ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דרור אלמוג נגד דוד הראל :


בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

תובע (משיב)

דרור אלמוג

נגד

נתבע (מבקש)

דוד הראל

החלטה

1. לפניי בקשה מטעם הנתבע לביטול פסק דין מיום 30.4.15, שניתן נגדו בהיעדר הגשת כתב הגנה ובהיעדר התייצבות לדיון.

2. בפסק הדין חויב הנתבע בתשלום כ- 13,400 ₪ ובהוצאות משפט. נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, ולטענת התובע ביום 13.8.15 בוצעה מסירה של האזהרה בתיק.

3. חרף זאת, הבקשה לביטול פסק דין הוגשה רק ביום 10.7.16, כלומר כשנה וחודשיים לאחר מועד מתן פסק הדין וכשנה לאחר מסירת האזהרה (כאשר ממסירת האזהרה ניתן ללמוד על קיום פסק הדין שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל) . לטענת הנתבע בבקשה לביטול, הוא מעולם לא קיבל את כתב התביעה והוא לא סירב לחתום על קבלתו כפי שנכתב בתצהיר המוסר. הנתבע טען עוד כי ימים מעטים טרם הגשת הבקשה נודע לו לראשונה על תיק ההוצאה לפועל, וכאשר עיין בתיק הוא נדהם כלשונו להיווכח כי קיים בו אישור מסירת האזהרה. לדבריו, במועד המסירה הנטען הוא שהה בחו"ל.

4. ביום 21.7.16 העברתי את הבקשה לתגובה בתוך 20 ימים ולתשובה בתוך 10 ימים נוספים, והוריתי כי ימי הפגרה יבואו במניין. הנתבע הגיש ביום 9.8.16 תגובתו, טען כי המסירות בוצעו גם בוצעו, ואף צירף תצלומים של הנתבע מקבל את האזהרה בתיק ההוצאה לפועל ביום 13.8.15. התובע לא השיב לתגובה, וביום 8.9.16 אפשרתי לנתבע לפנים משורת הדין להגיש תשובה וביקשתי שיתייחס לתצלומיו שבהם נראה לכאורה מקבל את האזהרה בתיק ההוצאה לפועל. ביום 21.9.16 הוגשה תשובת הנתבע, ובה הוא טען כי שהה בחו"ל במועד הנטען של מסירת התביעה, ולגבי התמונות טען כי הן צולמו ברח' לוינסקי ולא ברח' מזרחי וכי הוא לא נראה בהן מקבל את האזהרה.

ביום 28.9.16 הוריתי לנתבע להבהיר האם שהה בחו"ל ב- 13.8.15 כפי שטען במקור (טענה שלא חזר עליה בתגובתו) ולצרף לתגובתו תדפיס כניסות ויציאות ממשרד הפנים. הנתבע לא עמד במועד שקצבתי לכך, וביום 13.10.16 נתתי לו ארכה לעניין זה, לפנים משורת הדין, עד ליום 26.10.16.

ביום 27.10.16 הגיש הנתבע הודעה שאליה צירף תדפיס כניסות ויציאות. הנתבע טען כי למיטב זכרונו שהה כל הקיץ בחו"ל, אך כי מהתדפיס של משרד הפנים עולה כי שהה בחו"ל בין התאריכים 24.5.15-8.7.15 ו-בין 23.8.15-10.9.15.

5. הנה כי כן, מתדפיס הכניסות והיציאות שצירף הנתבע, ניתן להיווכח כי הן ביום 25.12.14 (מועד מסירת כתב התביעה) והן ביום 13.8.15 (מועד מסירת האזהרה) הוא שהה בישראל, וזאת בניגוד לטענותיו במסגרת הליך הבקשה לביטול פסק דין.

6. השאלה הינה האם בנסיבות אלה, שבהן מתברר כי הנתבע המבקש את ביטול פסק הדין הצהיר הצהרות שמתבררות בדיעבד כאינן נכונות באשר למועדי שהייתו בחו"ל (כאשר בהמשך טען שהדברים נטענו רק בהתאם למיטב זכרונו) יש מקום להיעתר לבקשתו לביטול פסק דין.

7. ההלכות בעניין זה ידועות. בעל דין שקיבל פסק דין במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית, ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים.

השיקולים הרלבנטיים במסגרת הפעלת שיקול דעת בית המשפט בעניין זה, הינם שניים: סיבת המחדל וסיכויי ההגנה. נקודת האיזון שנקבעה בפסיקה, נוטה להעדפת ביטול פסק הדין שניתן בהיעדר התייצבות אף במקרים בהם נגרמה התקלה באשמת בעל הדין, ובלבד שיש בידיו סיכוי להצלחת הגנתו, ואין במחדלו משום זלזול מכוון בבית המשפט (ר' למשל ע"א 146/85 גמליאל נ' מנורה, חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מא(3) 746, 749 (1987)).

זאת ועוד; נדיר הפגם הדיוני שאינו ניתן לריפוי באמצעות פסיקת הוצאות ההולמת את נסיבות העניין. ככלל, הטלת הוצאות בגין המחדל, משקפת אמצעי מידתי להגשמת האיזון ההולם בין האינטרסים הנוגדים, אשר מאפשר להימנע מהסנקציה החמורה יותר של סירוב לבטל פסק דין שניתן מבלי לשמוע את עמדת המתגונן.

8. בענייננו, המבקש חדל במחדלים דיונ יים מהותי ים שעניינם אי הגשת כתב הגנה ואי התייצבות לדיון. מעבר לכך, מתברר כי פרטים שמסר בתצהיריו בנוגע לשהייתו בחו"ל כביכול במועדי ההמצאות, התבררו כלא נכונים. התנהלות חמורה זו עשויה היתה להצדיק הימנעות מהיעתרות לבקשה, כפי שטען התובע. מן העבר האחר, התרשמתי כי לנתבע טענות הגנה הראויות להישמע ולהתברר במסגרת המשפט עצמו . אין פירוש הדבר כמובן שטענותיו תתקבלנה, אולם בירור נדרש לצורך הכרעה בעניין. בנסיבות העניין, ולא בלי התלבטות, אני סבור כי הסנקציה של חסימת כל אפשרות לבירור הטענות בבית המשפט תהיה חריפה מדי.

האיזון הראוי בנסיבות המיוחדות של העניין, יבוא לביטוי באלה: התניית ביטול פסק הדין בהפקדת כל סכום פסק הדין בקופת בית המשפט, על מנת לוודא כי תכלית הבקשה אינה ניסיון לחמוק מהתשלום; התניית הביטול ב תשלום הוצאות משמעותיות לתובע אשר ישולמו ללא קשר לתוצאות ההליך ואשר אף הן תופקדנה בקופת בית המשפט; ולבסוף, קביעה לדיון במועד מוקדם ככל הניתן.

9. לפיכך הנני מורה כדלקמן: פסק הדין מיום 30.4.15 יבוטל בכפוף לתנאים הבאים:

א. על הנתבע להפקיד בקופת בית המשפט סך של 14,000 ₪ המשקף (בקירוב) את סכום פסק הדין בצירוף ההוצאות שנפסקו לזכות התובע, וזאת עד ליום 20.12.12.

ב. הנתבע יישא בהוצאות התובע בגין ביטול פסק הדין בסך של 1,500 ₪, אשר י שולמו לו ללא קשר לתוצאות ההליך. על הנתבע להפקיד גם סכום זה מראש בקופת בית המשפט, עד ליום 20.12.12.

(כלומר, בסך הכל, עד ליום 20.12.12 על הנתבע להפקיד סך של 15,500 ₪ בקופת בית המשפט).

ג. הנתבע יגיש כתב הגנה עד ליום 20.12.12. על הנתבע להגיש את כתב ההגנה במועד זה הן לבית המשפט והן להעבירו לתובע במסירה באמצעות שליח, לכתובת המצוינת בכתב התביעה.

ד. התיק ייקבע לדיון לפניי ביום 17.1.17 שעה 13:00 . יצוין כי מדובר ביום המוקדש ביומני לתביעות קטנות, ותיק זה נקבע מעבר למכסת הדיונים שכבר נקבעו זה מכבר. על הצדדים להביא לדיון את כל עדיהם וראיותיהם, ולא תישמע טענה של אי ידיעת הצורך להביא עד רלבנטי. אי הבאת עד רלבנטי עלולה להיזקף לחובת הצד שנמנע מלהביאו לעדות.

לא יעמוד הנתבע באיזה מן התנאים המפורטים בסעיפים א'-ג' לעיל – יוותר פסק הדין על כנו , והדיון שקבעתי יבוטל.

המזכירות תואיל לוודא טלפונית עם הצדדים קבלת החלטה זו, לשם מניעת כל עיכוב נוסף.

ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ז, 18 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דרור אלמוג
נתבע: דוד הראל
שופט :
עורכי דין: