ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד איינהורן אפרתי שרון :

19 פברואר 2017
לפני: כבוד השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה

המאשימה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד דן טוניק
-
הנאשמים:

  1. איינהורן אפרתי שרון (נתנה הכרעת דין)
  2. אפרתי יאיר

ע"י ב"כ: עו"ד נטלי צרף

הכרעת דין
(בהתייחס לנאשם 2)

1. כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום בתיק זה בגין העסקה שלא כדין של עובדת בעלת אזרחות פיליפינית בביתם, שלא על פי היתר כדין, עבירה בניגוד להוראות סעיפים 2(א)(1) ו-(2) לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים").

על פי המפורט בכתב האישום, העובדת נמצאה ביום 3.10.13 בביתם של הנאשמים, ברחוב השרון 14 ברמת השרון, עוסקת בעבודות משק בית וטיפול בילדים.

2. במעמד הדיון שקויים ביום 31.1.16 הגיעו הצדדים להסדר דיוני, לפיו תוקן סעיף 9 לכתב האישום המתוקן ובהתאם, לאחר המילים "תקופה של כ-10 חודשים" נרשם: "פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע".

הנאשמת הודתה והורשעה על פי הודאתה בעבירות המיוחסות לה בכתב האישום.

הנאשם העיד באותו מעמד והוגשו בהסכמה מוצגים מטעם הצדדים.

3. באי כוח הצדדים הגישו סיכומים בכתב מטעמם.

בנוסף, ב"כ המאשימה הגיש תגובה לטענות שהועלו בסיכומי הנאשם ביחס לבקשה להימנע מהרשעתו ולטענ ות הגנה מן הצדק.

הכרעה

4. שקלתי את טענות הצדדים בסיכומיהם, בשים לב לעדות הנאשם לפני וכן המוצגים שהוגשו.

האם התקיימו יסודות העבירה?

5. כעולה מעדותו של הנאשם עצמו, הודאתה של הנאשמת והמוצגים מטעם המאשימה, העובדת נשוא כתב האישום עבדה בעבודות משק בית וטיפול בילדים, משך כעשרה חודשים, פעמיים עד שלוש בשבוע.

בתקופת ההעסקה כאמור שהה הנאשם בחו"ל לסירוגין, כ-33 ימים (נ/1).
העובדת זוהתה כדין (מא/4, מא/5, מא/6).

אין חולק כי לנאשם לא היה היתר להעסקה של עובדים זרים בכלל , ולהעסקתה של העובדת נשוא כתב האישום בפרט, כעולה מעדותו וממוצג מא/7.

עוד עולה כי לעובדת היתה אשרת עבודה בסיעוד, שפג תוקפה עוד ב 30.7.06 והיא שהתה לאחר מכן שלא כדין בישראל (מא/8).

הנאשם אישר בחקירתו (מא/7) את ההיכרות עם העובדת, שעבדה בביתו בשמירה על הילדים ובנקיון. כן אישר כי ערך לה ביטוח רפואי ודבר קבלת תשלום עבור עבודתה. על הדברים חזר בעדותו גם בביה"ד.

6. מהאמור העולה, ואף בשים לב לחזקה שנקבעה בהלכה הפסוקה ועוגנה גם בהוראת סעיף 4א לחוק עובדים זרים, כי הוכח שהנאשם העסיק את העובדת הזרה בביתו.

עוד הוכח כי הנאשם לא ביקש ולא קיבל היתר להעסקת עובד זר כלשהו בכלל ולא העובדת נשוא כתב האישום בפרט, ומכאן הוכח גם כי זו הועסקה על ידי הנאשם בלא היתר כדין.

היסוד הנפשי
7. הפסיקה קבעה כי היסוד הנפשי הנדרש לעניין חוק עובדים זרים הינו "מודעות". עוד נקבע כי "עצימת עיניים" הינה דרך חילופית להוכחת הידיעה הממשית.

בענייננו, ניתן לקבוע על פי המוצגים ועדות הנאשם עצמו כי הנאשם לא בדק את מסמכיה של העובדת הזרה (כעולה הן מחקירתו מא/7 והן בעדותו בביה"ד).
לעניין זה מקובל עלי טיעון ב"כ המאש ימה בסיכומיו כי דווקא בני הזוג במקצועם (עריכת דין/דירקטור ומנכ"ל חברה העוסקת בתחומי שוק ההון), לא היו מסתפקים בעבודתם באמירות בעלמא, מבלי לבדוק מסמכים ודברים לאשורם.

מכאן, שלא די היה בדבריה של העובדת כי היא בעלת רישיון לעבודה בישראל.

נכון טען ב"כ המאשימה בסיכומיו כי לו בדקו הנאשמים את מסמכיה של העובדת, היו מגלים בנקל כי אשרת השהייה שלה (לעבודה בסיעוד) פגה עוד בשנת 2006, והיו נדלקות "נורות אדומות" באשר לחוקיות העסקתה.

יוטעם עוד לעניין זה כי הנאשם, על פי עדותו, טיפל בנושא הסדר ביטוחה הרפואי של העובדת, כך שהימנעות מלבדוק בעצמו את נושא חוקיות שהייתה הינה אכן בבחינת "עצימת עיניים" כהגדרתה בפסיקה .

מכאן ונוכח הפסיקה העניפה, הן של בתי הדין האזוריים והן של בית הדין הארצי בנושא "עצימת עיניים", די בעובדות שהובאו לפני כדי לבסס את היסוד הנפשי הנדרש להוכחת יסודות העבירה בעניינו של הנאשם, לרבות היסוד הנפשי.

ביטול כתב האישום בשל הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית

8. בסיכומיה העלתה ב"כ הנאשם טענות לביסוס ביטול כתב האישום נגדו, הן מחמת היותה של הנאשמת המעורבת העיקרית ו "האופרטיבית" בהעסקתה של העובדת הזרה ; הן בשל נסיבות אישיות הכרוכות בעומס עם ילדיהם ומצבו של אבי הנאשמת באותה ת קופה והן בשל אופי עבודתו של הנאשם, שחייב את שהותו בחו"ל לצורך עבודתו באופן תדיר.

9. ב"כ המאשימה השיב בהרחבה לטענה בדבר ביטול כתב האישום ופירט את מדיניות התביעה בעניין הגשת כתב אישום כנגד שני בני זוג והגשת כתב אישום יזום בנסיבות דומות לאלו של הנאשמים, חלף אכיפה מנהלית.

עוד הפנה לנימוקים להגשת כתב אישום היזום בהתאם לסעיף 15 לחוק העבירות המנהלית תשמ"ו-1985. (נספח א' לתגובת המאשימה לבקשה לגילוי חומר חקירה מיום 23.11.14).

עוד השיב ב"כ המאשימה לעניין טענת "הגנה מן הצדק" וביטול כתב אישום וטען כי טענה זו תתקבל כאשר מדובר במקרים חריגים וקיצוניים בלבד.

בנוסף הובאו בתשובה, בהרחבה, דוגמאות להגשת כתבי אישום גם במקרים של תקופות העסקה קצרות, או העסקה ללא הלנה בבית המעסיק.
(כך בהע"ז 41910-02-11 מ"י נ' ארי כץ ניתן ביום 8.10.15 מפי כבוד השופט שגב; עפ"א 50688-01-15 מ"י נ' רינה מגנצ י ניתן ביום 25.7.16 בביה"ד הארצי מפי כבוד השופט איטח, לעניין הנחיות 2012 בדבר הגשת כתבי אישום יזומים בהעסקת עובד זר במשק בית) .

כן הובאו דוגמאות להגשת כתבי אישום כנגד שני בני זוג הנאשמים בצוותא על העסקת עובד זר במשק בית (סעיף 33 לתשובת ב"כ המאשימה – 24 מקרים, המצויים בשלבי דיון שונים).

10. בעניין זה אפנה גם לע"פ 34795-06-16 מ"י נ' ליאור פלטיאל גלפנד,ניתן אך לאחרונה ביום 7.2.17, בביה"ד הארצי , מפי כבוד השופט איטח (שם, לעניין טענת "אין להשיב על האשמה").

וכך נקבע בסעיף 14 לפסה"ד:
"...נקודת המוצא במקרה של עובד משק בית היא שיחסי העבודה נקשרו בינו ובין המחזיקים בבית שהם אלה אשר נהנים מעבודתו. בהעדר ראייה לסתור, משק הבית הוא בבחינת שותפות שהשותפים בה – בני הזוג, יחד ולחוד, הם מעסיקיו של העובד".

11. די בכל אלה כדי לדחות במקרה זה את הטענות שהועלו לעניין ביטול כתב האישום מחמת "הגנה מן הצדק" ואכיפה בררנית.

12. מכל האמור לעיל עולה כי בוססו קיומן של יסודות העבירה נשוא כתב האישום ולפיכך, להרשעתו של הנאשם.

13. באשר לבקשה להימנע מהרשעתו של הנאשם תינתן החלטה נפרדת.

לסיכום

14. לפיכך הריני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום, העסקת עובדת זרה שלא על פי היתר כדין, עבירה בניגוד להוראות סעיפים 2(א)(1) ו-(2) לחוק עובדים זרים.

הכרעת הדין תישלח לבאי-כוח הצדדים על ידי המזכירות בהתאם להסכמתם.

נתנה היום, כ"ג שבט תשע"ז, (19 פברואר 2017), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: איינהורן אפרתי שרון
שופט :
עורכי דין: