ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ נגד באמצעות פרקליטות מחוז חיפה :

לפני כבוד השופטת ברכה בר-זיו

המבקשת:

המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד צביקה איזנברג

נגד

המשיבים:
.1 ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז צפון
באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)
ע"י ב"כ עוה"ד אלעד חן

.2 ועדה מקומית לתכנון לב הגליל
ע"י ב"כ עוה"ד רני גורלי ואח'

.3 חברת החשמל לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אבו מערוף ואח'

החלטה

1. בפני בקשה לצו ביניים אשר יורה למשיבות להימנע מניתוק החשמל להפעלת תחנת דלק של המבקשת, הממוקמת על הכביש המחבר בין הישובים דיר חנא לעראבה בגוש 19428 חלקה 15 (להלן: "תחנת הדלק"), וזאת עד הכרעה סופית בעתירת המבקשת.

2. בעתירה שהגישה, ביקשה המבקשת לקבוע כי נפלה טעות בהחלטת המשיבה מס' 1, ועדת ערר מחוזית צפון (להלן : "ועדת הערר" ו/או "המשיבה 1") מיום 11.7.16, אשר הורתה על ניתוק החשמל לכל מתחם תחנת הדלק, מכוח סעיף 157 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק התו"ב") ולחילופין, להורות על עיכוב ניתוק החשמל על מנת לאפשר למבקשת לעמוד בתנאי ההחלטה הנ"ל.

הרקע לעתירה

3. ביום 18.4.10 ניתן למבקשת על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "לב הגליל" (להלן: "הועדה המקומית" ו/או "המשיבה 2") היתר בניה מס' 20090252 לבניית:

"תחנת דלק מקורה גג אסקורית בשטח של 341 מ"ר +בנין לשירת (כך במקור – הערה שלי – ב.ב) התחנה (מסעדה, משרד, חדר מתדלקים, מחסן...) בשטח של 111 מ"ר + מיכל דלק בנפח של 15000 מ"ק + גדר 80 מ"א.
הערה : ינתן היתר לסלוק פסולת בנין מן השטח, ולא ינתן טופס 4 ללא התחברות המבנים למערכת ביוב מרכזית.
הערה: היתר הנ"ל מותנה במילוי כל ההנחיות של מכבי אש, משרד הבריאות, מקורות, משרד איכות הסביבה, מע"צ, משרד העבודה, משרד התחבורה, חברת החשמל, רשות הניקוז, נציבות המים – הידרולוגיה חברת בזק והג"א".

כמו כן הוצא על ידי הועדה המקומית באותו מועד טופס 2 (תקנה 3) "אישור לצורך עבודות לפי תקנות התכנון והבניה" (אישורים למתן שירותי חשמל, מים, טלפון) התמ"א-1981 לתחנה.

נאמר במסמך זה כי :

"טופס זה ניתן לשם ביצוע עבודות תשתית לבניית המבנה בלבד ולא לשם אכלוסו, חיבור זמני בלבד".

4. ביום 17.3.13 ניתן למבקשת היתר בניה מס' 20100883 לבניית :

"תוספת מוצעת למבנה קיים לפי היתר קודם מס' 685/09 – מציע מרפסת פתוחה עם פרגולה מעץ בשטח של 87 מ"ר.
שתי קומות עם מילוי עפר לא כלולות בהיתר".

5. ביום 21.11.13 הוצא על ידי הועדה המקומית טופס 4 (תקנה 5) המיועד לחברת חשמל, שכותרתו "אישור להפקת חשמל/מים/טלפון ..." ובו נאמר כי:

" ניתן בזה אישור לפי סעיף 157א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, ולפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל , מים וטלפון), התשכ"א – 1981 כי ניתן לספק להפעלת מערכות תדלוק ולא לאכלוס גוש 19428 חלקה 15 מגרש 15/1 מען: דיר חנא ואשר נבנה לפי היתר בניה מס' 20090252 את השירות המבוקש".

6. ביום 28.4.15 הוצא על ידי הועדה המקומית "טופס 5 (תקנה 6) המופנה לחברת החשמל והמורה לה להימנע או להפסיק את מתן שירותי החשמל לתחנה בהתאם לאישור שניתן ביום 21.11.13".

7. ביום 6.5.15 נשלחה למנהל המבקשת מאת חברת חשמל "הודעה בדבר הפסקת מתן חשמל/טופס 5 מוועדה מיום 28.4.15".

במכתב נאמר כי הוועדה המקומית הורתה לחברת חשמל להפסיק את מתן החשמל הקבוע לתחנה וכי המבקשת רשאית לערער על ההחלטה בפני ועדת הרישוי המחוזית תוך 15 יום.

8. ביום 8.5.15 נשלח למבקשת מכתב מאת מהנדס הועדה המקומית ובו נאמר כי ביום 6.5.15 התקיימה ישיבה במשרדו , לאחר שהוצא טופס 5 לניתוק תחנת הדלק מהחשמל, בה התבקש עיכוב ניתוק החשמל חלף ערבות בנקאית בסך 50,000 ₪ להמציא את כל הא ישורים הנדרשים, וכי בקשת המבקשת נדחתה לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הועדה וסוכם "שאין שום אפשרות לקבל ערבות בנקאית, כל עוד תחנת תדלוק פועלת ללא טופס 4 באופן לא חוקי ופעילותה ללא המצאת האישורים המתאימים יכולה לסכן את התושבים והמשתמשים של התחנה".

9. ביום 15.6.15 נשלח למבקשת מכתב ממהנדס הועדה המקומית ובו נאמר כי בקשתה לאישור חשמל אושרה בתנאי שתמציא מסמכים ותבצע עבודות כמפורט במכתב. בין היתר חוייבה המבקשת להגיש תכנית שינויים על שינוי מקום אי משאבות הדרומי וגגון תחנת הדלק, צינורות איוורור ומיכלי הדלק ועל תוספת למסעדה מצד צפון ודרום למבנה סידורי כניסה ויציאה לתחנה שונים מההיתר, להסדיר את נושא הגדלת שטח המסעדה והתאמת מבנה המסעדה להיתר. עוד נאמר במכתב כי בוצעה על ידי המבקשת סלילת דרך שמתחברת לכפר דיר חנא ללא היתר ובניגוד להסדרי התנועה. המבקשת נדרשה להרוס את התוספות שנבנו בניגוד להיתר.

10. ביום 14.6.15 שלח מהנדס הועדה מכתב "לכל המעוניין" בו אישר כי המבקשת הגישה בקשה לקבלת טופס 4 לפני חודש וחצי וכי התקבלו חלק מהאישורים וכי "יש לציין שאין מניעה לקבלת טופס 4 לאחר השלמת כל התנאים".

11. המבקשת הגישה לועדת הערר כתב ערר על החלטת הועדה המקומית להורות לחברת חשמל להפסיק את אספקת החשמל לתחנה. בכתב הערר נאמר כי למבקשת ניתן "טופס 4 קבוע להפעלת מערכות התדלוק" וכי בניגוד לכך טוענת הועדה המקומית כי טופס 4 הנ"ל מיום 21.11.13 הינו זמני בלבד. לטענתו, רק בעקבות ההודעה מחברת חשמל למדה המבקשת על הוצאת טופס 5 על ידי הועדה המקומית וכי התנאים שדורשת הועדה המקומית נמסרו למבקשת רק לאחר הבירורים שעשתה בקשר להודעה הנ"ל . המבקשת טענה כי אין מניעה לקבל טופס 4 קבוע וכי החריגות מההיתר הינן מינוריות ולא מתקיימות נסיבות המצדיקות את ניתוק החשמל. המבקשת טענה גם כי ככל שהיתה סכנה בטיחותית כלשהי, לא היה מוצא טופס 4 להפעלת מערכות התדלוק ביום 21.11.13 ומתן טופס זה מעיד כי לא קיימת כל סטייה מההיתר.

המבקשת טענה בכתב הערר כי התנהלות הועדה המקומית חסרת תום לב ובניגוד לדין ולפיכך התבקשה ועדת הערר להורות על ביטול ההוראה לניתוק החשמל.

12. בישיבת ועדת הערר מיום 11.10.15 טען ב"כ המבקשת כי המבקשת "הגישה בקשה לשינויים לפי כל דרישות הועדה המקומית, כולל הצורך לקבלת אישור התמ"ת שביקש בדיקת סקר סיכונים על ידי מכון מטעמו. דו"ח הסקר נתקבל לפני מספר ימים. בשורה התחתונה: תחנת הדלק עומדת בתקן כללי בטיחות ואין מניעה כלשהי להפעילה במצבה הקיים. הסקר בוצע על ידי הנדסת בטיחות בע"מ – ובר. על סמך דו"ח זה התקבל אישור התמ"ת".

13. ב"כ הועדה המקומית טען בדיון כי עד כה לא הושלמו התנאים לטופס 4.

14. בתום הישיבה החליטה ועדת הערר להתלות זמנית את הליך הניתוק מהתשתיות על מנת לאפשר בחינה של החומר שהוגש והסדרת השינויים מההיתר, וזאת לתקופה של 3 חודשים. בהחלטה נאמר כי עד החלטה סופית של ועדת הערר, לא יעשה שימוש במסעדה.

15. בישיבת יום 16.12.15 החליטה הועדה המקומית לדחות את בקשת המבקשת להיתר לאור אי מילוי התנאים שנדרשו ולאור חריגות הבניה.

16. ביום 4.1.16 שלחה מהנדס הועדה למנהל המבקשת "סיכום ישיבה עם בעלים ועורך הבקשה" ובו נאמר כי "סוכם שעל פי הממצאים שנמצאו בשטח יש להגיש תכנית מפורטת לפתרון מתחם תחנת הדלק בהמלצת הועדה המקומית".
17. ביום 11.1.16 שלחה הועדה המקומית "הודעת עדכון" לועדת הערר, לפיה נדחתה בקשת המבקשת להיתר מהנימוקים שפורטו בהחלטה.

18. ביום 7.2.16 שלחה המבקשת תגובה להודעת העדכון ובה טענה כי הודעת העדכון מנוגדת לסיכום הישיבה בין הצדדים. כמו כן התייחסה המבקשת לכל אחד מהסעיפים שפורטו בהחלטת הועדה המקומית. המבקשת צירפה לתגובתה את כל האישורים שניתנו לה עד מועד זה להפעלת התחנה.

19. ביום 23.2.16 התקיימה ישיבה של ועדת הערר בסופה המליצה ועדת הערר לצדדים על מתווה "לאור מורכבות נסיבות תיק זה לרבות היתר שניתן לכאורה שלא כדין וטופס 4 (להרצת מערכות) ללא הגבלת זמן" לפיו המבקשת תהרוס את כל חריגות הבניה למעט 2 קומות המסד שיאטמו וכי לאחר שהועדה המקומית תוודא שמולאו כל התנאים ינתן טופס 4 לתחנת התדלוק, כאשר קומות המסד לא יחוברו לרשת החשמל ולא יעשה בהם שימוש. בטופס 4 יוסף תנאי לפיו המבקשת תשלים את העבודות הנדרשות למילוי קומת המסד והמסלעה תוך שנה, כאשר להבטחת הביצוע תפקיד ערבות בנקאית על סך 150,000 ₪. בסיפא להחלטה נאמר כי "מובהר לעותרת כי אי עמידה בתנאי האמור או כל חריגת בניה אחרת תהווה שיקול משמעותי לניתוק המתחם כולו מחשמל".

20. ביום 21.3.16 הודיע ב"כ הועדה המקומית כי הועדה המקומית מסכימה למתווה שהוצע על ידי ועדת הערר.

21. ב"כ המבקשת הודיע כי המבקשת תוכל לתת עמדתה רק לאחר שתקבל רשימה סופית ועדכנית של עבודות ההתאמה הנדרשות שעל המבקשת לבצע, מאחר והמבקשת אינה מקבלת עמדה סופית של הועדה המקומית ודרישותיה שונות מעת לעת.

22. ביום 6.4.16 שלחה הועדה המקומית לועדת הערר רשימה של עבודות התאמה הנדרשות לשם קבלת היתר (35 פריטים).

23. ביום 3.7.16 נערך סיור בשטח התחנה בהשתתפות חברי ועדת הערר, נציגי הועדה המקומית, נציגי המבקשת וכן יועץ קרקע ומהנדס בניין. ממצאי הסיור פורטו בפרוטוקול הסיור, כאשר בין היתר פורטו תיקונים שבוצעו ועבודות שטרם הושלמו (לרבות אי הסדרת חניות והסדרת דרך הגישה מכפר דיר חנא).
24. בעקבות הסיור ניתנה ביום 11.7.16 החלטת ועדת הערר הדוחה את הערר. בהחלטה נאמר, בין היתר, כי "תחנת התדלוק אינה עונה על התנאי כי הבניה תואמת את ההיתר. נעשה שימוש בטופס 4 שניתן לצורך מסויים של הרצת מערכות לצורך הפעלת התחנה" . עוד מציינת הועדה כי נמצאו בסיור חריגות מהותיות שהסדרתן מחייבת דיון מחודש של הועדה המקומית ולפיכך לא ניתן לתת טופס 4 קודם שהושלמו הליכים אלה.

25. לאחר ההחלטה נשלח למבקשת מכתב נוסף בדבר ניתוק החשמל ובעקבותיו הוגשו העתירה והבקשה לצו הזמני להימנע מניתוק החשמל עד הכרעה בעתירה.

הבקשה

26. בבקשה למתן הסעד הזמני טענה המבקשת כי במידה ולא ינתן צו המורה על עיכוב ניתוק החשמל לתחנת הדלק הדבר יגרום לה נזק חמור שאין לו תקנה, ותגרם לה פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויותיה החוקיות לקניין, חופש העיסוק ולמיצוי ההליכים הקבועים בדין.

ב"כ המבקשת טען גם כי לאור הצהרת מהנדס הועדה המקומית מיום 14.6.16 כי אין מניעה לתת למבקשת היתר ולאור העובדה שתחנת הדלק פועלת על פי טופס 4 ("זמני" לפי טענת המשיבה) שניתן לאחר המלצת הועדה המקומית – לא ברור למבקשת מדוע אצה הדרך לועדה המקומית להוציא הוראת ניתוק לתחנת הדלק – "שהינו סעד דרקוני, בלתי מידתי וקיצוני ביותר".

ב"כ המבקשת טען כי הועדה המקומית לא המציאה למבקשת במשך זמן רב את רשימת התנאים לקבלת טופס 4 וכי עשתה כן רק לאחר הגשת הערר וכי בכל רשימה הוסיפה הועדה תנאים שלא נדרשו בשלב מוקדם יותר. כמו כן טען כי ועדת הערר עצמה ציינה כי לא קיים סיכון בטיחותי בהפעלת תחנת הדלק.

ב"כ המבקשת טען גם כי חלק מהתנאים שנקבעו על ידי ועדת הערר כבר מולאו, לרבות פירוק משאבת הסולר שהיתה על קו אפס.

בסיכום הטענות טען ב"כ המבקשת כי סיכויי העתירה עומדים באופן ברור וחד משמעי לטובתה, לאחר שלא היה מקום לנקוט בסעד הקיצוני והדרקוני של ניתוק החשמל כאשר לא מתקיים סיכון בטיחותי וכי גם מאזן הנוחות נוטה לטובתה, שכן, כאמור, יגרמו לה נזקים אדירים ובלתי ניתנים לפיצוי ככל שהחשמל לתחנה ינותק. לטענתה, ניתוק החשמל משמעותו "גזר דין מוות" למבקשת.

27. קבעתי דיון בבקשה במעמד הצדדים. בדיון התנגד ב"כ ועדת הערר למתן הסעד המבוקש בציינו כי בטופס 4 שניתן למבקשת ביום 21.11.13 נאמר במפורש כי אספקת החשמל הינה "להפעלת מערכות בלבד ולא לאכלוס" ולפיכך אין יסוד להסתמכות המבקשת על טופס זה, משהמבקשת בחרה להתעלם מהאמור בו והיא מפעילה את התחנה כבר כמעט 3 שנים ללא שיש בידה טופס 4 לאכלוס.

ב"כ ועדת הערר טען גם כי בכל מקרה לא ניתן להוציא למבקשת טופס 4 מאחר ושורר בתחנה "תוהו ובוהו" בכל הנוגע לחוקי התכנון והבניה וכפי שקבעה ועדתה ערר לאחר סיור בשטח – בניית התחנה אינה תואמת את היתר הבניה ובסיור נמצאו סטיות חמורות – מיקום משאבה על קו אפס ובעיית תנועה בכניסה לתחנה, כאשר הכניסה צריכה להיות רק דרך הכביש הראשי בעוד שבפועל נכנסים לתחנה כלי רב גם מתוך דיר חנא, בניגוד לכיוון התנועה. בנסיבות אלה, על המבקשת להסדיר את התנועה כתנאי לקבלת טופס 4.

ב"כ ועדת הערר טען כי סיכויי העתירה קלושים מאחר ולא ניתן על פי החוק לתת טופס 4 ולחבר לרשת החשמל מבנה שנבנה בניגוד להיתר. לענין מאזן הנוחות טען ב"כ ועדת הערר כי יש לבחון את מאזן הנוחות/ מאזן הנזקים באספקלריה של נזק ציבורי מול נזק פרטי ולענין זה ברור כי נזק ציבורי הוא בין היתר אובדן אמון הציבור באכיפה שוויונית של דיני התכנון והבניה. כמו כן טען כי המבקשת טענה לנזק כלכלי בלבד – שהוא מטבעו נזק הפיך.

28. ב"כ המבקשת חזר וטען כי טופס 4 שניתן למבקשת ביום 21.11.13 הוא "טופס קבוע להפעלת מערכות התדלוק" וכי ההדגשה בטופס "הפעלת תחנת התדלוק" נועדה לעשות אבחנה בין תחנת התדלוק לבין המבנים האחרים במתחם.

ב"כ המבקשת טען כי ועדת הערר עצמה נתנה למבקשת אורכה למילוי התנאים שנדרשו ממנה וכי המבקשת פעלה באופן מיידי לבצע את כל התיקונים הנדרשים – דבר המצדיק את הוצאת הצו המבוקש.

ב"כ המבקשת טען כי המבקשת הסתמכה על טופס 4 שניתן בידה להפעלת מערכות התדלוק וכי לא יתכן שלאחר שנקבע מיתווה מוסכם – יבוטלו ההסכמות ויתבקש ניתוק החשמל.
לשאלת בית המשפט השיב ב"כ המבקשת כי המבקשת לא השלימה את כל המתווה מחודש פברואר.

ב"כ המבקשת טען כי בסיור עלה כי לענין מסוכנות הפעלת התחנה נדרש לבצע שני דברים מהותיים – פירוק משאבה שהיתה על קו אפס (דבר שנעשה על ידי העותרת באופן מיידי) והסדרת התנועה. לטענתו, הסדרת התנועה אינה ענין של המבקשת .

מנהל המבקשת עצמו טען כי כל הדרוש תיקון כבר תוקן למעט מסלעה וגינון המתחם.

29. בסופו של הדיון נקבע כי נציג הועדה המקומית יצא לשטח ויודיע מה נותר לביצוע והאם תוקנו כל הליקויים שהביאו לסכנה.

30. בישיבת יום 3.8.16 טען ב"כ המבקשת כי רוב הדברים שצויינו בדוח הפיקוח – תוקנו. מאידך, טען ב"כ ועדת הערר כי תוצאת הסיור מעלה שטענת המבקשת אינה אמת וכי קיים סיכון תחבורתי כאשר כלי רכב נכנסים לתחנה בניגוד לכיוון התנועה (ב"כ ועדת הערר הציג סרטון). ב"כ ועדת הערר טען כי לא ניתן להקפיא מצב בלתי חוקי.

31. ביום 5.8.16 ניתנה על ידי החלטה לפיה הוריתי למשיבים להמנע מניתוק החשמל עד החלטה אחרת, על מנת לאפשר למבקשת להשלים את כל הליקויים שפורטו בדו"ח הסיור. כמו כן הוריתי למבקשת להציב מחסומי בטון שיחסמו את המעבר מהשביל המוליך מהכפר אל התחנה.

32. בישיבת יום 21.9.16 פירט ב"כ המבקשת את העבודות שבוצעו על ידי המבקשת, על מנת למלא אחר דרישות הועדה וטען כי מרבית הדרישות מולאו. בתגובה טען ב"כ ועדת הערר כי טענה זו היא הנותנת שאין מקום למתן הסעד המבוקש , כאשר התחנה פועלת מבלי שבנייתה תואמת את היתר הבניה. לטענתו, ברור למעלה מכל ספק כי לתחנת התדלוק לא ניתן טופס 4 לאכלוס . לטענתו, התחנה אכן פועלת 3 שנים והרשויות פעלו לאט מידי, אך הדבר אינו יכול לתת למבקשת פרס על התנהלותה מפרת החוק. כמו כן טען כי יש בהתנהלות משום היפוך היוצרות, כאשר המבקשת יצרה במודע עובדות בניגוד לחוק והיא מבקשת סעד מנוגד לחוק – אספקת חשמל למבנה שנבנה בניגוד להיתר.

33. ב"כ המבקשת טען כי העותרת פעלה בהתאם למיתווה המוסכם וכי גם ועדת הערר היתה מודעת לכך שלא ניתן להשלים את ביצוע כל הדרישות לאלתר (המסלעה והסדרת קומת המסד) והציעה למבקשת להגיש תב"ע נקודתית בעניין זה. ב"כ המבקשת טען כי המבקשת הגישה בקשה להיתר ובמידה והועדה המקומית היתה בוחנת את בקשתה – ניתן היה ליתן לה את ההיתר המבוקש.

בסיום הישיבה הוריתי לנציגי הועדות המשיבות לערוך בדיקה נוספת בשטח, על מנת לראות אם אכן מולאו הדרישות.

34. בישיבת יום 26.10.16 הציג ב"כ ועדת הערר את פרוטוקול הסיור בשטח וטען כי גם כיום חריגות הבניה בתחנת התדלוק הן רבות ומהותיות, כמפורט בדו"ח הסיור שנערך בשטח.

ב"כ המבקשת טען בתגובה כי דו"ח הסיור כולל דברים חדשים, שזכרם לא בא גם בדו"ח הסיור הקודם של ועדת הערר ולא ברור באיזו סמכות הם נכללו בדו"ח. ב"כ המבקשת טען כי המבקשת ביצעה את כל הדרישות , למעט קיר בגובה של 12 מ' הנמצא בשלבי השלמה.

ב"כ הועדה המקומית טען כי המבקשת הגישה בקשה להיתר אך טרם התקיים דיון בבקשה. בהמשך חזרו שני הצדדים על עיקר טענותיהם.

דיון

35. אקדים ואומר כי לא התרשמתי מקיומו של סיכון בטיחותי בהפעלת התחנה במצבה הנוכחי מבחינת משאבות הדלק (כאשר משאבה שהיוותה סיכון הוסרה ממקומה). רק בשים לב להתרשמות זו המשכתי לבחון את טענות הצדדים, שהרי חשש לקיומו של סיכון כלשהו לציבור מהפעלת התחנה – היה מחייב את ניתוק החשמל לאלתר (היעדר סיכון בטיחותי עולה גם מאישור משרד התמ"ת, כאמור בסעיף 12 לעיל) .

בהיבט התחבורתי – כפי שכבר ציינתי בעבר, איני סבורה כי נושא זה הינו באחריותה של המבקשת. הדרך אינה בבעלות ו/או בחזקת המבקשת ולא נסללה על ידה , וככל שהמשיבות ו/או מי מהן סבורות כי קיימת סכנה עקב הכניסה למתחם התחנה מכיוון דיר חנא- עליהן לדאוג להפנות את הענין לגורמים המוסמכים.

36. הוא הדין במחלוקת באשר לתוקפו של טופס 4 שניתן למבקשת ביום 21.11.13, אשר בעקבותיו חוברה התחנה לרשת החשמל והמבקשת החלה להפעיל את התחנה. בניגוד לטענת ב"כ ועדת הערר, אני סבורה כי פרשנות האמור שם אינה חד משמעית שהרי עיקר פעילותה של תחנת דלק היא בהפעלת מערכות התדלוק והפרשנות שניתנה על ידי המבקשת, לפיה היא רשאית להפעיל את מכונות התדלוק ולא את המבנים האחרים במתחם התחנה – הינה סבירה.

יתרה מזאת, גם במכתב חברת חשמל למבקשת נאמר, כי הוועדה המקומית הורתה לנתק את החשמל הקבוע (כאמור סבסעיף 7 לעיל).

37. בנסיבות אלה, כאשר עסקינן במחלוקת פרשנית – איננו נמצאים במצב של בחינה האם ראוי להוציא לתחנה טופס 4 , כטענת ב"כ ועדת הערר, אלא בבחינת השאלה האם יש מקום לשנות את המצב הקיים, לפיו התחנה פועלת מזה כ- 3 שנים - עד הכרעה בעתירה.

ועדת הערר ציינה בהחלטתה מיום 11.7.16, כי טופס 4 ניתן "להרצת המערכות" ואולם, המילה "הרצה" לא נזכרה כלל במסמך זה.

מעבר לכל אלה יאמר, כי למבקשת ניתן טופס 4 זמני לייבור החשמל כבר במועד הוצאת ההיתר (18.4.10) ובטופס זה נאמר במפורש כי מדובר בטופס זמני.

לעומת זאת, הטופס שניתן ביום 21.11.13 לא נאמר כי מדובר בטופס זמני וככל שלא נועד להפעלה – כטענת ועדת הערר – לא ברור לשם מה הוצא כאשר ממילא היה בידי המבקשת הטופס הזמני.

38. ממילא ובנסיבות אלה, לכאורה יש ממש בטענת המבקשת כי סיכויי העתירה טובים.

39. אני מסכימה עם טענת ב"כ ועדת הערר כי התחנה כפי שנבנתה אינה תואמת את היתר הבניה וכי המבקשת אינה ראויה לפרס על התנהלותה זו. יחד עם זאת, גם ועדת הערר עצמה קבעה בהחלטתה מיום 11.10.15 כי מהחומר המקצועי שהונח בפניה – עומדת התחנה בכללי הבטיחות הנדרשים ובתקני כיבוי האש והדבר מצדיק התלייה זמנית של הליך הניתוק מהתשתיות, על מנת לאפשר בחינה של החומר – ומדוע יחול דין שונה על בית המשפט? אותם טיעונים נגד התליית הצו שנטענו בפני על ידי ב"כ ועדת הערר היו יפים גם בפני ועדת הערר, אשר הורתה כאמור על ההתלייה ולפיכך, ובשים לב לקביעתי לעיל באשר לאי קיום סכנה עקב הפעלת התחנה – אני מוצאת כי יש להמשיך ולהתלות את הליך ניתוק החשמל עד הכרעה בעתירה עצמה (שאז יבחנו קביעות ועדת הערר לעומת התליית הניתוק על ידי ועדת הערר שבחנה את קביעות הועדה המקומית).

40. לכך יש להוסיף, כי גם היה בסיס להסתמכות המבקשת על טופס 4 שניתן לה ביום 21.11.13, וכי בנסיבות שנוצרו גם מאזן הנוחות נוטה למבקשת.
41. מכל האמור – אני מורה על עיכוב ביצוע ניתוק החשמל מהתחנה עד החלטה אחרת. למען הסר ספק מובהר כי המבקשת לא תהיה רשאית להפעיל את המסעדה במתחם התחנה.

42. המשיבות יגישו כתב תשובה לעתירה עד יום 25.12.16.
לתגובת הועדה המקומית יצורפו תנאי היתרי הבניה שהוצאו לעותרת.

43. אני קובעת דיון בעתירה ליום 31.1.17 שעה 10:00.

על העותרת לעשות את כל המאמצים להשלים את כל התנאים שנקבעו.

על הוועדה המקומית ליתן החלטה בבקשת המבקשת לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תגובות המשיבות.

הערה: העיכוב במתן החלטה זו נגרם עקב טעות לאחר שטיוטת ההחלטה היתה מוכנה לחתימתי ביום 8.11.16 ועקב טעות לא נחתמה עד היום.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ז, 28 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ
נתבע: באמצעות פרקליטות מחוז חיפה
שופט :
עורכי דין: