ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד אלכסנדרה קוגן :


בפני כבוד ה שופטת דנה עופר

המבקש

המוסד לביטוח לאומי

נגד

המשיבים

  1. אלכסנדרה קוגן
  2. שופרסל בע"מ
  3. כלל חברה לביטוח בע"מ
  4. קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון,תחזוקה וניקיון בע"מ

החלטה

לפניי בקשת המוסד לביטוח לאומי לעיין במסמכי התיק, לצורך הגשת תביעת שיבוב שאותה בדעתו להגיש, בגין תגמולים ששילם לתובעת עקב התאונה נשוא התביעה.

1. עניינו של תיק זה בתביעת המשיבה מס' 1 (להלן: "התובעת") לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה עקב תאונה מיום 18.8.11. התאונה ארעה עת ביקרה התובעת בסניף של המשיבה מס' 2, ובוצעו בו, על פי הנטען, עבודות ניקיון. התובעת החליקה ונחבלה בגופה.

תביעת התובעת נגד המשיבים מס' 2-4 הסתיימה בפשרה, אשר קיבלה תוקף של פסק דין (25.11.15).

2. לטענת המבקש, לצורך בירור זכותו לשיבוב מכוח סעיף 328(א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, הוא נזקק לעיון במסמכים המצויים בתיק ביהמ"ש, לרבות תצהירים, תחשיבי נזק, פרוטוקולים של דיונים שנערכו וכיוצא בזאת.

3. המשיבים מס' 2 ו-3 הודיעו על הסכמתם לעיון המבוקש, זאת לאחר שקיבלו פרטים טובים יותר אודות תביעת השיבוב המתוכננת ומהות התגמולים ששולמו לתובעת.

המשיבה מס' 4 לא הגישה תגובה כל שהיא.

4. התובעת הודיעה, כי היא מתנגדת לעיון המבוקש. לטענתה, המבקש לא הוכיח את זכותו לשיבוב, ובכל מקרה מדובר בסכומים פעוטים שאותם הוא יכול לתבוע (רק בגין חלקה היחסי של התאונה נשוא התביעה בנכות שנותרה לתובעת). בנוסף, קיים חשש כי התובעת תידרש להשיב כספים שאותם קיבלה על פי הסכם הפשרה .

לטענת המבקש, עמדת התובעת מנוגדת לחובתה על פי חוק הביטוח הלאומי – להושיט עזרה למוסד לביטוח לאומי במימוש זכותו לשיבוב גמלאות. לטענתו, החשש כי התובעת תיאלץ להחזיר כספים אין לו בסיס, והשיבוב הוא ביחס לסכום של כ-10,000 ₪, כך שאין מדובר ב"זוטי דברים".

5. זכות העיון בתיקי בית המשפט מעוגנת בתקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003, הקובע כך:

"(א) כל אדם רשאי לבקש מבית משפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.
(ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון בפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט.
(ג) בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת.
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה.
(ה) בית המשפט רשאי להורות על העברת בקשת העיון לתגובת בעלי הדין בתיק שמבוקש בו העיון או לתגובת צד שלישי, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי בית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי; תגובות כאמור בתקנת משנה זו יוגשו בתוך שלושים ימים ממועד המצאת ההוצאה על זכות התגובה או בתוך מועד אחר שיקבע בית המשפט.
(ו) החלט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבים הנדרשת מחייבת זאת.
(ז) התיר בית המשפט עיון לפי תקנה זו, ימלא המבקש הודעת עיון כאמור בתקנה 3, טרם העיון".

ברע"א 1026/14 רובין נ' מדינת ישראל (16.3.2014), נקבע כי זכותו של כל אדם לעיין בתיק בית מש פט, גם כאשר אינו בעל דין, נגזרת מעקרון פומביות הדיון, וכי המגמה היא לאפשר לכל אדם לעיין בתיק בית המשפט, גם אם אין לו זיקה לתיק או עניין אישי בו, ובלבד שהעיון אינו אסור על פי דין. כן נקבע, כי גם זכות העיון, ככל זכות, אינה זכות אבסולוטית, ויש לאזנה מול זכויות ואינטרסים אחרים, כגון הפגיעה הפוטנציאלית בבעלי הדין בתיק.

6. לא מצאתי ממש בטענות התובעת אודות פגיעה אפשרית בה כתוצאה ממתן זכות העיון למבקש. למבקש קיימת זכות שיבוב על פי חוק, ועיון בתיק בית המשפט יסייע לו לממש זכות זו. אין עניין כאן של פגיעה בפרטיות, שכן ממילא עמדה סוגיית פגיעתה של התובעת בתאונה אל מול המוסד לביטוח לאומי, ששילם לה גמלאות בגין פגיעה זו. הסכום המדובר, אף שאינו גבוה, אינו סכום של מה בכך, ואין למנוע מהמבקש את זכותו לעיין בתיק, גם אם הסכום אינו גבוה. לא מצאתי בסיס לחששה של התובעת כי תידרש להחזיר כספים שקיבלה, ועל כל פנים, משקיימת למבקש זכות שיבוב על פי חוק, איני רואה עילה שלא לאפשר עיונו בתיק ביהמ"ש, משום החשש הנ"ל.

אשר על כן, אני מתירה למבקש לעיין בתיק בית המשפט. על מנת ליישם החלטה זו, תאפשר המזכירות לב"כ המבקש גישה לתיק האלקטרוני באמצעות "נט המשפט".

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמבקש.
ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע: אלכסנדרה קוגן
שופט :
עורכי דין: