ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן שיסמן נגד שלמה כהן :


בפני כבוד הרשמת הבכירה כרמית חדד

המבקשים:

  1. דן שיסמן
  2. רונית שיסמן

עי ב"כ עו"ד שרון גלילי

נגד

המשיבים:

  1. שלמה כהן
  2. דורית כהן

ע"י ב"כ עו"ד רואי נגריס

החלטה

לפני בקשת המבקשים (הנתבעים) למחיקת מסמכים וסעיפים המפנים למסמכים אלו מכתב התביעה בטענה כי אלו חוסים תחת חסיון מידע שהוחלף במהלך משא ומתן לפשרה.

רקע וטענות הצדדים:

1. המשיבים, ה"ה שלמה ודורית כהן (להלן:"המש יבים") הגישו תובענה כספית כנגד המבקשים, ה"ה דן ורונית שיסמן (להלן:"המבקשים") לתשלום מחצית משווי עלות הקמת חומה בטענה כי זו הוקמה על ידי המשיבים, חוצצת בין בתי הצדדים ומשרתת הן את המשיבים והן את המבקשים.

במסגרת כתב התביעה טוענים המשיבים כי הוסכם בין הצדדים שהתובעים יזמינו חוות דעת של מהנדס בעניין עלות החומה ולאחר שתתקבל חוות הדעת ישלמו המבקשים מחצית מן הסכום שבחוות הדעת.

התובענה הוגשה בטענה לעילות מכח ההסכמה הנטענת וכן מכח הוראות ס' 49 לחוק המקרקעין ומכח טענה בדבר התעשרות שלא כדין.

2. לטענת המבקשים האמור בסעיפים 4-5 בכל הנוגע להסכמת הצדדים וכן המסמכים שצורפו לכתב התביעה במסגרת סעיפים אלו, הם בגדר מידע שהועבר במהלך מו"מ לפשרה שהוא מידע חסוי ויש להורות על מחיקתם.

המשיבים טוענים כי המבקשים לא העלו טענת חסיון קודם להגשת בקשה זו על אף מספר בקשות וכתב הגנה שהוגשו על ידי המבקשים, עוד טוענים המבקשים כי המכתבים לא הוחלפו במסגרת מו"מ לפשרה, וכי גם מקום בו מדובר במידע שהוחלף במסגרת מו"מ לפשרה ניתן להגיש את המסמכים כל עוד לא נועדו אלו להוכחת הודאת בעל דין ובענייננו מרבית תוכן המסמכים אינו בגדר הודאת בעל דין.

דיון והכרעה:

3. המטרה העיקרית העומדת מאחורי הגבלת קבילותם של מסמכים או של הצהרות אשר הוחלפו בין צדדים במהלך משא ומתן לקראת פשרה היא עידוד פשרות ומניעת התדיינויות ממושכות בין כותלי בית המשפט. ההנחה היא כי במסגרת מו"מ כאמור הצדדים עלולים להימנע ממצגים, הצהרות או הצעות אשר טמון בחובם ויתור כלשהו לטובת הצד השני מחשש שוויתור כאמור ישמש ראיה כנגדם בהליך עתידי, אם יתנהל בין הצדדים.

נוכח ההיגיון הטמון ביסוד ההגבלה האמורה, הרי שתנאי לתחולתה היא שהמסמך שבמחלוקת נולד כחלק מניסיון כן ואמתי להשגת פשרה שנעשה במסגרת סכסוך בין הצדדים.

כמו כן נפסק כי גם לכלל זה המגביל את קבילותו של המסמך יש חריגים מכוחם ניתן לקבל את הראיה כגון במקרים שבהם המסמך יכול לשמש כראיה להסכמה שהשתכללה לכלל הסכם מחייב ובלבד שככל שהמו"מ נכשל לא ישמשו המסמכים וההצעות שהוחלפו כהודאת בעל דין כנגד שולחם.

ראה בעניין זה ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח נ' סולל בונה בע"מ פד"י מז(1) 311, 338-339.

4. הבקשה היא כאמור למחיקת סעיפים 4-5 לכתב התביעה והראיות אליהן מפנים סעיפים אלו, שהם חליפת מכתבים בין הצדדים וחוות דעת הנדסית.

בענייננו אין חולק כי בין הצדדים התקיים מו"מ קודם הגשת התובענה. כמו כן יש לציין כי המכתבים שנשלחו מטעמם של המשיבים (ואשר צורפו לכתב התביעה) נושאים בכותרתם את הכיתוב מ.ל.ב (מבלי לפגוע בזכויות).

בעניין רישום זה יש לציין כי בפסק הדין בעניין סלע לעיל נקבע כי כיתוב זה כשלעצמו אין בו כדי להביא בהכרח לקביעה כי מדובר במסמכים שהוחלפו במהלך מו"מ לפשרה ויש לבחון את תוכן המסמך.

5. מבלי לקבוע מסמרות בכל הנוגע לשאלה האם המכתבים הוחלפו במסגרת מו"מ לפשרה בין הצדדים הרי שמעת שהמשיבים טוענים כי בינם לבין המבקשים נכרת הסכם מחייב בכל הנוגע להשתתפות בעלות החומה ואופן קביעת עלות ההשתתפות (כנטען בס' 4 לכתב התביעה) הרי שהם רשאים להציג מכתבים אלו על מנת להוכיח קיומו של הסכם כאמור ולא ניתן לקבוע, בוודאי לא בשלב זה, כי המסמכים אינם קבילים.

כאן המקום לציין כי מעיון במכתבים עולה ספק ביחס להיותם מידע שהוחלף כחלק מן המו"מ לפשרה שכן עולה מהם כי נשלחו לכאורה לאחר שהסתיים שלב הליכי המו"מ לפשרה ובמסגרת התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים.

על כל פנים מקום בו ייקבע כי המגעים בין הצדדים לא השתכללו לכלל הסכם מחייב, בין אם בהסכמה ביחס לכלל המחלוקת ובין אם בהסכמה ביחס לאופן בו תיקבע עלות ההשתתפות לכאורה , הרי שלכל היותר לא ניתן יהיה להסתמך על חלופת המכתבים והטענות כהודאת בעל דין מטעם המבקשים. ויודגש כי ככל שהמסמכים או חלקם מהווים ראיה שאינה בגדר הודאת בעל דין הרי אין להגביל קבילותם בעניינים אלו.

כמובן שאין מקום להורות על מחיקת חוות הדעת שעל יסודה הוגש כתב התביעה ואין לקבוע כי חוות דעת שנערכה לבקשת המשיבים היא בגדר דברים שהוחלפו במסגרת מו"מ לפשרה גם מקום בו זו לכאורה הוצגה בשלב כזה או אחר בפני המבקשים במסגרת הליכים כאמור.
במאמר מוסגר יצויין כי העובדה שהמבקשים לא היו מיוצגים בשלב חליפת המכתבים אין בה כדי להש ליך על קבילות המסמכים או היעדרה אשר נקבעת לפי תוכנם ולפי מהות הטענות שלהוכחתן הובאו מסמכים אלו.

6. בכפוף לאמור ולמפורט לעיל לא מצאתי מקום להורות על מחיקת הסעיפים מכתב התביעה או על הוצאת המסמכים שצורפו לה ומשכך הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין ולאור הנימוקים כמפורט לעיל איני עוש ה צו להוצאות בגין הבקשה וזו תילקח בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בסיום ההליך במידת הצורך.

החלטה זו תשלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן שיסמן
נתבע: שלמה כהן
שופט :
עורכי דין: