ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הלפרין איתן נגד בנק איגוד לישראל בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 8324/15

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערער:
הלפרין איתן

נ ג ד

המשיב:
בנק איגוד לישראל בע"מ

בקשה להגשת תיק מוצגים נוסף ורשימת אסמכתאות נוספת

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. לאחר שהוגשו סיכומיו ותיק מוצגיו של המשיב, הגיש המערער בקשה להגשת "תיק מוצגים נוסף" ו"רשימת אסמכתאות נוספת". על פי הנטען המוצגים הנוספים שהגשתם מתבקשת - מסמך "ריכוז נקודות"; חוות דעת לעניין טענה לזיוף חשבון; סעיפים מכתב התביעה; והודעה שהוגשה בבית המשפט קמא - נדרשים להצגת התמונה המלאה בבית המשפט, בהתחשב במוצגים אותם צירף המשיב.

המשיב מתנגד לבקשה.

2. לאחר שעיינתי בכל החומר שבפניי ושקלתי בדבר החלטתי לדחות את הבקשה.

המשיב העלה בתגובתו טענות הנוגעות בעיקרן למהות המוצגים שהוספתם מתבקשת, ובפרט נטען כי מסמך "ריכוז הנקודות" הוא בבחינת עקיפה של מגבלת העמודים שנקבעה בצו הסיכומים וכן יש בו משום טיעון על דרך ההפניה; וכי המערער מנוע מהגשת חוות הדעת (בהתאם להחלטה שניתנה בהליך אחר). המערער לעומת זאת מדגיש כי כל המסמכים הוצגו בערכאה הדיונית, ועל כן המשיב היה יכול להתייחס אליהם בסיכומיו, ועוד נטען כי המערער אינו מבקש להציג ראיות "שלא בא זכרן" בערעור או בסיכומים העיקריים.

היות והמערער הדגיש כי כל המוצגים שהוספתם מתבקשת הוצגו בערכאה הדיונית, הנחתי היא כי לו היה כולל אותם לכתחילה בתיק מוצגיו לא היה מקום להורות על הוצאתם - מבלי להביע עמדה ביחס לטענות המשיב בדבר הצגתם בערכאה קמא (ראו והשוו ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת (21.6.2015) והאסמכתאות המובאות שם). ואולם הקושי נעוץ בענייננו בעיתוי הגשת הבקשה. כאמור המערער מבקש להגיש מוצגים נוספים לאחר שהמשיב השלים את הגשת סיכומיו ותיק מוצגיו, ולמעשה הוא ביקש להגישם סמוך לפני הגשת סיכומי התשובה מטעמו.

על פי הוראת תקנה 443 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי) רשאי הרשם להתיר הגשת תיק מוצגים באיחור "ובלבד שהמבקש הראה סיבה מספקת לכך". בפסיקה נקבע כי לעניין זה ראוי לשקול, בין היתר, את המועד שבו הוגשה הבקשה לצירוף מוצגים; את הסיבה לאי-צירוף המוצגים במועד; ואת המידה בה הגשת המוצגים תשרת את יעילות הדיון, או להבדיל תיצור סרבול, עיכובים בבירור ההליך או פגיעה בזכויות דיוניות של הצד שכנגד (ראו ע"א 8250/11 קרד גרד הישרדות מדעית בע"מ נ' פרמה לייף בע"מ, פסקה 3 (20.12.2012)). עוד יוזכר כי הטעם העומד ביסוד הכלל לפיו על בעלי הדין להגיש מוצגיהם ביחד עם סיכומיהם העיקריים הוא כדי שבעל הדין שכנגד יוכל להתייחס למוצגים במסגרת סיכומיו שלו - המשיב במסגרת סיכומיו העיקריים והמערער במסגרת סיכומי התשובה (ראו: ע"א 9032/10 עו"ד ארז נ' Citibank N.A. Tel Aviv (8.1.2012); ע"א 4576/11 עו"ד גובר נ' עו"ד זעירה (28.11.2012)).

בענייננו המערער לא הציג לטעמי סיבה משכנעת מדוע לא צירף את המוצגים המבוקשים לכתחילה לתיק המוצגים שהוגש עם סיכומיו ומדוע יש לאפשר לו לצרף מוצגים אלה כעת, באופן שימנע מהמשיב את האפשרות להתייחס לאותם המוצגים במסגרת סיכומיו בכתב. אוסיף ואדגיש כי המערער לא הבהיר בבקשתו מהי חשיבותם של המסמכים הנוספים לצורך בירור השאלות שבמחלוקת וכיצד יש בהם כדי להשליך על מארג הראיות הכולל שבתיק, וטען בסתמיות כי מדובר ב"ראיות פשוטות וחותכות הנוגעות לליבת המחלוקת בין הצדדים" וכי הן נדרשות להצגת התמונה המלאה בפני בית המשפט. עוד יצוין כי לא ניתן לקבל את הטענה לפיה היות והמסמכים הוצגו בערכאה הדיונית, המשיב היה רשאי להתייחס אליהם בסיכומיו ועל כן אין בקבלת הבקשה כדי לפגוע בזכויותיו הדיוניות, שהרי המשיב היה רשאי למקד את טענותיו במוצגים אשר צורפו בפועל לתיק המוצגים מטעם המערער. אדרבא. אם המסמכים היו מצויים בידי שני הצדדים, היה על המערער - אם סבר כי מדובר בראיות מהותיות - לכלול אותם לכתחילה בתיק המוצגים מטעמו, כך שיתאפשר למשיב להעלות, למשל, את הטענות אותן העלה בתגובתו הנוכחית בהתייחס לראיות גופן. עוד אוסיף כי המערער טוען כי אינו מבקש להציג ראיות "שלא בא זכרן בערעור או בסיכומים העיקריים" ולכן בקבלת הבקשה אין משום יצירת יתרון דיוני בלתי הוגן לטובתו, אולם המערער לא הפנה לסעיפים בהודעת הערעור או בסיכומים בהם נזכרים אותם מוצגים, וטען טענה זו באופן סתמי. יצוין בהקשר זה כי לטענת המשיב מסמך ריכוז הנקודות כולל טענות משפטיות שאינן מופיעות בסיכומים, ומכל מקום על יסוד הנטען בפניי אין בידי לקבוע כי אכן לא ייווצר למערער יתרון דיוני בלתי הוגן.

בנסיבות אלו כולן סבורני כי המערער לא הרים את הנטל להוכיח קיומה של "סיבה מספקת" המצדיקה לסטות מן הכלל החל בעניין מועד הגשת המוצגים, ולאפשר הגשתם באיחור בשלב הדיוני המתקדם בו מצוי ההליך.

מאותו הטעם אין מקום לאפשר את הגשת רשימת האסמכתאות (המדובר בשתי אסמכתאות). אציין בהקשר זה כי מעבר לכך שלא הובהר מדוע הרשימה לא צורפה לסיכומי המערער - כך שיתאפשר למשיב להתייחס לאותן שתי אסמכתאות - המערער כלל ציטוטים מתוך האסמכתאות, כך שאין מדובר ב"רשימה" גרידא, וגם בכך יש קושי (השוו עע"מ 5576/13 ‏אלדר ר.ש בע"מ נ' עיריית תל אביב - מנהל הארנונה‏ (5.3.2014)).

בשולי הדברים אזכיר כי תיק בית-המשפט קמא מצוי בפני ערכאת הערעור וכי הצדדים רשאים לבקש מן המותב אשר יישב בדין להפנות למוצגים שלא נכללו בתיק המוצגים (ראו הוראת תקנה 444 לתקנות סדר הדין האזרחי), וזאת מבלי להביע כל עמדה לגופם של דברים.

הבקשה נדחית אפוא. המערער יישא בהוצאות המשיב בסך של 1,500 ש"ח.

3. המשיב עותר למנוע מן המערער הגשת סיכומי תשובה. בדיקה בתיק מעלה כי סיכומי התשובה הוגשו כבר ביום 26.9.2016 ומשכך אין מקום להורות כמבוקשו של המשיב.

עם זאת, היות ובסיכומי התשובה הפנה המערער לתיק "מוצגי התשובה" אך בקשתו לצרפם נדחתה, יגיש המערער סיכומי תשובה מתוקנים אשר אינם כוללים הפניות כאמור, וזאת עד ליום 19.12.2016.

סיכומי התשובה יומצאו למשיב בד בבד עם הגשתם לבית המשפט.

המזכירות תשיב למערער את סיכומי התשובה שהגיש ואת תיק המוצגים ורשימת האסמכתאות שהוגשו בד בבד עמם, ותמציא החלטה זו לצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, ‏י"ב בכסלו התשע"ז (‏12.12.2016).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: הלפרין איתן
נתבע: בנק איגוד לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: