ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רומן בבנקו נגד כונס הנכסים הרשמי :

החלטה בתיק רע"א 6012/16

בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט נ' סולברג

המבקש:
רומן בבנקו

נ ג ד

המשיבים:
1. כונס הנכסים הרשמי

2. עו"ד חזני אילן

3. אס איי אייץ' ישראל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ

4. בנק לאומי לישראל בע"מ

5. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בפש"ר 33001-04-16 מיום 21.6.2016 ומיום 23.6.2016 שניתנו על-ידי השופטת א' לושי עבודי

בשם המבקש:
עו"ד לירום סנדה; עו"ד לירז דבוש

בשם המשיבה 1:
עו"ד מיכל בן עמי

בשם המשיב 2:
בעצמו

בשם המשיבה 3:
עו"ד יאיר ארן

בשם המשיבים 4-5:
עו"ד שרי אברהם

בית משפט זה נדרש להוראות סעיף זה וקבע כי:

החלטה

שתי שאלות במוקד הבקשה שלפני: האחת, האם יש להורות על העברת משכורתו של חייב, שהתקבלה עובר למתן צו כינוס ובטרם הושלם עיקול משכורתו, לקופת הכינוס? השניה, האם יש להורות על העברת משכורתו של חייב, שהועברה לאחר שניתן צו כינוס ולאחר שעיקולים על משכורתו בוטלו, לחייב עצמו?

תשובתי על שתי שאלות אלה, כפי שתובא להלן, היא בחיוב.
1. בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בפש"ר 33001-04-16 (השופטת א' לושי עבודי) מיום 21.6.2016, בגדרן נדחו בקשות המבקש להורות ללשכת ההוצאה לפועל להעביר אליו את משכורותיו ולא להעבירן לקופת הכינוס; וכן על דחיית בקשת המבקש לעיין מחדש בהחלטות אלה, החלטה מיום 23.6.2016.

רקע ועיקרי החלטות בית המשפט לפשיטת רגל
2. ביום 3.2.2016 הוטל עיקול על כספי משכורתו של המבקש ממעסיקתו, משיבה 3, לטובת משיב 4, בתיק הוצאה לפועל מספר 01-XX909-14-0; וביום 17.4.2016 הוטל עיקול דומה על משכורתו לטובת משיב 5, בתיק הוצאה לפועל מספר 501094-08-15.

3. ביום 18.4.2016 הגיש המבקש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל, וביום 29.5.2016 ניתן צו כינוס לנכסי המבקש (פש"ר 33001-04-16). בשל חשיבותן של הוראות מסוימות בצו הכינוס לדיון בבקשה שלפני, אביאן כלשונן:

"ו. ניתן בזאת צו עיכוב הליכים כנגד החייב בהתאם להוראות סעיף 20(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן: "הפקודה"):

ו.1. בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורתו של החייב אצל המעביד ו/או על גימלאות או קיצבאות שלהן זכאי החייב ו/או על חשבון העו"ש המנוהל על שם החייב.

ו.2. הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעביד ו/או בחשבון הבנק וכן הכספים שנגבו מהחייב בתיקי ההוצאה לפועל אשר לא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום מהיום".

עוד נקבע בצו הכינוס, כי המשיב 2 ימונה למנהל המיוחד לקופת הכינוס של המבקש, וכי המבקש יעביר לקופת הכינוס מדי חודש תשלום קצוב בסך של 400 ₪, החל מיום 10.6.2016. המבקש נשא בתשלום זה החל מיום 14.6.2016.

4. ביום 10.5.2016 התקבל בלשכת ההוצאה לפועל שיק על סך של 4,982.64 ₪, שהועבר על-ידי מעסיקתו של המבקש, לאחר שניכתה אותו ממשכורתו עבור חודש אפריל. ביום 16.5.2016 עיכב בית המשפט של פשיטת רגל את עיקול משכורת המבקש, לפי סעיף 22א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: הפקודה) עד למתן החלטה אחרת; וביום המחרת ניתנה החלטת לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב- יפו (הרשם ע' גולן) בבקשה למתן סעד זמני לפי סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, בגדרה עוכבו הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד המבקש, ובוטלו הליכי עיקול משכורתו של המבקש.

5. ביום 31.5.2016 הגישו באי-כוח המבקש בקשה לבית המשפט של פשיטת רגל, להורות על העברת כספי משכורת חודש אפריל לידי המבקש ולא לקופת הכינוס. המשיב 2 התנגד לבקשה, ובתגובתו טען כי בהתאם להוראות סעיפים 94-91 לפקודה ומלשון סעיפים ו.2-1 לצו הכינוס, משכספי המשכורת עבור חודש אפריל עוקלו עובר למתן צו הכינוס ובטרם הושלמה העברתם לזוכים, כי אז על בית המשפט של פשיטת רגל להורות על העברתם לקופת הכינוס. בהחלטתו מיום 21.6.2016, דחה בית המשפט של פשיטת רגל את הבקשה והורה על העברת כספי המשכורת עבור חודש אפריל לקופת הכינוס.

6. ביום 10.6.2016 שלחה מעסיקתו של המבקש שיק על סך של 4,987.69 ₪ ללשכת ההוצאה לפועל, לאחר שניכתה אותו ממשכורתו עבור חודש מאי. כשבוע לאחר מכן, ביום 16.6.2016, הגישו באי-כוח המבקש בקשה לבית המשפט של פשיטת רגל, להורות על העברת כספי משכורת חודש מאי לידי המבקש ולא לקופת הכינוס. בהחלטתו מיום 21.6.2016, דחה בית המשפט של פשיטת רגל את הבקשה. ביום 30.10.2016 הועבר לקופת הכינוס סך של 4,987.69 ₪ עבור משכורת חודש מאי של המבקש, בגין מימוש הוצאה לפועל.

7. ביום 22.6.2016 הגישו באי-כוח המבקש בקשה לעיון חוזר בהחלטות אלה לבית המשפט של פשיטת רגל, וביום שלמחרת דחה בית המשפט את הבקשה, בציינו כי לא הוצגו נסיבות חדשות המצדיקות את קבלת הבקשה לעיון חוזר, כקבוע בסעיף 181 לפקודה.

מכאן הבקשה שלפני.

עיקרי טענות הצדדים
8. לטענת באי-כוח המבקש, החלטות בית המשפט של פשיטת רגל סותרות את הוראות סעיפים 94-91 לפקודה, שלפיהן משלא הושלמו פעולות העיקולים על-ידי הזוכים על משכורות המבקש, הרי שיש להעבירן לידי החייב, המבקש, ולא לקופת הכינוס. המבקש תומך את יתדותיו במספר החלטות של בתי המשפט המחוזיים, בעניינים הדומים לטענתו לענייננו. המבקש מוסיף וטוען, כי בית המשפט של פשיטת רגל לא העניק משקל ראוי לתכלית שיקום המבקש בהליכי פשיטת הרגל במסגרת החלטותיו.

9. לטענת כונס הנכסים הרשמי, המשיב 1 (להלן: הכנ"ר), סעיף 91 לפקודה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין הנושים לבין הנאמן, ובהתאם לתכליתו ולשונו, משלא הושלמה פעולת העיקול, הרי שכספים אלה יועברו לידי הנאמן. תוצאה זו תואמת אף את הוראת סעיף ו.2. לצו הכינוס, שניתן בעניינו של המבקש.

הוסיף וציין הכנ"ר, כי במקרה שבו כספי משכורת החייב הועברו ללשכת ההוצאה לפועל ומקורם במשכורת החייב בתקופה שלאחר מתן צו הכינוס, אזי יש להשיב לחייב את משכורתו, משום שעם מתן צו הכינוס נקצב לחייב תשלום חודשי בהסתמך על אותה הכנסה מהמשכורת. בשים לב לכך, כספי משכורתו של המבקש עוקלו והועברו ללשכת ההוצאה לפועל עובר למתן צו הכינוס, ולכן יש להותיר את החלטות בית המשפט מושא בקשה זו על כנן.

בהתייחסו לטענת המבקש, לפיה ננקטו על-ידי הכנ"ר עמדות שונות בסוגיות העומדות על הפרק בבקשה זו, הבהיר הכנ"ר כי עמדתו בבקשה זו תואמת את עמדתו העקרונית בסוגיות אלה. המשיב 2 תמך בתגובתו בעמדת הכנ"ר.

דיון והכרעה
10. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מזה ומזה, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על-פיה, והגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל באופן חלקי.

יש להבחין בין שתי המשכורות שהועברו על-ידי מעסיקתו של המשיב:

משכורת שהועברה עובר למתן צו הכינוס ועוקלה, אך הליך העיקול לא הושלם 11. ביום 17.4.2016 הוטל עיקול כספי על משכורת של המבקש וביום שלמחרת הוגשה הבקשה למתן צו כינוס והכרזה על המבקש כפושט רגל. ביום 10.5.2016 שלחה מעסיקתו של המבקש שיק בניכוי משכורתו עבור חודש אפריל, וביום 17.5.2016 הורה רשם לשכת ההוצאה לפועל על עיכוב ההליכים בעניינו של המבקש ועל ביטול הליך עיקול משכורתו. ביום 29.5.2016 ניתן צו כינוס על-ידי בית המשפט של פשיטת רגל, בגדרו הורה בית המשפט, בין היתר, על ביטול העיקולים על משכורתו של המבקש.

12. ההלכה במקרים אלה ברורה. סעיף 91 לפקודה מתווה את מערכת היחסים בין נושי החייב שהחלו לנקוט בהליכי ההוצאה לפועל, לבין מנהל נכסיו שמונה לו בהליך פשיטת הרגל, ומורה כדלקמן:

(ג)[...]".

בית משפט זה נדרש להוראות סעיף זה וקבע כי:
"מטבע הדברים שחייב להיקבע קו גבול בין הליך הוצאה לפועל לבין הליך פשיטת רגל. קו גבול זה נקבע לעניין גביית חוב על ידי נושה בקבלתו על ידו. אם הנושה לא קיבל את החוב לפני מתן צו כינוס או לפני אחת החלופות האחרות, אלא רק לאחר נקודות הציון הנזכרות, חובה עליו להשיב הכספים לקופה, לטובת כלל הנושים. ההוראות שבסעיף 91 לפקודה באות ליישם בהקשר של הוצאה לפועל את עקרון היסוד בדבר שוויון בין נושיו של החייב." (רע"א 4941/06 אלפסי נ' עו"ד אופיר נאמן על נכסי החייב חיים ידין, פסקה 5 (16.7.2006); ראו גם: שלמה לוין ואשר גרוניס פשיטת רגל 394-392 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: לוין וגרוניס, פשיטת רגל)).

13. אין עוררין על כך שרכיב מסוים ממשכורת המבקש עבור חודש אפריל עוקל לטובת נושי המבקש עובר לקבלת צו הכינוס בעניינו, והליך העיקול לא הושלם (ראו והשוו: ע"א 868/10 פארס נ' עו"ד אבנר כהן (20.8.2012)). על כן, בהתאם להוראת סעיף 91 לפקודה, רכיב זה יוותר בקופת הכינוס.

משכורת שהועברה לידי החייב לאחר מתן צו הכינוס 14. המשיבים לא כפרו בכך שסך של 4,987 ₪ ממשכורתו של המבקש עבור חודש מאי, הועבר על-ידי מעסיקתו של המבקש ללשכת ההוצאה לפועל, ביום 10.6.2016. משכורת זו הועברה אפוא לאחר מתן צו הכינוס, שניתן ביום 29.5.2016, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי המבקש יעביר מדי חודש תשלום בסך של 400 ₪ לקופת הכינוס החל מיום 10.6.2016, וכן הורה על ביטול העיקול על משכורתו של המבקש (ראו פסקאות 4-3).

בנסיבות אלה, לאחר שניתן צו הכינוס ובית המשפט לפשיטת רגל הסתמך בקביעת התשלום העתי על משכורתו של המבקש, כפי שזו צוינה בבקשתו למתן צו כינוס, הרי שמשכורותיו מועברות במלואן החל ממועד מתן צו הכינוס אליו, למעט במקרים חריגים (ראו למשל: רע"א 120/09 פרברי נ' אג' שיתופית לעזרה ההדדית ולחסכון של עובדי קופ"ח בע"מ (2.4.2009)). כספי המשכורת משמשים את המבקש לשם ביצוע התשלומים העתיים לקופת הכינוס. לפיכך, סך של 4,987 ₪ ממשכורת החייב עבור חודש מאי אשר הועבר בשגגה ללשכת ההוצאה לפועל, וזאת בניגוד להחלטת רשם לשכת ההוצאה לפועל מיום 17.5.2016, ולהוראות צו הכינוס – יועבר לידי המבקש.

15. הבקשה מתקבלת אפוא באופן חלקי במובן זה שהרכיב שעוקל ממשכורתו של המבקש עבור חודש אפריל ישאר בקופת הכינוס; ואילו הרכיב המסוים שעוקל ממשכורתו של המבקש עבור חודש מאי יועבר אליו. בנסיבות הענין, ישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, ‏י"א בכסלו התשע"ז (‏11.12.2016).


מעורבים
תובע: רומן בבנקו
נתבע: כונס הנכסים הרשמי
שופט :
עורכי דין: