ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איאד ארשיד נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת ריבי למלשטריך-לטר

עותרים

  1. איאד ארשיד ת.ז X014 30393
  2. דועא ארשיד ת.ז. XXXXXX486

נגד

משיבים

  1. מדינת ישראל
  2. מואפק עבד אלגני ו-29 אח'

החלטה

1. ביום 29.9.16 ניתנה החלטה הדוחה את בקשת העותרים לצו ביניים, במסגרתו בקשו לאסור על המשיבה 1 להמשיך ולבצע כל פעולה הקשורה למכרז צ"פ 380/2014, הגרלת מגרשים לבניית יח"ד בדיר- חנא. טענת העותרים היתה כי הצעתם נפסלה שלא כדין.

2. הצעת העותרים נפסלה בשל כך שלא צורף תצהיר בחתימת האשה , תצהיר שהיה צריך לצרף לפי תנאי המכרז. ביום 13.04.2016 נכתב לעותרים מכתב פסילה המפרט את סיבת הפסילה בצירוף מסמכים לרבות השיק/הערבות שצורפו להצעה. המכתב נשלח בדואר רשום לכתובת העותרים ביום 20.04.2016, לכתובת שנמסרה על ידם במסמכי ההצעה. מאחר והדואר לא נדרש על ידי הנמען הוחזר המכתב לשולח ביום 17.05.2016.
3. העותרים טענו כי רק ביום 28.08.2016 בשעות הצהרים נודע להם כי הצעתם נפסלה. נטען כי אי צירוף התצהיר היה בתום לב בשל הבנת תנאי המכרז באופן שונה. בדיון שהתקיים בבקשה לצו ביניים נדח תה הבקשה לאור קלישות סיכויי העתירה בין השאר נוכח השיהוי בהגשתה, ולאור הנזק שעלול היה להיגרם למשיבים.

4. ביום 06.11.2016 הגישו העותרים בקשה לתיקון העתירה וצירוף מסמכים.

5. הבקשה לתיקון העתירה
5.1 תיקון העתירה התבקש בשני נושאים –
א. העותרים מבקשים לסתור את חזקת מסירת ההודעה בדואר רשום. לטענתם, נודע להם באוקטובר 2016 מתשובת מנהלת מדור שירות לקוחות בדואר ישראל, אזור הגליל מיום 10.10.2016 , כי עקב טעות לא נשלחו הודעות לנמענים אודות דברי הדואר. כמו כן, קבלן חלוקת הדואר היחיד בדיר חנא (מר קאסם מוחמד סלים) הצהיר כי לא קיבל לידיו ממנהלת הדואר בדיר חנא הודעות דואר רשום לנמענים לחלוקתם (לא הודעה ראשונה ולא הודעה שנייה). נטען כי עותר 1 הגיש תלונה למשטרה נגד מנהלת הדואר בכפר דיר חנא ביום 16.10.2016, לאור החשד כי המעשים נעשו בכוונת תחילה על מנת שלא ליידע את המשתתפים במכרז אודות הצעותיהם.
ב. העותרים טוענים לאפליה, שכן לטענתם למשתתפים אחרים ניתנה הזדמנות להשלים חוסרים במסמכי המכרז , ולהם לא ניתנה הזדמנות כזו. טענה זו נטענת על אף שענין זה בורר בדיון הבקשה לצו ביניים ונדחה מפורשות על ידי נציגת המשיבה 1 בעדותה תחת אזהרה.
5.2 המשיבה 1 השאירה את ההכרעה בבקשה לשיקול בית המשפט אך יחד עם זאת טענה כי הטענה בענין התקלה בדואר איננה משנה למנין הזמנים להגשת העתירה, שכן לפי ס' 8.1 לתנאי המכרז חלה על העותרים חובה לבדוק הודעות ועדכונים הנוגעים למכרז, וממילא ציינו העותרים כי כבר ביום 21.6.16 ידעו כי שמם לא מופיע בין המתמודדים ושלחו דואר אלקטרוני בנושא זה לעיריה . לגבי הטענה כי ניתן למציעים אחרים להכשיר את הצעתם, ענין זה נידון בבקשה לצו ביניים והובהר כי לא ניתנה הזדמנות כזו, למעט מול גורמי המשיבה ומשרד הבינוי בענין תעודות זכאות.
5.3 המשיבים 22-32 טוענים כי הבקשה מוגשת בשיהוי רב. בקשת התיקון היא למעשה נסיון להגיש ערעור על ההחלטה בבקשה לצו ביניים. הבקשה מוגשת בחלוף חמשה חודשים ממתן ההחלטה המנהלית. עוד נטען כי נושא מסירת ההודעה בדואר רשום הינה שולית, מרגע שהעותרים ידעו שהצעתם נפסלה כבר ביום 21.6.16 והגישו עתירתם בשיהוי ניכר רק כחודשיים ומחצה לאחר מכן ואת הבקשה לתיקון רק בתחילת חודש נובמבר 2016. כל הטענות כנגד חברת דואר ישראל אינן רלוונטיות לשיהוי, ויכולות תיאורטית להקים עילת תביעה כנגד חברת דואר ישראל ,לכל היותר.
עוד טענו משיבים אלו כי לא נדרשו להשלים את מסמכי ההצעה ולא פנו למשיבה 1 בבקשה להשלים או לתקן את הצעתם. ככל שהיתה פניה למשרד השיכון והבינוי, מדובר בענין פנימי בין רמ"י ומשרד השיכון שלמשיבים לא היה כל חלק בו. גם טענה זו הועלתה בשיהוי שכן הטבלאות של רמ"י לגבי ההצעות הוגשו כבר בתשובת המשיבה 1 ביום 25.9.16.

6. דיון והכרעה
6.1 אקדים ואציין כי דין הבקשה לתיקון כתב העתירה להידחות, מהטעמים הבאים:
6.2 אין לעניינו כל נפקות באשר לטענות העותרים בדבר אי מסירת ההודעות על דבר הדואר. כפי שקבעתי בהחלטה מיום 29.09.2016 לעותרים ידיעה כבר מיום 21.6.16 כי קיימת בעיה עם הצעתם. העותר שלח דואר אלקטרוני באותו היום בו הוא מציין במפורש ששמע כי מעטפתו לא השתתפה בהגרלה. על כן, גם לו היה בידי התובעים להוכיח את טענותיהם לגבי התנהלות לקויה כזו או אחרת של הדואר, לא היה בכך לסייע להם בטענותיהם בנושא השיהוי.
ככל שלמבקשים טענות כלפי חברת הדואר והתנהלות מי מעובדיה, עליהם להעלותם במסגרת ההליכים המתאימים לכך, ככל שיחפצו בכך. עתירה מנהלית שעניינה תקיפת פגמים שנפלו לכאורה בהליך מכרזי של רשות מקרקעי ישראל אינו ההליך המתאים לכך.
6.3 הטענה השנייה של העותרים הינה כי מציעים אחרים במכרז זכו לאפשרות להשלים מסמכים שהיו חסרים (לרבות תצהיר האשה) בעוד שלהם לא ניתנה הזדמנות כזו. הטענה הועלתה כבר בדיון שהתקיים ביום 26.09.2016. שם קבעתי כי מדובר בהרחבת חזית משהדבר לא נטען בבקשה ו/או בכתב העתירה. למרות זאת אפשרתי דיון בנושא. העידה נציגת המשיבה 1 תחת אזהרה בענין זה ושללה טענות אלו במפורש תוך שהסבירה את הכתוב בטבלאות שנמסרו -
"אני מאשרת את העובדה שלא נתבקשה השלמה של חוסרים מאף אחד מהמציעים למעט צילום תעודת זהות."
ב"כ המשיבה 1 הבהיר במהלך הדיון במפורש –
"הרשות לא נתנה לאף אחד מהמציעים להשלים חוסרים אחרי שהתיבה נפתחה, לא עושים את זה, זו פגיעה חזיתית בעיקרון השוויון בגלל העמידה על קיום הוראות ותנאי המכרז."
ועוד. מסמכי המשיבה 1 המתייחסים לטבלת ההצעות שהתקבלו, תוך סימון חוסרים, נמסרה על ידי המשיבה 1 כבר ביום 25.9.16. למרות זאת, טוענים העותרים רק בבקשה מיום 6.11.16 כי ממסמכים אלו עולה כי אחרים קבלו אפשרות לתיקון, עובדה שנשללה בדיון בעדות נציגת המשיבה 1. מדובר בשיהוי ניכר בהעלאת טענה חדשה. משיש מגבלה בחוק על המועד להגשת עתירה מנהלית מטעמי שיהוי, תחול מגבלה זו גם על תיקון כתב העתירה שמתבקש בשיהוי לא סביר. יש לדחות בקשה לתיקון בענין זה בשל השיהוי בהעל אתה.
העותרים הגישו טבלה המפרטת כל מיני חוסרים לכאורה, אולם מעיון בטבלה בנספח ד' של פרוטוקול ועדת המשנה עולה כי כל ההצעות שחסר בהן תצהיר- נפסלו. במקום שהיה חוסר של תעודת זכאות - המשיבה ציינה כי ערכה בירור בנושא במחלקותיה ובמשרד השיכון. לבד מנושא תעודת הזכאות שבירורים בענין זה נעשו על ידי המשיבה בתוך עצמה ומול משרד השיכון, לא ניתנה אפשרות לאחרים להשלמת מסמכים.
7. לסיכום, יש לדחות את הבקשה לתיקון כתב העתירה בשל השיהוי הממושך בהעלאת טענות לגבי מסמכים שהיו בידי העותרים כבר ביום 25.9.16, וכן בשל כך שהטענות מול הדואר, אין בהן כדי לפתור את העותרים מפגם השיהוי, שההחלטה בבקשה לסעד ביניים דנה בו.
הבקשה לתיקון כתב העתירה – נדחית.
8. העותרים ישאו בהוצאות הגשת בקשה זו בסך של 1500 ₪ למשיבה 1 ו-1500 ₪ לשאר המשיבים. הסכומים ישולמו למשיבים בתוך 30 ימים לידי באי כוחם של המשיבים שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
9. העותרים יודיעו בתוך 14 יום מהיום האם הם עומדים על שמיעת העתירה.
10. אלי למעקב ביום 13.12.16
11. המזכירות תודיע לב"כ הצדדים על החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איאד ארשיד
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: