ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעמי קאהן-לינדר נגד מכון לנדר :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור
התובעת:
נעמי קאהן-לינדר

-
הנתבעים:
1. מכון לנדר – ההליכים הוקפאו בשל צו פירוק

2. חיים דוד שון

3. יעקב אפשטיין

4. מיכאל שון

החלטה

לפני בית הדין מספר בקשות מטעם הצדדים.
בקשת הנתבעים לתיקון הפרוטוקול מיום 18.7.16:
הנתבעים עתרו לתיקון מספר טעויות שלטענתם נפלו ברישום פרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 7.7.16.
התובעת טענה כי הבקשה מעוררת חשש כי הדיון הוקלט ללא ידיעת בית הדין, התובעת וב"כ. לטענתה, הפרוטוקול משקף את הדברים שנאמרו, והתיקונים המבוקשים אינם חשובים או משמעותיים וחלקם ניסיון למקצה שיפורים ושכתוב החקירות, ולפיכך התנגדה לחלק מהבקשה, כפי שיפורט להלן.
התובעת הסכימה לתיקונים המבוקשים בסעיפים: 7-8, 10-12, 13-15 (למעט הוספת המילה "טוענת", 18-21 (לפני המילה "הראל", יש להוסיף את המילה "דו"חות"), 26-28, 33-34, 35-37, 41-43.
התובעת התנגדה לתיקונים הבאים:
ביחס לסעיפים 3-6 לבקשה טענה ב"כ התובעת כי לא אמרה שהחלטת כבוד השופט מינץ התהפכה בעליון, אלא בוטלה בהסכמה. לפיכך הסכימה כי הפרוטוקול יתוקן כך שירשם: "בהחלטתו של כבוד השופט מינץ מיום 10.7.14 שחברתי טוענת כי בוטלה בעליון, נקבע כי היקף החובות של המכון היה גבוה בהרבה מזה שהוצג לנתבעים. ולאחר מכן: "המפרקים העסיקו את מר אפשטיין וכי הוא שיתף איתם פעולה ועל כך הם שיבחו אותו".
סע' 16-17 לבקשה, התובעת התנגדה ללא הנמקה.
סע' 22-24 לבקשה, התובעת התנגדה וציינה כי למיטב זכרונה ביקשה שהדבריים לא יירשמו בפרוטוקול כי היה אסור לעד לאמרם, והתיקון המבוקש אינו תואם את דברי ב"כ התובעת.
סע' 29-32 וסע' 38-40: התובעת טענה כי בסעיפים אלו מדובר בנסיון לשפר את חקירת הנתבע 3 ולשכתב את עדותו.
בתשובה לתגובה טען ב"כ הנתבעים כי ה טענה לפיה הדיון הוקלט ללא אישור, הנה מבישה, בלתי ראויה ומטילה דופי בחבר למקצוע ללא כל בסיס. ב"כ הנתבעים טען כי לא הקליט את הדיון והבהיר כי בשעות הערב לאחר הדיון עבר על הפרוטוקול וסימן הערותיו. במקביל העביר את הפרוטוקול לנתבע 3 להערותיו, ומשכך הבקשה נערכה על סמך זכרונם של הנתבע 3 וב"כ.
בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב -1991 אין הוראות מפורשות בעניין תיקון פרוטוקול.
בענין זה חלים עקרונות סדר הדין האזרחי אשר נשאבים מכח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה.
בסעיף 68 א ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 (להלן: "החוק"), נקבע ביחס לאופן רישום פרוטוקול:
"(א) בדיון בבית משפט ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחב [צ"ל והמתרחש] בדיון והנוגע למשפט, לרבות שאלות והערות בית המשפט, ואולם בקדם משפט, בישיבה מקדמית או בדיון מקדמי אחר רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לכלול בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון; בית המשפט יקבע את דרך רישום הפרוטוקול; בסעיף זה, "דיון מקדמי" – לרבות דיון שאין בו שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות בעלי הדין ושנועד לבחון את האפשרות לסיים את ההליך בהסדר מוסכם בין בעלי הדין...
(ד) בית משפט רשאי, לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם, לתקן רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו; בעל דין רשאי להגיש בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך עשרה ימים מיום שהומצא לו הפרוטוקול".
בע"א 33/75 איר טרמו בע"מ ואחרים נ' אתרים בחוף תל-אביב-יפו קבע בית המשפט העליון:
"פרוטוקול הדיון בבית-המשפט - חשיבותו רבה לא רק לבית-המשפט בפניו מתנהל הדיון אלא גם לבית-המשפט שלערעור, כי הרי רק על-פיו תוכל ערכאת הערעור לקבל תמונה נכונה על ההליכים בערכאה הראשונה (ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה רביעית, ע' 400). כל עוד לא שוכללו הכלים הטכנולוגיים שבידי ערכאות השיפוט, מן הנמנע הוא כי הרישום ישקף באופן מילולי, כל שהושמע בעת הדיון, אך אם מסתבר לאחר תום הדיון כי הושמטה נקודה שהיא מהותית ובת-חשיבות, הרי ישגה בית-משפט אם ימאן להענות לתיקון הפרוטוקול, רק מתוך הסברה המוטעית כי אמת-המידה היחידה על-פיה נמדדת חשיבותו של ענין, היא תחושתו ודעתו של בית-המשפט בעת ביצוע הרישום ואין אחריו ולא-כלום. ההוראות הדיוניות בדבר תיקון פרוטוקול אשר בתקנה 190 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 (ובדומה להן בסעיף 125 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965) ייעודן ומטרתן לאפשר לא רק תיקונן של פליטות קולמוס או של השמטות שנעשו בהיסח-הדעת, אשר בית-המשפט ראה אותן גם בשעת השמעתן כבעלות חשיבות, אלא רשאי צד להעלות גם בקשה לתיקון הפרוטוקול, אם סבור הוא כי בית-המשפט לא העריך נכונה את חשיבותו של ענין, שרישומו חסר. אין פירושו של דבר שצד רשאי להטריד ולייגע בית-משפט בבקשות לרוב, כדי לשכלל פרוטוקול ולמלא כל השמטה" (ההדגשות שלי ש.ש.).
נוכח האמור לעיל, ונוכח נסיבות הבקשה, מן הדין היה לדחות את הבקשה כולה, שכן מנוסח הבקשה ומנימוקיה, עולה כי התיקונים המבוקשים אינם מהותיים ואין בהם כדי לשנות את פני הדברים. לדעת בית הדין הפרו' משקף נאמנה את הנאמר.
יחד עם זאת, נוכח הסכמת התובעת, ביחס לחלק מהתיקונים המבוקשים, הסעיפים המוסכמים יתוקנו כמבוקש, בהתאם להסתייגויות התובעת, כמפורט בסעיפים 3 ו-4א לעיל, כך שבעקבות התיקון, יתוקן הפרוטוקול כדלקמן:
בעמוד 6, בשורה 8, אחרי המילים: "אין מקום לחיוב אישי", יירשם: "בהחלטתו של כבוד השופט מינץ מיום 10.7.14, שחברתי טוענת כי בוטלה בעליון, נקבע כי היקף החובות של המכון היה גבוה בהרבה מזה שהוצג לנתבעים".
בעמוד 15, שורה 9, במקום המילים: "בשעה 1:53 בלילה" יירשם: "ב19.8.13 בשעה 23:53 בלילה".
בעמ' 16 בשורה 19, לאחר המילים: "ש. המייל זויף" יירשם: "?".
בעמ' 19, במקום שורה 1 יירשם: "את פוטרת ב 18.8.13, אבל בפועל המשכת לקבל משכורת בחודשים 9/13 ו-10/13. כשמפטרים עובד באוגוסט".
בעמ' 22 שו' 31, במקום המילים: "מפנה לנספח 3 לכתב התביעה של הראל" יירשם: "מפנה לנספח 3 לכתב התביעה, דו"חות של הראל".
בעמ' 27 שו' 2 במקום המילים: "ידעתי שאני מקבל רכב, משכורת, וטל מקבלת משכורת", יירשם: "ידעתי שאני מקבל רכב וטל מקבלת משכורת".
בעמ' 31 שו' 20 במקום המילים: "למעט מה שיצא לשוטף על עובד הנהלת חשבונות", יירשם: "למעט מה שיצא לשוטף על עובדי החברה והנהלת חשבונות".
בעמ' 31 שו' 28, במקום המילה: "עזבה" יירשם "גויסה".
בעמ' 39 שו' 19, במקום המילה "אחרי" יירשם "לפני".
למען הסר ספק, הבקשה ביחס לתיקונים שאינם מוסכמים נדחית.
אין צו להוצאות בגין בקשה זו.

בקשת הנתבעים להורות על צירוף מסמכים מרשם החברות לתיק בית הדין מיום 26.7.16:
ב"כ הנתבעים בקש להגיש, לאחר סיום שמיעת ההוכחות, את המסמכים הבאים: הודעה לרשם החברות מיום 18.10.15 לפיה הנתבע 2 חדל מלכהן כדירקטור בחברה, מכתב רשם החברות מיום 3.11.15 המאשר את קליטת ההודעה לפיה הדירקטור היחיד בחברה הוא הנתבע 3 ומכתב רשם החברות מיום 3.11.15 לפיו הפניה בקשר להעברת המניות לא אושרה עקב אי ציון תאריך ההעברה או חתימה על גבי טופס הדיווח. לטענת ב"כ הנתבעים, במהלך ישיבת ההוכחות לא התנגד להגשת תדפיס רשם החברות, הגם שלא גולה במסגרת גילוי המסמכים ולא צורף לתצהירי התובעת, אולם בניגוד לעולה מהתדפיס, הנתבע 2 אינו דירקטור בחברה והנתבע 3 הנו הדירקטור היחיד בחברה.
עוד ביקש ב"כ הנתבעים להגיש מסמכים שהתקבלו מעו"ד הלפר, אשר הגיש את ההודעה הנ"ל לרשם החברות, לפיהם הודעה על העברת מניות הנתבע 2 לנתבע 3 נחתמה על ידי הנתבע 3 ביום 18.10.15 ונשלחה לרשם החברות בדואר רשום ביום 22.10.15. הודעת רשם החברות בדבר אי העברת המניות לנתבע 2 לא התקבלה אצל הנתבע 3 ומבירור שערך עם עו"ד הלפר, גם אצלו לא התקבלה הודעה כאמור.
התובעת טענה כי הנתבע 3 לא הראה כל טעם לכך שלא הגיש את המסמכים יחד עם תצהירו וראיותיו וטענה כי בחר להציג רק מסמכים שנוחים לו, ולא את כלל המסמכים שהתבקש ביחס לחברת "יעדים", לרבות לעניין יחסיה עם מכון לנדר בשלב שלפני כניסת הנתבעים לוועד המנהל של מכון לנדר. יחד עם זאת, התובעת הותירה את הבקשה לשיקול דעת בית הדין.
בתשובה לתגובה טען ב"כ הנתבעים כי לא חלה חובה על הנתבע 3 לגלות מסמך כלשהו בקשר לחברת "י.ש. יעדים בע"מ" שכן מדובר בעניין שאינו רלוונטי לתיק זה, ומכל מקום, התובעת לא דרשה גילוי מסמכים הקשורים לחברה זו מהנתבעים ולא הגישה בקשה מתאימה לבית הדין. עוד טען ב"כ הנתבעים כי לא ברור מהם המסמכים שאותם לכאורה נמנעו הנתבעים מלהגיש, שכן כאמור לא הוגשה כל בקשה בעניין זה מטעם התובעת.
נוכח עמדת התובעת, ומשהנתבע 3 הבהיר כי המסמכים מתייחסים לתדפיס רשם החברות שהוצג לו לראשונה במסגרת ישיבת ההוכחות, ונוכח עמדת ב"כ הנתבעים לפיה לא התנגד למסמך כיוון שמדובר במסמך ציבורי אשר אמור לשקף את המפורט בו, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
המסמכים המבוקשים, קרי: הודעה לרשם החברות מיום 18.10.15 לפיה הנתבע 2 חדל מלכהן כדירקטור בחברה; מכתב רשם החברות מיום 3.11.15 המאשר את קליטת ההודעה לפיה הדירקטור היחיד בחברה הוא הנתבע 3; מכתב רשם החברות מיום 3.11.15 לפיו הפניה בקשר להעברת המניות לא אושרה עקב אי ציון תאריך ההעברה או חתימה על גבי טופס הדיווח ומסמכים שהתקבלו מעו"ד הלפר, שצורפו כנספחים א'-ב' לבקשת הנתבעים, מתקבלים לתיק בית הדין.
אין צו להוצאות בגין בקשה זו.

התייחסות הנתבעים 2-4 לעניין המסמך שהגישה התובעת בהודעתה מיום 16.12.15 והתנגדותם לכך שיהיה חלק ממסכם הראיות בתיק דנן, מיום 13.9.16:
בתאריך 16.12.15 הגישה התובעת "הודעת עדכון" בדבר ההכרעה בעניין תביעת החוב שהגישה למפרקים של הנתבעת 1. להודעה זו צורף כנספח 2, מסמך באנגלית הכולל 2 עמודים. לטענת התובעת מדובר במסמך שנודע לה במסגרת הליך הפירוק, ולפיו הנתבעים קיבלו על עצמם את מלוא חובותיה של המכללה, באופן אישי, למעט לגבי החובות לעובדים. לטענתה מדובר בהתנהלות המעידה על נורמה הפוכה מזו שהציבה פסיקת בתי הדין לעבודה בפני המעסיק. התובעת ציינה כי לטענתה, האמור גלום בטענות שבכתב התביעה, אולם ככל שבית הדין סבור שיש לתקן את כתב התביעה, תגיש התובעת כתב תביעה מתוקן.
בישיבת יום 17.12.15 טען ב"כ הנתבעים:
"נקבע כי התובעת תגיש הודעה עד 15.12 בפועל היא הוגשה אתמול והומצאה למשרדי רק בצהרים, לא היה לי שהות ללמוד זאת בצורה מעמיקה. הודעה זו יש בה הרחבת חזית רחבה מאד, יש טענות שלא נזכרו בכתב התביעה, יש את הנתבע 3 אין אזכור לזה ולו ברמז, ההודעה לא נתמכת בתצהיר. יש גם טענות עובדתיות שלא נתמכות בתצהיר".
לאחר מכן הגישו הצדדים בקשות שונות, לרבות בקשת הנתבעים למחיקת סעיפים מתצהירה של הגב' שירלי בן גיאת, אולם לא הוגשו בקשות נוספות בעניין מסמך זה.
במסגרת ישיבת ההוכחות נשאל הנתבע 2 בקשר למסמך:
"ש. מפנה לתיק להודעת התובעת מיום 16.2. צורף מסמך. אתה מזהה אותו.
ת אני רואה שאני חתום עליו.
ש. האם נכון שבמסגרת המסמך שנחתם מול טורו קולג' במסגרת הלקיחה של הפעילות וההנהלה במכון התחייבתם אתה ודוד שון להיות ערבים לחובות בסכום של 4.1 מ' ₪.
ת אוקיי. לא. הסברתי קודם על מה דובר בעניין , אנגלית זה לא השפה החזקה שלי, הסבירו לי מה דובר צטטתי את דעת עו"ד נהיר על המסמך הזה, כמובן המסמך הזה הסברתי שהוא היה בהתניות מסוימות שלא עמדו בו המכותבים ט ורו קולג' הם לא בר סמכא מי ערב ל חובות של מכון לנדר.
ב"כ הנתבעים: אנחנו מתנגדים לכך שהמסמך הזה יהיה חלק מהראיות בהליך הזה, ובית הדין יסתמך עליו בפסק הדין".
בעקבות התנגדות ב"כ הנתבעים הורה בית הדין לנתבעים להגיש בקשה לעניין היות המסמך שהוגש ב 16.12.15 בהודעת התובעת (מסמך מ 3.1.13 באנגלית עליו חתום מר אפשטיין), חלק ממסכת הראיות ובהקשר לכך, בתוך 21 יום וב"כ התובעת תגיש תגובתה לבקשה תוך 21 יום .
כאמור, ביום 13.9.16 הגיש ב"כ הנתבעים את הבקשה דנן.
התובעת לא הגישה תגובה מטעמה, חרף חלוף המועד להגשתה.
בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, עברו בתי המשפט משאלת קבילות הראיות לשאלת משקלן.
מדובר במסמך שהוגש כבר ביום 16.12.15 ובישיבת יום 17.12.15 אישר ב"כ הנתבעים קבלת מסמך זה, כך שהגם שלא צורף לתצהיר גילוי המסמכים, היה ידוע לנתבעים עוד בטרם ישיבת קדם המשפט והנתבעים יכלו לסתור את המסמך ולהביא ראיותיהם בעניין זה.
הנתבע 2 אישר כי חתם על המסמך וטען בעניינו במסגרת חקירתו הנגדית.
נוכח האמור, הבקשה להוצאת המסמך נדחית.
ב"כ הנתבעים רשאי להעלות טענותיו לעניין משקל המסמך במסגרת הסיכומים.

בקשת התובעת למתן פסק דין נגד הנתבעים 2 ו-4 בגין אי התייצבותם לישיבת ההוכחות, מיום 7.7.16:
ב"כ התובעת עתרה למתן פסק דין כנגד הנתבעים 2 ו-4 בגין אי התייצבותם לישיבת ההוכחות, תוך חיובם בהוצאות לדוגמא, נוכח התנהלות מתמשכת שלהם במהלך ההליך וזלזול בתובעת ובבית הדין .
ב"כ הנתבעים 2 ו- 4 התנגד לבקשה וטען כי לא היו חייבים להתייצב לישיבת ההוכחות, כיוון שלא הגישו תצהיר וכי אינם חייבם להגיש תצהיר.
על מנת שלא לעכב את שמיעת ההוכחות, נקבע כי החלטה בעניין תינתן בנפרד.
במסגרת ישיבת קדם המשפט מיום 17.12.15 נקבע:
" 5. תצהירים יוגשו כלהלן:

  1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין ו כל יתר העדים בתצהירים...
  2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו ...
  3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד...
  4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די הכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
...
6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד. "דגש שלי ש.ש.)
נוכח החלטת בית הדין ,במעמד ב"כ ההצדדים, כמפורט לעיל, היה על הנתבעים 2 ו-4 שהם בעלי דין וצדדים בהליך- חד משמעית,להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם, וכן להתייצב לישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 7.7.16.
חרף האמור, הנתבעים 2 ו-4 לא הגישו תצהירים מטעמם ולא התייצבו לישיבת ההוכחות. אין לקבל את ה"פרשנות" שניתנה להחלטה מטעם הנתבעים.
נוכח אי הגשת תצהירי הנתבעים 2 ו-4 ואי התייצבותם לישיבת ההוכחות, בניגוד ללשון ההחלטה, על הנתבעים 2 ו-4 לשלם הוצאות התובעת בסך 1,500 ₪ כל אחד ,וכן לשלם שכ"ט עו"ד התובעת בסך 2,500 ₪ כל אחד. זאת ללא קשר לתוצאות ההליך,וזאת עד 23/11/16. לא ישולם סכום או מקצתו במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום החלטה זו ועד לתשלום בפועל.
יחד עם זאת, היות שנשמעו הוכחות בהליך, לא מצאתי מקום להורות ,בשלב זה, על מתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים 2 ו-4.
סיכומי תובעת יוגשו תוך 30 יום , ממועד קבלת החלטה זו. סיכומי נתבעים יוגשו תוך 30 יום מקבלת סיכומי תובעת.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, (30 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נעמי קאהן-לינדר
נתבע: מכון לנדר
שופט :
עורכי דין: