ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נגד שמואל בר אל :


לפני כבוד ה רשמת הבכירה נעמה פרס

התובע

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

נגד

הנתבע
שמואל בר אל

החלטה

1. זוהי בקשתו של הנתבע למתן צו לגילוי מסמכים מסוימים כנגד התובע, והארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן, לאחר העברת המסמכים בהתאם לצו המבוקש.

2. התובע הגיש תובענה בסדר דין מקוצר לחיוב הנתבע בסכום יתרת החובה בחשבון הבנק, המורכבת מפעילות הנתבע בחשבון עובר ושב דביטורי.

3. לאחר קבלת כתב התביעה ביקש הנתבע רשימת מסמכים מהתובע, כאשר לטענתו יש בהם כדי להסביר באיזה אופן חושב החוב הנתבע, הריבית בגינו, וכן לענות על השאלה מדוע ביום 28.02.2016 הייתה יתרת החובה של חשבון הנתבע אצל התובע בסכום של 1,179 ₪, ושלושה ימים לפני הגשת התובענה (20.03.2016) "נפרעה" ההלוואה וביום 17.03.2016 הפך חשבון העובר ושב לחשבון ביתרת חובה של 82,254 ₪.

4. טענתו המרכזית של התובע כנגד דרישתו זו של הנתבע, היא כי דרישתו גורפת, אינה מפרטת את הצורך במסמכים המבוקשים כדי לגבש את הגנתו, ולא נתמכת בתצהיר.

5. אתחיל בשאלת התצהיר: בקשתו של הנתבע מבוססת כל כולה על מסמכים המצויים בתיק בית המשפט, על פניית ב"כ הנתבע לב"כ הבנק לקבלת המסמכים ועל פירוט המסמכים והאסמכתאות המשפטיות. משכך, לא ברור איזו "עובדה" בבקשה זו יש לתמוך בתצהיר, ולכן טענה זו נדחית. בכל הנוגע לבקשה להארכת מועד – היא בעצמה מבוססת על ההנחה כי בקשתו של הנתבע לקבלת המסמכים תבסס את יכולתו להתגונן מפני התובענה, ומשכך גם היא לא טעונה הגשת תצהיר.

6. השאלה העיקרית שבמחלוקת היא האם דרישתו של הנתבע לקבל את המסמכים היא גורפת. הפסיקה הכירה בזכותו של נתבע לדרוש פרטים ומסמכים מתובע, ביחוד בסדר דין מקוצר, שעה שאין ביכולתו לגבש את הגנתו בלעדיהם – עוד לפני הגשת בקשת רשות להתגונן. הפסיקה עסקה בסוגיה זו הן באופן כללי בתביעה בסדר דין מקוצר של כל גורם ( ע"א (ירושלים) 3545/90 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אפ. אר. למימון והשקעות בע"מ (פורסם בנבו, 08.11.1990) ; ע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עיריית חולון, נג (1) 390 (1999)), והן ספציפית בתביעות בנקים ( ע"א 688/89 הילולים (אריזה ושיווק) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ פ"ד מה(3) 188 (1991)).

7. הסייג מרכזי בפסיקה העוסקת בכך עניינו בשאלת הרלוונטיות של המסמכים ליכולתו של הנתבע להגיש בקשת רשות להתגונן. ויודגש: בתנאים מסוימים רשאי נתבע לדרוש הצגתם של מסמכים לפני הגשת בקשת רשות להתגונן ( אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 746 (מהדורה 12, 2015) ), ואולם עליו להראות ולהסביר כי המסמכים המסוימים הדרושים כבר בשלב מקדמי זה – הם מסמכים שבלעדיהם אין הוא יכול להקים ולגבש הגנתו. נפסק גם כי סירוב לדרישה יכול כשלעצמו להקים לנתבע רשות להתגונן מעצם אי-חשיפת המסמכים:

"הלקוח יוכל לבקש מהבנק עם קבלת כתב התביעה (ורצוי עוד לפני כן) תדפיסי החשבונות האמורים, המתייחסים לאותה תקופה סבירה הדרושה ימסרו לו, או הוא יוכל לבקש לעיין בספרי הבנק ולצלמם. אם הבנק לא ייענה לו, ללא צידוק סביר, לא יתקשה הלקוח לקבל רשות להתגונן על מנת להטיל עלה בנק להוכיח באופן דווקני את תביעתו או לברר את החשבונות ולקבל את העתיקהם במסגרת קדם משפט" (כבוד השופט לוין בפרשת בנק מזרחי, לעיל).

8. הנתבע דרשת בפנייתו לבנק ובבקשה שהגיש לפני את המסמכים הבאים:

סולמות חישוב המראים כיצד הבנק הגיע לסך התביעה בגובה של 85,174 ש"ח;
דפי חשבון בנק מס' 105-185132 מיום פתיחת החשבון ועד להגשת התביעה;
אישורי יתרות לכל סוף שנה מפתיחת החשבון ועד לתביעה;
תדפיס חשבון בכל נקודת זמן שבוצעה כל הלוואה;
הסכמי הלוואה;
תדפיס חשבון בכל נקודת זמן שבוצע זיכוי בחשבון;
העתק הודעות שאמורות היו להישלח ללקוח בקשר עם הפיגורים;
דפי חשבון בפיגור מיום הפתיחה עד ליום הגשת התביעה;
מאזן אובליגו ובטחונות של הלקוח מיום שנפתח החשבון;
הסכמים בנוגע למסגרות אשראי שהוקצו בחשבון מיום פתיחת החשבון ועד הגשת התביעה;
כתבי התחייבות להחזר הלוואות כולל מסמכים נלווים ולוח סילוקין של כל ההלוואות שבוצעו;
הודעות חיוב ריבית בהן מצוין אחוז הריבית שבו חויב החשבון - מיום פתיחת החשבון ועד להגשת כתב התביעה;
הודעות חיוב הריבית או מסמך מהבנק בו מצוין אחוז הריבית והפרשי ההצמדה, ריבית פיגורים מצטברת הוצאות ודמי גביה שנגבו בחשבון;
מסמך המפרט את שיעורי הריבית - ריבית חובה, חריגה, מסגרות אשראי שהוקצו מיום פתיחת החשבון ועד הגשת התביעה.

(סעיף 6 לבקשת הנתבע מיום 29.06.2016; מכתבו של ב"כ הנתבע לב"כ התובע מיום 19.06.2016).

9. בחינת דרישות אלה מעלה כי מדובר אכן על דרישות שהן מעל ומעבר לנדרש. בשים לב לטענות הבנק, וטענתו של הנתבע, כי "בין לילה" הפך חשבונו מיתרת חובה של מעט יותר מאלף ₪ ליתרת חובה של כ-80,000 ₪ אכן מצדיקה פירוט. התובע לא מצא להסביר זאת בכתב תביעתו, ונעדרים מסמכים אשר יכולים להסביר זאת. לצד זאת – מדובר על שלב ראשוני, של גיבוש המחלוקת, ואין כמובן לדרוש מהתובע להציג את מלוא טענותיו וגם כך לא את מלוא ראיותיו, ואולם יש לאפשר לנתבע להתגונן כראוי. משכך, אין לקבוע כי מדובר על דרישה גורפת, אך בהחלט כזו העולה על הנדרש.

10. נוכח האמור, אני מורה לגלות את המסמכים כמפורט להלן – כאשר יש בהם לכאורה (בהתאם לטענות הצדדים עד כה) כדי לסייע לנתבע לגבש הגנתו, מבלי להטיל על התובע נטל קשה מיוחד בגילוי מסמכים אלה:

סולמות חישוב המראים כיצד התובע הגיע לסך התביעה בגובה של 85,174 ש"ח;
אישורי יתרות לכל סוף שנה מפתיחת החשבון ועד לתביעה;
הסכמי הלוואה;
לוח סילוקין של כל ההלוואות שבוצעו.

11. עד כה טענתו המרכזית של הנתבע הייתה כי פירעון ההלוואה בוצע באופן חד צדדי ובלי שהייתה לתובע זכות וסמכות. משכך, הגיון בריא תומך בדרישתו של הנתבע לקבל את סולמות החישוב של סכום ההלוואה אליו הגיע התובע, וגם את התנהגות הצדדים בשנים קרובות – אשר תמצא ביטויה באישורי יתרות לכל שנה. הדין דומה עם הסכמי ההלוואה ולוחות הסילוקין שלהם – אשר מהווים את הבסיס והתשתית לתביעת התובע, ואשר מעגנים את סכומי הקרן, את אחוזי הריבית ואופן חישוב ם, את מועדי פירעון התשלומים וכיוצא באלה. מדובר על תשתית בסיסית ביותר אשר תאפשר את הגנתו של הנתבע.

12. עיון בשאר המסמכים מעלה כי מדובר על מסמכים שאמורים להיות אצל הנתבע (לפחות חלקית) , ובכל מקרה אף בהעדרם לא ברור באיזה אופן משפיע הדבר על הגנתו. הנתבע לא הסביר זאת, ומשכך בשלב זה לא ראיתי לנכון להיענות לבקשתו.

13. לפני סוף אעיר, כי בשים לב לחובת הזהירות והנאמנות של התובע כלפי לקוחו ( עא (ת"א) 13466-07-13 מאור מיכל שירותי הנדסה בע"מ נ' בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ סניף ת"א (פורסם בנבו; 01.04.2015)) , הוא הנתבע, היה ראוי כי מסמכים אלה יועברו לעיונו של הנתבע גם מתוקף חובה זו, אף בהעדרה של חובה משפטית לעשות כן, שכן יש להניח כי מרבית המסמכים מאוכסנים באמצעים דיגיטאליים אצל התובע , ובכל מקרה היה הדבר מביא לצמצום משמעותי של ההתדיינות המשפטית.

14. בסיכום כל האמור לעיל הבקשה מתקבלת בחלקה. התובע יעביר את המסמכים המפורטים בסעיף 10 להחלטתי זו תוך 30 ימים לנתבע. הנתבע יגיש בקשת רשות להתגונן תוך 30 ימים לאחר קבלת המסמכים.

15. בשים לב לדרישת התובע ומאידך לקבלתה החלקית של בקשתו – איני עושה צו להוצאות.

16. תז"פ 20.01.2017.

ניתנה היום, ד' חשוון תשע"ז, 05 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נתבע: שמואל בר אל
שופט :
עורכי דין: