ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביגיל כהן נגד המוסד לביטוח לאומי :

16 פברואר 2017
לפני:

כבוד הנשיאה ורד שפר

המערערת
אביגיל כהן, ת.ז. XXXXX088
ע"י ב"כ: עו"ד לימור אסלן

-

המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד פיראס ג'באלי

פסק דין

1. המערערת עבד ה בתחום האפייה, והוכרה כסובל ת מ"מרפק טניס ביד ימין" בגין מחלת מקצוע .
עניינה של המערערת נדון בפני וועדה רפואית 15.02.16, וזו קבעה לה נכות יציבה בשיעור של 10% בגין "מרפק טניס" לפי פריט ליקוי 35(1)(ב) לרשימת הליקויים שבתוספת ל תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 (להלן: "התקנות").
המשיב הגיש ערר על קביעת הדרג הראשון האמורה, וועדה רפואית לעררים שהתכנסה ביום 12.04.16, קיבלה את הערר תוך שקבעה כי נכותה של המערערת הינם בשיעור של 5% לפי פריט ליקוי 35(1)א-ב לרשימת הליקויים.
מכאן הערעור שלפני.

2. במעמד הדיון שנערך בפני בית הדין עמדה ב"כ המערער ת על טיעוני ה שבהודעת הערעור , שאלו עיקרם –
א. טעתה הוועדה עת הפחיתה את שיעורי הנכות שנקבעו על ידי הדרג הראשון, קביעה שאינה תואמת את מצבה הרפואי של המערערת לרבות לממצאי בדיקת ה – CT שהובאה בפני הוועדה.
ב. טעתה הוועדה בבחירת פריט הליקוי, והיה עליה להעניק למערערת נכות בהתאם לפריט ליקוי 42(2)ד'I לרשימת הליקויים.
ג. בהתאם לחוות דעת דר' גנאיים מאג'ד, למערערת נקבעו שיעורי נכות בהתאם לפריט ליקוי 42 לרשימת הליקויים.
ד. חרף תלונותיה של המערערת ביחס לכאבים ולמגבלות מהם סובלת בידה הימנית הדומיננטית, לרבות העובדה שלא חזרה לעסוק במקצועה הקודם, הוועדה לא התייחסה לאפשרות הפעלתה של תקנה 15 לתקנות.
ה. הוועדה לא התייחסה למכלול החומר הרפואי שעמד לפניה, המעיד על חוסר יכולתה של המערערת לעבוד ולעובדה כי המערערת מועמדת לניתוח.

3. ב"כ המשיב מנגד, התנגד להחזרת עניינ ה של המערער ת לוועדה, משלגישתו לא נפל כל פגם משפטי בדרך פעולותיה. לטענתו, הוועדה שמעה את תלונות המערער ת, בדקה אותה ו עיינה במסמכים הרפואיים שעמדו לפניה. ממצאי בדיקת ה – CT שעמדה בפני הוועדה תואמים את ממצאיה, וחוות הדעת אליה מפנה המערערת נערכה במועד מאוחר לכינוס הוועדה. ממצאי בדיקת הוועדה העלו כי המערערת אינה סובלת מהגבלה בתנועות פרט לרגישות באמה, והוועדה רשאית להעדיף את ממצאיה על פני ממצאי בדיקות אחרות. ממצאי הוועדה, לפיה ם המערערת סובלת מכאב בלבד תואמים את פריט הליקוי שנבחר, וקביעה זו מצויה בסמכות הוועדה. הוועדה בחנה את הפעלת תקנה 15, ואולם החליטה שאין מקום להפעלת התקנה מאחר והמערערת מסוגלת לעבודתה.

4. החלטת הועדה מושא הערעור:

א. החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה המשפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה ובהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח מ שולב] התשנ"ה-1995. בהקשר לכך, נפסק כי קביעת דרגת הנכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

ב. תלונות המערערת נרשמו בדו"ח הוועדה כדלקמן:
"יד ימין – מרפק כואב ומקרין לכף היד כאבים וחולשה קיבלה פעמיים זריקות. יד דומיננטית ימין ".

ג. הוועדה בדקה את המערערת ורשמה ממצאיה כדלקמן:
"אמה ימנית ומרפק ימין ללא עיוות תנועות מלאות לכל הכיוונים...אחיזה שמורה אגרוף שמור ישנה רגישות במימוש אמה מעל אפיקונדיל לטרלי המתקער ברוספלקסיבי בשליש כף יד עקב התנגדות".

ד. הוועדה סיכמה את דיונה כהאי לישנא –
"מדובר בתסמונת כאב בלבד בדרגה קלה מאוד ללא הפרעה בתנועות לכן המצב תואם 5% 35(1)א'-ב' מיום 18/2/15 בכך מקבלת ערר המוסד בחלקו".

ה. הוועדה, בה נטל חלק גם אורטופד, קבעה כאמור את מסקנותיה לאחר ששמעה את תלונות המערערת וערכדיקה קלינית. הוועדה שללה בבדיקה הקלינית הגבלה כלשהי בתנועות יד ימין אצל המערער ת: "אמה ימנית ומרפק ימין ללא עיוות תנועות מלאות לכל הכיוונים... מדובר בתסמונת כאב בלבד בדרגה קלה מאוד ללא הפרעה בתנועות...".
עוד עולה מהחלטת הוועדה, כי שקלה הן את ממצאי הבדיקה הקלינית, והן את ממצאי בדיקות ה-CT מיום 07.01.15 שהונחה בפניה (סעיף 4 לפרוטוקול הוועדה), בה צוין: " אי סדירות קלה דל קורקט ב Epicondyl Lateral ". אם כן, ממצאי בדיקת ה – CT האמורה תואמים על פניהם את ממצאיה של הוועדה, ולפיהן המערערת סובלת מ"רגישות במימוש אמה מעל אפיקונדיל לטרלי המתקער ברוספלקסיבי בשליש כף יד עקב התנגדות".
מכל מקום, וכטענת ב"כ המשיב, הוועדה רשאית להעדיף את ממצאיה על פני ממצאי בדיקות אחרות.
יפים בהקשר זה הדברים שהובאו בבר"ע 1355/01 הלן נחמיאס - המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 01.07.02):
"בידוע הוא שבדרך כלל עדיפים מימצאי הבדיקה קלינית על פני מימצאי הצילומים למיניהם, לענין הערכת היכולת התיפקודית בפועל, ביחוד כשאין מניעה לשיפור מצב בלט דיסק מאז ביצוע ועד למועד ישיבת הוועדה.
ממצאי צילום ה - CT בדבר בלט דיס, אינו מקנה כשלעצמו אחוזי נכות. במקרים מעין אלה דרגת הנכות צריכה להקבע על פי הגבלת התנועות או הממצא הנוירולוגי (סעיף 37(10) למבחנים)".

ו. פריט הליקוי שנבחר
אשר לפריט הליקוי שבחרה הוועדה ליישם בעניינה של המערערת (פריט ליקוי 35(1)א'-ב' לרשימת הליקויים), אומנם עסקינן ב פריט ליקוי כללי העוסק בפגיעות במחלות העצמות והפרקים ככלל, כאשר למעשה, קיים סעיף ליקוי ספציפי העסוק בפגיעות "שרירי הגפיים העליונים" (פריט ליקוי 42 לרשימת הליקויים). ואולם, משהוועדה קבעה כי המערערת למעשה אינה סובלת מהגבלה בתנועות, הרי ש ממצאיה תואמים את פריט הליקוי שיושם על ידה, ובכל אופן מדובר בפעולה שמתחום הרפואה שאין בית הדין בדרך כלל מתערב בה.

ז. תקנה 15 לתקנות
בהתאם להוראות תקנה 15(ב) לתקנות, לצורך הפעלת תקנה 15 על שני תנאים מצטברים להתקיים: האחד, אין הנפגע מסוגל לחזור לעבודתו, והשני, הנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.
הועדה קבעה באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים כי פגיעת ה של המערער ת אינה מונעת ממנה לעסוק בעבודת ה (סעיף 11 לפרוטוקול הוועדה).
לאור קביעה זו, החלטתה של הועדה בדבר אי הפעלת תקנה 15 בדין יסודה.

ח. המסמכים הרפואיים
ב"כ המערערת ט ענה שהו ועדה לא התייחסה לכל המסמכים הרפואיים, ובכלל זה היא מפנה למסמכים ספיציפים שלטענתו לא הייתה כל התייחסות אליהם על ידיה.נ המסמכים אליהם מפנה ב"כ המערערת אינם מהווים חוות דעת רפואיות וכבר נפסק כי הכלל הוא שוועדה רפואית הדנה בעניינו של נבדק, צריכה לציין את עיקר המסמכים שהיו בפניה ואשר הניעו אותה לקבוע את אשר קבעה, יחד עם זאת, הוועדה אינה מחייבת להיכנס לפרטי כל מסמך ומסמך (ראה, למשל, בל 9104/97 מרגיה - המוסד לביטוח לאומי, עבודה אזורי ערך ה', 912).
מעיון בדו"ח הוועדה עולה, שהיא שמעה את תלונות המערערת בגין הגבלות ביד ימין. המערערת נבדק ה כאמור מבחינה רפואית וממצאי הבדיקה פורטו בדו"ח הוועדה ולאורם נקבעו קביעותיה בדבר נכות ה של המערערת , לרבות כאמור לעניין מסוגלותה לחזור לעבודה.
אשר לחוות דעת דר' גנאיים מאג'ד, מומחה באורתופדיה, הרי שמדובר בחוות דעת אשר נערכה ביום 26.05.16, היינו במועד מאוחר לכינוס הוועדה ומשכך מובן כי אין להלין על הוועדה על שלא התייחסה אליה .

5. סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, ומשלא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הוועדה או מסקנותיה, דין הערעור להידחות.

6. בנסיבות העניין ומאחר ומדובר בערעור מתחום הביטחון הסוציאלי – אין צו להוצאות.

7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

ניתן היום, כ' שבט תשע"ז, (16 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אביגיל כהן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: