ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון יוסף נגד רשת חנויות רמי לוי שיווק שקמה 2006 בע"מ :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

ירון יוסף
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי ואח'

נגד

המשיבה:
רשת חנויות רמי לוי שיווק שקמה 2006 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמיחי ויינברגר ואח'

פסק דין

א. בפניי בקשת מוסכמת לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקש הגיש תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית בטענה כי אריזות מסוימות של פירות וירקות, הכוללות כיתוב בדבר משקל האריזה והנמכר ות במחיר קבוע ליחידה, המיוצרות על ידי יצרנים שונים ונמכרות בסניפי המשיבה – אינ ן תואמות להוראות הדין , הואיל והמוצרים נמכרים באריזות שלאחר פתיחתן הראשונה ניתן להחזירן למצב ן המקורי, מבלי שהצרכן יבחין בדבר השימוש הראשון.

לטענת המבקש, הפער בין הסימון לבין התכולה נובע מפעולות שמבצעים הלקוחות במוצרים לאחר עלייתם למדף, ואשר עולות כדי מעשה מרמה וגניבה.

ג. לטענת המשיבה, אין תשתית ראייתית לטענות שבבקשת האישור, שכן בקשת האישור נתמכת בבדיקות שלא נערכו על ידי המבקש עצמו, בדיקות שאינן עומדות בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים, שאינן מהוֹות מדגם מייצג, ולא ניתן להסיק מהן דבר.

ד. המשיבה סבורה, כי למבקש אין עילת תביעה אמִתית, שכן הרכישה שביצע נעשתה במסגרת איסוף ראיות לצורך הגשת בקשת האישור, והוא לא נהג כצרכן סביר, מה עוד שהמדובר ב"תובע ייצוגית סדרתי".

ה. לטענת המשיבה, חובת הסימון הקבועה בתקנה 5 לתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון), 1935 – אינה חלה על המשיבה, כי אם על יצרני המוצרים . חובה זו, לטעמה של המשיבה, אינה חלה על פירות וירקות לא מעובדים.
ממשיכה וטוענת המשיבה, כי תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992 מחריגות את תחולתן מפירות וירקות לא מעובדים, ולפיכך לא ניתן לטעון לחובה כלשהי שחלה על המשיבה מכוחן.

ו. עוד טוענת המשיבה, כי הטענה שבבקשת האישור, לפיה הפער בין הסימון לתכולה נובע מפעולות שבוצעו על ידי לקוחות במוצרים לאחר עלייתם למדף, פעולות שעולות לכדי מעשה מרמה וגניבה – לא הוכחה על ידי המבקש. ממשיכה וטוענת המשיבה, שגם גם אילו המבקש היה מוכיח אותה, לא ניתן היה למתוח את גבולות אחריותה של המשיבה כך שזו תחול גם על פעולות שמתבצעות על ידי הלקוחות לאחר עליית המוצרים למדף, שכן מעש י הלקוחות הם בגדר "גורם זר מתערב" המוביל לניתוק הקשר הסיבתי , ולכן לא ניתן להטיל על המשיבה אחריות בגין הטענות שבבקשת האישור.

ז. מוסיפה המשיבה, שלמבקש ולחברי הקבוצה לא נגרם כל נזק ממוני או שאיננו ממוני. הקבוצה בכללותה צרכה את כל כמות המוצר – גם אם לקוח מסוים לקח יותר והאחר פחות (והדבר לא הוכח) , אך מכל מקום הקבוצה לא ניזוקה.

בנוסף, חלה על המבקש וחברי הקבוצה החובה לפעול להקטנת נזקיהם ועמדו בפניהם אפשרויות שונות לעשות כן, ומשלא עשו כך יש לייחס להם אשם תורם של 100%.

ח. אין בסיס, לדעת המשיבה, לטענותיו של המבקש בדבר הפרת הוראות בסעיפים של פקודת הנזיקין, הפרת חובות חקוקות, הפרה של חוק המכר, התשכ"ח-1968, והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וכן סבורה המשיבה, שאין הבקשה מגלה עילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.

בנוסף טוענת המשיבה, שאין מתקיימים התנאים שיהא בהם כדי להצדיק אישור התובענה כייצוגית.

ט. הצדדים ניהלו משא ומתן והגיעו לכלל הסכמה מבלי שצד כלשהו מודה בטענות הצד שכנגד. לדעת הצדדים , יהא זה נכון וצודק , ליישב את המחלוקת בתיק על דרך של הסכמה לעתיד, בצירוף פיצוי ותרומות כפי שהמליץ בית המשפט לצדדים במסגרת קדם המשפט.

י. נוכח האמור לעיל סוכם בין הצדדים, כי המבקש יסתלק מבקשת האישור, ותביעתו האישית תידחה , בכפוף לביצוע ההתחייבויות המפורטות בבקשת ההסתלקות , והכל לפנים משורת הדין ומבלי שהמשיבה מודה בטענה מטענותיו של המבקש.

י"א. המשיבה חולקת על עמדת המבקש לפיה קיימות אריזות בסניפיה שאינן מקיימות את הוראות הדין. אולם , משמצא המבקש סוגים מבין אריזות המוצרים שבהן ניתן בדרך מסוימת לבצע את פתיחת האריזה מבלי שהפתיחה תהא ניכרת, ומכיוון שהמשיבה מעוניינת למנוע מצב שלקוחותיה לא יהיו שבעי רצון, הסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין, שהחל מתום ששה חודשים מאישור בקשת ההסתלקות, תיסגרנה אריזות המוצרים באחת הדרכים המפורטות להלן (ככל שאינן ארוזות באחת מדרכים אלה כבר עתה) ואלה הדרכים:

1. באמצעות שתי מדבקות שיונחו "שתי וערב" על גבי האריזות באופן שימנע את היכולת לפתוח את האריזה מבלי לפגוע בניכרות הפתיחה.

2. יריעת הלחמה.

3. מדבקה היקפית שתוצמד למלוא היקף האריזה.

4. נעילת "פרפר".

5. אריזת צלופן.

6. מדבקה אחת שמקיפה את האריזה משני צדיה.

7. שתי מדבקות שכל אחת מוצמדת לדופן אחרת של האריזה.

8. מכירה לפי מדד משקלי אשר יקבע את שיעור התשלום בפועל בגין המוצר.

י"ב. בנוסף, מתחייבת המשיבה , להודיע לספקי המוצרים , כי חובה עליהם לספק לה את המוצרים באריזות שלא ניתן לבצע את פתיחתן מבלי שהפתיחה תהא ניכרת.

לפי בקשתו של ב"כ המבקש הסכימה המשיבה, מבלי להודות בכל טענה ולפנים משורת הדין, לנקוט באמצעים הבאים כדי להדק את הפיקוח על בדיקת אריזות מוצרים הנמכרים בסניפיה:

1. ריענון נהלים לעניין בדיקת אריזת המוצרים הנמכרים בכל הסניפים.

2. הנחיית מנהלי הסניפים לקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות באריזות המוצרים.

י"ג. נטען בבקשת ההסתלקות, שאין באישורה של בקשה זו כדי ליצור פגיעה כלשהי בחברי הקבוצה וזאת משום שאין בהסתלקות המבקש מבקשת האישור כדי ליצור מעשה בית דין.
יתר על כן, הואיל והמשיבה הסכימה למכור בסניפיה מוצרים שייארזו על ידי ספקיה באחת מן הדרכים שפורטו לעיל, הרי שלמעשה הושגה המטרה העיקרית של בקשת האישור.

י"ד. המשיבה מבהירה, שהסכמתה למפורט בבקשת ההסתלקות נובעת , בין היתר , מרצונה להימנע מהמשך ניהול ההליכים נשוא תיק זה הואיל והניהול כרוך בהוצאות כספיות הגם שלהערכתה של המשיבה אילו נמשכו ההליכים היה מתברר בסופו של דבר שדין בקשת האישור להידחות.

ט"ו. לפנים משורת הדין, הסכימה המשיבה, כי במסגרת ההסדר בין הצדדים ובמהלך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים לאחר אישור הבקשה, יינתנו הנחות על המוצרים נשוא התביעה , או על מוצרים אחרים המשווקים על ידי המשיבה בסכום כולל של 200,000 ₪.
מבצע ההנחות יימשך עד למיצוי סכום האמור, וגורם מוסמך מטעם המשיבה יאשר בכתב את קיומו של מבצע ההנחות ומיצוי הסכום האמור.

ט"ז. באי כוח הצדדים ממליצים בפני בית המשפט על פסיקת גמול למבקש ושכר טרחת עורך דין לב"כ המבקש, וזאת בשים לב לעבודה הרבה שהושקעה בהכנת בקשת האישור, לרבות איסוף הראיות בסניפי המשיבה , ובשים לב לכך שהמשיבה לקחה לתשומת לבה את הנטען בבקשת האישור והתחייבה למכור מוצרים שייארזו על ידי ספקיה בהתאם למפורט לעיל, וכן בהתחשב בחסכון בזמן השיפוטי ובהוצאות כתוצאה מן ההסדר שאליו הגיעו הצדדים בשלב המוקדם שבו נמצא הדיון , ו אף בהתחשב בתועלת הניכרת ללקוחות המשיבה בזכות ההסדר שהושג.

בשים לב לכל אלה ממליצים הצדדים, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסכום של 3,000 ₪ , וכן תישא בשכר טרחת ו של ב"כ המבקש בסכום של 69,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק , כנגד המצאת חשבונית כדין.

י"ז. הצדדים מבקשים, שבית המשפט יפטור אותם מן הצורך לפרסם את דבר הגשת בקשת ההסתלקות. עוד מבהירים הצדדים , שהצהרותיהם והתחייבויותיהם ניתנו מבלי להודות בכל טענה של הצד שכנגד ומבלי שהמשיבה מוותרת על הטענות שפ ירטה כנגד בקשת האישור ו/או התביעה.

י"ח. המבקש ובא כוחו מוותרים באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, זכות, טענה או דרישה, מכל מין וסוג שהוא הקשורים בבקשת האישור או בתביעה כנגד המשיבה, וכן מתחייבים המבקש ובא כוחו , שלא להיות מעורבים, בעצמם או באמצעות מי מטעמם , בכל הליך משפטי אחר בקשר עם הנושאים הנדונים בבקשת האישור , או בתביעה , ולא להעביר את החומר על בסיסו הוגש הליך זה והנמצא בידיהם לידי צדדים שלישיים.

י"ט. לבקשת ההסתלקות מצורפים תצהיר המבקש עצמו וכן תצהיר בא כוחו על כך שלמעט הסכום הנקוב בבקשת ההסתלקות לא התקבלה אצלם כל טובת הנאה אחרת מן המשיבה בקשר עם ההסתלקות מן התובענה ומבקשת האישור.

כ. לאחר שנתתי דעתי לכל האמור בבקשת ההסתלקות על כל חלקיה, אני מאשר את בקשת ההסתלקות המונחת בפניי בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, על כל סעיפיה וחלקיה, וזאת לאחר שגם הבאתי בחשבון את הוראות תיקון מס' 10 של חוק תובענות ייצוגיות שנכנס לתוקפו בתאריך 27.7.16, ולאחר שנראה, לכאורה לפחות, כי למבקש עילת תביעה וכי בקשת האישור הביאה תועלת לחברי הקבוצה.

נוכח האמור לעיל, אני נותן בזאת תוקף של פסק דין לבקשת ההסתלקות, וכל ההתחייבויות של כל אחד מן הצדדים, כמפורט בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

כ"א. אני מורה, שלא יאוחר מתאריך 7.8.17 תמציא המשיבה לבית המשפט תצהיר של נציג מוסמך מטעמה על כך שבוצעה באופן מלא ומוחלט התחייבותה בכל הנוגע לאריזות המוצרים בהתאם לסעיפים מס' 6, מס' 7 ו-מס' 8 של בקשת ההסתלקות.

כ"ב. עוד אני מורה, שלא יאוחר מתאריך 7.2.18 תמציא המשיבה תצהיר נציג מוסמך מטעמה שיאשר בתצהירו אשר יינתן מטעם המשיבה , כי אכן בוצע באופן מלא מבצע ההנחות בהתאם לסעיף 11 של בקשת ההסתלקות.

כ"ג. אני פוטר את הצדדים מלפרסם מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות וכן מנקיטת ההליכים לפי סעיף 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, וזאת בשים לב לכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקש עצמו), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.10).

כ"ד. המלצת הצדדים בדבר תשלום גמול ושכר טרחת עורך דין – סבירה ומקובלת עליי.

לפיכך, אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 3,000 ₪ וכן לשלם לב"כ המבקש שכר טרחת עורך דין בסכום של 69,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית כדין.
התשלום יבוצע על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כ"ה. נוכח כל האמור לעיל, אני מורה בזאת על דחיית התובענה האישית של המבקש ועל מחיקתה של בקשת האישור.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקש, עו"ד דוד מזרחי, חיפה
  2. ב"כ המשיבה, עו"ד עמיחי וינברגר, בני-ברק.

המזכירות תביא את התיק לעיוני בתאריך 7.8.17, בעניין ביצוע ההתחייבות לעניין אריזות המוצרים, וכן תביא המזכירות את התיק לעיוני בתאריך 7.2.18 לצורך עיון בתצהיר הנציג המוסמך מטעם המשיבה בעניין השלמת מבצע ההנחות.

ניתן היום, ה' שבט תשע"ז, 01 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ירון יוסף
נתבע: רשת חנויות רמי לוי שיווק שקמה 2006 בע"מ
שופט :
עורכי דין: