ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד בלס ניירות ערך והשקעות בע"מ נגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע,מ :

בפני: כבוד השופט ת' אור

המבקשים: 1. דוד בלס ניירות ערך והשקעות (1993) בע"מ
2. דוד בלס

נגד

המשיבים: 1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע,מ
2. עו"ד רונן מטרי, עו"ד כונס נכסים
3. עו"ד סולי ואנו, מפרק זמני לחברות ג'נסיס
בניה ופיתוח בע"מ ואדג' הארגזים בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 25.11.99 בתיק בש"א 9821/99 שניתנה על ידי כבוד השופט ש' ברלינר

בשם המבקשים: עו"ד מרדכי כהן
בשם המשיב 1: עו"ד קיטי ברונר
בשם המשיבים 3-2: עו"ד רונן מטרי

בבית המשפט העליון

החלטה

1. עניינה של בקשה זו בהתנגדות המבקשים למימוש שטרי משכנתא הרשומים על שתי חלקות מקרקעין לטובת המשיב 1 (להלן: הבנק). המבקשים טוענים, כי נתונות להם זכויות בעלות, זכויות עכבון או למצער זכות פדיון - זכויות אשר גוברות על זכותו הבנק מכוח המשכנתא שבידיו. תחילתו של סכסוך זה בעסקת מכר מקרקעין בה רכשה המבקשת 1 את החלקות מבעליהן ומיד לאחר מכן, בלא שנרשמו החלקות על שמה, מכרה אותן לחברת אדג' הארגזים בע"מ (להלן: אדג'). לצורך מימון הרכישה ופרויקט הבניה המתוכנן נטלה אדג' כספים מהבנק. כספים אלה הובטחו באמצעות שטרי משכנתא שנרשמו לטובת הבנק על שתי החלקות הנ"ל עליהם חתם המבקש 2 מכוח יפויי כוח מטעם הבעלים הרשומים.

אגב כך יצויין, כי בהסכם נקבע שלמעט כספים ששולמו לפני חתימת ההסכם, כספי התמורה שעל אדג' לשלם למשיבים יועברו באמצעות נאמן של הבנק, עו"ד ילון הכט, לידי הבעלים הרשומים (כתמורה בעיסקת המכר הראשונה) ולאחרים. הבעלים הרשומים מאשרים את קבלת התמורה ואין להם כל ענין בהליך המתנהל.

2. בפיהם של המבקשים מספר טענות כדלקמן:

א. בטרם שולמה מלוא התמורה בגין המקרקעין נותרה הבעלות בידי המבקשים ועל כן אין לממש את המשכנתא שרשומה לטובת הבנק;

ב. למבקשים זכות עכבון על המקרקעין, זכות אשר גוברת על הזכות מכוח המשכנתא;

ג. לא התבררו כדבעי הטענות בדבר זכויות הבעלות והפרת חובת נאמנות של הבנק אשר הנאמן מטעמו לא העביר לרשות המבקשים את הסכומים שהיה עליו להעביר לפי הסכם המכר. כן, לא התאפשרה חקירת הנאמן מטעם הבנק;

ד. קופחה זכות המבקשים לפדות את הנכס בסכום ההצעה הגבוהה ביותר;

3. עיינתי בטענות הצדדים ומסקנתי היא שאין להיעתר לבקשת רשות הערעור מהטעמים שלהלן.

טענה ראשונה שבפי המבקשים היא שהבעלות במקרקעין נותרה בידם לנוכח העובדה שטרם שולמה מלוא התמורה בגין הנכס. דא עקא, שהבעלות על המקרקעין אינה רשומה על שם מי מהמבקשים ועל-כן אין לראות בהם כבעלי זכות הבעלות. (ראו סעיף 7 לחוק המקרקעין, תשכ"ט1969-).

עוד נטען בבקשה, כי למבקשים זכות עכבון במקרקעין. ברם, המבקשים לא הניחו בפני בית משפט קמא ובפני כל תשתית עובדתית אשר יש בה כדי לתמוך בטענה זו. זכות העכבון הינה מטבעה זכות "פוססורית" ועל הטוען לה להוכיח את קיומה של החזקה במקרקעין. זו לא הוכחה כלל וכל שבפני היא טענה בעלמא כי החזקה נותרה כל העת בידי המבקשים. מנגד, הביאו בפני המשיבים מסמכים המעידים כי ההפך הגמור הוא הנכון. כך, למשל, הצביעו המשיבים על אמירות בתצהיר של המבקש 2 מטעם המבקשת 1 המעידות על כניסת אדג' למקרקעין ועל פעולות שביצעה שם. כן, הציגו המשיבים מכתב ושיקים לפקודת כונס הנכסים המעידים על השכרת חנות המצויה במקרקעין - דבר המעיד שהחזקה אינה בידי המבקשים.

טענה אחרת היא שבית המשפט קמא לא ערך בירור ענייני של זכויות הבעלות של המבקשים כמו גם הפרת חובת הנאמנות של המשיב 1. גם לטענה זו לא מצאתי כל בסיס. בעוד המבקשים טוענים, בלא שהצביעו על המקור לכך, כי בית המשפט התעלם מכך שהוא עצמו חייב את עו"ד ילון הכט במתן תצהיר, כל שמצוי בפני הוא כי בהחלטת בית משפט קמא מיום 9.11.99 נאמר כך: "מי מהם שמעוניין בכך (בלס ועו"ד הכט - ת"א), יכול להגיש תצהיר או כתב תגובה תוך שבוע ימים מהיום". ברי שלא ניתן לראות במילים אלה משום חיוב כלשהו כפי שנטען על ידי המבקשים. יתרה מכך, המבקשים לא ביקשו מבית משפט קמא כי יורה לעו"ד הכט להגיש תצהיר או כי דרושה להם חקירה של עו"ד הכט לשם הוכחת טענותיהם.

גם בכל יתר טענות המבקשים לא מצאתי עילה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.

בסיום הדברים יודגש, כפי שצויין בפסק דינו של בית המשפט קמא, הליך זה נוגע אך למימוש שטרי המשכנתא ואין בו משום סתימת גולל על בירור טענות שונות שבין המבקשים לאדג', לבנק או לנאמן מטעמו.

לפיכך, בקשת הרשות לערער נדחית. המבקשים ישלמו למשיב הראשון וכן למשיבים 3-2 (ביחד), לכל אחד מהם, הוצאות בקשה זו בסך 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, ב' באייר התש"ס (7.5.2000).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99092070.E03 /עכב


מעורבים
תובע: דוד בלס ניירות ערך והשקעות בע"מ
נתבע:
שופט :
עורכי דין: