ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגוריט ישראל בע"מ נגד משרד המשפטים :

לפני כבוד ה שופט חאלד כבוב

המבקשת

מגוריט ישראל בע"מ

נגד

המשיב

משרד המשפטים - כונס הנכסים הרשמי

החלטה

עיינתי בבקשת המבקשת, מגוריט ישראל בע"מ (להלן: "המבקשת" או "החברה") לאשר לה חלוקה בעלות כוללת של עד 10 מיליוני ש"ח. מדובר בבקשה לאישור חלוקה שלא מקיימת את מבחן הרווח אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון לפי סעיף 303 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, זאת בדרך של רכישות עצמיות של מניות החברה בהתאם לתכנית רכישה עצמית של החברה לתקופה של חצי שנה (להלן: "הבקשה"). אני מורה למבקשת לפעול כלהלן:
להמציא ולהודיע דבר הבקשה לרשם החברות (ככל שלא עשתה כן עד כה), לכונס הנכסים הרשמי, לרשות ניירות ערך ולגורמים הרלוונטיים ברשות המיסים (להלן ביחד: "הרשויות"), אשר יגישו לבית המשפט את תגובתן לבקשה עד ליום 29.1.2017.
אני מסמיך את חוקרי הרשויות וכל גורם מטעמן, לרבות כלכלני הרשויות ומי מטעמם, לחקור כל גורם אשר הגיש חוות דעת או מסמך התומך בבקשה כדי לקבל ממנו תשובות והתייחסות לאמור באותם מסמכים, זאת על מנת לאפשר לרשויות להגיש תגובה עניינית ומפורטת שמתייחסת לחוות הדעת התומכת בבקשה.
להעביר לבית המשפט העתק מפרסום הבקשה באמצעי התקשורת על פי האמור בסעיף 8.1 לבקשה.
המבקשת תפעל להעביר לבית המשפט כל הודעה או מסמך שיגיע מהרשויות או מי מנושיה, בסמוך לאחר קבלתו.
להמציא לבית המשפט חוות דעת כלכלית עדכנית מגורם כלכלי מוסמך, וכן חוות דעת עדכנית של רואה חשבון החברה, המפרטת התחייבויות וחובות החברה, איתנותה הפיננסית, פירוט נושיה, סכומי החוב ומהות החוב לכל אחד מהם, פירוט שעבודים על סוגיהם, התייחסות מפורשת ליכולת הפירעון שלה בהתחשב בתזרים הנזילות הנוכחי והצפוי של החברה, החלוקה המבוקשת והשפעתה על יכולתה לפרוע חובותיה ולקיים התחייבויותיה וחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומם. עורך חוות הדעת יציין בחוות דעתו כי היא מיועדת להגשה לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשה.
על חוות הדעת להיות מוגשת בשפה העברית ועל פי התקינה הישראלית ולכלול את הגורמים הבאים: הכנסות החברה, הרווח הגולמי, הוצאות תפעול, הוצאות הנהלה וכלליות, הכנסות והוצאות מימון, היחס השוטף, היחס המהיר והיחס של ההון לנכסים, מינוף פיננסי, ניתוח כלכלי של דוח תזרים מזומנים ובחינת כושר החזר חובות והלוואות של החברה.
חוות הדעת תוגשנה לבית המשפט עד ליום 29.1.2017.
להמציא לבית המשפט החלטת דירקטוריון החברה בדבר אחריות הדירקטורים למצגים ולחוות הדעת אשר יוצגו בפני בית משפט זה לצורך קבלת האישור המבוקש ובדבר אחריותם לשאת בכל התחייבות שתהיה למבקשת בקשר לחלוקה המבוקשת, זאת בנוסף להחלטת הדירקטוריון אשר צורפה לבקשה כנספח ג', עד ליום 29.1.2017.
המבקשת תודיע לבית המשפט עם המצאתם של כל המסמכים המפורטים בהחלטה זו.
אני קובע דיון בבקשה ליום 7.2.2017 בשעה 11:15. לדיון זה יתייצב נציג מטעם כונס הנכסים הרשמי.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ז, 27 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגוריט ישראל בע"מ
נתבע: משרד המשפטים
שופט :
עורכי דין: