ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים זר נגד תדהר השקעות גב בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת הדס פלד

התובעים:

  1. חיים זר
  2. אנדי זר

נגד

הנתבעות:

  1. תדהר השקעות גב בע"מ
  2. דניה סיבוס בע"מ

החלטה

1. בהסכמת הצדדים, אני ממנה את מר מוטי איינהורן, מרחוב כלנית 5 כפר ביאליק, טל':
04-XXXX216, פקס: 04-XXXX604 ( להלן: "המומחה") כמומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעת בתיק זה. רשמתי בפניי כי הסכמה זו הינה בכפוף לכך שהצדדים שומרים לעצמם את טענותיהם בהתאם לחוות הדעת שהוגשו מטעמם.

תפקידי המומחה
2. המומחה מתבקש להעביר לבית המשפט חוות דעת אשר תתייחס למהות והיקף הליקויים הנטענים בהתאם לכתבי הטענות וחוות הדעת המעודכנות של המומחים משני הצדדים, לרבות הצורך, ככל וקיים, בליטוש ו/או בהחלפת חלונות האלומיניום (להלן: "חוות הדעת").

3. מובהר בזאת כי המומחה לא יחווה דעתו בשאלות משפטיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, וכי בכל מקרה שתדרש לצורך מתן חוות הדעת הכרעה בשאלה משפטית השנויה במחלוקת בין הצדדים המומחה יפנה שאלה זו לבית המשפט.

העברת חומר למומחה
4. הצדדים ימציאו למומחה בתוך 7 ימים מהמועד בו יודיע להם על הסכמתו לשמש כמומחה מטעם בית משפט בתיק זה את כתבי בית דין שהוחלפו ביניהם בתיק זה כפי שהוגשו לתיק בית המשפט. כן יהיו הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך אחר שהינו רלוואנטי לדעתם לצורך הכרעה במחלוקות שבין הצדדים. המומחה יחליט אם להתחשב בחומר שהעבירו אליו הצדדים לפי שיקול דעתו המקצועי.
5. המומחה יהיה רשאי לבקש מכל אחד מהצדדים כל מסמך, דו"ח או חומר עזר אחר הנחוץ לפי שיקול דעתו לצורך ביצוע בדיקותיו. כן רשאי המומחה לבצע בדיקות וביקורים, והכל בתיאום סביר מראש.
6. המומחה ייפגש עם נציגי הצדדים במועדים שיקבעו על ידו כדי לשמוע הסברים והבהרות מצדם. כל הפגישות יעשו בנוכחות נציגי שני הצדדים, אלא אם יסכמו הצדדים אחרת.
7. המומחה יהיה רשאי לבקש הבהרות בכתב או בעל פה מאחד הצדדים או משניהם. בקשה להבהרות מאחד הצדדים תועבר לידיעת הצד שכנגד.
8. כל מסמך או חומר שיומצא על-ידי מי מבין הצדדים למומחה, בין אם מיוזמת הצד ובין אם לפי בקשה של המומחה, יומצא במקביל, ובו זמנית, לצד שכנגד.
9. כל המסמכים אשר יומצאו על-ידי מי מהצדדים למומחה יחשבו כסודות מסחריים של הצד שהעבירם למומחה. שום צד לא יעשה בכל אלה שימוש כלשהו זולת לצורך ההתדיינות בתובענה שבתיק זה, ושום צד לא יפרסם נתונים כלשהם הכרוכים במסמכים אלה ו/או בחוות הדעת של המומחה.

הסכמת המומחה לקבל עליו את הכנת חוות הדעת

10. טרם יחל המומחה בהכנת חוות הדעת יהיה עליו לאשר בכתב לשני הצדדים ולבית המשפט כי הוא מקבל עליו לשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, על פי התנאים המפורטים בהחלטה זו. כן יציין המומחה בהודעתו מהו שכר הטרחה המבוקש על ידו, והאם יש לו קשרים עסקיים או אחרים עם מי מבין הצדדים בתיק זה, ובמידה וקיימים קשרים כאלו, מה טיבם.
11. הודיע המומחה כי הוא מוכן לקבל עליו את הכנת חוות הדעת, אולם יש לו קשרים עסקיים או אחרים עם מי מהצדדים, לא יחל עבודתו עד שיקבל הודעה מבית המשפט כי אין בקשרים אלו כדי להוות מניעה לביצוע הבדיקה על ידו.
12. כתב מינוי זה יפקע אם הודעת המומחה על הסכמתו לשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה לא תימסר לבית המשפט בתוך 14 יום ממועד מתן החלטה זו.

שכר והוצאות המומחה
13. הוצאותיו ושכרו של המומחה ישולמו ע"י שני הצדדים בחלקים שווים. תשלום הוצאותיו ושכרו של המומחה יהווה תנאי למסירת חוות הדעת לביהמ"ש ולצדדים. סכום זה אינו כולל תשובות לשאלות הבהרה וחקירת המומחה באולם בית המשפט.
14. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים, בטרם החל עבודתו, הפקדת תשלום ע"ח הוצאות ושכר טרחה. הפקדה זו תהווה תנאי לתחילת עבודת המומחה.

חוות דעת המומחה

15. המומחה יגיש את חוות דעתו תוך 45 יום מיום שימסור הודעה על הסכמתו לשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
16. עותק מחוות הדעת ישלח המומחה למזכירות האזרחית של בית המשפט שלום בתל אביב, תוך הבהרה שהוא מוגש כחוות דעת מומחה בתיק זה.

שונות
17. כל שינוי בתנאי מינוי המומחה טעון החלטה בכתב של בית המשפט.

המזכירות תודיע למומחה על דבר מינויו, ותשלח לו עותק החלטה זו.

מועד התז"פ מבוטל.
תזכורת צדדים ליום 23/4/17 בשעה 09:30.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים זר
נתבע: תדהר השקעות גב בע"מ
שופט :
עורכי דין: