ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה ממן נגד אקספורט :

לפני: השופט מירון שוורץ

התובע:
שלמה ממן ת.ז XXXXXXX609
ע"י ב"כ: עו"ד הדר פלד טל

-
הנתבעים:

  1. אקספורט - ארז בע"מ
  2. שלום ציון
  3. זיוה ציון
  4. רוני אהרון בורנשטיין
  5. ליאורה שפונדר
  6. דוד שפונדר

ע"י ב"כ: עו"ד שרון הלוי

החלטה

1. לפני בקשה מטעם הנתבעים להאריך את המועד להגשת בקשה למתן רשות להגשת הודעת צד ג'. בקשתם למתן רשות להגשת הודעת צד ג' (להלן גם: "הבקשה") נמחקה בהחלטת בית הדין מיום 9.1.2017, משהוגשה בחלוף המועד אשר נקצב להגשתה בהחלטה מיום 30.11.2016 ומשלא נלוותה לה, משכבר הוגשה, כל בקשה להארכת מועד בנימוקים המסבירים את האיחור.

2. לטענת הנתבעים בבקשה זו שלפני , החלטת בית הדין לפיה עליהם להגיש בקשה למתן רשות להגשת צד ג' תוך 14 יום, אשר ניתנה כאמור ביום 30.11.2016, התקבלה בידם רק ביום 20.12.2016. על כן , היה עליהם להגיש את הבקשה רק ביום 3.1.2017. לטענתם , הבקשה הוגשה על ידם באיחור של יומיים בלבד וזאת כיוון שהמצהיר אשר תצהירו הוגש בתמיכה לבקשה, שהה באותה העת בחו"ל.

3. הבקשה להגשת הודעת צד שלישי, הוגשה במסגרת תביעת התובע לפיצוי בגין אי תשלום זכויות שונות הנובעות מהעסקתו על ידי הנתבעת 1 כמנהל קו הח"י, החל מיום 9.2.2016 ועד לפיטוריו ביום 9.8.2016. התובע גם טוען לפיטורים שלא כדין ולפיצויים הנובעים מכך ומסיום העסקתו. התביעה הוגשה גם כנגד הנתבעים 6-2 והתובע מפרט מדוע יש להרים את מסך ההתאגדות של הנתבעת 1.
הנתבעים מכחיש ים בכתב ההגנה את טעות התובע כלפיה ם. בין השאר טוענים הנתבעים כי הנתבעת 1, תוך זמן קצר שבו החלה לפעול תחת הנתבעים כבעלים חדשים, נאלצה להתמודד עם החלטות אשר התקבלו בחוסר סמכות על ידי מר גדות, אשר מונה למנכ"ל הנתבעת 1 מייד עם רכישתה על ידי הנתבעים 3 ו- 4. לטענת הנתבעים, תנאי העסקת התובע אשר בין השאר עליהם מתבסס בתביעתו, סוכמו מול מר גדות בלבד. בחלקם - בחוסר סמכות מצידו של מר גדות וללא קבלת אישור הדירקטוריון ו/או בעלי המניות. לטענת הנתבעים, חלק מהתנאים אף בוטלו תוך זמן קצר בהודעות המנהלים.

4. בקשתם להגשת הודעת צד ג' הינה כנגד מר גדות. לטענתם, ככל שיחוייבו בתביעה בתשלום הרכיבים אשר מפורטים בבקשה, הרי שהם זכאים לשיפוי או פיצוי או השתתפות ממר גדות. הנתבעים חוזרים וטוענים כי הנתבעת 1, שבה הועסק מר גדות כמנכ"ל, נאלצה להתמודד עם החלטות אשר התקבלו על ידו בחוסר סמכות. נטען כי החלטות אלו הובילו להפסקת העסקתו. נטען כי מר גדות הבטיח ל – 8 מעובדי החברה התחייבו יות ותנאי עבודה מפליגים. מסמכי הודעה לעובד צורפו לבקשה. כן צורף העתק של מייל מאת מר גדות שבו הוא מודיע לנתבע 5 כי הוא הודיע לרשימת עובדים (התובע אינו נמנה בה) כי הסיכום איתם על תקופת ההודעה המוקדמת נעשתה על ידו ללא סמכות.

5. לטענת הנתבעים, אין להם ברירה אלא להגיש ההודעה כנגד מר גדות. בין השאר נטען כי ההודעה מבוססת על מסכת עובדתית אחת, נשוא התביעה דנן, ועל כן מן הדין הוא כי מסכת הטענות בכללותה תתברר במסגרת התביעה המקורית ותוכרע על כל היבטיה, השלכותיה וחיוביה. צוין כי הבקשה מוגשת בשלב מקדמי של הדיון ועל כן לא יגרם כל נזק בהגשת ההודעה.
6. התובע הגיש תגובתו לבקשה למתן ארכה. לטענתו אין הצדקה להאריך את המועד להגשת הבקשה לאחר שזו נמחקה. נטען כי גם לשיטת הנתבעים הבקשה הוגשה באיחור וכי אלמלא מחיקת הבקשה, לא היה ניתן מצד הנתבעים הסבר לאיחור. כן נטען כי הסברי הנתבעים לא גובו בתצהיר.
לגופו של עניין, נטען, כי לבית הדין אין סמכות עניינית לדון בהודעה לצד שלישי. לתגובת התובע צורפה טיוטת הסכם בין הנתבעת 1 ומר גדות וכן מכתב מב"כ הנתבעת 1 למר גדות המלמדים לטענת התובע על כך כי אף לשיטת הנתבעים, לא התקיימו מערכת יחסי עובד ומעסיקה ביניהם. נטען כי הנתבעים מסתירים ביודעין ובמכוון את האמת אודות מתכונת העסקתו של מר גדות, אשר שימש יועץ חיצוני ואשר שכרו שולם לו תמורת חשבוניות. בנסיבות אלו, כך נטען, אין כל טעם בהארכת המועד להגשת הבקשה.

7. לאחר שעיינתי בבקשות שלפני וכן בתגובת התובע ובמסמכים אשר צורפו להם, אני סבור כי אין מקום להיענות לבקשת הנתבעים להאריך את המועד להגשת הבקשה ולמעשה לבטל את ההחלטה מיום 9.1.2017. זאת מהסיבה כי לא מצאתי כי מתקיימים הטעמים העומדים בבסיס הבקשה.

8. מטרתו של הליך "הודעה לצד שלישי" היא אמנם "לרכז בהליך משפטי אחד, עד כמה שניתן, את כל ההיבטים המשפטיים הקשורים לעניין מסוים או הנובעים ממנו, על מנת למנוע מהצדדים התדיינויות נוספות הנוגעות לאותו עניין - עם אותם צדדים או עם צדדים אחרים - ועל מנת לסיים את כל המחלוקות בצורה היעילה ביותר". ראו דעת המיעוט – בע"ע ( ארצי) 23018-05-12 תדיר - גן ( מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ נ' רימס אינטרנשיונל בע"מ, ניתן ביום 03.07.2014. להלן: "פסה"ד בעניין תדיר – גן ".

יחד עם זאת, "הודעת צד ג'" המוסדרת בתקנה 216 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, אשר אומצה על ידי בתי הדין לעבודה מכוח הוראת סעיף 33 ל חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, כפופה לכך " שהתובענה מושא הודעת הצד השלישי תהא בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה "לו הוגשה היא במישרין כלפי אותו צד שלישי – כנתבע". לפיכך, בבוא בית הדין לבחון הודעת צד שלישי, שומא עליו לבחון האם התובענה מצויה בסמכותו העניינית " (ראו פסקה 2 לדעת הרוב בפסה"ד בעניין תדיר - גן).

9. עיון בהסכם אשר צורף כנספח א' לתגובת התובע, מלמד על כך כי מדובר בטיוטה לצרכי מו"מ בלבד. עיון במכתב אשר צורף מאת ב"כ הנתבעת 1 למר גדות, מלמד על כך כי קיימת מחלוקת בשאלה האם מדובר בהסכם מחייב בין הצדדים. אולם ב כל מקרה עולה ממכתב זה, כי אף לשיטת הנתבעת 1, מר גדות הועסק כמנהל כללי "כנותן שירותים עצמאי" (סעיף 2 למכתב). בבקשה למתן רשות להגשת הודעה צד שלישי עולה כי הנתבעים נוקטים במילה "פיטורים" ביחס למר גדות, אולם לא קיימת הן בבקשה והן בכתב ההגנה גרסה פוזיטיבית מפורטת המבססת את סמכות בית הדין לעבודה לדון במערכת היחסים שבין הנתבעת 1 ובין מר גדות. מכאן, עולה, לענייננו, כי במקרה הטוב – אם תתקבל הבקשה להגשת הודעה לצד שלישי ועל מנת לדון בטענות הנתבעים כנגד מר גדות, יהא על בית הדין להכריע תחילה בשאלת הסמכות העניינית. היינו, האם התקיימו יחסי עובד ומעסיקה בין הצדדים. המשמעות הינה, כי בניגוד לנטען בבקשה - דיון זה חורג ממסכת העובדות כפי שהיא עולה מכתבי הטענות המצויים היום בתיק והוא אך יאריך ויסרבל את הדיון בת ובענה המונחת כעת בפני בית הדין.

10. משכך הם פני הדברים, איני רואה מקום להיענות לבקשה להארכת מועד להגשת הבקשה להגשת הודעה לצד שלישי והבקשה לכן, נדחית – אף מבלי שנדרשתי לתת את הדעת לסיבות בגינן הוגשה הבקשה באיחור וללא מתן הסבר מטעם הנתבעים לכך, עד למח יקתה.

11. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך.

ניתנה היום, ד' באדר תשע"ז (2 במרץ 2017) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, שופט


מעורבים
תובע: שלמה ממן
נתבע: אקספורט
שופט :
עורכי דין: