ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות נגד ריאן חאכמה :

בפני כבוד השופט הבכיר מיכאל תמיר

תובע

בנק מזרחי טפחות
ע"י ב"כ עו"ד איריס בלומנפלד סדוב

נגד

נתבעים
1.ריאן חאכמה
2.ריאן אחמד
3.ריאן חכם
ע"י ב"כ עו"ד מוחמד עבד אל חי

פסק דין

ביום 27.4.08 הגיש התובע תביעה על סך 171,810.43 ₪ נגד הנתבעים. ביום 21 .9.08 ניתן נגד הנתבעים פסק דין בהעדר הגנה. ביום 6.10.08 הוגשה בקשה לביטול פסק הדין והוא בוטל בהסכמת הצדדים. הנתבעים הגישו כתב הגנה והודעת צד ג' נגד אליהו חברת ביטוח בע"מ.

מכתב התביעה עולה כי התובע הלווה לנתבעת 1 ולבעלה המנוח סכום כסף שאותו התחייבו להחזיר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, ונתבעים 3-2 ערב ו להתחייבות הלווים. לפי כתב התביעה, יתרת החוב שהצטברה לחובת הלווים נכון ליום 16.4.08 עומדת על סך של 171,810.43 ₪ ושיעור ריבית הפיגורים המצטברת מדי חודש שחלה אצל התובע במועד האמור היא 12%.

בכתב ההגנה הודו הנתבעים בטענות בדבר נטילת ההלוואה והערבות להתחייבויות הלווים, אך טענו כי נתבעת 1 ובעלה חתמו על טופס הסכמה להצטרף לביטוח חיים, ועם פטירתו של הבעל ביום 29.7.03 התרחש מקרה ביטוח , כך שהיה על המבטחת לשלם את סכום ההלוואה הנותר לבנק בהתאם לכיסוי הביטוחי בפוליסה. בסעיף 11 לכתב ההגנה נטען כי " בפטירת הלווה העיקרי, המנוח ריאן עיס א, היה על התובע לפנות אל המבטחת (חב' אחיהו) על מנת לגבות את סכום ההלוואה הנותר בבנק לאור קיום ביטוח חיים למנוח בחב' הנ"ל לאור רישום הבנק כמוטב בפוליסת ביטוח החיים ". מעבר לכך אין בכתב ההגנה טענות הגנה מפורטות נוספות כלפי התובע.

לא הוגש כתב הגנה להודעת צד ג', ועל כן בדיון שהתקיים ביום 6.1.09 הגיעו הצדדים להסכמה שלפיה יינתן פסק דין נגד צד ג' וכן פסק דין נגד הנתבעים על פי התובענה בצירוף הוצאות ושכר טרחת עו"ד , וכן הוסכם כי "הסכמת הצדדים תקפה כל עוד לא יבוטל פסק הדין אשר ניתן כנגד צד ג'. הנתבעים ישלמו את מלוא סכום פסק הדין תוך שישים יום מהיום". בתום הדיון ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

פסק הדין בוטל בהחלטה מיום 15.6.09 בכפוף להגשת כתב הגנה מטעם צד ג' עד ליום 15.7.09 ונקבע דיון קדם משפט ליום 7.9.09. לפני המועד שנקבע להגשת כתב ההגנה הוגשה בקשה לסילוק הודעת צד ג' על הסף , והעניין נדון בקצרה בדיון קדם המשפט. במהלך הדיון עלה מפי ב"כ צד ג' כי לא היה למנוח כיסוי ביטוחי משום שהעלים מחברת הביטוח מחלה כרונית שסבל ממנה, ולכן הבקשה של נתבעת 1 לקבלת כיסוי ביטוחי נדחתה בשנת 2004. ב"כ הנתבעים ניסה להעלות טענות הגנה נוספות , כגון טענה שלא הסבירו לנתבעים על מה הם חותמים, אולם ב"כ צד ג' התנגד להרחבת החזית וב"כ התובע הצטרף להתנגדות . כמו-כן העלה ב"כ הבנק טענה להשתק פלוגתה בעקבות תביעה אחרת שהתנהלה בין הצדדים בקשר לאותו עניין. בתום הדיון נקבע כי ב"כ הנתבעים מתבקש להגיש תגובה עד ליום 20 .10.09.

הנתבעים לא הגישו תגובה במועד, ורק ביום 29 .10.09 הוגשה מטעמם "בקשה בהולה להארכת מועד להגשת תגובה" - בקשה שהוגשה באיחור וללא תצהיר. בהעדר תג ובה, הוגשה בקשה למתן החלטה בבקש ה לסילוק הודעת צד ג' על הסף, ו בעקבות זאת, ביום 9.12.09 הוגשה תגובה מטעם הנתבעים. ביום 13 .1.10 הוגשה תשובת צד ג' לתגובת הנתבעים ובה הפניה מפורשת לדברי ב"כ הנתבעים שהודיע ביום 7.4.05 כי "חברת הביטוח אמרה שאין כיסוי ביטוחי ". כמו-כן צוין בתשובה כי בת "א 64331/04 בנק טפחות נ' ריאן עיסא ז"ל וריאן חאכמה נקבע לעניין האחריות לתשלום החזרי המשכנת ה כי היא מוטלת על הנתבעים ולא על חברת הביטוח. עוד נטען בת שובה כי הודעת צד ג' הוגשה שנתיים לאחר חלוף תקופת ההתיישנות, ולכן יש לדחות ה. אשר לטענת הנתבעים כי לא הבינו דבר , הפנה ב"כ צד ג' לאישור הנתבעים בכתב על כך שהבינו על מה חתמו ו שקראו או שתרגמו להם על מה הם חותמים.

ביום 11.2.10 ניתן פסק דין שבו נדחתה הודעת צד ג' ונקבע קדם משפט במעמד הצדדים שנותרו.

ביום 17.5.10 התקיים דיון שבסופו נקבע כי הנתבעים רשאים להגיש בקשה לתיקון כתב הגנה תוך 21 יום. הנתבעים איחרו גם מועד זה, וביום 16.6.10 הגישו " בקשה דחופה להארכת המועד להגשת כתב הגנה מתוקן". בטעות ניתנה ביום 26.8.10 החלטה בדבר דחיית המועד להגש ת כתב הגנה מתוקן במקום דחיית המועד שנקבע להגשת בקשה לתיקון כתב ההגנה, כפי שנקבע בהחלטה מיום 17 .5.10. עם זאת, בהחלטה נקבע כי יש להמציא את כתב ההגנה המתוקן תוך חמישה ימים , ו הוא לא הוגש לתיק במועד שנקבע .

בחלוף כחמש שנים, ביום 15.12.15, הוגשה בקשה לקביעת מועד דיון בתיק. לאור הזמן הרב שחלף משנת 2010 ועד למועד הגשת הבקשה הוחלפו בין הצדדים בקשות ותגובות רבות . ב"כ הנתבעים טען בין היתר כי התיק סגור ואין מקום לפתוח אותו מחדש, ו כי הוא אי ננו מייצג את הנתבעים בתיק. ב"כ התובע טען, בין היתר, כי ב"כ הנתבעים לא הפסיק את הייצוג, וכי התיק היה אמור להיות פתוח, ואם נסגר, זאת הייתה טעות.

בעקבות הבקשות והתגובות התקיים דיון נוסף ביום 4 .4.16. בית המשפט הסביר שככל הנראה, התיק נסגר טכנית בטעות בעת מתן פסק הדין נגד צד ג', ובהמשך להצעת בית המשפט הוסכם לפתוח אותו מחדש. ב"כ התובע טען כי יש להורות על מחיקת כתב ההגנה משום ש הועלתה בו טענת הגנה יחידה שהוכרעה בהליך אחר ואין לנתבעים טענות הגנה נוספות כלשהן. למרות זאת, ועל אף שהנתבעים איחרו מועדים רבים ושונים שנקבעו בתיק, ניתנה להם, לפנים משורת הדין ומבלי לגרוע מטענות התובע, אפשרות נוספת להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות, וזאת תוך 14 ימים מאותו יום (ה- 4 .4.16). גם הפעם לא הוגשה כל בקשה מטעם הנתבעים במועד, וביום 18.5.16 ניתנה החלטה שלפיה יש להגיש תוך שבעה ימים הודעה על המשך ההתנהלות בתיק.

ביום 30.5.16 הוגשה בקשה מטעם התובע למחיקת כתב ההגנה, וזאת בהעדר כתב הגנה מתוקן בתיק והיות שדינה של טענת ההגנה היחידה להידחות מפאת השתק פלוגתה כנ"ל. בהעדר תגובה מטעם הנתבעים, הוגשו בקשות נוספת למתן פסק דין בתיק. בין לבין הוגשה הודעה מטעם הנתבעים שלא הייתה קריאה והוגשה שוב באמצעות התובע, ש בה טע נו הנתבעים כי הם חוזרים על כל מה שאמר ו בדיון הקודם. לאחר מכן הוגשה ביום 12.8.16 "הבהרה ותגובה משלימה" מטעם הנתבעים שבה הועלו טענות נוספות, ולכן ניתנה לתובע אפשרות להגיב. בהבהרה זו לא ביקש ב"כ הנתבעים לתקן את כתב ההגנה, אלא רק לדחות את הבקשה למחיקת כתב ההגנה ולקבוע את התיק להוכחות.

טענת ההגנה הממשית היחידה בכתב ההגנה היא כאמור כי "בפטירת הלווה העיקרי המנוח ריאן עיסא היה על התובע לפנות אל המבטחת (חב' אחיהו) על מנת לגבות את סכום ההלוואה הנותר בבנק ". ואולם, בהליך קודם שהתנהל בין התובע לבין נתבעת 1 בת"א 64331/04 הנ"ל קבע בית המשפט שדן בתיק כי נתבעת 1 אינה מעלה טענות הגנה כלשהן, ומבלי לקבוע עמדה לגבי היחסים בין נתבעת 1 לחברת הביטוח, " הנטל לתשלום המשכנתא הינו על המבקשת" - נתבעת 1 בתיק זה (ראו נוסח ההחלטה והדיון שקדם לה בנספח ג' לבקשה למחיקת כתב ההגנה) .

בתגובותיהם של הנתבעים אין כל התייחסות עניינית לטענת התובע בעניין השתק פלוגתה. לא הוכחש כי בהליך קודם שהתנהל בין התובע לנתבעת 1 בת"א 64331/04 הנ"ל הועלתה אותה טענה שלפיה היה על הבנק התובע לפנות לחברת הביטוח לצורך גביית יתרת תשלומי המשכנתה , וטענה זו הוכרעה בקביעה פוזיטיבית של בית המשפט שהייתה חיונית לתוצאה הסופית באותו תיק . לכן , אין אלא לקבל את טענת התובע כי נתבעת 1 וחליפיה, נתבעים 2 ו-3 , מושתקים מלהעלות בהליך דנן את הטענה הנ"ל שכבר נדונה והוכרעה בהליך הקודם .

לפיכך, בהעדר טענות הגנה מפורטות אחרות בכתב ההגנה, ומשוויתרו הנתבעים על הגשת כתב הגנה מתוקן אף שנית נה להם הזדמנות לעשות זאת, אני מוחק את כתב ההגנה ומקבל את התביעה נגד הנתבעים במלואה.

אפשר להגיש פסיקתה לחתימה , תוך התייחסות לשכ ר טרחת עו"ד והוצאות.
המזכירות מתבקשת להעביר העתק של פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות
נתבע: ריאן חאכמה
שופט :
עורכי דין: