ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק אריה זינגר נגד אלטמן בריאות שותפות כללית :

בפני: כבוד ה שופטת תמר בזק רפפורט

המבקש:

יצחק אריה זינגר

נגד

המשיבה:

אלטמן בריאות שותפות כללית

פסק דין

בפני בקשת הסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק).
ביום 1.5.2016, פנה המבקש בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), שעניינה הפרת הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק הפיקדון). סעיף 3 לחוק הפיקדון מורה, כי מכלי משקה חייבים בפיקדון לא ישווקו אלא אם כן מסומנות על גב אריזתם המילים "חייב בפיקדון" ובסמוך להן סכום הפיקדון. על פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור, שיווקה המשיבה משקה בשם "Push", המכיל 100 מ"ל משקה (להלן – מכל המשקה), מבלי שסומנה על גב אריזתו חובת הפיקדון ואת סכום הפיקדון כנדרש. לפיכך, טוען המבקש, לא היה מודע הוא לזכותו לקבלת הפיקדון בסך 30 אגורות ששילם עת רכש את המשקה, ולכן גם לא פעל להשבת מכל המשקה לבית עסק. לכן, הפרת הוראות חוק הפיקדון גרמה למבקש נזק נטען בשיעור דמי הפיקדון.
ביום 27.9.2016, עוד בטרם הגשת כתב התשובה לבקשת האישור, הגיש המבקש בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה הייצוגית. בבקשת ההסתלקות נאמר, כי לאחר הגשת התובענה הייצוגית, פנה ב"כ המשיבה לב"כ המבקש, בהבהירו כי המשיבה שינתה את אריזת המוצר והוסיפה לו את הכיתוב הנדרש בהתאם להוראות חוק הפיקדון. כמו כן, התחייבה המשיבה לוודא, כי המוצר נשוא התביעה ישווק מעתה באריזות הכוללות סימון בהתאם להוראות חוק הפיקדון. לבקשה צורף תצלום של אריזת המוצר המתוקנת.
במסגרת בקשת ההסתלקות פורטו טענות ההגנה של המשיבה ביחס לתובענה ולבקשת האישור, לפיהן, בין היתר, לציבור הצרכנים לא נגרם נזק, וממילא לא ניתן להראות מהו שיעור הנזק שנגרם לצרכן כלשהו עקב היעדר סימון בהתאם לחוק הפיקדון, אם וככל שנגרם נזק כזה. עוד טענה המשיבה, כי מדובר במוצר חדש, כאשר ממועד תחילת שיווק המוצר ועד למועד תיקון האריזה נמכרה כמות נמוכה מאוד של אריזות המוצר לנקודות ממכר שונות. על כן, טענה המשיבה, המדובר לכל היותר בטעות נקודתית אשר תוקנה, כאשר ממילא שיעור הנזק שנגרם, אם בכלל, הינו נמוך.
לנוכח האמור, הוסכם על הסתלקות מן התובענה, מבלי שיהא בבקשת הסתלקות זו כדי ליצור מעשה בית דין ביחס לשאר חברי הקבוצה.
כן הוסכם, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 500 ₪, ושכר טרחה לבא כוחו בסך 9,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. כפי שהובהר בבקשת ההסתלקות, פרט לסכומים אלה שיפסקו על-ידי בית המשפט, לא קיבלו המבקש ובא כוחו, ואף לא יקבלו בעתיד, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או תמורה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור. תצהירים מתאימים מטעם המבקש ובא כוחו צורפו לבקשת ההסתלקות.
עוד הוסכם בין הצדדים, שלא יהא צורך בפרסום מודעה בדבר ההסתלקות מן התובענה.
דיון
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, בבקשת האישור ובתובענה, כמו גם בטיעוני הצדדים לעניין הגמול ושכר הטרחה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק, שכן המוסכם בה סביר והולם את נסיבות העניין. זאת כיוון שמבקשת ההסתלקות עולה, כי המשיבה פעלה באופן מיידי לתיקון הפגם בסימון מכל המשקה המשווק על ידה. סימון חובת הפיקדון על גבי מכל המשקה מיטיב עם ציבור הצרכנים, הואיל והצרכן מקבל מידע אודות זכותו לקבל לידיו בחזרה את הפיקדון ששילם עת רכש את המשקה. נוכח תיקון אריזות מוצרי המשיבה בעקבות הגשת בקשת האישור התובענה, ולאור התחייבות המשיבה לוודא כי המוצר נשוא התביעה ישווק מעתה באריזות הכוללות סימון בהתאם להוראות חוק הפיקדון, הסכמת הצדדים ביחס לגמול ולשכר הטרחה, סבירה אף היא.
לאור השלב המוקדם של ההסתלקות – בטרם הגשת תשובה – ומשאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, החוסם מי מחברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בעתיד בהליך דומה במקרה שלא יתוקן סימון מכלי המשקה, איני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בדבר בקשת ההסתלקות.
אשר על כן, אני מאשרת את הסתלקותם של המבקש ובא כוחו מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומן התובענה הייצוגית דנן, ומורה על מחיקת בקשת האישור בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(5) לחוק. כמו כן, נדחית תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה, וניתן תוקף של פסק דין להתחייבותו ולהתחייבות בא כוחו, שלא להיות מעורבים בעתיד בתובענה נגד המשיבה באותו עניין.
ב"כ המבקש ימסור למנהל בתי המשפט הודעה מתאימה בדבר מחיקת בקשת האישור ודחיית תביעתו האישית של המבקש, וזאת לצורך רישום בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק אריה זינגר
נתבע: אלטמן בריאות שותפות כללית
שופט :
עורכי דין: