ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן פנחס קירשנבאום נגד נציגות הבית המשותף ברחוב בזל 43 תל אביב :

בפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש

אילן פנחס קירשנבאום

נגד

המשיבה

נציגות הבית המשותף ברחוב בזל 43 תל אביב
ע"י הגב' הניה גודס ומר אבי טל
ע"י ב"כ עו"ד אריה לוי

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופטת קוברסקי) מיום 6/3/16 בת.א. 58594-03-14.

2. המבקש – התובע הגיש עוד בחודש מרץ 2014 תביעה על סך 193,604 ₪.
המבקש הוא בעלים של דירה בבניין משותף ברחוב בזל 43 בתל אביב (להלן: "הדירה" ו"הבניין" בהתאמה), ותביעתו הוגשה נגד נציגות הבית המשותף של הבניין ונגד חברי הנציגות.
המשיבה טענ ה, כי המבקש הוא תובע סדרתי, אשר מטריד אותה בתביעות רבות, אשר כולן נדחו על ידי בית משפט, לרבות פסק דין של המפקחת על הבתים המשותפים וערעור על פסק הדין.

3. במסגרת רע"א 14107-06-15 ביקש המבקש לערער על החלטת בית משפט קמא מיום 4/5/15 בעניין גילוי מסמכים ספציפיים.

כבוד השופטת צ'רניאק בפסק דינה מיום 29/7/15 קיבלה את ערעורו וקבעה כי לא היתה סיבה נראית לעין לשלוח את המבקש לאסוף מסמכים בעצמו אלא "היה על ערכאה דיונית לקבוע אם היא מקבלת את הצהרת המשיבים כי המסמכים אינם בידם וכן לקבוע אם אין הם בשליטת המשיבים. קביעה כזו חסרה והיא מתבקשת היתה אל נוכח עתירת המבקש שערכאת קמא תורה למשיבים על גילוי מסמכים ספציפי...".

הנושא הוחזר לבית משפט קמא.

4. לאחר מכן ביקש המבקש להאריך מועד להגשת בר" ע על החלטה שנתנה כבוד השופטת קוברסקי בהחלטה מיום 30/11/15. (רע"א 30624-12-15).
בהחלטת כבוד השופטת קוברסקי מיום 30/11/15 נקבע לגבי גילוי המסמכים, כי יש להמציא מסמכים ופרוטוקולים מיום 8/12/09 ו- 9/6/14 ובמידה והמסמכים אינם ברשות הנתבעים, שיצהירו על כך לאחר שעשו בדיקה ולא מצאו אותם.
בנוגע לפנייתו של התובע למפקחת על הבתים המשותפים – נקבע כי זו פנייתו של התובע למפקחת, על כן לא צריכים הנתבעים להמציא לו אותה.
נקבע, כי יש להמציא חוות דעת בעניין נזילות בצנרת בשנת 2014 וקבלה על תשלום וכן לגבי תיקון לובי בניין ו"במידה והמסמכים אינם בידם שיצהירו על כך לאחר שעשו בדיקה יסודית בעניין זה".
המועד להגשת בר"ע הוארך עד ליום 7/1/16 (החלטה מיום 29/12/15 בבר"ע 30624-12-15 ) תוך חיוב המבקש בהוצאות.
בסופו של דבר לא מצאתי במערכת נט המשפט, כי הוגשה בר"ע על ההחלטה מיום 30/11/15.

5. המבקש הגיש בקשה נוספת בנוגע לגילוי מסמכים והחלטה בבקשתו ניתנה בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 6/3/16.
נקבע, כי "פרט לדוחות הכספיים ופוליסות הביטוח" מוצה נושא גילוי המסמכים.
הנתבעים הצהירו מספר פעמים כי אין בידיהם מסמכים נוספים.
נקבע כי הדוחות הכספיים ופוליסות הביטוח יועברו לתובע תוך 30 יום.
עוד נקבע כי נוכח הסכמת הנתבעים, התובע יוכל לקבל מסמכים מצדדי ג' ובלבד שהמסמכים רלוונטיים לדיון.

על החלטה זו הוגשה הבר"ע.

6. ההכרעה בבר"ע התעכבה כיוון שהיה צורך בהפקדת ערבון. לאחר מכן הוגשה ע"י המשיבים בקשה לדחיית הבר"ע על הסף וכן תגובות לבר"ע לגופו של עניין.
נקבע על ידי כבוד השופטת צ'רניאק, כי טענות הסף תידונה בפני רשמי בית המשפט וטרם ניתנה החלטה אופרטיבית בעניין.
אני סבורה, כי משהוגשה תגובה לבר"ע ואף "תשובה לתגובת הנתבעים לבר"ע", אין הכרח להידרש לטענות הסף, שכן יש לדחות הבר"ע לגופו של עניין.
עיון בתיק קמא, דרך מערכת נט המשפט מעלה, כי ביום 14/9/16 התקיימה ישיבת קדם משפט נוספת שלא יכלה להיות מנוצלת לקידום ההליך בשל המתנה להכרעה בבר"ע.
על כן, מצאתי לנכון להכריע בבר"ע, כבר עתה.

7. לאחר שעיינתי במכלול הטענות לגופו של הליך הגעתי למסקנה ולפיה יש לדחות הבר"ע, ועל כן אצא לטובת המבקש מנקודת מוצא ולפיה הבר"ע הוגשה במועד וכי קיימת אפשרות להגיש בר"ע על ההחלטה בשים לב לסעיף 1 (10) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט – 2009.

8. אזכיר מושכלות יסוד לפיהן השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית יידונו, ככלל, במסגרת ערעור על פסק הדין, למעט במקרים נדירים בהם "עלה בידי מבקש רשות הערעור להראות כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים; עלולה לגרום לנזק של ממש, או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי".
(רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' חצב, סעיף 7 להחלטת כבוד הש' צ' זילברטל (8.2.15)).

זאת ועוד; ערכאת ערעור נוטה להתערב בהחלטות דיוניות הנוגעות לאופן ניהול ההליך ובכלל זה החלטות בדבר גילוי ועיון במסמכים רק במקרים חריגים.

בכל הנוגע להחלטות בעניין גילוי ועיון במסמכים נפסק כי גדר התערבותה של ערכאת הערעור הינו צר ומוגבל למקרים בהם ההחלטה של הערכאה הדיונית אינה מתקבלת על הדעת בשום פנים או שנעלמו ממנה נסיבות שהיתה חייבת להתחשב בהן , וראה לעניין זה רע"א 6955/16 חברת אולמי אחים סעיד אל הוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד (2001) בע"מ, סעיף 7 להחלטת כבוד הש' י' עמית (9.11.16).
המבקש מודע להלכה הפסוקה ומפנה לרע"א 701/12 פלוני נ' פלוני, אך טוען כי במקרה דנן החלטת בית משפט קמא נוגדת את דיני הגילוי, העיון וההעתקה ולא מתיישבת עם פסק דינה של כבוד שופטת צ'רניאק בערעור הקודם.

9. אני סבורה, כי ענינינו אינו נופל לגדר החריגים המצדיקים רשות ערעור בעניין שבו נתון לערכאה הדיונית שיקול דעת כה רחב.
במקרה דנן, המשיבה ו/או בית משפט קמא לא חלק ו על רלוונטיות של מסמך זה או אחר, אלא המשיבה טענה והצהירה, כי אין לה מסמכים נוספים על אלה שהומצאו.
מסמכים שהצליחה לאתר, המציאה למבקש, ולגבי אלו שלא הצליחה לאתר – הצהירה כי אין ביכולתה לאתר.
בשלב מקדמי זה של ההליך, בית משפט אינו צריך לקיים דיון הוכחות על מנת להכריע בשאלה אם הצהרתם של המשיבים, כי אין להם מסמכים נוספים וכי אין בשליטתם מסמכים נוספים היא נכונה, אם לאו.
די בכך שהמשיבים הצהירו על כך, וניתן יהיה לבדוק את נכונות הצהרתם בשלב ההוכחות.

10. על מנת להפיס דעתו של המבקש ועל מנת לשלול מצב שבו יסבור, כי המשיבה / המשיבים רוצים להסתיר ממנו מסמך זה או אחר, הסכימו לכך שהמבקש יפנה לצד די ג' (אשר מספרם לא הוגבל) ויבקש לקבל מהם מסמכים רלוונטיים, ככל שיחפוץ בכך.
אין מדובר בשליחתו של המבקש "לאסוף מסמכים בעצמו", אלא בהסכמת המשיבים לכך, כי ככל שאינו מסתפק בהצהרתם, כי אין להם מסמכים נוספים וכי אין ביכולתם להציג מסמכים נוספים, אזי הוא רשאי ישירות לפנות לצדדי ג' בעצמו, וניתנת לכך הסכמתם מראש.

יצוין, כי בתשובה לתגובה, אישר המבקש כי קיבל מסמכים לאחר הגשת הבר"ע. חלקם מהמשיבים ו חלקם מהבנק ( צד ג ) – לפי פנייתו.
עוד אציין, כי העתקי תצהירי גילוי מסמכים חתומים ע"י הניה גודס ואבי טל הוגשו גם לבית משפט זה.

11. אני סבורה, כי אכן יש לעשות סוף לסאגה הבלתי נגמרת בנוגע לגילוי המסמכים ויש לאפשר קידום ההליך לגופו.

12. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין הבר"ע להידחות.

ב) המבקש ישא בהוצאות המשיבים ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪.
סכום ההוצאות יחולט מתוך הערבון ויועבר למשיבים באמצעות בא כוחם.
ככל שקיימת יתרת ערבון – היא תוחזר למבקש.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן פנחס קירשנבאום
נתבע: נציגות הבית המשותף ברחוב בזל 43 תל אביב
שופט :
עורכי דין: