ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד נ' בן דרור נגד ע"י ב"כ עו"ד ב' אדלשטיין :

בפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת

ע"י ב"כ עו"ד נ' בן דרור
נציגות הבית המשותף ברח' נחל לכיש 23 אשדוד (אחר/נוסף)

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד ב' אדלשטיין, מ' ישראלי
נוף ים כחול מבט אל המרינה בע"מ

החלטה

1. בפני מונחת בקשה להתיר את תיקון כתב התביעה , כך שיתווספו כתובעים גם בעלי הדירות של הבניין ברחוב נחל לכיש 23, אשדוד, וכן יוקטן סכום התביעה.

2. הנתבעת מתנגדת לבקשה, כאשר לטענתה יש לדחות את הבקשה מחמת העדר יריבות והתיישנות.

טענות אלה אינן עילה שלא להתיר את תיקון כתב התביעה, אלא עילות לדחיית התובענה כולה.

3. בכל הקשור בתיקון כתבי טענות, גישת בתי המשפט היא גישה ליברלית, בפרט כאשר מדובר בתביעה המצויה בשלביה הראשונים. לפיכך, לאור השלב המקדמי, והצורך בבירור מכלול הסוגיות בין הצדדים הרלבנטיים, אני נעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה.

כתב התביעה המתוקן ייסרק בתיקיית כתב טענות.

4. כאמור, הנתבעת העלתה בתגובתה טענות ל פיהן יש להורות על סילוק התובענה על הסף זאת מפאת היעדר יריבות ומחמת התיישנות .

בעניין זה היה על הנתבעת להגיש בקשה נפרדת, ובגידרה להעלות טענות אלה. יחד עם זאת, עיינתי בנטען, ואינני מוצא מקום להיעתר להן.

5. על-פי הפסיקה, השימוש בסעד של מחיקה/דחייה על הסף, טרם דיון לגוף הדברים, יעשה רק במקרים חריגים. מקרה זה איננו נמנה על המקרים החריגים, שכן לא ניתן לומר כי הנתבעת הצליחה במסגרת תגובתה לבסס את הנטען על-ידה באופן חד משמעי, ובהתאם את הטענות יש לברר במסגרת הדיון לגוף התביעה.

6. הנתבעת רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 5/3/2017.

7. אני קובע קדם משפט מסכם ליום 22/6/2017 בשעה 12:30. לדיון יתייצבו התובעים ונציג מוסמך מטעם הנתבעת.

8. טרם הדיון בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובעים עד ליום 25/4/2017.
הנתבעת עד ליום 10/6/2017.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.

9. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.

10. צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 יום וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד תוך 14 יום נוספים את התנגדותו בפני בית משפט.

11. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

12. בד בבד עם הגשת התצהירים מטעם הצדדים יוגשו בקשות לזימון עדים. יובהר כי לא תתקבל בקשה לזימון עדים במועד מאוחר יותר אלא בנסיבות חריגות.

13. כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט במישרין לצד שכנגד, והיא תידון בהתאם להוראות תקנה241 לתקנות סדר הדין האזרחי, אלא אם ניתנה הוראה אחרת. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.

המזכירות תודיע לצדדים

ניתנה היום, ח' שבט תשע"ז, 04 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד נ' בן דרור
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ב' אדלשטיין
שופט :
עורכי דין: