ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מקסים פיאטיגורסקי נגד כרטיסי אשראי לישראל בע"מ יציל פיננסים בע"מ... :

20 פברואר 2017
לפני: כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע -המבקש :
מקסים פיאטיגורסקי
ע"י ב"כ: עו"ד צבי ברק

-
הנתבעים-המשיבים:
1. כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 2. יציל פיננסים בע"מ 3. דיינרס קלוב ישראל בע'מ
ע"י ב"כ: עו"ד נחום פיינברג ו/או עו"ד אלון נוי ואח'

החלטה

לפניי בקשת המבקש להורות למשיבות לגלות ולהמציא מסמכים הרלוונטיים לטענתו לבירור העילות המפורטות בבקשה לאישור התובענה הייצוגית וכן בקשה לזימון יו"ר ועד עובדים לעדות.
בבקשתו ביקש המבקש כי בית הדין יורה למשיבות, באמצעות צד ג', שהינו יו"ר הוועד במשיבות, להמציא "כל פניה של עובדי המשיבות (כולל המבקש) לוועד לטיפול בזכויות וכן תכתובת בין הועד לבין המשיבות לעניין פניות אלו, וכן כל מסמך המעיד שהוועד פנה למשיבות בנוגע לזכויות". המבקש הבהיר כי מכיוון שאין לו ידיעה על מסמכים ספציפיים למעט אלו שצורפו לבקשת האישור, מבקש הוא כעת גילוי של סוג מסמכים.
המשיבות מתנגדות לבקשה. לטענתן הבקשה אינה עומדת בכללים שהתוותה הפסיקה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים במסגרת ההליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שכן לטענתן מדובר בבקשה גורפת וכללית אשר אינה אפשרית ליישום ואינה בגדר בקשה לגילוי מסמך ספציפי. עוד טוענות המשיבות כי התכתבות עם וועד העובדים, הינם מסמכים חסויים ואין לגלותם. לטענת המשיבות העובדה שבהסכם הקיבוצי הסכימו הצדדים במסגרת משא ומתן קיבוצי להעניק לעובדי החברה זכות לבסיס שכר רחב יותר מהנדרש על פי דין, אינה מקימה לעובדים זכות דומה ביחס לתקופות קודמות להסכם.
הסמכות להורות על מתן צו לגילוי מסמכים במסגרת דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוכרה בפסיקה ועוגנה בתקנה 4(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 הקובעת (להלן – התקנות), כדלקמן:
"(ב) לבית המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:
(1) המסמכים שגילוים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית;
(2) המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הקבועים בסעיף 8(א) לחוק".
לאחר שעיינתי בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בתשובה, בתגובה ובטיעוני הצדדים בנוגע לגילוי המסמכים, אני סבורה כי דין הבקשות להתקבל באופן חלקי כפי שיפורט.
על פי ההלכה הפסוקה, אין כל סיבה למנוע מן התובע את הזכות לגילוי מסמכים ולעיון בהם עוד בשלב המקדמי של אישור התובענה כייצוגית. עם זאת הוחלט לצמצם את זכות הגילוי ולהתנותה, בין היתר, אך למצבים שבהם נמצאים באמתחתו של הנתבע מסמכים שיש בכוחם להשליך אור על שאלת התקיימות תנאי הסף לאישורה של התובענה (ר' רע"א 10052/02 יפעת נ' דלק מוטורס בע"מ, פ"ד נז (4) 517 (2003); רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' איזנברג, פ"ד ס (3) 264 (2005); רע"א 6753/14 סופר נ' פרל, 20.1.15). כמו כן נפסק כי בהליכים של בקשה לאישור תובענת ייצוגית חלים כללים מצומצמים יחסית של גילוי ועיון בהשוואה להיקף הזכות בהליכים אזרחיים רגילים. ר' רע"א 4067/12 קל אוטו תחבורה 1994 בע"נ נ' כהן, פורסם בנבו 20.8.12)
תנאי הסף לאישור תובענה ייצוגית מנויים בסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן – החוק), הקובע כדלקמן:
"(א) בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:
(1) התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;
(2) תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;
(3) קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה;
(4) קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב".

על פי המתואר בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הבקשה עוסקת בעיקר בשאלת אי תשלום עמלות, באופן יחסי, כאשר עובד נעדר מעבודתו בגין חופשה, מחלה או חג ואי ביצוע הפרשות לפנסיה על רכיב העמלות באופן רטרואקטיבי גם עבור התקופה שלפני חתימת ההסכם הקיבוצי מינואר 2012.
המשיבות מתנגדות לבקשה לאישור, בין היתר, לאור טענתן כי הבקשה חורגת מהרשימה הסדורה המפורטת בחוק, היות והמשיבה הינה מקום עבודה מאורגן מכוח תחולתו של הסכם קיבוצי ולטענתן החלת הסכמים מטיבים על העובדים, לאור חתימת ההסכם אינם מחילים את ההטבות לתקופה עובר חתימת ההסכם.
בענייננו הגם שעלתה טענה בתיק זה בכל הנוגע לסייג המופיע בסעיף 10 (3) לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, הרי שהיא רלוונטית רק למועד לאחר חתימת הסכם קיבוצי. עיון בבקשה מעלה כי מדובר בבקשה רחבה בה אין כל התייחסות לאילו מועדים נדרש גילויים של המסמכים וכן מדובר בבקשה כללית ללא פירוט המסמכים המבוקשים.
ערה אני כי המסמכים המבוקשים נועדו להוכיח את טענתו של המבקש כי הוועד לא פעל לאכיפת זכויות העובדים בעילות אשר פורטו בבקשה לאישור, אולם מדובר בבקשה כוללנית ורחבה. יתרה מכך, מהבקשה עולה כי המסמכים המבוקשים, הינם ללא התייחסות לתקופה וחלים גם לתקופה שלפני החתימה על ההסכם הקיבוצי, ועל כן, למצער בכל הנוגע לתקופה שלפני חתימת ההסכם הקיבוצי, לא ברורה הרלוונטיות שלהם לשלב זה של ההליך במיוחד שעה שהוראות ההסכם הקיבוצי מיטיבות .
ערה אני לקביעותיה של כבוד השופטת ברק-ארז בבג"צ 1893/11, 1965/11 , 9352/12, 7644/13 הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל נ' בית הדין הארצי (להלן: "פרשת הארגון הארצי"), שם נקבעו בין היתר, העקרונות הבאים:
"המסקנה שהגענו אליה היא אפוא זו: כאשר מוגשת בקשה לאישורה של תובענה ייצוגית של עובדים במקום עבודה שחל עליו הסכם קיבוצי החוק אינו מונע אפשרות זו באופן קטגורי. באותם מקרים שבהם ההסכם הקיבוצי אינו כולל מנגנון של פיקוח ואכיפה של זכויות העובדים וארגון העובדים אינו ארגון מתפקד, קרי אינו ארגון הפועל הלכה למעשה לאכיפת זכויותיהם של העובדים, סעיף 10(3) לא יהווה מחסום לאישורה של בקשה לתובענה ייצוגית . הסכם קיבוצי " על הנייר" , שלא נעשות בפועל פעולות לאכוף את הזכויות הקבועות בו, אינו מספיק על מנת להוות חסם להגשת התובענה הייצוגית לפי סעיף 10(3) ...".
אולם המבקש לא טען כי ההסכם הקיבוצי אינו כולל מנגנון פיקוח או שלא נעשות פעולות לאכיפתו. מעבר לאמור עולה כי טענותיו של המבקש הינן ברובן לגבי אי תחולת ההסכם על התקופה שקדמה לחתימתו ןמשכך אין רלוונטיות לגילוי המסמכים בכל הנוגע לתקופה הקודמת להסכם הקיבוצי .
בנוסף, לטענת המשיבות, מבדיקה שערכו לא אותרה התכתבות עם הוועד בנוגע לעילות הבקשה לאישור בתקופה שטרם הגשתה, וכי בכל מקרה מדובר בהתכתבות חסויה, שנעשתה לצורך משא ומתן הממשיך להתנהל באשר לתקופות שקדמו למועד חתימת ההסכם גם בימים אלו.
יתרה מכך, בתגובתו לתשובת המשיבות, ציין המבקש משהצהירו המשיבות כי מבדיקה שערכו לא אותרה התכתבות עם הוועד בנוגע לעילות הבקשה לאישור בתקופה שטרם הגשתה, בקשתו לגביהן מיותרת והוא מבקש הוא להורות לוועד לגלות את כל המסמכים אשר מבוקש גילויים. ערה אני לפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 1259/16 י. בראון ובניו בע"מ נ' שרון אורן אברהמי ([פורסם בנבו]( 12.4.2016)), אולם משקבעתי כי לא הוכחה הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים בשלב זה של ההליך, איני רואה מקום לדון בשאלת מתן צו גילוי מסמכים לצד ג' שניתנת באופן מצומצם יותר .
עם זאת, בכל הנוגע לזימונו של יו"ר ועד עובדים הרי שששוכנעתי כי יש רלוונטיות לעדותו. זימונו נדרש בכדי לבחון את פעולות הועד לאכיפת זכויות העובדים לאחר התקופה בה נחתם ההסכם הקיבוצי זאת נוכח טענות המשיבה בנדון ומשכך יש רלוונטיות לעדתו בכל הנוגע למחלוקות תיק זה .אשר על כן שוכנעתי כי יש להורות על זימונו לדיון ההוכחות. העד יביאו עימו לדיון ההוכחות את המסמכים שיש ברשות הועד בכל הנוגע לפעולות הועד בנדון לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי. ככל שיש מסמכים שיש טענה בדבר חסיונן, החלטה בנוגע להגשתן לתיק תינתן במהלך דיון ההוכחות .
ב"כ המבקש יבצע מסירה אישית לזימונו של העד לא יאוחר מיום 22.2.17.
סוף דבר, הבקשות מתקבלות בחלקן כמפורט לעיל. סוגיית ההוצאות תילקח בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, (20 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מקסים פיאטיגורסקי
נתבע: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ יציל פיננסים בע"מ דיינרס קלוב ישראל בע'מ
שופט :
עורכי דין: