ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני פורת נגד עיריית בני ברק :

לפני כבוד השופטת אביגיל כהן

המבקש - המערער

רוני פורת

נגד

המשיבות

  1. עיריית בני ברק
  2. החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ
  3. רשות מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ עו"ד אלי סומך

פסק דין

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בהרצליה (כבוד השופט גלעד הס) מיום 20/12/16 בתא"ק 37559-09-14 ולפיה ביטל בית משפט את החלטתו הקודמת בדבר עיכוב הליכים לצורך קיום בוררות בפני עו"ד אסא זוהר.

2. עסקינן בתובענה לסילוק יד שהוגשה עוד בחודש ספטמבר 2014 על ידי המשיב ות נגד המבקש , וזא ת מנכס ברחוב הירקון 44 בבני ברק פינת רחוב אבוחצירא (להלן: " הנכס").

3. ביום 1/6/15 ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים ולפיה הסכסוך יועבר להכרעתו של בורר, עו"ד אסא זוהר.
ביום 2/8/16 הגישו התובעות - המשיבות הודעה לבית משפט ו בקשה לקביעת מועד דיון.
נטען, כי הנתבע – המבקש אינו משתף פעולה עם הליך בוררות. הוא הצהיר בפניהם כי הוא לא מתכוון להמשיך עם הליך הבוררות בפני הבורר עו"ד אסא זוהר ועל כן בשל חלוף הזמן ממועד הגשת התביעה, והצורך הדחוף במקרקעין נשוא התובענה, מתבקש בית משפט לקבוע מועד דחוף לדיון.

4. המבקש – הנתבע התנגד לבקשה לביטול בוררות. בתגובתו טען, כי התעוררה בעיה חמורה ביותר "הנוגעת לאישיותו של הבורר שמתברר שהוא לא רק שמאי הבית של המבקשים, אלא עושה דברם ומעוות את הדין לרצות את מספקי – העבודה הם המבקשים" (מתוך סעיף 2 לתגובה).
נטען, כי עלות הבוררות יקרה באופן מוגזם. נטען, כי בהליך אחר הבורר פעל שלא כראוי ויש תחושה למבקש כי מדובר בבוררות "מכורה מראש" ולכן מבוקש לקיים בוררות בפני בורר אחר.

5. התובעות הבהירו, כי הן אינן מסכימות להעבר ת המחלוקת לבורר אחר. ההסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין היתה להעביר את הסכסוך לבוררות בפני עו"ד אסא זוהר.
על כן, יש להורות למבקש לעמוד בהסכמתו ולנהל את הבוררות בפני עו"ד אסא זוהר ולחלופין להשיב את התיק לבית משפט לצורך המשך ההליכים המשפטיים.

6. בדיון שהתקיים ביום 20/12/16 נשמעו טענות הצדדים ובית משפט בהחלטתו קבע, כי אמנם באופן עקרוני ניתן היה לאכוף על הנתבע את הבורר כיוון שהסכים לבוררות ולבורר הספציפי ולהסכמתו ניתן תוקף של פסק דין, אך בשים לב לכך שטרם החל הליך הבוררות והבורר אינו מקובל על המבקש – הנתבע, אזי לא יהיה זה נכון לכפות על הנתבע קיום בוררות בפני בורר שלא מקובל עליו.
התובעות אינן מעוניינות בבורר אחר. בהליך בוררות יש יסוד וולנטרי ורצוי לנהלו מתוך הסכמה.
לפיכך, משהיתה הסכמה לניהול בוררות בפני בורר מוסכם, וכאשר לצד אחד יש טענות ביחס לאותו בורר והבוררות טרם החלה, יש לבטל את הליך הבוררות ולהחזירו לבית משפט.

על החלטה זו הוגשה הבר"ע שלפני.

7. המבקש מעלה בבקשת רשות הערעור טענות נגד הבורר ונגד שכר הטרחה שהוא גובה.

הוא מציין, כי הבורר כבר נתן פסק בוררות בקשר לשני נכסים ברחוב אברבנל בבני ברק המוחזקים על ידו ו/או על ידי בני משפחתו והוא פסק לטובתם סכומים נמוכים , מאלו ששולמו למחזיקים בנכסים סמוכים דומים. המב קש ובני משפחתו איבדו אמון בבורר, הגישו בקשות לביטול פסקי בוררות שניתנו על ידו. על כן, היה צריך בית משפט להורות על קיום הבוררות בפני בורר אחר ולא להורות על המשך ההליכים בפניו כיוון שהיתה הסכמה מחייבת לקיומה של בוררות.

8. המשיבות בתגובתן מתנגדות למתן רשות ערעור אך מסכימות לכך שככל שתינתן רשות לערער אזי תידון הבר"ע כבערעור.
בתגובתן הודגש, כי היה זה המבקש, שביקש לאחר הגשת בקשת רשות להתגונן להעביר את המחלוקת לבירור בפני הבורר, עו"ד שמאי מקרקעין ואדריכל אסא זוהר.
המשיבות בתחילה לא היו מעוניינות להעביר את בירור המחלוקת לבוררות, אך בשל התעקשותו של המבקש הן הסכימו להעברת הבוררות בפני עו"ד זוהר, וכך נעשה.
בוררות התנהלה ביחס לנכס נוסף עם המבקש ובני משפחתו וזאת לאור בקשת המבקש.
אי שביעות רצונו של המבקש מתוצאת הבוררות ביחס לנכס הנוסף היא זו שעומדת מאחורי התנגדותו לניהול הבוררות בפני הבורר, בניגוד להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין והותנתה בזהותו של הבורר ולא כל טעם ענייני אחר.
משהודיע המבקש כי אין רצונו לקיים הליך בוררות בפני הבורר שהוסכם עליו וטעמיו עימו, ביקשו המשיבות להחזיר הדיון לבית משפט קמא ולא לנהל בוררות בפני בורר אחר, ובדין התקבלה בקשתן.

9. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, הגעתי למסקנה ולפיה יש ליתן רשות ערעור ולדחות הערעור לגופו, וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) עסקינן בהחלטת ביניים שיש צורך להכריע בה כבר בשלב הנוכחי, עוד בטרם ניתן פסק דין , שכן ככל ינוהל הליך בבית משפט ויינתן פסק דין, ממילא בקשת המבקש ל בירור הסכסוך בבוררות כבר לא תהיה רלוונטית.
על כן, ניתנת למבקש רשות לערער.

ב) החלטת בית משפט קמא נכונה לגופה. הסכמת הצדדים אשר קיבלה תוקף של פסק דין עוד בחודש יוני 2015 היתה להעברת הסכסוך לבורר ספציפי, עו"ד אסא זוהר.
התיק הועבר לבוררות לא כיוון שקיים הסכם בין צדדים הכולל התניית בוררות או שקיימת חבות על פי דין לנהל הליך בוררות אלא אך ורק בשל הסכמת הצדדים לכך.
ההסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין היתה הן לניהול הליך בוררות והן בנוגע לזהותו הספציפית של הבורר.
אין חולק על כך, שלמרות חלוף הזמן לא החל הליך הבוררות.
למבקש טענות בנוגע לבורר המוסכם.
אין צורך ואין מקום לברר במסגרת ההליך שלפני את נכונותן של הטענות.
בין כך ובין כך, למבקש אין נכונות לנהל את הליך הבוררות בפני הבורר הספציפי המוסכם וזאת למרות הסכמתו בעבר שקיבלה תוקף של פסק דין.

ג) כיוון שכך, לא היה מקום לחייב את התובעות - המשיבות להסכים לזהותו של בורר אחר וזאת בניגוד להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין ביום 1/6/15.
המשיבות ביקשו מבית משפט בתחילה לאכוף על המבקש את הסכמתו שקיבלה תוקף של פסק דין אך לא עמדו על כך (וטוב שכך) . בנסיבות אלו משמלאו לת ובענה שנתיים ימים ויותר, ומשהיה ברור לבית משפט קמא כי לא ינוהל הליך בוררות בפני הבורר המוסכם, רשאי היה על פי שיקול דעתו לקבוע כי הדיון יוחזר לבית משפט.

ד) אבהיר, כי לא ברור, איזה נזק יכול להיגרם למבקש כתוצאה מהחלטת בית משפט קמא. הוא מלין על שכר הטרחה הגבוה שמבוקש במסגרת הליך בוררות.
ההליך בבית משפט קמא פשוט וזול יחסית. (ואולי דווקא פשטותו של ההליך בבית משפט לא מוצאת חן בעיני המבקש – הנתבע) ו לא הוא זה שצריך לשלם אגרת בית משפט.

ה) ההחלטה בנוגע לחידוש ההליך בבית משפט מצויה בגדר שיקול דעתה של הערכאה הדיונית ואין מקום להתערב בה.

10. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, יש ליתן רשות ערעור ולדחות הערעור לגופו.

ב) המבקש – המערער ישא בהוצאות המשיבות ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.
סכום זה יחולט מתוך כספי הערבון ויועבר למשיבות באמצעות בא כוחן.
יתרת הערבון תוחזר למבקש – המערער .

ג) המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, א' אדר תשע"ז, 27 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוני פורת
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: