ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר שלף נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

יאיר שלף

נגד

נתבעים

מגדל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

תביעה כספית קטנה ע"ס 30,029 ש"ח.
בכ תב התביעה נטען כי בשנת 2013 פנת ה הנ תבעת אל התובע בהצעה לביטוח חיים בתנאים אטרקטיביים. הנתבע הסכים להצעה של נציגי הנתבעת. ברם משנגלה בבדיקות הרפואיות כי קיימת אצל התובע בעיה לבבית, הודיעו לו נציג י הנ תבעת כי הפרמיה הקודמת שהוצעה לו איננה בתוקף וכי כעת יש פרמיה חדשה. אף כי התובע הסכים להעלאת הפרמיה , הנפיקה לו הנ תבעת פוליסה שונה לחלוטין ממה שהובטח לו . עקב כך ביטל התובע את הפוליסה. הנתבעת לא מצאה לנכון בשום שלב לפנות לת ובע , לתת לו הסבר לתקלה ולהתנצל עליה ולא הציעה לו פיצוי כלשהו.

כשנתיים לאחר מכן, סוכ ן ביטו ח חיצוני מטעם התובע בדק את הפוליסות של התו בע ומצא כי בפוליסה אחרת ,מוקדמת יותר, ניתן לה וזיל את הפרמיות ואכן בעקבות פניית הסוכן לנתבעת הוצעה הנחה משמעותית בפרמיה ואלום עקב הרישום אודות הבעיה הלבבית שנגלתה ב 2013 חזרה ב הנת בעת מההצעה.

לטענת התובע " תגובת חברתה הביטוח מלמדת כי לא רק שביטלה את זמנו של התובע בעת מתן ההצעה הראשונה לביטוח הרי שגם הוציאה בכחש אינפורמציה רפואית אישית לגביו עת שלחה אותו לבדיקות מבדיקות שונות בעוד היא מצידה כלל לא עומדת מאחורי הצעתה ולא מקיימת אותה וכעת משהחזיקה בתוצאות הבדיקות גם מרשה לעצמה לתת אבחנה רפואית למרות שאינה מוסמכת לכך כלל ועיקר ".

לטענת התובע , אין לו בעיות לבביות המצ דיקות הכפלת תשלום הפוליסה ו/או שינוי הצעה הראשונית שניתנה לו.

לתמיכה בטענתו זו מצרף לכתב התביעה אישור רפואי מטעם רופא משפחה בו נכתב כי:
" הנ"ל לפי הרישום בתיקו הרפואי אין מחלות כרוניות, טיפול תרופתי קבוע או רגישות לתרופות ידועה הרחבה קלה של אורטה חזית, ובמעקב אקוקרדיוגרפיה וקרדיולוג".

לטענת התובע נגרמו לו נזקים כלכליים קשים משינוי הפרמיות.

עוד טוען התו בע כי כיום בכל פעם שהוא פונה לחבורת ביטוח מתעורר לו נזק חדש בשל הערת הנתבעת בדבר בעיה לבבית.

לטענת התובע אילו נציג הנתבעת היה מקצועי הוא היה מציין בפני התובע את האפשרות שהפרמיה יכולה להשתנות וכי יכול להיות ש יידרש לבדיקות רפואיות ולא גורם לתבוע לנזק כלכלי עצום בשינוי פרמיה והכפלתה של עשרות אלפי שלקים.

עוד טען כי סכום הפרמיה שהוסכמה הייתה 126 ש"ח ובפועל חויב ב 785 ש"ח בכל חודש.

הת ובע מבקש שבית המשפט יחייב את הנתבעת לקיים את הצעתה הראשונה או לכל הפחות את הצעתה המתוקנת ולחילופין לפצות את התובע בשל הנזקים שנגרמו לו.

לאחר שהוסבר לתובע כי בית משפט זה אינו מוסמך לתת צו לאכיפת חוזה צמצם את עתירתו לסעד כספי של פיצויים.

התובע מבקש פיצוי בגרשי פרמיות בסך של 659 ש"ח לתקופה של 36 חודשים. ובנ וסף הפרש בפרמיית ביטוח חיים בה מחויב התובע עקב ביטול הצעת הנתבעת מאוקטובר 2015 והמשך גבייה ביתר.

הנתבעת טענה כי מדובר בתביעה קנטרנית חסרת כל בסי ס :
ההצעה הראשונה משנת 2013 הייתה לעריכת פוליסת ביטוח למקרה מוות ע"ס 1,000,000 ש"ח. הת ובע הסכים בחתימתו לוותר על סודיות רפואית . במהיתום הרפ ואי התגלו בעיות רפואיות אשר בעקבותיהן נדרש הת ובע לתוספות רפואיות, והתובע הסכים לכך. פוליסה הונפקה אך לאחר שהתברר לתובע סכומי הפרמיות החליט לבטל אותה. הפוליסה בוטלה והנתבעת זיכתה את התובע בפרמיות ששולמו מכוח הפוליסה. לכתב ההגנה צורפה אסמכתא בגין הזיכוי. מדובר בארבעה תשלומים בלבד שפרוטו בנספח ח' לכתב ההגנה.

משבוטלה הפוליסה והפרמיות הוחזרו, לא נותר בסיס כלשהו להחזר הפרשים כלשהם.

הנתבעת הוסיפה וטענה בכתב הגנתה כי ב 2015 פנה התובע בהצעה נוספת לעריכת ביטוח למקרה פטירה. גם הפעם חתם על ויתור על סודיות רפואית . בהתאם לרישום משנת 2013 בדבר בעיות רפואיות החליטה הנתבע לקבל את התובע לביטוח בתנאי חיתום בהם נכתב כי הצעת התובע תתקבל בתנאי לתוספת של 100%. הפעם התובע לא הסכים לתנאי החיתום.

מכיוון שהפעם לא הונפקה פוליסה, לא נגבו מהת ובע תשלומים כלשהם. מכאן שאין כל בסיס לקבלת החזר.

אשר לטענה של התובע כי הנת בעת מעבירה אינפורמציה לגב י מצבו הרפ ואי לחברות ביטוח אחרות הכחישה הנ תבעת טענה זו וטענה כי לא מעבירה מידע לחבורת ביטוח אחרות ולא מונעת מהתובע לפנות לחברות ביטוח אחרות.

בדיון שהתקיים ביום 17.11.2016 שמעתי באריכות יתרה את הת ובע. מה שנקלד בפרוטוקול הוא מה שהיה אפשר להקליד מתוך דברים שבחלקם הגדול לא היו ברורים.

לשאלה אם נכון שהסכומים שהוא תובע לא שולמו על ידו השיב התובע כי " זה לא רלוונטי". התובע הוסיף והסביר כי אלמלא הייתה לו בעיה רפואית הוא היה משלם פרמיה מוזלת בגין הפוליסה הקיימת . ובאשר להצעה משנת 2013 טענתו היא שהנתבעת לא עמדה בהצ עה שלה.

התובע הוסיף וטען כי בדיקת הלב הייתה תקינה למעט הערה קטנה . התובע חזר וסיפר כיצד ביטל את הפוליסה משנת 2013 לאחר שהתברר לו כי נגבות ממנו פרמיות גבוהות. אשר להצעה משנת 2015 חזר על הנטען בכתב התביעה.

נציג הנתבעת חזר על טענ ות מרשתו שהועלו בצורה מא ירת עיניים בכתב ההגנה.

דיון והכרעה:

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות , המוצגים שהונחו על שולחני ועדויות הצדדים, באתי למסקנה כי עלי לדחות את התביעה.

השיקולים והנימוקים שהביאוני למסקנה זו יפורטו להלן באופן תמציתי כמצוות תקנה 15 ב' לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)- תשל"ז 1976:

א. התובע העלה טעונת מן הגורן ומן היקב , אך הציר המרכזי סביבו נרקמות הטענות הוא הבדיקה הרפואית ותוצאותיה.

ב. אין מחלוקת כי מה שגרם לדרישה לפרמיות גבוהות בשנת 2013 הוא גילוי בעיה לבבית אצל התובע. התובע חולק על עצם הקביעה הרפואית ומצרף מכתב מרופא משפחה בו נכתב כי קיימת בעיה לבבית.

ג. התובע טעון כי הבעיה הרפואית הנ"ל אינה מצדיקה העלאה של הפרמיה. לכך יש להשיב בשתיים :

ראשית - מדובר בטענה שבמומ חיות ובית המשפט לא יכול להכריע בה על סמך מכתב של רופא המשפחה.

שנית- ה תובע אינו יכול להחליט על דעת עצמו או באמצעות רופאים מטעמו אם הבעיה הרפואית שהתגלתה בבדיקת האקו מצדיקה העלאת הפרמיה אם לאו. הגישה הלא נכונה של התובע מתבטאת במפורש בטענה שהעלה בכתב התביעה בו הוא טוען כי הנתבעת "אינה מוסמכת" לתת אבחנה רפואית . ברור שהתובע טועה. חברת הביטוח זכאית לקבוע את המדיניות שלה לפי ראות עיניה . היא רשאית על פי שיקולי רווח והפסד שלה לראות בעיה רפואית שהתגלתה בבדיקה כעילה לדרישת פרמיה גבוהה והתובע רשאי לסרב. כשם שהנתבעת אינה יכלוה לכפות על התובע פוליסה עם פרמיה גבוהה , התובע אינו יכול לכפות עליה פוליסה עם פרמיה נמוכה. ללא הסכמה של שני הצדים לא נכרת הסכם.

זה המקום לציין כי התובע לא הניח תשתית עובדתית ומשפטית לביסוס הטענה כי ב 2013 נכרת הסכם מחייב בינו לבין הנתבעת לפי שיעור מסוים של פרמ יה וכי הסכם זה הופר . מהראיות עולה כי מדובר במהלך רגיל של הצעה שהייתה מותנית בבדיקות רפואיות אשר תוצאתן השפיעה על שיקולי הנתבעת. ברור שהנתבעת לא תנפיק פוליסה ע"ס 1000,000 ש"ח לביטוח חיים כאשר היא לא יודעת ,אל נכון, מה מצבו הרפואי של המבוטח.

ג. טענת התובע לפיה הנתבעת מעבירה מידע רפואי לחברות ביטוח אחרות ובכך חוסמת אותו מלרכוש פוליסת ביטוח חיים לא הוכחה בראיה כל שהי ואני דוחה אותה. מה שמשפיע על השיקולים של חברות הביטוח הוא מצבו הרפואי האמתת ובע ולא העברת מידע שאם הוא שגוי ניתן לתקנו . יתרה מזו, נניח כי המ ידע שברשות הנתבעת הועבר ל חברה אחרת, הרי התובע טוען כי מדובר במידע שגוי וכי לבעיה הרפואית הנ"ל לא צריכה להיות כל השפעה על השיק ולים של חברת הביטוח. אם כך מה המניעה לפנות לחברת ביטוח אחרת ולעבור בדיקה חוזרת ולשכנע אותה כי אין הצדקה להעלאת הפרמיה בגין מצב רפואי?

ד. האמור לגבי הפוליסה משנת 2013 ח ל ביתר שאת לגבי ההצעה משנת 2015. זכותה המלאה של הנת בעת להכ ליל במסגרת שיקוליה את השיקול הרלוונטי של מצבו הרפואי של התובע כשיקול מרכזי ואף מכריע . הרי בביטוח חיים למקרה של מוות מדובר והמצב הרפואי של המבוטח הוא נתון חשוב ביותר.

ה. גם הטענה כי נציג הנתבעת התרשל בכך שלא הסביר לו כי הוא עשוי להידרש לבצע בדיקות רפואי ות היא טענה מופרכת. כיצד ניתן לרכוש ביטוח חיים למקרה של מוות מבלי לבצע בדיקות רפואיות? אילו הסביר לו הנציג כי בשלב מוקדם יותר כי עליו לבצע בדיקות רפואיות , האם אז היה התובע מצליח לרכוש ביטוח חיים מבלי לבצע בדיקות רפואיות? תמיהני.

ה. גם לא מצאתי בסיס לטענה של התובע כי הנתבע ת לא התייחסה לפניותיו. במכתב שנשלוסבר כי במסגרת החיתום התבקש להמציא בדיקות רפואיות שעל בסיסן נקבעו לו תאני חיתום שאושרו על ידו. עוד הוסבר במכתב כי אילו ב - 2015 לא היו קיימות בידי הנתבעת הבדיקות שבוצעו ב 2013 הוא היה נדרש לעבור את אותן בדיקות בשנת 2015 כתנאי לקבלתו לביטוח.

בשולי המכתב העירה הנתבעת לתובע כי " למותר לציין כי בהצהרת הבריאות שבטופס ההצעה ( מסמך 3) ענית בשלילה לשאלה הנוגעת למחלת לב דבר המנוגד לחובת הגילוי".

ה. ניתן לסכם את הגישה של התובע בכך שהוא לא משלים כי בעיה רפואית מסוימת התגלתה בבדיקה במסגר ת החיתום הר פואי גרמה להעלאת הפרמיה שהוא צריך לשלם בגין ביטוח חיים. התובע מבקש לחייב את חברת הביטוח למכור לו פוליסה בתנאים רגילים כאליו אין לו שום בעיה רפואית או לשלם לו פיצויים על מנת להעמיד אותו במצב בו היה אילו לא הייתה לו בעיה רפואית כלשהי. ברור כי גישה זו אינה יכולה להתקבל.

אין ספק ,אפוא, כי מ דובר בתביעה מופרכת חסרת כל בסיס ולו היה מדובר בתביעה רגילה היה מקום ל חייב את התובע בהוצאות משפט לדוגמא באלפי שלקים.

התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 800 ש"ח.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"ד טבת תשע"ז, 12 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר שלף
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: