ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברוך זכאי נגד אניטה פנדאי :

13 נובמבר 2016
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

המבקשים (הנתבעים):

  1. ברוך זכאי
  2. שני שירותי אפוטרופסות בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד אירית דרדיק
-
המשיבה (התובעת):
אניטה פנדאי
ע"י ב"כ: עו"ד שוש חן נחום

החלטה

לפניי בקשה שהגישו ה מבקשים (הנתבעים) לחיוב המשיב ה ( התובעת), אזרחית סרי לנקה, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם במסגרת הליך זה (להלן: הבקשה).
בתמצית ייאמר, כי עניינו של הליך זה בתביעה שהגישה התובעת לתשלום זכויות סוציאליות בגין תקופת עבודתה כמטפלת סיעודית בנתבע 1, ובכלל זה – פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה והפרשי שכר (להלן: התביעה). כמו כן טוענת הנתבעת לקיומם של יחסי עובד ומעביד בינה לבין הנתבעת 2, כמי שהיתה אחראית לתשלום שכרה וזכויותיה של התובעת.
חרף החלטת בית הדין מיום 14.9.2016 (נצפתה על ידי ב"כ התובעת במערכת הממוחשבת ביום 14.9.2016 ), לא הגישה התובעת תגובה לבקשה, ובהתאם להחלטה נוספת מיום 3.11.2016 (נצפתה אף היא על ידי ב"כ התובעת ביום 6.11.2016), הועברה הבקשה להכרעה בהעדר תגובה .
דיון והכרעה
הבקשה הוגשה ביום 14.9.2016, סמוך לאחר כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)(תיקון), התשע"ו-2016, שעניינו לערובה לתשלום הוצאות, וכך הוא קובע:
( א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט- 1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה"
(תקנה 117 א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, נכנסה לת וקפה ביום 2.9.2016, להלן: תקנות בית הדין לעבודה, והתיקון לתקנות, בהתאמה)

יוער, כי טרם התיקון לתקנות הכריעו בתי הדין לעבודה בבקשות מסוג זה בהתאם לתקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, שאומצה על ידי בתי הדין לעבודה מכוח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט -1969.
יחד עם זאת נקבע בפסיקה, כי שומה על בתי הדין לתת משקל לעובדה כי בתקנות בית הדין לעבודה לא מצויה תקנה מקבילה לתקנה 519, וכי עליהם להביא בחשבון גם את "המיוחד שבמשפט העבודה" (בש"א (ארצי) 768/06 חנה לביא נ' פררה סונט, ניתן ביום 26/11/06; דב"ע נה/218 – 3 עלי איוב אל-הדיה– שרפן דוד בע"מ, פד"ע כט 391, 394).
משנכנס התיקון לתקנות לתוקפו, יש להכריע בבקשה על פי תקנה 117א לתקנות בית הדין לעבודה.
לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה ובכתב י הטענות אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל מן הטעמים הבאים:
התובעת ה יא אזרחית סרי לנקה ( אינה תושב ת ישראל או תושב ת מדינה אחרת שאמנת האג חלה עליה ), ובנסיבות אלה, יש להורות על חיובה בהפקדת ערובה, אלא אם הציגה ראשית ראיה להוכחת תביעתה; או שהראתה כי הנתבעים יוכלו להיפרע את הוצאותיהם ממנה ככל שהתביעה תידחה; או מטעמים מיוחדים אחרים המצדיקים לפטור את התובעת מהפקדת ערובה.
משהתובעת נמנעה מהגשת תגובה לבקשה, חרף החלטת בית הדין, הרי שלא עמדה בנטל להוכיח ראשית ראיה להוכחת תביעתה ולא הראתה כי לנתבעים תהא אפשרות להיפרע ממנה בעתיד, ככל שתידחה התביעה. ממילא, בנסיבות אלה, אף לא קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור את התובעת מהפקדת ערובה.
לכך יש להוסיף, כי גם לכתב התביעה לא צירפה התובעת מסמכים כלשהם המהווים ראשית ראיה להוכחת זכאותה לסכומי התביעה (משאין מחלוקת בדבר עצם עבודתה של התובעת בטיפול בנתבע 1, אלא בשאלת זכאותה של התובעת לזכויות הנתבעות בגין תקופת עבודתה, ובשאלת קיומם של יחסי עבודה בינה ובין הנתבעת 2) .
לאור האמור, יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה .
אשר לסכום הערובה – בעריכת האיזון שבין זכות הגישה של התובעת לע רכאות לבין זכות הקניין של הנתבעים, ובשים לב לסכום התביעה ולכ ך שמדובר בשני נתבעים, תפקיד התובעת בקופת בית הדין ערובה בסך כולל של 2,000 ₪, וזאת בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי ב"כ התובעת .
לא תופקד הערובה במועד שנקבע – תימחק התביעה בלא התראה נוספת.
לאור חיוב התובעת בהפקדת ערובה, אינני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו .

ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ז (13 נובמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ברוך זכאי
נתבע: אניטה פנדאי
שופט :
עורכי דין: