ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית ראמה נגד שחאדה סואעד :

בפני כבוד ה שופטת ג'ני טנוס

תובעת

מועצה מקומית ראמה
ע"י עו"ד יוסף פארס

נגד

נתבעים
1.שחאדה סואעד
2.הילה סואעד
ע"י עו"ד שאדי עבאס

פסק דין

התביעה שלפניי היא לסילוק יד ממקרקעין ולצו עשה.

נתוני רקע ועיקר טענות הצדדים:
1. התובעת היא רשות מקומית המופקדת על מקרקעי הציבור ושטח הדרכים הנמצאים בתחום שיפוטה, ואילו הנתבעים הם בני זוג המתגוררים בתחומה של התובעת.

2. עפ"י הנתונים שאינם במחלוקת בין הצדדים, הנתבעים הם הבעלים והמחזיקים במקרקעין הידועים כמגרש 13 בחלקה 114 מגוש 18839 מאדמות כפר ראמה, עליהם בנוי ביתם הפרטי (להלן – "המגרש של הנתבעים"). צפונית למגרש הנתבעים עוברת דרך ציבורית הידועה בתכנית המתאר הרלוונטית כדרך מס' 34 , ואין חולק כי לנתבעים אין כל זכות קניינית בה (להלן – "הדרך").

3. בגדר תביעתה עותרת התובעת להורות לנתבעים לסלק את ידם משטח הדרך הגובל עם מגרשם, לסלק משם כל חפץ שהונח על ידם לרבות ערימות עץ, להרוס קיר שבנו באופן שחוסם את הדרך, ולהימנע מכל הפרעה לסלילת הדרך בעתיד.

4. לטענת התובעת, הנתבעים בנו שלא כדין בשטח הדרך הנמצא ליד מגרשם קיר בלוקים, באופן שחוסם לחלוטין את המעבר בדרך לחלקה אחרת, חלקה 111 (להלן – "הקיר"), הניחו שם ערימות עץ והפכו שטח זה לחצר פרטית שסופחה לחצר הבית שלהם.

5. התובעת הוסיפה, כי מעשיהם הנ"ל של הנתבעים נעשו אף שאין להם בשטח הדרך כל זכות בדין, וגם לאחר שנתבקשו בפניות בעל פה ובמכתבים להרוס את הקיר ולסלק את ידם מהדרך, הם התנגדו לכך – ומכאן התביעה.
6. לעומת זאת טוענים הנתבעים, כי הקיר נבנה בשנת 2008 על ידי עובדי התובעת אשר עסקו בבניית קיר ות אחרים בסמוך לאותו מקום, לרבות קיר שחודר ל תוך תוואי הדרך שבנדון (בחלקה 11 2).

7. הנתבעים העלו השגות רבות כנגד התנהלותה של התובעת בכל הנוגע לשימוש בדרך, כגון שהתובעת בעצמה בנתה קיר אחר בתוך תוואי הדרך (בחלקה 112) באופן שגורם להיצרות רוחב הדרך, וכפועל יוצא מכך מסכן אותם ואת ילדיהם, שכן היצרות הדרך בסמוך לביתם תחשוף אותם לאחר הריסת הקיר ופתיחת הדרך למעבר של מכוניות לסכנות מוחשיות.

8. הנתבעים הדגישו, כי אין הם מתנגדים להריסת הקיר (על ידי התובעת) ולסלילת הדרך מחדש, אך על התובעת לבחון תחילה את הסיכונים הטמונים במהלך שכזה ולדאוג להריסת הקיר האחר שחודר לתוואי הדרך ולהסדרת אמצעי בטיחות וגישה מתאימה למגרשם.

דיון והכרעה:
9. בפתח הדיון יצוין כי לאחר תיאום עם הצדדים ערכתי ביקור במקום והתרשמתי באופן ישיר מתנאי השטח (ראו פרוטוקול הביקור מיום 5.6.2015).

10. לאחר מכן הסכימו הצדדים על הכרעת המחלוקות ביניהם בדרך של הגשת סיכומים בכתב, והסיכומים אכן הוגשו.

11. עפ"י המכתבים שצורפו על ידי התובעת לסיכומיה עולה, כי הנתבעים היו עקביים בטענתם כי הקיר נבנה בזמנו בתיאום בעל פה עם מי מנציגי התובעת ובאמצעות עובדי קבלן מטע מה, ובסיכומים שלה לא מצאתי כי התובעת חלקה באופן ממשי על טענה זו (הגם שלא אישרה אותה באופן פוזיטיבי).

12. בכל אופן, במהלך הביקור במקום וגם בסיכומים מטעמם, הנתבעים לא התנגדו לכך שהתובעת תהרוס את הקיר המדובר אך טענו, כאמור, כי יש לעשות כן תוך הבטחת סידורי בטיחות ולאחר הריסת קירות אחרים שחודרים לתוואי הדרך.

13. התובעת הציעה בסיכומיה שלא לחייב את הנתבעים בהריסת הקיר, תוך שהתחייבה לבצע את המלאכה בעצמה ועל חשבונה.

14. מאחר שאין לנתבעים כל זכות קניינית או מעין קניינית בשטח הדרך, ברי כי אין להם זכות להניח בה רכוש פרטי ששייך להם, אף לא זכות קנויה להתנגד להריסת הקיר – שלא עפ"י דרכי ההתנגדות המותרים עפ"י דין .

15. ויודגש, השגותיהם של הנתבעים בכל הנוגע לקיומו של קיר אחר שחודר לתוואי הדרך בסמוך למגרשם, אין בהן כדי לשמש עילה מספקת אשר מצדיקה את התנגדותם להריסת הקיר. זאת משום שהגריעה מרוחב הדרך צריכה לעניין ולהדאיג את התובעת דווקא בבואה ל הכשיר ולפתוח את הדרך לתנועה, ולא את הנתבעים.

16. כמובן, שבד בבד עם הריסת הקיר והכשרת הדרך לתנועת רכבים בקטע שגובל במגרש הנתבעים, על התובעת לדאוג לסידורי הבטיחות המתחייבים מתנאי המקום על מנת למנוע סיכון בית הנתבעים ודייריו כתוצאה מתנועת רכבים שעלולים לחדור למגרשם , שכן כיום אין כל מחסום או גידור בין המגרש לבין הדרך. כמו כן, על התובעת לדאוג לקבלת כל היתר המתחייב עפ"י דין - אם הדבר מתחייב - לשם ביצוע ההריסה של הקיר והכשרת הדרך.

17. סיכומו של דבר, ובכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה כדלקמן:
א. אני מתירה לתובעת להרוס את הקיר נשוא התביעה. ההריסה תיעשה באמצעות התובעת ועל חשבונה.
ב. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לסלק את ידם מתוואי הדרך, לרבות סילוק ערימות העץ וכל מיטלטלין אחרים ששייכים להם ככל שאלה נמצאים בתוואי הדרך .

18. בהתחשב במכלול הנסיבות, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתקים מפסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מועצה מקומית ראמה
נתבע: שחאדה סואעד
שופט :
עורכי דין: