישור בית המשפט תמורת הסכום המוסכם של 550,000 ₪ ששילם המשיב לבנק.
בית המשפט קבע מפורשות כי מהסכום שיגיע למבקש מהמכר, יקוזז הסכום ששולם ע"י המשיב לבנק ולכן מנוע המבקש מלטעון בעניין קיזוז הכספים האמורים.

9. המחיר המרבי שהוצע עבור הנכס בשלמותו היה 4,100,000 ₪ מחיר הגבוה מהערכת השמאי ומשרכש המשיב למעשה את חלקו של המבקש, 1/3, עליו לשלם תמורה יחסית בהתאם, סך של 1,366,666 ₪.
בנסיבות בהן הרוכש הוא המשיב, הרי שזכאי לקזז מהתמורה את סכום החוב בתיק ואין הגיון להפקיד סכום זה בקופת ההוצל"פ, כפי שנקבע כאשר לא היה ידוע מיהו הרוכש.
בסעיף 4 להסכם רשומים קיזוזים כדלקמן: סך של 410,000 ₪ בגין חובו של המבקש למשיב בתיק ההוצל"פ הנדון.
מהיתרה תקוזז יתרת סכום החוב בתיק ההוצל"פ ויתרת התמורה תופקד בידי כונס הנכסים.
סך כל החוב בתיק ההוצל"פ, ללא הוצאות הכינוס, לטענת המשיב הינו 659,000 ₪ וסכום זה יש לקזז מהתמורה ורק ההפרש בסך של 707,666 ₪ יופקד בתיק.

10. מכל האמור לעיל ניתן לקבוע:
א. מכירת חלקו של המבקש בנכס למשיב תמורת הסך של 1,366,666 ₪ מאושרת, בהתחשב שחלקו של המבקש בנכס הינו 1/3 הזכויות, לאחר שלא הציג ראייה לפיה חלקו בנכס גדול מהרשום במסמך אישור הזכויות של מינהל מקרקעי ישראל.
ב. המבקש לא הציג צו מניעה של בית המשפט לעיכוב הליכי המכר ולכן רשאי היה כונס הנכסים, בתום התקופה, לבקש לאשר את המכר.
יחד עם זאת, היה על המשיב להפנות את הרשם בבקשתו לאישור המכר לכך כי חלק מהתמורה תשולם בדרך של קיזוז ולהפנותו לסעיף 4 להסכם. עיינתי בבקשה ולא מצאתי כי הדבר נעשה.
לכונס הנכסים אחריות כלפי שני הצדדים ובמיוחד כלפי רשם ההוצל"פ וחובתו להציג תמונה מלאה של ההתנהלות והמצב, גם אם סביר לבקש רשות לשלם בדרך של קיזוז, ויתכן שבנסיבות אף תאושר בקשת הקיזוז.
לו הזוכה במכרז לא היה המשיב אלא צד שלישי זר הרי שאפשרות הקיזוז לא הייתה באה לעולם וכל התמורה הייתה מופקדת בקופת ההוצל"פ ומחולקת עפ"י החלטת הרשם.
ג. על רשם ההוצל"פ המטפל בתיק להמשיך בהליך המימוש ולסיימו גם אם (ולא הובהר לי) קיים הליך בבית המשפט שיכול ויקבע כי חלקו של המבקש בנכס גדול מכפי הרשום שכן ניתנה למבקש הזדמנות לבקש צו מניעה לעיכוב ההליך שרק צו מניעה היה בו כדי לעכב את הליך המכר.
בהעדר צו מניעה החמיץ המבקש את המועד ואין לאפשר לו לגרום לסחבת מכוונת או לא מכוונת בתיק המימוש.

11. בעניין אחד מצאתי טעם בטענתו של המבקש הטוען כי הסכים למחוק את בקשתו בטענת "פרעתי" אך לא וויתר על הטענה ושומר על זכותו לנקוט בהליך מתאים בנדון לאחר שהבין והסכים כי הסמכות לדון בטענה אינה של רשם ההוצל"פ.
משנקבע כי התמורה תופקד בקופת ההוצל"פ ולא תחולק אלא עפ"י החלטת הרשם, ולאחר בירור טענות הצדדים לרבות טענות קיזוז, לא הזדרז המבקש לפעול ואולם איני סבור שיש לחסום עתה את הדרך בפניו.

12. אשר על כן, מתקבל הערעור רק בטענת המבקש כי איננו חייב את מלוא החוב בין אם כי ההלוואה נלקחה במשותף עם המשיב ובין אם בטענה כי פרע את החוב, כולו או חלקו ובין אם בכל טענה אחרת.
לשם כך על המבקש לנקוט בהליך משפטי מתאים במסגרתו יעתור לצו מניעה לחלוקת הכספים ולשם כך ניתנת למבקש אורכה עד ליום 20.4.17 .ככל שיש למבקש טענות שבסמכות רשם ההוצל"פ לגבי כספי התמורה, יגיש בקשה מתאימה תוך 15 ימים.
החלטת הרשם מיום 25.12.16 המאשרת את הסכם המכר בנוסחו כפי שהוגש, מבוטלת,לאור ניסוח סעיף 4 להסכם.
בחלוף המועד שניתן למבקש לעיל, וככל שלא יציג המבקש צו מניעה, יגיש כונס הנכסים בקשה חוזרת לאישור המכר למשיב וינסח את סעיף התמורה כולל קיזוז שיאושר והבקשה תידון ע"י כבוד רשם ההוצל"פ המטפל בתיק מר שרון קרן.
עקרונית אין מניעה לקזז מהתמורה סכומים שהוכח כי המבקש חייב למשיב ובלבד שהרשם ידרש לסכומים ויתן החלטה מפורשת בגינם.

13. בהתאם לאמור לעיל, מתקבל הערעור.
בנסיבות ולאור התוצאה אין צו להוצאות בערעור.
הפיקדון שבתיק יועבר ע"י מזכירות בית המשפט לתיק ההוצל"פ 01-XX852-14-7 והרשם יחליט לגבי הסכום האמור.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף ניסים
נתבע: ניסים ניסים
שופט :
עורכי דין: