ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין SAMIEL WELDEGABER נגד "פרח ירוק" :

לפני: כבוד הרשם טארק חסנין

התובע:
SAMIEL WELDEGABER
ע"י ב"כ: עו"ד שחר דור

-
הנתבעות:
1. "פרח ירוק"- לניהול כ"א הדרכות ושירותים
בע"מ

2. מועצה מקומית פרדיס
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף פארס

החלטה

בפניי בקשת הנתבעת 2, מועצה מקומית פרדיס (להלן: המועצה) להתיר לה בתיק זה משלוח הודעה לצד די ג':
אגודת השומרים בע"מ
מ.א.ה ניקיון שמירה ואחזקות בע"מ
(להלן: צדדי ג' )

המועצה מכחישה כי התקיימו יחסי עובד – מעסיק בינה לבין התובע. על פי הטענה, בתקופה הרלבנטית לתביעה הועסק התובע על ידי צדדי ג' ו/או על ידי קבלני משנה מטעמם.
המועצה טוענת כי בתאריך 01.12.12 התקשרה ה יא עם אגודת השומרים בע"מ בהסכם התקשרות לאחר שזו זכתה במכרז לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך ומבנה ציבור שכללו "טיאוט רחובות", כאשר החברה הזוכה סיפקה למועצה שירותי ניקיון בתקופה מ- 01.12.12 ועד לתאריך 30.11.15.
עוד נטען כי החל מתאריך 01.12.15 ועד לתאריך 31.08.16 שירותי הניקיון של "טיאוט רחובות" סופקו על ידי חברת מ.א.ה ניקיון שמירה ואחזקות בע"מ.
המועצה טוענת כי בהסכמי ההתקשרות בינה לבין צדדי ג' נקבע כי הקבלן יבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכמי ההתקשרות בינ ם לבין המועצה כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בין הקבלן לבין המועצה או בין מי מעובדיו לבין המועצה יחסי עובד – מעסיק. הסכם ההתקשרות כולל בתוכו סעיף שיפוי לפיו הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בכל חיוב אשר יוטל עליה.
המועצה טוענת כי התובע הועסק על ידי צדדי ג' ומשכך מבקשת המועצה להתיר לה משלוח הודעה לצדדי ג'.
התובע מתנגד לבקשה.

דיון והכרעה
הפרוצדורה של מתן הודעה לצד שלישי אינה מעוגנת בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אלא אומצה בבית הדין לעבודה מתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (תקנות 216-219), מכוח הוראתו של סעיף 33 לחוק בתי הדין לעבודה (דב"ע נב/3-3 סרבניק נ' הוכמן פד"ע כד 188) ובמסגרתה, ניתן ליתן הודעה לצד שלישי אם עילת ההודעה ועילת התביעה נובעות ממערכת עובדתית אחת ומתעוררת שאלה או פלוגתא משותפת, שמן הראוי להכריע בה גם כלפי הצד השלישי.
הודעה לצד שלישי הינה תביעתו של הנתבע נגד צד שלישי, על-מנת להעביר אל הצד השלישי את האחריות, כולה או מקצתה, בגין התביעה שהגיש התובע נגד הנתבע.
העיקרון המרכזי של ההודעה לצד שלישי, הוא כי מדובר בתביעה על תנאי. בהליך של הודעה לצד שלישי מבוססת עילת ההודעה על התביעה שהוגשה נגד הנתבע-שולח ההודעה-והחבות של הצד השלישי כלפי הנתבע נוצרת אך על-ידי פסק הדין שניתן לטובת התובע, אם ניתן (א' גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" (2007) 424).

בשוקלו אם להתיר הגשת הודעה לצד שלישי, יבחן בית-הדין לעבודה, האם התביעה נגד הנתבע וכן ההתדיינות בין הנתבע לבין הצד השלישי, מצויות בתחומי סמכותו העניינית הייחודית של בית-הדין לעבודה.
בפרשת וקסלר (ע"ע 1229/01 מכבי שירותי בריאות-וקסלר ואח', פד"ע לז, 241), נקבע לעניין סמכותו של בית הדין לעבודה בהליכים של הודעה לצד שלישי:

"ככלל ועל פי פסיקתו של בית דין זה ניתן לפעול בהליכים של הודעה לצד שלישי גם במסגרת בתי הדין לעבודה, מכח הוראתו של סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969... על דרך אימוצן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 ועל פי שקול דעתו של בית הדין אם ימצא לנכון לנהוג "בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק". גבולותיה של הדרך הנכוחה לעשיית צדק, יותוו בשים לב לתחומה של הסמכות העניינית".

הודעת צד ג' חייבת אפוא, להיות, במסגרת סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה.
לפיכך, אין מקום להתיר משלוח הודעה לצד ג' בתובענה, הואיל והיחסים בין הנתבעת/המועצה לצד דים השלישי ים וסוגיית השיפוי, ככל שישנה, אינם בסמכותו של בית דין זה.
עם זאת, בהתאם להלכה, ראוי לצרף את כל המעסיקים הפוטנציאליים כצדדים לתיק. היות ולטענת הנתבעת הצדדים השלישי ים המבוקש ים, הינם מעסיק יו של התובע, הרי מדובר במעסיקים פוטנציאלי ם שיש מקום לצרפ ם להליך כצד.
לפיכך, אני קובע כי החברות:

א. אגודת השומרים בע"מ
ב. מ.א.ה ניקיון שמירה ואחזקות בע"מ

תצורפנה כנתבע ות נוספות בתובענה.

המועצה תמציא, במסירה אישית, לנתבעות הנוספות אגודת השומרים בע"מ ו- מ.א.ה ניקיון שמירה ואחזקות בע"מ, בתוך 14 ימים את המסמכים הבאים: כתב התביעה, כתב ההגנה ועותק מהחלטה זו. אישור המסירה יוגש לבית הדין בתוך 21 ימים.
הנתבעות הנוספות, אגודת השומרים בע"מ ו- מ.א.ה ניקיון שמירה ואחזקות בע"מ יגישו לבית הדין כתב הגנה בתוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה לידיהן ו יתייצבו לישיבת קדם המשפט ביום 30.04.17.
אין צו להוצאות.
5129371
54678313

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, (20 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: SAMIEL WELDEGABER
נתבע: "פרח ירוק"
שופט :
עורכי דין: