ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירין קרני נגד פרי הארץ קולינריה 2009 בע"מ :

התובע
ירין קרני ת.ז. XXXXXX568
ע"י עו"ד גלעד מילר

נגד

הנתבעות

  1. פרי הארץ קולינריה 2009 בע"מ
  2. איי. אי. ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

שתיהן ע"י עו"ד סאוסן שחאדה

החלטה

לפני בקשת הנתבעות להתיר להן לזמן חמישה עדים, מבלי שעדותם הראשית תוגש קודם לכן בתצהיר. בבקשה הובלעה עתירה לדחות את מועד הגשתם של דוחות חקירה ותצהירי החוקרים שערכו אותם עד תום פרשת התביעה. התובע מתנגד לבקשה ומבקש לדחותה.

1. הנתבעות מבקשות להתיר להן לזמן למתן עדות מטעמן חוקרים שהופעלו על-ידן מטעם 'בטיחות אנוש' (להלן החוקרים), וכן ארבעה עדים שלא נתנו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים: גב' שירלי ליבוביץ, מר אריק חכימי, מר תומר אלחטיב ונציג מוסמך מחברת אביבה אירועים השכרת ציוד בע"מ (להלן חברת 'אביבה אירועים'). כאמור, התובע מבקש לדחות את הבקשה.

2. עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה. עוד עיינתי בדוחות החקירה שערכו החוקרים, אשר הוגשו לעיוני בלבד, במעטפה סגורה, על-פי החלטות מן התאריכים 28.2.2016 ו- 9.11.2016 (להלן דוחות החקירה).

3. יש להבחין בין תרעומתו של התובע על התנהלותן הדיונית של הנתבעות – שנעוצה באי-קיומן את החלטות בית-המשפט שנסבו על הגשת הראיות ככתבן ו כלשונן ובמועדן, לבין ההכרעה בבקשה לגופה. טענות על-אודות התנהלות דיונית של בעל-דין מסוג זה, מקומן להישקל ולהיבחן בתום בירור ההליך, אגב הכרעה בנושא ההוצאות. אף אין באמור משום הבעת עמדה לגוף טענות התובע בעניין זה. לכאורה, מחלק מדוחות החקירה שהוגשו לעיוני עולה כי נתבעת 2, אשר ניצבת בחזית ניהול הגנתן של הנתבעות, חוותה קשיים ממשיים, אובייקטיביים, בכל הנוגע לאיתורם של עדים רלוונטיים וגביית עדותם. יש בכך כדי לצדד בבקשת הנתבעות כי ארבעת העדים שנמנו בבקשה ואינם החוקרים ישמעו במועד הדיון בחקירה ראשית ו בחקירה נגדית גם יחד, תוך מתן פטור לנתבעות מהגשת עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

4. כאמור, התנהלות דיונית לחוד והכרעה בבקשתו של בעל-דין הנסבה על השמעת עדים לחוד.

סעיף 1 ב פקודת הראיות [נוסח חדש] מורה כך:

(א) מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לענין; והוא, כשאין הוראה אחרת בפקודה זו.
(ב) בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להוציא הזמנה אם אין בה צורך או אם ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת.

הוראת דין זו מונה את העילות שעל-יסודן מוסמך בית-המשפט לדחות בקשה להזמנת עד. מדובר בעילות מוגבלות ותחומות. כלל הוא שהסמכות לסרב להזמין עד תופעל בזהירות רבה ולעיתים נדירות [רע"א 4868/15 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' גלזר, פס' 7 (29.7.2015) וההפניות שם (להלן עניין בנק לאומי); רע"א 5573/15 אברבוך נ'OTKRITIE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD, פס' 5 (17.8.2015); רע"א 5376/12 אפולו אדקס בע"מ נ' סיטבון (2012)].

על אמות-המידה שחלות בהקשר זה עמד בית-המשפט העליון ברע"א 9055/07 שירותי בריאות כללית נ' נאצר, פס' 5 (2007): "כאשר מדובר בעדות שהינה בעליל לא רלוונטית רשאי בית המשפט לסרב לבקשה לזימון העד, מכיוון שמדובר בעדות ש'אין בה צורך' כלשון סעיף 1(ב) לפקודה. עם זאת די בכך שעל פני הדברים לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של העדות - על מנת לאשרה. בהקשר זה יש גם להעיר שאין לייחד שלב זה של אישור הזימון בידי בית המשפט לבדיקה קפדנית של התועלת העשויה לצמוח לבעל הדין מן העדות". בחינת הרלוונטיות לצורך הזמנת עדים מתפרשת בצורה רחבה; די בכך שעל פני הדברים לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של העדות על-מנת לאשרה [עניין בנק לאומי, פס' 7].

5. אמות-המידה הללו מצדדות במתן היתר לנתבעות לזמן למתן עדות את העדים המבוקשים: גב' שירלי ליבוביץ, מר אריק חכימי, מר תומר אלחטיב ונציג מוסמך מחברת 'אביבה אירועים'. על-פניו, לעדויותיהם יש נגיעה למחלוקת. כאמור, דוחות החקירה תומכים בטענת הנתבעות בדבר קושי לגבות את עדויות העדים הללו בתצהירים, זאת בשים לב לכך שנתבעת 1 חדלה מלפעול זמן לא רב לאחר האירוע שעליו נסב ההליך ובהתחשב באופי זיקתם של עדים אחרים מבין אלה שזימונם התבקש לנתבעת 1.

6. בכך שהנתבעות לא נקבו בפרטי העד שאותו הם מבקשים להזמין מטעם חברת 'אביבה אירועים' אין כדי לשנות מכך, ועל חברה זו לדאוג כי לדיון יתייצב נציגה המוסמך שבאמתחתו המידע על-אודות האירוע נשוא התובענה – אירוע שהתקיים ביום 6.7.2012 בבית-הכנסת הגדול ברחוב אלנבי 110 בתל-אביב.

7. אין במתן היתר לנתבעות לזמן את העדים הללו כדי למנוע מהתובע להעלות, במועד הדיוני הקבוע לכך בדין, התנגדות לשינוי או הרחבה של חזית המחלוקת.

8. אשר לדוחות החקירה – אלה מונים שישה דוחות מן התאריכים 11.3.2013 (6 עמ'), 9.4.2013 (4 עמ'), 23.5.2013 (2 עמ'), 20.8.2013 (6 עמ'), 1.11.2016 (7 עמ') – ודו"ח נוסף שתאריכו, 3.2.201, צויין באופן קטוע (2 עמ').

הכלל שלאורו יש לנהל הליך משפטי הוא כי ראוי לאפשר לבעלי-הדין 'לשחק בקלפים גלויים', לבל יפתיע אחד מהם את יריבו בראייה בלתי-צפויה ובכך יכשיל את אותו בעל-דין שלא הייתה בידו אפשרות לבודקה ולהכין מבעוד מועד חומר ראיות לסתור. בית-המשפט מוסמך אומנם לסטות מן הכלל האמור אם הוא סבור שעיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולא יסייע לחשיפת האמת, אך עליו לשקול לעניין זה את טיבה של המחלוקת השנויה בין הצדדים ואת כלל נסיבות העניין [בר"ע 4249/98 סוויסה נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(1) 515].

ישומם של כללים אלה לנסיבות המקרה דנן מצדיק היענות לבקשת הנתבעות שנסבה על דחיית מועד הצגתם של דוחות החקירה לתובע באופן חלקי ומוגבל – ולמעשה, רק לגבי אחד מהדוחות.

9. לאחר עיון מעמיק, מצאתי שאין טעם בדין שימנע את הצגת חלק הארי של דוחות החקירה לתובע על-אתר, בטרם ישמעו הוא ועדיו בחקירה נגדית על תצהיריהם. התובע זכאי לקבל באופן מיידי את כל דוחות החקירה שנמנו לעיל – למעט הדו"ח שתאריכו 1.11.2016.

חמשת הדוחות האחרים אינם כוללים מידע שעלול לגרום לשיבוש הגנתן של הנתבעות בשל הבאת תוכנם לידיעת התובע טרם שמיעת עדותו ועדות עדיו, אין בהם מידע בעל משקל סגולי שעשוי להביא לידי שיבוש ראיות התובע, והם אינם מקיימים את אמות-המידה שנקבעו בהקשר זה בפסיקה הרלוונטית.

היפוכו של דבר הוא הנכון: בשים לב להחלטתי להתיר לנתבעות להשמיע את העדים שנמנו בסעיף 5 לעיל מבלי שהם יקדימו ויגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, אי-המצאת דוחות החקירה הללו לתובע תקנה לכאורה לנתבעות יתרון דיוני בלתי הוגן על-פני התובע, באופן שישליך על מידת יכולתו למצות את חקירת העדים הללו, ואין טעם בדין שיצדיק זאת.

10. שונים פני הדברים ביחס לדו"ח החקירה שתאריכו 1.11.2016; לגביו, ולגביו בלבד, ניתן לנתבעות היתר להמציאו לתובע רק בתום פרשת התביעה, בלוויית תצהירי החוקרים שהוגשו לעיוני (ללא חתימה וללא אימות) יחד עם דוחות החקירה. בדיון יוגשו התצהירים הללו כשהם חתומים כדין ומאומתים. לתובע ובא-כוחו תינתן שהות ללמוד את תוכנם, ואת תוכנו של דו"ח החקירה מיום 1.11.2016, טרם חקירת חוקרי הנתבעות לגביהם בחקירה נגדית.

11. סיכומם של דברים:

א. ניתן לנתבעות היתר לזמן לדיון ההוכחות שנקבע ליום 29.3.2017 את ארבעת העדים שנמנו בסעיף 5 לעיל, מבלי שהללו יקדימו ויגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

ב. הנתבעות תזמנה לדיון גם את החוקרים שטיוטות תצהיריהם הוגשו לעיוני, ותצגנה בדיון את התצהירים הללו כשהם חתומים ומאומתים כחוק.

ג. זימון העדים הללו יעשה על-ידי הנתבעות על-אתר, במסירה אישית שתבוצע לעדים על-ידי שליח מטעמן. אישורי המסירה לעדים יוצגו על-ידי הנתבעות בדיון הקבוע.

ד. בכל הנוגע לזימון נציגה של חברת 'אביבה אירועים', על הנתבעות לבאר למקבל הזימון את כל פרטיו של האירוע שעליו נסב ההליך על-מנת שלדיון יתייצב נציג החברה שבאמתחתו מלוא המידע הנוגע בדבר.

ה. על הנתבעות למסור לתובע, תוך עשרה ימים מן המועד בו תומצא להן החלטה זו, את דוחות החקירה שנמנו בסעיף 8 לעיל למעט הדו"ח שתאריכו 1.11.2016, ולגביו יחול האמור בסעיף 10.

12. אין צו להוצאות.

המצאה לצדדים בפקס' ידני.

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ז, 07 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ירין קרני
נתבע: פרי הארץ קולינריה 2009 בע"מ
שופט :
עורכי דין: