ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון אלחלל נגד חברה הארץ ישראל ליישוב עולים בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 8544/16

לפני: כבוד השופט נ' הנדל

המבקש:
אהרון אלחלל

נ ג ד

המשיבה:
חברה הארץ ישראל ליישוב עולים בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז מיום 29.09.2016 בת"א 39824-04-14

בשם המבקש: עו"ד רוית עברון

בבית המשפט העליון

החלטה

מונחת בפניי בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (ת"א 39824-04-14, כבוד השופט ב' ארנון), במסגרתה נדחתה בקשה למתן צו מניעה זמני ביחס למקרקעין.

1. המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד תביעה לסעד הצהרתי, לפיו הוא זכאי לקבל מהמשיבה, היא הנתבעת, את הנכסים הבאים: (א) מגרש מקרקעין (להלן: המגרש); (ב) חלק יחסי (1/347) ביתרת הזכויות הרשומות על שם המשיבה, שהתקבלו כתוצאה מפרצלציה של חטיבת הקרקע שהועברה למשיבה בנאמנות (להלן: יתרת רכוש הנאמנות). על פי טענת המבקש, זכות זו קמה לו בגין השתתפות סבו המנוח ברכישת חטיבת קרקע בשטח כולל של כ-388 דונם, לפני קרוב למאה שנים, יחד עם יהודי בולגריה נוספים. חטיבת הקרקע הועברה למשיבה בנאמנות, ובשנת 1950 לערך עברה פרצלציה שיצרה מגרשים למגורים ומגרשים לצרכי ציבור. בעוד המגרשים למגורים הועברו, במשך עשרות שנים, על שם הרוכשים – נותרו המגרשים לצרכי ציבור רשומים על שם המשיבה. לאחר אישור תכנית נוספת, שונה ייעודם של האחרונים לייעוד מסחרי והעלה את ערכם הכלכלי באופן ניכר.

לאחר הגשת התביעה, הגיש המבקש בקשה לצו מניעה זמני ביחס למגרש, ובקשתו התקבלה – בהסכמת הצדדים – על ידי בית המשפט המחוזי. כשנה ומחצה לאחר מכן, הגיש המבקש בקשה נוספת לצו מניעה זמני, והפעם ביחס ליתרת רכוש הנאמנות (להלן: הבקשה השנייה). בקשה זו נדחתה. בית המשפט המחוזי קבע כי גם בהנחה שקיימת נאמנות מצד המשיבה ביחס לקרקעות נושא התובענה, אין זה המועד לדון בבקשה השנייה, לאחר שהבקשה ביחס למגרש כבר נדונה והוכרעה זה מכבר. עוד נקבע כי קיימים קשיים לא מעטים בהוכחת הזכות לכאורה של המבקש ביחס לבקשה השנייה, אשר נתוניה ונסיבותיה שונים מהבקשה הראשונה שהתקבלה, בהסכמה, ביחס למגרש. כמו כן, הבקשה השנייה לוקה בשיהוי ניכר, והמבקש היה מודע לפעולות הננקטות על ידי המשיבה בעניין הקרקעות. עוד צוין כי בניה על השטחים הציבוריים תשביח את ערכם מחד גיסא, ומאידך גיסא – אם יימכרו שטחים נוספים על ידי המשיבה, יימצאו בידיה כספים נוספים שיוכל המבקש, ככל שיזכה בפסק הדין, ליהנות מהם. כך שבכל מקרה אין בכך נזק למבקש. מנגד, בית המשפט המחוזי קבע כי היעתרות לבקשה תסב למשיבה נזקים כבדים ותעצור את פיתוח היישוב, וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. מכאן הבקשה שבפניי.

2. לטענת המבקש, הובאו על ידו ראיות לכאורה להוכחת זכותו ביתרת רכוש הנאמנות. בעניין זה מדגיש המבקש כי הבקשה השנייה הוגשה לאחר שהסתיים שלב הראיות בתיק, ואף הוגשו סיכומיו. הראיות שהוצגו, כך המבקש, מספקים למתן סעד זמני כפי שנתבקש, מה גם שסעד דומה כבר ניתן, כאמור, ביחס למגרש. עוד טוען המבקש כי בניגוד להחלטת בית המשפט המחוזי, הוא לא השתהה בהגשת הבקשה השנייה. הגשתה כעת, ולא יחד עם הבקשה ביחס למגרש, נבעה מבחירה מושכלת ומנומקת של המבקש, שסבר כי בשעתו לא התקיימו התנאים להענקת סעד זמני ביחס ליתרת רכוש הנאמנות. בין היתר, בעת הגשת הבקשה הקודמת לא ידע המבקש על הוצאה קונקרטית מהותית קרובה שעומדת המשיבה להוציא מנכסי הנאמנות שלא לטובת השבחתם, אך כעת השתנו הנסיבות. המבקש טוען כי לאחרונה נודע לו שהוועדה המקומית אישרה בתנאים מתן היתר בניה למשיבה לבניית מגרש ספורט משולב וגן משחקים בחלקה ששטחה כ-22 דונם והמהווה חלק מיתרת רכוש הנאמנות. על רקע זה, סבור המבקש כי מאזן הנוחות נוטה כעת לטובתו. סיבה נוספת לכך היא שאין בידי המשיבה כל אמצעים כלכליים משלה, וכל רכושה הוא רכוש נאמנות השייך לאחרים, כך שלא יוכל להיפרע ממנה.

3. לאחר עיון בבקשה ובהחלטת בית המשפט המחוזי, באתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות – אף ללא צורך בתגובה. הלכה ידועה היא כי כאשר מדובר בסעדים זמניים, לא נוטה ערכאת הערעור להתערב בהחלטת הערכאה הדיונית, זולת במקרים חריגים (ראו, למשל, רע"א 1629/13 מאהר גראבלה נ' פואז חסונה (7.4.2013)). לא מצאתי שהבקשה שלפניי נמנית עימם. בית המשפט המחוזי שקל את הבקשה השנייה בצורה עניינית, תוך הפעלת שיקול דעת שיפוטי באופן שאינו מצביע על טעות משפטית.

ראשית, בית המשפט המחוזי נתן את דעתו לכך ששאלת זכאותו של המבקש לקניין במקרקעין האמורים אינה נקייה מספקות. אמנם, הכרעה סופית בעניין תינתן במסגרת פסק הדין, ואולם במסגרת הדיונית נדרש בית המשפט המחוזי לשאלת הוכחת הזכות לכאורה של המבקש, ומצא שישנם קשיים בעניין. לאמור: גם אם קיימות ראיות לכאורה, בית המשפט קמא לא התרשם מחוזקן. זאת ועוד: אף אם תתקבל טענת המבקש לפיה אין כאן שיהוי כי אם בחירה מושכלת מתי להגיש את הבקשה השנייה, ואף אם המבקש עבר את המשוכה הראייתית, נראה כי גם שיקולים רלוונטיים נוספים מטים את הכף אל עבר דחייתה. כפי שעולה מהבקשה, בירור התיק בערכאה הדיונית מצוי בשלביו הסופיים. סיכומי המבקש-התובע כבר הוגשו ויש להניח כי בתוך זמן לא רב יינתן פסק דין במחלוקות העיקריות שבין הצדדים. גם לשיטת המבקש, תוקפו של צו המניעה הזמני, ככל שיינתן, צפוי להיות קצר. מנגד, בניית מגרש הספורט על שטחים הכלולים ביתרת רכוש הנאמנות, אותה חפץ המבקש למנוע, רחוקה היא. עולה מהבקשה כי בשלב זה, כל שאירע הוא שהוועדה המקומית אישרה בתנאים היתר בנייה. עוד עולה מהבקשה כי נכון למועד הגשתה, טרם הוצא ההיתר. הליכים אלה לוקחים, מטבעם, זמן מסוים. שילוב הנתונים ושקלול האינטרסים מוביל לכך כי, גם מבחינה מעשית, לא נפל פגם בקביעות בית המשפט המחוזי ובתוצאה אליה הגיע המצדיק התערבות – בוודאי בעת הזאת.

4. הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ח בחשון התשע"ז (‏29.11.2016).


מעורבים
תובע: אהרון אלחלל
נתבע: חברה הארץ ישראל ליישוב עולים בע"מ
שופט :
עורכי דין: