ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלוי נגד קרו :


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

ברע 003436/07

בפני:

כב' השופט משה סובל

תאריך:

11/01/2008

מבקש

נ ג ד

אברהם קרו

משיב

החלטה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים (כב' השופט יחזקאל ברקלי) מיום 14.10.07 בת"ק 2072/07, ועל החלטת בית המשפט מיום 19.11.07 בה נדחתה בקשת המבקש (הנתבע) לביטול פסק הדין.

פסק הדין ניתן בתביעה שהגיש המשיב נגד המבקש לתשלום פיצוי בסך של 17,500 ₪ בגין נזקים שגרמה למשיב טעות במודעה שהתפרסמה בעיתון אזורי היוצא לאור על ידי המבקש. המודעה פרסמה אירוע מכירה חד-פעמית של נעליים שהמשיב קיים ביישוב אפרת. היום בשבוע והתאריך העברי של המכירה כפי שצוינו במודעה היו נכונים. לעומת זאת, התאריך הלועזי היה שגוי (מאוחר ב-3 ימים לתאריך הנכון). בכתב התביעה נטען כי כתוצאה מטעות זו, שהתגלתה למשיב רק לאחר הפרסום, התייצבו במועד המכירה הנכון לקוחות בודדים, ואילו במועד השגוי שצוין במודעה "הגיעו למקום המכירה כמויות אדירות של לקוחות". עוד נטען בתביעה כי המבקש החזיר למשיב את הסכום שקיבל ממנו עבור הפרסום, אך לא פיצה את המשיב על נזקיו כתוצאה מהמתואר, המסתכמים בסך של 24,100 ₪, אך הועמדו לצורך התביעה (מטעמי סמכות של בית המשפט לתביעות קטנות) על סך של 17,500 ₪.

לדיון בתביעה שנקבע ליום 9.10.07 התייצב המשיב ואילו המבקש לא התייצב ולא הגיש כתב הגנה. המשיב הוזהר וחזר על האמור בכתב התביעה. על יסוד זאת ניתן ביום 14.10.07 פסק הדין. נקבע בו כי כתב התביעה נשלח למבקש אך הוא לא הגיש כתב הגנה; ומאידך, המשיב לא הביא כל ראיה להוכחת נזקיו הנתבעים. לפיכך אמד בית המשפט את הנזק בסך של 3,000 ₪, וחייב את המבקש בתשלום סכום זה בצירוף מע"מ כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

ביום 5.11.07 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין. בבקשה נטען כי ההזמנה לדין ולהגשת כתב הגנה לא הגיעו למבקש, וכי גם הרישומים במחשב בית המשפט מלמדים כי מסמכים אלה לא הומצאו למבקש. לבקשה צורף כתב ההגנה אותו חפץ המבקש להגיש נגד התביעה. על יסוד האמור בכתב ההגנה טען המבקש כי סיכויי ההגנה שלו טובים. בין היתר טען המבקש כי המשיב אישר את נוסח המודעה לפני העברתה לדפוס; כי בשל הייחוד של קהל הלקוחות הדתי של המשיב, המשתמש בתאריך עברי, לא גרמה הטעות בתאריך הלועזי נזק למשיב; וכי בכל מקרה המבקש השיב למשיב את התמורה ששילם עבור הפרסום ואף הציע לפרסם ללא תשלום מודעה נוספת המתייחסת למכירה נוספת אותה הוא הציע למשיב לקיים במועד קרוב.

הבקשה לביטול פסק הדין נדחתה ביום 19.11.07. דחיית הבקשה נומקה על ידי בית משפט קמא בשני טעמים: ראשית, לפי רישומי המזכירות כתב התביעה נשלח למבקש אך הוחזר על ידי הדואר כ"לא נדרש". משכך ניתן לראות את המסירה כאילו התבצעה בפועל. שנית, גם אילו כתב ההגנה היה מוגש לפני מתן פסק הדין, לא היה באמור בו כדי לפטור את המבקש מהחובה לפצות את המשיב בסכום שנפסק, הנמוך בהרבה מהסכום אותו תבע המשיב, והנותן ביטוי הולם הן (מצד אחד) לאי-המצאת הוכחות לנזקי המשיב והן (מצד שני) לעובדה המסתברת ש"הטעות הרובצת במידה מסוימת על הנתבע הסבה נזק לתובע".

בבקשת רשות הערעור נטען כי בית משפט קמא שגה בכך שלא בירר את שאלת האחריות של המבקש, לנוכח טענותיו בנדון בכתב ההגנה. כן נטען כי הטעות בציון התאריך הלועזי לא הפחיתה את מספר הלקוחות שהגיעו למכירה במועד הנכון, כפי שצוין במודעה מבחינת היום בשבוע והתאריך העברי. בכל מקרה, מוסיף וטוען המבקש, אם אמנם צודק המשיב בטענתו כי בתאריך הלועזי שצוין במודעה הגיעו למקום המכירה "כמויות אדירות של לקוחות", כי אז דבר לא מנע בעדו של המשיב לקיים מכירה נוספת ולגרוף את הרווח הצפוי מאותם לקוחות רבים.

דין הבקשה לרשות ערעור להידחות בלא תשובה. הבקשה אינה מעלה טענות כנגד הליך מתן פסק הדין, אלא עוסקת כל כולה בהצבעה על סיכויי ההגנה של המבקש, אשר בעטיים, כך נטען, היה על בית משפט קמא לבטל את פסק הדין לאחר שכתב ההגנה הונח בפניו במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין. נמצא אפוא כי טענות הבקשה לרשות ערעור מתיימרות לקעקע רק את ההחלטה בה נדחתה הבקשה לביטול פסק הדין. דא עקא, על החלטה זו אין מקום ליתן רשות ערעור, באשר היא הוגשה באיחור. אמנם עניין זה לא עלה בהחלטת בית משפט קמא, שכן בבקשה לביטול פסק הדין לא ציין המבקש אימתי נודע לו על קיומו של פסק הדין. לפיכך בית משפט קמא הניח כי בקשת הביטול הוגשה בזמן. נתון זה נחשף לראשונה בבקשת רשות הערעור, בה נאמר (בסעיף 12) כי ביום 25.10.07 הגיעה אל המבקש דרישת תשלום על יסוד פסק הדין. ממילא, המבקש יכול היה להגיש בקשה לביטול פסק הדין במשך 7 ימים, עד ליום 1.11.07 (תקנה 12 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976). בפועל הבקשה הוגשה באיחור של 4 ימים, ביום 5.11.07, בו כבר לא ניתן היה לעתור לביטול פסק הדין.

די בכך כדי לדחות את הבקשה לביטול פסק הדין, וממילא את הבקשה לרשות ערעור. משלא התבקשה תשובה, לא ייעשה צו להוצאות. הערבון יושב למבקש.

ניתנה היום ד' בשבט תשס"ח (11 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

משה סובל, שופט