ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עבד אל האדי פהאמי נגד הכונס הרשמי :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

פשר000053/08

בפני:

כב' השופטת דיאנה סלע

תאריך:

17/01/2008

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980

להלן: "הפקודה"

ובעניין:

עבד אל האדי פהאמי ת.ז. 046246849

להלן: "החייב"

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי

להלן: "הכנ"ר"

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשת החייב מיום 1/1/08 ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר, אני מחליטה:

(א) ליתן צו כינוס לנכסי החייב;

(ב) למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב;

(ג) לאסור את יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;

(ד) על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

(1) להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה;

(2) לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו תשלום עיתי בסך 1,000 ₪ לחודש, החל מיום 10/2/08, ומידי כל 10 בחודש שלאחר מכן.

(3) להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן הכונס הרשמי יפטור אותו מחובה זו;

(4) להגיש לכונס הרשמי דו"ח אחת לחודשיים על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי;

(5) אני מורה כי ינתן צו לעיכוב כל הליכי ההוצל"פ נגד החייב כאמור בסעיפים 20(א) ו- 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980.

(ה) אני מטילה על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א' לפקודה.

(ו) המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 8.1.2009 שעה 10:00.

(ז) אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכנ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.

(ח) החייב ימציא הודעה על מתן צו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו הן אלה שפעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ והן אלה שטרם פעלו נגדו, וזאת בתוך 20 ימים מהיום.

(ט) החייב יכין את ההודעות בצירוף עותק מצו הכינוס לפי ס"ק (ח), בתוך מעטפות מבויילות שלא נסגרו ועליהן כל הכתובות של כל הנושים, ויעבירן לכנ"ר לבדיקה ומשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה. בנוסף לכך, יכללו ההודעות לנושים גם את התאריך שנקבע לאסיפת הנושים, ואשר נמסר לחייב על ידי הכנ"ר עפ"י ס"ק (ז) לעיל.

(י) החייב ו/או הכנ"ר ימציאו לתיק בית המשפט עותק מצולם מהאישורים בדבר משלוח דואר רשום לכל הנושים בתוך חודש ימים ממתן צו הכינוס. בהעדר אישורים כאמור, יבוטל צו הכינוס רטרואקטיבית.

2. לבקשת הנושה ונוכח הסכמת הכנ"ר, אני רואה מקום למנות מנהל מיוחד, על-פי הוראת סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח – חדש) התש"מ-1980 (להלן: הפקודה).

אני ממנה את עו"ד משה לוי מרח' שד' המגינים 53 בחיפה, כמנהל מיוחד לנכסי החייב, בהסכמתו, ומעניקה לו את כל הסמכויות המוקנות לכנ"ר בהתאם להוראות סעיף 18 ג. לפקודה.

המנהל המיוחד יהא מוסמך לחקור את החייב, וכן לדרוש כל מידע או מסמך המצויים בידו או בידי כל אדם אחר, שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.

המנהל המיוחד יחקור את החייב לא יאוחר מ- 3 חודשים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשתו להכריזו פושט רגל, וידווח לכנ"ר על ממצאי חקירתו לא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד הדיון בתיק.

שכרו של המנהל המיוחד יקבע ע"י בית המשפט על פי התקנות ובהמלצת הכנ"ר, וישולם אך ורק מתוך כספים שישתלמו לקופת הפש"ר.

המנהל המיוחד יחתום על כתב ערבות בסך 20,000 ש"ח במשרדי הכנ"ר להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו.

המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום 17 בינואר, 2008 (י' בשבט תשס"ח).

דיאנה סלע, שופטת

הקלדנית: לאה ח.