ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי חמו נגד מירה גל :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובע-המשיב
אלי חמו
ע"י ב"כ עוה"ד שי גריב וחיים דבוש

נגד

הנתבעות-המבקשות
1.מירה גל
2.רימון שירותים לוגיסטיים בע"מ
שתיהן על ידי ב"כ עו"ד ניצן פיק

החלטה

1. לפני בקשת הנתבעות – המבקשות, למתן רשות להתגונן לתביעה בסדר דין מקוצר בסך של 93,392 ש"ח שהוגש ה על ידי התובע – המשיב.

2. היום (31/1/17) התקיים לפני דיון, במסגרתו נחקרה הנתבעת 1 על תצהירה ובסוף הדיון סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ לעניין הבקשה.

לעניין מתן הרשות להתגונן:
3. הנתבעת טענה כי מערכת החוזים בין התובע לנתבעת 2 היא של חוזים פסולים שבטלים מעיקרם, בין היתר, בשל הטענה כי התובע פעל על פי הרשאה אשר נותן ההרשאה עצמו מעיד כי לתובע לא היתה כל סמכות והרשאה להתקשר בשמו של נותן ההרשאה בחוזה כלשהו ללא הסכמתו הברורה. נותן ההרשאה היא חב' "קופ-קופין" העולמית שהיא חב' אופנה ידועה שמרכז פעילותה בצרפת.
לטענת הנתבעות התובע הציג לפניהם מצגי שווא, שקריים, בכל הקשור למהות ההרשאה הקיימת לו מאת החב' ובכך הוציא מהנתבעות כספים רבים.
כמו כן, טענו הנתבעות כי בכוונתן להגיש כנגד התובע תביעה נגדית להשבה של מאות אלפי ₪ אותם חייב התובע להן עקב התרמית העסקית שנקט כלפיהן.

4. הלכה היא כי בשלב זה של בקשת רשות להגן, על בית המשפט לבחון האם לנתבעת מבקשת רשות להגן עומדת הגנה, ולו בדוחק:
"בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה... בשלב בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן בית המשפט אינו בודק את מהימנות הנתבע או את הראיות לגופן, אלא בוחן הראיות על פניהן, כפוף למה שמתגלה בחקירה שכנגד על האמור בתצהיר... באין חקירה כזו עומד לפני בית המשפט אך האמור בתצהיר, ובית המשפט בוחן אם יש בדברים אלה כדי לבסס הגנה, ולו בדוחק, נגד התביעה" (כבוד השופט שמגר בע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה נ' Warner, פ"ד מו(2) 273, 277 ; ראה דבריו של כבוד השופט רובינשטיין בע"א 527/07 מזל נחום ואח' נ' קרן אהרונסון בע"מ (פורסם במאגר משפטי)).

5. בע"א 5480/98 מנורה נ' אבו, פ"ד נב(2) 476, 479 נקבע מפי הנשיא כבוד השופט ברק (כתוארו אז), כי במסגרת בקשת הרשות להגן "נותן בית המשפט דעתו למשקלן המהותי של טענות הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן... בית המשפט אמנם אינו בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו... אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על פי החומר המצוי בפניו..." .

על אף האמור, על ההגנה הלכאורית המועלית בבקשת הרשות להגן להיות מפורטת דיה:
"אין מבקש הרשות להתגונן רשאי להסתפק בהעלאת טענות כלליות בתצהירו, אלא עליו להיכבד ולהיכנס בתצהירו לפרטי העובדות שעליהן הוא מבסס את טענות ההגנה שלו". (ראה בע"א 527/07 הנ"ל).

"מקובלת עלינו מקדמת דנא ההלכה כי נתבע המבקש רשות להגן חייב להכבד ולהכנס לפרטי העובדות" (ע"א 543/86 כלל חב' לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות, פ"ד מב(3) 339).

6. ב"כ התובע סיכם את טענותיו בתום הדיון וטען כי כתב התביעה נסמך על הסכם בגין התקופה מאוקטובר 2014 ועד לנובמבר 2015, הוכח בחקירות ובמסמכים שצורפו והוכחה זו לא הופרכה כי ההסכם היה בתוקף. הודעת הביטול נשלחה לכל המאוחר בחודש דצמבר 2015 כפי שהעידה הנתבעת 1, הגב' מירה גל. לטענתו גם אם נלך גרסתן של הנתבעות, שההסכם בוטל בחודש פברואר 2015, הרי שבגין התקופה אוקטובר 2014 ועד פברואר 2015 לא שולם עבורה תמורה לתובע, כך שגם אם ביהמ"ש ימצא לנכון ליתן רשות להתגונן יש לתיתה בגין התקופה מחודש פברואר 2015 ואילך בלבד.
יתרה מזו, ככל שביהמ"ש ייתן רשות להתגונן מבוקש להתנות זאת בהפקדה כספית.

7. ב"כ הנתבעות הפנה את ביהמ"ש לנספח ב' לבקשת הרשות להתגונן. בנספח זה ציין מנכ"ל קופ-קופין מר לאון, את תדהמתו באשר לדברים שהתגלו לו, לגבי מסמכי הזיכיון, לגבי מכירת זכיונות ולגבי פתיחת החנויות. תגובתו לכך היתה חד משמעית כי ניתוק הקשר עם התובע. כמו כן, הפנה ב"כ הנתבעות לנספח י"א שעניינו ביטול ההסכם, בו מציינת עו"ד נטע גל כי במהלך פברואר 2015 התגלו מצבי השווא השקריים לגבי הזיכיון הבלעדי, ומיד לאחר מכן ניתנה הודעה בדבר ביטול הסכם השותפות. המדובר ברמאות והם יביאו לעדות את מנכ"ל קופ-קופין העולמית כדי לאמת את טענתנו לעניין התרמית.

8. אנו מצויים בשלב של בקשת רשות להגן ולא ניתן לקבוע כי מדובר בהגנת בדים חסרת כל בסיס. יודגש, כי הנתבעות לא פרשו את מלוא היריעה בפני ביהמ"ש, כך לדוגמא הוצג נספח י"א שעניינו מתן הודעה על ביטול השותפות מחודש דצמבר 2015. למרות שבמסמך זה מוזכר כי ניתנה הודעת ביטול כבר בחודש פברואר 2015 לא צורפה לכתבי הטענות הודעה על ביטול ההסכם מחודש זה. לפיכך, אני סבור כי יש לאפשר לנתבעות להציג בפני ביהמ"ש את מלוא הראיות שברשותן, לרבות האפשרות להביא למתן עדות את המנכ"ל מר ליאון, כפי שצויין בסעיף 7 לעיל.

9. לאור טענות ההגנה בתצהיר שהוגש על ידי הנתבע ות, אני סבור כי יש לעשות שימוש בסמכותי במסגרת תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").
במסגרת תקנה זו, לבית המשפט ניתן שיקול דעת להתנות בקשת רשות להתגונן בתנאים, כאשר תצהיר ההגנה לוקה בחוסר בהירות או כשההגנה על פניה מאוד קלושה (ע"א 680/89 בן אבו שיווק והפצה בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מה(3) 757, 761).
בקביעת התנאים על בית המשפט להתחשב בסכום התביעה ובסיכויי ההגנה (ראה בע"א 680/89 הנ"ל, בעמ' 762-763).
כן יש לבחון את יכולתו של הנתבע לעמוד בתנאים שנקבעו, על מנת שלא להפלות לרעה נתבע חסר יכולת ולמנוע ממנו להביא את הגנתו בפני בית המשפט.

10. אשר על כן, אני נעתר לבקשה ונותן לנתבעות רשות להתגונן, אך זאת בכפוף לכך שהנתבעות יפקידו בקופת בית המשפט, בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו, ערובה (ערבות בנקאית או מזומן) בסך של 25,000 ₪.

11. ככל שלא יופקד הסך הנ"ל במועד, בקשת הרשות להתגונן תידחה.
ככל שימלאו הנתבע ות אחר האמור, ישמש התצהיר שהוגש ככתב הגנה.

התיק יועבר ליחידה המשפטית לצורך קביעת מועד לקד"מ והמצאת ההוראות הנדרשות לצדדים לצורך כך .

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, ד' שבט תשע"ז, 31 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי חמו
נתבע: מירה גל
שופט :
עורכי דין: